Items where Year is 1929

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 1057.

Article

1928. évi XL. t.-c. az öregség, rokkantság, özvegység és árvaság esetére szóló kötelező biztosításról : [jogszabály]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 1-64e. (1929)

Adócsalásnál az 1920: XXXII. t.-c. 4. §. 3. pontjában meghatározott üzletszerűség [!üzletszerűség] megállapitására [!megállapítására] pusztán az a körülmény, hogy a vádlott feljegyzéseiben, bár folytatólag kisebb bevételeket tüntetett ki, - nem elegendő. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 254-255b. (1929)

Adómérséklő törvényjavaslatok. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 130-134b. (1929)

Akinek részére a rokkantellátási igénye megállapíttatott, azt a rokkantellátási adó alól való mentesség abban az esetben is megilleti, ha az ellátásról önként lemondott. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 136b. (1929)

Amnesztia a társadalombiztosítási [!társadalombiztosítási] járulékok terén. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 281b. (1929)

Az 1907: III. t.c.-ben biztositott [!biztosított] illetékmentesség a cégbirósági [!cégbírósági] beadvány illetékmentességére nem terjed ki. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 245-246b. (1929)

Az 1922:34. t.-c.-ben biztositott [!biztosított] házadómentesség nem mentesit [!mentesít] a rokkantellátási adó alól is. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 220-221b. (1929)

Az 1924. január 1-ét megelőző időre az 5004/1924. P. M. sz. rendelet alapján az illetékegyenérték nem vethető ki ujból [!újból], ha az illetékegyenérték a rendelet megjelenése előtt papirkoronáhan [!papírkoronában] már kivettetett. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 120b. (1929)

Az Iuternational [!International] Law Association (Nemzetközi Jogi Egyesület) magyar csoportjában... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 178a. (1929)

Az O. F. B. által juttatott ingatlannek leszármazó részére való átruházásával az illetékhez való jog és a fizetési kötelezettség megnyilik [!megnyílik]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 148b. (1929)

Az O. F. B. által megváltott és kérelmezőknek juttatott s átadott ingatlan után fizetett haszonbér e ki nem fizetett vételár kamatának tekintendő, tehát általános kereseti adó alá nem esik. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 114-115b. (1929)

Az OMKE adóankétje. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 104-105b. (1929)

Az Országos Ügyvédszövetség Szegeden 1929. évi junius [!június] hó 26-tól junius [!június] hó 30-ig rendezi II. Vándorgyűlését... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 238-239a. (1929)

Az Országos Ügyvédszövetség tisztujitó [!tisztújító] közgyülése [!közgyűlése]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 345-347a. (1929)

Az Országos Ügyvédszövetség törvényelőkészítő bizottsága... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 460-462a. (1929)

Az a körülmény, hogy a gazdasági cselédház nem magán a gazdasági birtoktesten fekszik, annak a háznak azt a jeliegét, hogy (az állandó házadómentesség szempontjából) az illető gazdaság alkotó részét képezi, meg nem szünteti. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 236-238b. (1929)

Az adómentesség megszünését [!megszűnését] követő év társulati adója az adómentesség megszünése [!megszűnése] évének teljes üzleti eredménye alapján állapitandó [!állapítandó] meg. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 220b. (1929)

Az adómentességet kételyek esetében nem az alap elnevezése, hanem annak rendeltetése dönti el, tehát a felujitási [!felújítási] alapnak nevezett, de rendeltetését tekintve értékcsökkenési alap, adómentes. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 40b. (1929)

Az alaptőke be nem fizetett összege után járó részvény-kibocsátási illeték törlése nem igényelhető azon az alapon, hogy a társaság felszámolását elhatározta. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 318b. (1929)

Az alkalmi egyesülés és annak egyik tagja között eszközölt áruszállitás [!áruszállítás] nem tárgya az általános forgalmi adónak. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 285-286b. (1929)

Az alvállalkozó által eszközölt áruszállítás nem mentes a forgalmi adó alól akkor sem, ha a fővállalkozó és a megrendelő közhatóság közötti ügylet után az illeték lerovatott és ha a kifizetés közvetlenül az alvállalkozó részére történt is. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 243-244b. (1929)

Az az állandó segély (ajándék), amely külföldön lakó és belföldön jövedelemadó alá nem eső személytől érkezik, jövedelemadó alá esik. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 142b. (1929)

Az egyességi illeték szempontjából az első tárgyalás a perfelvételi tárgyalás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 37-38b. (1929)

Az egyességi illetéket és a szegénységi jogon illetékmentességben részesült fél terhére felmerült illetéket az ellenfél tartozik megfizetni, ha az egyességben a perköltség fizetésére kötelezte magát. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 323b. (1929)

Az egyik örököstársat terhelő öröklési illeték a másik örököstárstól az egyetemlegesség alapján csak akkor követelhető, amikor és amennyiben a tartozás az elsősorban kötelezettől be nem hajtható. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 34-35b. (1929)

Az első tárgyalás elhalasztása után tartott tárgyaláson kötött egyesség [!egyezség] illetéke nem kedvezményes. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 172b. (1929)

Az ideiglenes házadómentességet visszavonni nem lehet, ha a vonatkozó határozat anyagilag helyes és a panaszossal szemben anyagilag is jogerőre emelkedett. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 44b. (1929)

Az ingatlan haszonélvezeti jogáról történt ingyenes lemondás után ingatlan vagyonátruházási illeték nem jár, ha az ingatlan megszerzése után annak teljes értékétől az illeték lerovatott. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 148b. (1929)

Az irásba [!írásba] nem foglalt feles haszonbérleti szerződés illetékmentes, ha az egy bérbeadótól bérelt terület az 5 kat. holdat nem haladja meg. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 171-172b. (1929)

Az itéleti [!ítéleti] illeték viselésének mérve a perbeli ellenfél költségeiben való marasztalás arányától függ. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 94-95b. (1929)

Az okiratfelmutatási [!okirat-felmutatási] kötelezettség nélkül felhivott [!felhívott] tanu [!tanú] által minden jogi érdek nélkül bemutatott kereskedelmi levél feltételes illetékmentességét menni veszti. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 318-319b. (1929)

Az uj [!új] értékelésü [!értékelésű] megnyitó mérlegben nem szereplő (latens) tartalék felhasználása adóköteles. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 41-42b. (1929)

Az Ügyvédek Reformszövetsége... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 46-47a. (1929)

Az állami kedvezményekről szóló 1907. évi III. t.-c. 1. §-ában megállapitott [!megállapított] illetékmentesség a cégbirósági [!cégbírósági] beadványok illetékére nem terjed ki. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 319-320b. (1929)

Az államsegély a mérlegszerű nyereségből nem vonható le. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 111-112b. (1929)

Az állatforgalmi adó szempontjából nem vizsgálható az a kérdés, hogy az átruházás valódi-e vagy csak szinleges [!színleges]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 116-117b. (1929)

Az élet- és járadékbiztositási [!járadékbiztosítási] szerződések valorizációja, illetve a valorizációs törvény 20-27. §-ainak végrehajtása tárgyában kelt 1100/1929. P. M. sz r... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 400-401a. (1929)

Az értékcsökkenési leirás [!leírás] vagy tartalékolás mérve kifogás esetén a fél kérelmére szakértő meghallgatásával állapítandó meg. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 113-114b. (1929)

Az értékcsökkenési tartalékalap csak a mérlegből kitünő [!kitűnő] értékig növelhető. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 35-37b. (1929)

Az örökhagyótól előre kapott vagyontárgyak értéke után öröklési illeték nem jár, ha a megajándékozott a hagyatékból nem örökölt. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 173b. (1929)

Az örökségről meghatározott személy javára való lemondás esetén örökösödési illeték csak akkor nem jár, ha az örökség kijelölés nélkül is a kijelölt személyre szállott volna. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 95-96b. (1929)

Az örökös a készpénzben fizetendő határozati illetékért akkor is egész vagyonával felelős, ha a biróság [!bíróság] a költségekben csak a hagyatékból reá hárult érték erejéig marasztalta. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 251-252b. (1929)

Az özvegyi haszonélvezeti jogról való lemondásért fizetett életjáradék általános kereseti adó alá esik. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 134-136b. (1929)

Az ügyvédi közélet elevenségének fokmérői azok a társas összejövetelek... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 418-421a. (1929)

Az ügyvédi meghatalmazás kétoldalu [!kétoldalú] jogügylet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 169b. (1929)

Az üzleti helyiség béréhez hozzászámitandók [!hozzászámítandók] az üzleti berendezés és felszerelés használatáért fizetendő dijak [!díjak] és a bérlő által fizetett tüzkárbiztositási [!tűzkárbiztosítási] dij [!díj] is. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 116b. (1929)

Az őstermelői forgalmi adómentességet nem igényelheti az, aki bár saját terményeit, de nyilt [!nyílt] üzlethelyiségben, illetve a termelés helyétől különálló állandó elárusító helyen hozza forgalomba. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 314-315b. (1929)

Azon a cimen [!címen], hogy valamely földrész a földadónak nem tárgya többé, az adómentesség a változás bejelentésével következik be akkor is, ha a mivelési változás folytán általános kereseti adókötelezettség állott be. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 311-312b. (1929)

Belföldön folytat üzletmüködést [!üzletmüködést] az a külföldi vállalat, melynek belföldön ingatlanvagyona van. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 256b. (1929)

Birósági [!Bírósági] végrehajtónak napidijakból [!napidíjakból] és fuvardijakból [!fuvardíjakból] befolyt bevételei a kereseti adó megállapitásánál [!megállapításánál] figyelmen kivül [!kívül] hagyandók. Kereseti adó alá eső bevételek azonban az eljárási- és irásdijak [!írásdíjak]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 284b. (1929)

Bräuer breslaui professzor... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 467a. (1929)

A Bürgerliches Gesetzbuch legujabb [!legújabb] kiadása... : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 180a. (1929)

Civiljogász létemre a minap betévedtem egy büntető járásbirósági [!járásbírósági] tárgyalásra... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 463-464a. (1929)

A Civiljogászok Vitatársaságában... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 45a. (1929)

A Civiljogászok Vitatársaságában... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 91-92a. (1929)

A Civiljogászok vitatársaságának előadásai. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 468-469a. (1929)

Csak a tényleg értékesitett [!értékesített] vagyontárgyaknál elért nyereség mentes az adó alól. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 282-283b. (1929)

Die Volkswirtschaft Ungarns im Jahre 1928. : írták Dr. Kemény György és Vágó József, előszóval ellátta: dr. Popovics Sándor : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 151-152b. (1929)

Dr. Almási Antal: A Kötelmi Jog Kézikönyve. Második kiadás : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 475-476a. (1929)

Dr. Baracs Marcellt, a Budapesti Ügyvédi Kamara népszerű másodelnökét 40 éves ügyvédi jubileuma alkalmából... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 460a. (1929)

Dr. György Ernő: A követelések engedményezése és leszámitolása [!leszámítolása] : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 94a. (1929)

Dr. Sichermann Bernátnak... : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). p. 95. (1929)

Egyességi átalány feletti forgalomkülönbözet forgalmi adója. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 244-245b. (1929)

Előző tartalékolás hiányában a folyó évben kifizetett kamatok a mérlegszerű nyereséghez nem adhatók hozzá, mert azok az előző üzletévet terhelik. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 32-33b. (1929)

Fúziós illetékmentesség. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 88b. (1929)

Fürdőjegyekből származó bevétel általános forgalmi adó alá esik akkor is, ha a fürdőt köztestület tartja is fenn. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 316b. (1929)

Giuseppe Bottai: A munka alkotmánya. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 304a. (1929)

Gőztéglagyár üzemének vitelére alakult közkereseti társaság vagyonbetéteül [!vagyonbetétül] csak az ingatlan használati szolgalma tekinthető, ha az ingatlan a volt tulajdonosok tulajdonában maradt. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 174b. (1929)

Ha a biróság [!bíróság] a pertárgy értékét az itéleti [!ítéleti] illeték kiszabása céljából tévesen közölte, a tévesen kiszabott illeték utólag is, hivatalból is helyesbitendő [!helyesbítendő]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 247b. (1929)

Ha a cserébe kapott ingatlanra a haszonélvezeti jog azért kebeleztetett be, mert az a cserébe adott ingatlanra be volt kebelezve, de töröltetett: vagyonátruházási illeték nem szabható ki. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 148b. (1929)

Ha a fényüzési [!fényűzési] tárgy megsemmisül, mielőtt a fogyasztóhoz került, a lefizetett fényüzési [!fényűzési] forgalmi adó visszatéritendő [!visszatérítendő]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 140-141b. (1929)

Ha a hagyatékátadás után létesült megegyezés szerint az örökös a más áltat igényelt ingatlant az igénylőnek átadta, ezen ingatlan átruházása után nem ajándékozási vagy örökösödési, hanem az 5%-os vagyonátruházási illeték jár. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 47-48b. (1929)

Ha a jövedelemadó alapja az adóköteles által bemutatott pontos kimutatás alapján, bár eltérő összegben állapittatott [!állapíttatott] meg, az adók levonása nem tagadható meg azért, mert azok a bevallásban nem jelentettek be. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 44-45b. (1929)

Ha a kincstártól visszajáró köztartozás harmadik személyre engedményeztetett, az engedményezett összegből az engedményezőnek az engedményezés után keletkezett köztartozása nem vonható le. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 147-148b. (1929)

Ha a köteles részre szoritott [!szorított] örökös az osztályos egyesség alapján törvényes örökrészét is meghaladó értéket kapott, ajándékozási illeték kiszabásának csak akkor van helye, ha az átvett érték nemcsak a kötelesrészt, hanem a törvényes örökrészt is meghaladja. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 38-40b. (1929)

Ha a lefoglalt ingóságok értéke nagyobb mint az igényperben szereplő követelés összege, ez utóbbi szolgál az itéleti [!ítéleti] illeték alapjául. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 322-323b. (1929)

Ha a törvényes örökrész kielégitési [!kielégítési] módja tekintetében két izben [!ízben] köttetett egyesség: vagyonátruházási illeték csak az utolsó jogügylet után követelhető. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 146-147b. (1929)

Ha a vagyonátszállás idején vagyonátruházási illeték szedése a községet nem illette meg, ez az illeték akkor sem fizetendő, ha az átszállás tkvi bekebelezése idején már volt a községnek illetékszedési joga. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 145-146b. (1929)

Ha a vállalat bizonyos aktíváit a T. H. Ö.-ben előirt [!előírt] mértéknél magasabban, másokat viszont alacsonyabban értékelte, a leértékelés folytán a mérlegszerü [!mérlegszerű] nyereséghez hozzáadandó összeg nem kompenzálható a tulértékelési [!túlértékelési] összeggel. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 312b. (1929)

Ha az iparvasut [!ipar vasút] a közutat nemcsak keresztezi, hanem hosszában is igénybe veszi ugyan, de az igénybe vett utrészt [!útrészt] az iparvasut [!ipar vasút] tulajdonosa saját költségén maga tartja fenn: az utvámdij [!útvám-díj] alól mentes. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 143-145b. (1929)

Ha az árunak a vevőhöz való szállitását [!szállítását] nem az eladó, hanem más vállalkozó eszközli, a szállitási [!szállítási] költségek a forgalmi adó alapjához hozzá nem számithatók [!számíthatók]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 42b. (1929)

Ha nem ügynöki közvetités [!közvetités] forog fenn, a nagykereskedő abban az esetben is az eladási ár után tartozik a forgalmi adót leróni, ha a szállitást [!szállítást] és számlázást a gyár közvetlenül eszközli és az ellenérték is közvetlenül a gyárhoz folyik be. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 137-139b. (1929)

Ha valamely helyiség rendelések felvételére és szabás céljára szolgál, abban árusitás [!árusítás] nem folyik - ipari műhellyé minősül és tárgya lehet az állandó házadómentességnek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 238-239b. (1929)

Hajóstársaságokmak hajó- és vasuti [!vasúti] jegyekből, továbbá a beszedett vizumdijakból [!vízumdíjakból], baleset- és poggyászbiztosítási, poggyászkezelési és szállitmányozási [!szállítmányozási] dijakból [!díjakból] származó bevételei általános forgalmi adó alá nem esnek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 317b. (1929)

Haszonbérleti jog viszterhes átruházása ingó adásvételi illetékköteles ügylet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 317-318b. (1929)

Haszonélvezeti jog ingyenes átszállása és a vagyonátruházási illeték. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 251b. (1929)

Hatósági jóváhagyáshoz kötött ingatlanátruházásnál az előleges illetékbefizetés a jóváhagyásról szóló értesités [!értesítés] kézbesítésének napját követő 15 nap alatt eszközlendő. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 174-175b. (1929)

I. A tévesen befizetett forgalmiadó [!forgalmi adó] visszatéritése [!visszatérítése] a befizetéstől számitott [!számított] 6 hónap alatt kérendő. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 139-140b. (1929)

I. Ha a közszállitási [!közszállítási] szerződés szerint az illeték fizetését a megrendelő magára vállalta, az illeték alapjául a kikötött ár és az illeték együttes összege szolgál. II. Ha az eladás ab eladási telep történt, de az eladó a fuvardijat [!fuvatdíjat] előlegezi, a fuvardíj után szerződési illeték nem jár. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 169-170b. (1929)

I. Ha a végrendeleti örökös lemondása folytán törvényes öröklés állott be, a törvényes örökös csak öröklési, nem pedig ajándékozási illetéket köteles fizetni. II. Ha a végrendeleti örökös az öröklésről vagy annak egy részéről a törvényes örökös javára mond le, a törvényes örökösre szálló örökség után öröklési illetéket nem köteles fizetni. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 323-324b. (1929)

I. Levonható köztartozások után fizetett késedelmi kamatok a jövedelemadó-alapból levonandók. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 142-143b. (1929)

I. Vagyontárgyak értékének az előző években megállapított értékeket lényegesen meghaladó felbecsülése csak megfelelő indokolással történhetik. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 141-142b. (1929)

I. Valorizálás iránti perben a pertárgy értéke a követelésnek az itéletben [!ítéletben] átértékelt összege. II. Részperköltségben való marasztalás esetén az itéleti [!ítéleti] illeték arányos viselésének kiszámítási [!kiszámítási] módja. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 247-248b. (1929)

Jelentés az Országos Hitelvédő Egylet müködéséről [!működéséről]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 176b. (1929)

Kartotéklapok bélyegilletékének lerovása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 278-279b. (1929)

Kereseti és viszontkereseti összegek közül a nagyobbik összeg irányadó - az itéleti [!ítéleti] illetéktől eltekintve - az illeték mérve tekintetében. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 320b. (1929)

"A Kereskedelmi Jog" laptársunk most ünnepelte alapításának 25 éves évfordulóját... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 92a. (1929)

Közbenszóló [!Közben szóló] itélet [!ítélet] illetékét a perértékre való tekintet nélkül bélyegjeggyel kell leróni. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 322b. (1929)

Külföldi fizetési eszközök forgalma és a forgalmi adó. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 244b. (1929)

Külföldi könyvek : [könyvjegyzék]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 184a. (1929)

Külföldi vállalat által belföldön teljesitett [!teljesített] munkateljesitésért [!munkateljesítésért] belföldön kapott ellenérték általános forgalmi adó alá esik. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 136-137b. (1929)

A Magyar Jogászegylet február 24-én tarotta idei rendes közgyűlését... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 132a. (1929)

A Magyar Jogászegylet gazdaságjogi intézete... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 234-235a. (1929)

Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : [felolvasó ülés 1929. október 19-én és november 16-án]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). p. 288. (1929)

Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : [ünnepi ülés 1928. december 15-én Ibsen Henrik és Tolsztoj Leó gróf születésének százados évfordulója alkalmából] : [felolvasó ülés 1929. január 19-énés február 16-án]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). p. 64. (1929)

A MÁV. igazgatóságához az üzem folytatására szükséges anyagok szállitására [!szállítására] benyujtott [!benyújtott] ajánlat az III. dijj. 14. t. u. pontja alapján illetékmentes. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 149b. (1929)

Móricz Miklós dr.: „Adatok a magyar kartelkérdéshez" : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 476-477a. (1929)

Olyan nyugta, melyre fizetés nem történt s amely a hatóság kivánságára [!kívánságára] hivatalos célra állittatott [!állíttatott] ki, illetékmentes. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 117b. (1929)

Roth Pál : [nekrológ]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 235b. (1929)

Részperköltségben történt marasztalás folytán az itéleti [!ítéleti] illetéknek oly hányadát köteles a marasztalt fizetni, mint amily hányada a megítélt [!megítélt] érték a kereseti összegnek. Ezenkivül [!Ezenkívül] köteles még a részperköltségre eső hányadrész levonása után fennmaradó itéleti [!ítéleti] illetéknek is a felerészét viselni. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 246-247b. (1929)

Személyhez kötött és tárgyi alap nélkül szerzett bevétel után az általános kereseti adó kivetésére az illetékességet a jogosított lakhelye adja meg. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 312-313b. (1929)

Szén kiaknázása és kihasználása iránt kötött szerződés mint bérleti szerződés illetékezendő meg. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 286b. (1929)

Testnevelési ügyben történt pénzbirságkiszabás [!pénzbírság kiszabás] elleni beadvány illetékmentes. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 248b. (1929)

Tudományos pályázat a fiatal jogászgeneráció részére. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 47-48a. (1929)

Tulajdonjogfentartást [!Tulajdonjog fenntartást], zálogjog bekebelezési engedélyt és birósági [!bírósági] illetékesség kikötését tartalmazó levelet a feltételes illetékmentesség nem illeti meg. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 286b. (1929)

Társadalombiztositási [!Társadalombiztosítási] joggyakorlat. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 287-288b. (1929)

Társadalombiztositási [!Társadalombiztosítási] rendelet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 281b. (1929)

Törvénykezési illetéknek közigazgatási bélyeggel való lerovása csupán szabálytalanság, tehát felemelt illeték nem követelhető. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 117b. (1929)

Uj [!Új] egyetemi tanárok. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 45a. (1929)

Uj [!Új] törvények és rendeletek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 225-226b. (1929)

Uj [!Új] törvények és rendeletek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 226-227b. (1929)

Uj [!Új] törvények és rendeletek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 227-229b. (1929)

Uj [!Új] törvények és rendeletek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 229-234b. (1929)

Uj [!Új] törvények és rendeletek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 234-235b. (1929)

Uj [!Új] törvények és rendeletek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 235b. (1929)

Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 63-64. (1929)

Zsitvay Tibor igazságügyminiszterré történt kinevezését... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 127-128a. (1929)

Zálogjog rangsorozatának feljegyzése tárgyában benyujtott [!benyújtott] kérvény az 1920: XXIV. t.-c. 39. §-ának 2. pontja szerint illetékköteles. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 149-150b. (1929)

A banküzlet körében felhasznált nyomtatványokért a felektől beszedett összegek nem esnek forgalmi adó alá. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 223b. (1929)

A bizományos által az albizományosnak kifizetett és a megbizó [!megbízó] által neki visszatéritett [!visszatérített] jutalék a bizományos forgalmi adóalapjához hozzászámítandó. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 315-316b. (1929)

A biztositó [!biztosító] intézet alkalmazottainak üzletszerzési jutaléka a járandóság kiegészitő [!kiegészítő] része, tehát az alkalmazottak kereseti adója alá tartozik. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 167-168b. (1929)

A budapesti ügyvédi kamara választmánya... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 46a. (1929)

A bérbe adott gyári épület házadóköteles. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 115-116b. (1929)

A cselédlakás házadómentességét nem szünteti meg az a körülmény, hogy a gazdasági cseléd esetleg a szorosan vett gazdasági munkakörön kivül [!kívül] más munkát is végez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 222b. (1929)

A cselédlakásul szolgáló épület házadómentessége meg nem tagadható azért, mert az épület eredetileg más célra épült. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 222-223b. (1929)

A cég törlésére irányuló beadványon az igazgatósági tagok törlése után külön illeték nem rovandó le. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 171b. (1929)

A felebbezett [!fellebbezett] elsöbirói [!első bírói] itélet [!ítélet] kihirdetésekor bélyegjegyben lerótt ítéleti illetékeknek vagy egy részének viszzatéritése [!visszatérítése] nem igényelhető azon az alapon, hogy a felebbezési [!fellebbezési] biróság [!bíróság] közbenszóló [!közben szóló] itéletei [!ítéletei] folytán tartott uj [!új] tárgyaláson a kereseti követelés leszállittatott [!leszállíttatott]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 321-322b. (1929)

A felebbviteli biróság [!bíróság] előtt kötött egyesség után járó illeték szempontjából az elsőbiróság [!első bíróság] itéletének [!ítéletének] meghozatalakor fennállott kereseti követelés az irányadó. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 46-47b. (1929)

A felek szerződési autonomiája a nemzetközi kötelmi jogban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 473-474a. (1929)

A fellebbezés tárgyának értéke meg nem becsülhető, ha az itélet [!ítélet] összegszerüleg [!összegszerűleg] meg nem határozott marasztalást tartalmaz. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 35b. (1929)

A felszólamlási bizottság vizsgálni köteles, hogy adóköteles jövedelem van-e vagy nincs, akkor is, ha a fellebbezés csak a birság [!bírság] ellen irányul. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 167b. (1929)

A föld feletti kőbányászat - kőfejtés - a bányászat körébe nem tartozik. Az ilyen vállalat adóztatási helyének megállapitásánál [!megállapításánál] tehát a K. H. Ö. 2. §. (2) és (3) bekezdéseiben foglalt rendelkezések alkalmazandók. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 313-314b. (1929)

A földbirtokkal együtt bérbeadott [!bérbe adott] szeszgyárra és annak felszerelésére eső haszonbér általános kereseti adó alá esik. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 114b. (1929)

A gazdasági alkalmazottak osztályba sorozása kizárólag az évi szegődmény alapján történik, mig [!míg] az esetleges egyéb járandóságok számításba nem jönnek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 168-169b. (1929)

A gazdasági alkalmazottak osztályba sorozásánál kizárólag az évi szerződmény (gabonajárandóság) vehető figyelembe még akkor is, ha az egyéb járandóság szintén gabonában kerül kiadásra. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 283-284b. (1929)

A haszonélvezeti joggal terhelt lakás haszonértéke a háztulajdonos házadóalapjához nem számitható [!számítható] hozzá. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 221b. (1929)

A háború alatt fel nem vett osztalékok valorizálására tartalékolt összeg adóköteles. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 219-220b. (1929)

A háztatarozási alap adómentes értékcsökkenési tartalékalapnak tekintendő. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 41b. (1929)

Új magyar könyvek és füzetek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 62-63. (1929)

Új magyar könyvek és füzetek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 222-223. (1929)

Új magyar könyvek és füzetek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 285-287. (1929)

Új magyar könyvek, füzetek és folyóiratok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 147-148. (1929)

A jelzálogjogról szóló 1927. évi 35. t.-c. életbelépésével kapcsolatos illetékügyi rendelkezések. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 276-278b. (1929)

A jelzálogjogról szóló törvény : [jogszabály]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 1-33g. (1929)

A jogerősen megállapított egyházi adó közadók módjára behajtható és együttes kezelésbe is vonható. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 239-243b. (1929)

A jövedelem- és vagyonadó 1929. évi kivetése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 106-107b. (1929)

A kataloniai Institucio Patxot száz font sterlinges pályázatot hirdet... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 179a. (1929)

A kezes a fizetési meghagyás ellen fellebbezéssel élhet akkor is, ha a fizetési meghagyás neki még nem kézbesittetett [!kézbesíttetett]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 96b. (1929)

A kivitel általános forgalmi adómentességének kiegészitése [!kiegészítése]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 87-88b. (1929)

A könyvvizsgálat eredményének mérlegelése nem mellőzhető azért, mert a könyvvizsgálatot ugyanazon pénzügyi közegek foganatosították, akik az elsőfokú határozatot hozták. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 284-285b. (1929)

A kötelezvény akkor sem tekinthető váltóhitelbiztositéki [!váltó hitelbiztosítéki] okiratnak, ha az adósok a követelésre váltófedezetet is adtak. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 175b. (1929)

A közigazgatás rendezéséről szóló 1929: XXX. t.-c. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 399-400a. (1929)

A külföldi állampolgár örökbefogadási szerződésének illetékénél a békeszerződés rendelkezései nem alkalmazhatók. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 172-173b. (1929)

A külföldön kelt, külföldiek közötti jogviszonyt tartalmazó kötlevél a perben való felhasználással illetékkötelessé válik akkor is, ha a peres felek az ügyletben nem is vettek részt. Az illetéket a felhasználó külföldi peres fél ügyvédje tartozik leróni. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 319b. (1929)

Életbelépett az uj [!új] lengyel részvénytársasági törvény... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 180a. (1929)

Életfogytig haszonélvezett tárgy a hagyatékhoz hozzászámitandó [!hozzászámítandó]. Az ajándékozási illeték az igy [!így] eredményeződő öröklési illetékből levonandó. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 248-249b. (1929)

Életfogytig haszonélvezett tárgy a hagyatékhoz hozzászámitandó [!hozzászámítandó]. Az ajándékozási illeték az igy [!így] eredményeződő öröklési illetékből levonandó. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 249-251b. (1929)

A m. kir. igazságügyminiszternek 22.000/1929. I. M. számú rendelete : a jelzálogjogról szóló 1927:XXXV. törvénycikk életbeléptetése és az ezzel kapcsolatos átmeneti szabályok tárgyában : [jogszabály]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 34-40g. (1929)

A m. kir. igazságügyminiszternek 23.000/1929. I. M. számú rendelete : a telekkönyvi rendtartásnak és a nem peres eljárás szabályainak a jelzálogjogról szóló 1927:XXXV. törvénycikk életbeléptetésével kapcsolatban szükséges kiegészítése és módosítása tárgyában : [jogszabály]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 40-74g. (1929)

A m. kir. igazságügyminiszternek 24.000/1929. I. M. számu [!számú] rendelete : a végrehajtási eljárás szabályainak a jelzálogjogról szóló 1927:XXXV. törvénycikk életbeléptetésévél kapcsolatban szükséges kiegészítése és módosítása tárgyában : [jogszabály]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 74-96g. (1929)

A m. kir. igazságügyminiszternek 75.201/1928.I. M. számú rendelete : a földbirtokrendezés befejezése végett szükséges rendelkezésekről szóló 1928: XLI. törvénycikk végrehajtásához szükséges telekkönyvi szabályok tárgyában : [jogszabály]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 34-48f. (1929)

A m. kir. minisztérium 5580/1928. M. E. számu [!számú] rendelete : a földbirtokrendezés befejezése végett szükséges rendelkezésekről szóló 1928: XLI. törvénycikk életbeléptetése és végrehajtása tárgyában : [jogszabály]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 1-34f. (1929)

A m. kir. minisztériumnak 5460/1928. M. E. sz. rendelete : a biztosítási ügynök jogállása tárgyában : [jogszabály]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 1-4d. (1929)

A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter 3.960 eln. 1928. N. M. M. számu [!számú] rendelete... : az öregség, rokkantság, özvegység és árvaság esetére szóló kötelező biztosítás tárgyában rendelkező 1928: XL. törvénycikk rendelkezéseinek életbeléptetéséről : [jogszabály]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 89-91e. (1929)

A m. kir. pénzügyminiszternek 1929. évi 1.500 P. M. számu [!számú] rendelete : a jelzálogról szóló 1927:XXXV. törvénycikk életbeléptetésével kapcsolatos illetékügyi rendelkezésekről : [jogszabály]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 97-106g. (1929)

A m. kír. népjóléti és munkaügyi miniszter 6002/1928. eln. számu [!számú] rendelete... az öregség, rokkantság, özvegység és árvaság esetére szóló kötelező biztosítást szabályozó 1928: XL. törvénycikk XI. fejezetében foglalt rendelkezéseknek végrehajtása tárgyában : [jogszabály]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 65-87e. (1929)

A magyar végrehajtási jogsegély a gyakorlatban : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 304a. (1929)

A malmok általános forgalmi adója. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 279-280b. (1929)

A mezőgazdaságban a cséplögépeknél [!cséplőgépeknél] dolgozó gépész lakását az állandó házadómentesség akkor is megilleti, ha a gépész egyéb munkát is végez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 221-222b. (1929)

A nyers házbérjövedelemből házbérfillér cimén [!címén] levonásnak helye nincs, mert csak a külön szedett házbérfillér nem számitható [!számítható] a nyers házbérjövedelemhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 43-44b. (1929)

A nyilvános számadásra kötelezett vállalatok alkalmazottainak 1928. évi illetményei után járó nyugtailletékről kibocsátott... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 88b. (1929)

A német közjogtanárok egyesülete bécsi kongresszusán javaslatot készített elő... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 179-180a. (1929)

A papirkoronában [!papír koronában] készült mérleg egyes tételei az adóalap megállapitásánál [!megállapításánál] nem valorizálhatók. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 112-113b. (1929)

A perben egyszerü [!egyszerű] másolatban csatolt meghatalmazás nem esik okirati illeték alá. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 286b. (1929)

A perbiróságnak [!perbíróságnak] a perérték megállapitását [!megállapítását] tartalmazó döntését az illetékkiszabó hatóságok felül nem birálhatják [!bírálhatják] és meg nem változtathatják. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 320-321b. (1929)

A pergátló kifogást elvető határozat után járó és az alperest terhelő illeték a per tárgyának értekére való tekintet nélkül bélyegben rovandó le. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 46b. (1929)

A polgári biróság [!bíróság] által a tárgyalási jegyzőkönyvhöz csatolt külőniratot [!különiratot] a pénzügyi hatóság nem minősitheti [!minősítheti] előkészítő iratnak. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 120b. (1929)

A pénzintézetek csődönkivüli [!csődön kívüli] kényszeregyessége tárgyában kelt 3280/1929. M. E. sz. r... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 401a. (1929)

Ártérben levő földterület árvizkár [!árvízkár] cimén [!címén] adóelengedésben nem részesíthető. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 42-43b. (1929)

Áruhitelbiztositéki [!áruhitel-biztosítéki] összeg erejéig bekebelezett zálogjogra vonatkozó törlési engedély csak az állandó okirati illeték alá esik. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 170b. (1929)

Árverési vétel esetén is a megelőző utolsó 5 évben elért vételár vehető az illeték alapjául. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 175b. (1929)

Örökösök közkereseti társaságának társasági illetéke. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 253-254b. (1929)

A saját automobil elhelyezésére szolgáló helyiség mellékhelyiségnek tekintendő, tehát a házadóalap megállapításánál figyelmen kivül [!kívül] hagyandó. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 43b. (1929)

A személyes illetékmentesség a telekkönyvi bejegyzésért bélyegjegyekben lerovandó illetékre is kiterjed. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 252-253b. (1929)

A szerződés eredeti érvénytelensége cimén [!címén] törlendő az illeték akkor is, ha az érvénytelenség csak a per birósági [!bírósági] itéletének [!ítéletének] indokolásában van megállapítva. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 146b. (1929)

A szerzői és kiadói jog adómentesen nem irható [!írható] le. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 33-34b. (1929)

A tantiémadó kulcsa nem a kifizetett összes tantiémek arányos összege, hanem az egyes javadalmazások összege szerint állapitandó [!állapítandó] meg. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 45-46b. (1929)

A támadó háborut [!háborút] népjogok elleni deliktumnak kivánja [!kívánja] nyilvánitani [!nyilvánítani]... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 480a. (1929)

A társasági székhely áthelyezésének és az ujonnan [!újonnan] megválasztott igazgatósági tagoknak bejegyzését egyidejűleg való kérelmezés esetén az utóbbiak bejegyzése után csak egyszeresen számitható [!számítható] az illeték. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 245b. (1929)

A társulati adó alól mentes látszólagos nyereség a beszerzési árnak, az uj [!új] értékelésü [!értékelésű] megnyitó mérlegben felvett értéknek, az eladási árnak és az adómentesen leirt [!leírt] vagy tartalékolt összegeknek aranykoronára történt átszámításával állapitandó [!állapítandó] meg. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 282b. (1929)

A társulati adó uj [!új] kivetésének elrendeléséről a vállalat az uj [!új] kivetést tartalmazó fizetési meghagyásban is értesíthető. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 255-256b. (1929)

A vagylagos viszontvétkességi [viszont vétkességi] kérelem. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 295-296a. (1929)

A vizmérés [!vízmérés] és vizvezeték [!vízvezeték] telki szolgalmának megszerzése nem ingatlan vagyonátruházási, hanem II. fokozatú illeték alá esik. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 254b. (1929)

A vállalat alkalmazottai által a vállalat üzleti céljaira felvett összegekről kiállított elismervények bélyegmentesek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 96b. (1929)

A vállalat által alkalmazottai részére fentartott [!fenntartott] étkezde bevételei forgalmi adó kötelesek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 223-224b. (1929)

A végrehajtási panasz tárgyában hozott birósági [!bírósági] határozat ellen újrafelvételi kérelemnek, illetve panasznak helye nincsen. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 117-119b. (1929)

Alföldy, Ede: Irásbeliség [!Írásbeliség] a peres eljárásban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 148-152a. (1929)

Andreánszky, István: A kereskedelmi levelek feltételes illetékmentessége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 185-197b. (1929)

Balassa, Brunó: Thurzó Imre retorikai dolgozatai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 248-258. (1929)

Balla, Ignác: Dr. Meszlény Artúr: Személyi és családi jog : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 301-303a. (1929)

Balla, Ignác: Hamis vágány egy külföldi viszonylatu [!viszonylatú] magánjogi eset eldöntésében. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 291-293a. (1929)

Balla, Ignác: Hibás indokolás, helyes döntés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 411-413a. (1929)

Balla, Ignác: Idegen és sajáthonos munkavállalóknak az üzemi baleset kártalanitása [!kártalanítása] szempontjából egyenlő elbánásban részesitése [!részesítése]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 443a. (1929)

Balla, Ignác: A házfelügyelők és segédházfelügyelők [!segéd-házfelügyelők] jogviszonyai. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 444a. (1929)

Balla, Ignác: Óvadékképes értékpapirok [!értékpapírok]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 443a. (1929)

Balla, Ignác and Réthey, Ferenc: A jogi személyek a nemzetközi magánjogban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 93-94a. (1929)

Barthos, Indár: Pintér Jenő: A magyar középiskolák igazgatásának kézikönyve : középiskolákra vonatkozó törvények, rendeletek, szolgálati szabályzatok és ügykezelési utasítások szövegeinek magyarázatos gyűjteménye : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 142-143. (1929)

Beck, Salamon: Az erkölcsi kár önállósága. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 41-43a. (1929)

Beck, Salamon: Dr. Almási Antal: A dologi jog kézikönyve. 1. kötet : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 356-360a. (1929)

Beck, Salamon: Eladó kártéritési [!kártérítési] igénye ingatlan vételügylet nem teljesítéséből. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 35-37a. (1929)

Beck, Salamon: Ingózálogjogszerzés symbólikus átadással. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 78-79a. (1929)

Beck, Salamon: Kőtelező [!Kötelező] kiméletlenség [!kíméletlenség]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 84-86a. (1929)

Beck, Salamon: Nem vagyoni kár. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 290-291a. (1929)

Beck, Salamon: Pollák Illés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 230-231a. (1929)

Beck, Salamon: Tartás visszamenő értékesitése [!értékesítése]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 330-331a. (1929)

Beck, Salamon: Tisztességes magatartás - kötelező. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 43-44a. (1929)

Beck, Salamon: Tulajdonközösség megszüntetése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 84a. (1929)

Beck, Salamon: Törvényhatóság magánjogi felelőssége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 118-119a. (1929)

Beck, Salamon: Tőkebőségi vélelem. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 410-411a. (1929)

Beck, Salamon: Utóöröklési jog biztositása [!biztosítása] végrendelet ellenére. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 331-333a. (1929)

Beck, Salamon: A jogképességi szabály közjogi jellege. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 413a. (1929)

Beck, Salamon: A kamarai választások után. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 128-131a. (1929)

Beck, Salamon: A készfizető kezes megintése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 289-290a. (1929)

Beck, Salamon: A követelés feléledése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 41a. (1929)

Beck, Salamon: A közjó a magánjogban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 445-447a. (1929)

Beck, Salamon: A megrendelések gyüjtéséről [!gyűjtéséről] szóló törvény ellenére létrejött ügylet érvényessége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 79-81a. (1929)

Beck, Salamon: A munkásbiztositási [!munkásbiztosítási] felsőbiróság [!felsőbíróság] döntvénye az üzem utódlásról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 217-219a. (1929)

Beck, Salamon: Árverési vételár, belső érték, anyagi igazság. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 123-124a. (1929)

Beck, Salamon: A szerző nevének feltüntetésére való igény. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 44-45a. (1929)

Beck, Salamon: A szolgalmi jog áthelyezhetősége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 214-215a. (1929)

Beck, Salamon: A tőkebőség vélelme. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 328-330a. (1929)

Beer, János and Egri Bónis, Pál: Az elévülés magyar jogszabályai cím alatt dr. Egri Bónis Pál budapesti ügyvéd az elévülésre vonatkozó magyar tételes joganyagot foglalta röviden össze... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 133-134a. (1929)

Bodroghy, József: Költségvetés és beruházás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 125-129b. (1929)

Bodroghy, József: A költségvetés vitája. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 210-212b. (1929)

Bodroghy, József and Fellner, Frigyes: Csonka-Magyarország nemzeti vagyona. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 164-167b. (1929)

Breit, doberdói Zoltán: Tárgyi felelősség, vagy kötelező autóbiztositás [!autóbiztosítás]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 82-84a. (1929)

Breit, doberdói Zoltán: A biztosítási ügynöki rendelet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 72-73a. (1929)

Breit, doberdói Zoltán: Önbiztositási [!Önbiztosítási] kikötés megsértése a biztositott [!biztosított] által. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 288-289a. (1929)

Böhm, Dezső: Susanne Engelmann: Die Erziehung des Mädchens : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 283-284. (1929)

Deutsch, Maurus: Magyar itéletek [!ítéletek] végrehajtása Ausztriában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 125-126a. (1929)

Doroghy, Kálmán: Kielégitésileg [!kielégítésileg] lefoglalt ingók végrehajtás alól feloldása a követelés letétbe helyezése alapján. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 166-168a. (1929)

Ember, István: Vida Imre: A neveléstudomány történelembölcseleti vonatkozásai : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 143-144. (1929)

Fellner, Pál: Lenni vagy nem lenni? : megjegyzések a kartellkérdéshez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 6-10b. (1929)

Fenyvesi, Károly: Járásbirósági [!Járásbírósági] hatáskör kikötésének értelmezése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 408-409a. (1929)

Ferriére, Adolphe: A tevékeny iskola. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 1-8. (1929)

Fonyó, György: Biztositási [!Biztosítási] dij [!díj], mint dologi teher. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 405-408a. (1929)

Fonyó, György: Mit jelent lakást felajánlani? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 333-335a. (1929)

Fonyó, György and Schöndorf, Friedrich: Dr. Friedrich Schöndorf, a breslaui egyetem tanára... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 466-467a. (1929)

Fornvald, József: Nagy L. József: Előadások a fizikatanítás és tanárképzés köréből : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 212-214. (1929)

Fränkel, Pál: Az 1928. év magánjogi és hiteljogi birói gyakorlata : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). pp. 181-183. (1929)

Fränkel, Pál: De miért ne rándulhatna ki a civiljogász egyszer a pénzügyi jog területére is? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 464-465a. (1929)

Fränkel, Pál: Dr. Fränkel Pál november hó 7-én tartotta meg előadását „Gépforgalmi ügylelek" címén... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 469-470a. (1929)

Fränkel, Pál: Felperességi jog átruházása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 119-120a. (1929)

Fränkel, Pál: Kamarai választások. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 88-91a. (1929)

Fränkel, Pál: Lakásbérleti kérdés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 336-337a. (1929)

Fränkel, Pál: Markovits Rodion: Szibériai garnizon : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). pp. 134-135. (1929)

Fränkel, Pál: Munkásbiztositási [!Munkásbiztosítási] biróság [!bíróság] hatásköre. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 124-125a. (1929)

Fränkel, Pál: A Reformszövetség tagértekezlete. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 233-234a. (1929)

Fränkel, Pál: Tőzsdei babperek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 38-41a. (1929)

Fränkel, Pál: A békebiróság [!békebíróság]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 274-277a. (1929)

Fränkel, Pál: A békebiróságról [!békebíróságról] irt [!írt] és a mult [!múlt] számunkban megjelent cikkel kapcsolatban... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 337-338a. (1929)

Fränkel, Pál: A tőzsdei babperek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 86a. (1929)

Fränkel, Pál: A valorizálási törvény tágitása [!tágítása]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 120-121a. (1929)

Fränkel, Pál: A végrehajtási eljárás és igényper reformjához. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 171-173a. (1929)

Fürst, László: Birói [!bírói] szerződésmódosítás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 106-110a. (1929)

Fürst, László: Dr. Váli Ferenc: A közrendi klauzula és a nemzetközi magánjogi joggyakorlatunk, Budapest 1928. A Magánjogi Szeminárium kiadványai, 1. sz. : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). p. 364. (1929)

Fürst, László: Konkludens viselkedés „kisérlete" [!kísérlete] nem konkludens. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 228-230a. (1929)

Fürst, László: Kétoldali turpitudo. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 156-159a. (1929)

Gazda, Károly: Az illetékegyenérték. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 49-58b. (1929)

Giskan, Jakab: Dr. Deutsch Maurus: A magyar-osztrák végrehajtási jogsegély a gyakorlatban : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 362-364a. (1929)

Glücksthal, Andor: Az Egyesült Államok kongresszusának legközelebbi feladatai... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 94b. (1929)

Glücksthal, Andor: Az agrárproblémák világszerte... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 109-110b. (1929)

Glücksthal, Andor: Az angol Companies Bill (1928.). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 93-94b. (1929)

Glücksthal, Andor: Az angol Labour-párt kongresszusán... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 29-30b. (1929)

Glücksthal, Andor: Az üzleti tevékenység és törvényhozói mandátum összeférhetetlenségének kérdése... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 91b. (1929)

Glücksthal, Andor: Bőséges gazdasági programmot [programot] ad... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 217-218b. (1929)

Glücksthal, Andor: Curtius német gazdasági miniszter ujévi [!újévi] szózatában... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 94b. (1929)

Glücksthal, Andor: "Deutsches Frischei"... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 110b. (1929)

Glücksthal, Andor: Európa legimpozánsabb közlekedési vállalata alakul Berlinben... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 110b. (1929)

Glücksthal, Andor: Franciaország 1930. évi költségvetését május 23-án terjesztette a Kamara elé Chéron pénzügyminiszter. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 216-217b. (1929)

Glücksthal, Andor: Hatalmas beruházási programm előtt állanak a román vasutak... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 109b. (1929)

Glücksthal, Andor: Hollandiában 1929. január 1-én lép hatályba az uj [!új] részvénytörvény. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 93b. (1929)

Glücksthal, Andor: Hoower [!Hoover] elnök... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 31b. (1929)

Glücksthal, Andor: Idegen közgazdaságok munkásságának és érdekeinek kutatása... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 93b. (1929)

Glücksthal, Andor: Kereskedelmi kutató intézet létesült ezidén Kölnben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 107b. (1929)

Glücksthal, Andor: Néhány szám... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 31b. (1929)

Glücksthal, Andor: Olasz jogelvek szerint... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 28b. (1929)

Glücksthal, Andor: Perrendi novella... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 31b. (1929)

Glücksthal, Andor: Szabadalmi bejelentés a német birodalmi szabadalmi hivatalhoz... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 93b. (1929)

Glücksthal, Andor: Szellemes tehermegosztási kulcsot hoz... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 92-93b. (1929)

Glücksthal, Andor: Tiz [!Tíz] év német szociális törvényhozás... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 31b. (1929)

Glücksthal, Andor: A csendes társ... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 28b. (1929)

Glücksthal, Andor: A feljelentéssel való fenyegetés... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 32b. (1929)

Glücksthal, Andor: A francia pénzügyi világ botrányai... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 92b. (1929)

Glücksthal, Andor: A hitelezés tultengése [!túltengése] és a hosszú lejáratu [!lejáratú] hitelek nyújtásának szükségessége Németországban... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 214b. (1929)

Glücksthal, Andor: A jövedelemadónak három éves átlag alapján... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 29b. (1929)

Glücksthal, Andor: A kartell-kérdéssel foglalkoztak lapunk januári hasábjain... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 90-91b. (1929)

Glücksthal, Andor: A kettős adóztatás bonyolult kérdésével... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 29b. (1929)

Glücksthal, Andor: A korlátolt felelősségű társaság vezérgondolata. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 257-266b. (1929)

Glücksthal, Andor: A kényszeregyességi eljárás módositását [!módosítását] sürgeti... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 107-108b. (1929)

Glücksthal, Andor: A kényszeregyezség intézményének... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 30b. (1929)

Glücksthal, Andor: A képviselőház őszi ülésszakának egyik bevezető ülésén, a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó törvényjavaslat vitájának során... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 463a. (1929)

Glücksthal, Andor: A követendő lakáspolitika alapvonalait tartalmazza a német birodalmi gyűlés... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 217b. (1929)

Glücksthal, Andor: A köztársasági állam gazdasági és jogi rendszerének... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 110-111b. (1929)

Glücksthal, Andor: A nemzeti jövedelem gyarapodása nyilvánul meg... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 91-92b. (1929)

Glücksthal, Andor: A német Reichsfinanzhof... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 213b. (1929)

Glücksthal, Andor: A német ipar birodalmi szövetsége... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 108b. (1929)

Glücksthal, Andor: A német költségvetés kiadási oldala erősen megnövekedvén... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 93b. (1929)

Glücksthal, Andor: A német országos jogi vizsgahivatal évi jelentése a nagy jogi államvizsgák eredményéről... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 215-216b. (1929)

Glücksthal, Andor: A német részvényjogi reform... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 29b. (1929)

Glücksthal, Andor: A német törvénykezési illetékrendszer... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 28-29b. (1929)

Glücksthal, Andor: A népszövetség gazdasági tanácsának genfi májusi tanácskozási anyagát egy részletes jelentés tartalmazza... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 215b. (1929)

Glücksthal, Andor: A rajna-westfáliai munkáskizárás... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 89-90b. (1929)

Glücksthal, Andor: A részvénytársasági ügymenet nyilvánossága foglalkoztatja... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 109b. (1929)

Glücksthal, Andor: A sulyos [!súlyos] hitelviszonyok szükségessé teszik a hitelvédelemnek fokozott kiépítését. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 216b. (1929)

Glücksthal, Andor: A társasági jog mindenütt egész Európában forrongásban van... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 214-215b. (1929)

Glücksthal, Andor: A törvényhozásnak és a jogalkotásnak a mai gyorsan változó időkben... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 215b. (1929)

Grosz, Jenő: Lemondott-e nyugdijáról [!nyugdíjáról], aki a rendelet szerinti végkielégités [!végkielégítés] felvételekor kijelenti, hogy főnökével szemben követelése nincs? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 226-227a. (1929)

György, Ernő: Az üzemutódlás kérdéséhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 285-288a. (1929)

György, Ernő: Kényszeregyességi likvidáció. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 374-387a. (1929)

György, Ernő: A kényszeregyesség joghatálya a közkereseti társaság kilépett tagjára. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 77-78a. (1929)

Gáspár, Pál: A pedagógiai pacifizmus. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 125-134. (1929)

Hantos, Elemér: Kartellkérdések. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 1-5b. (1929)

Helle, László: Másodlagos jogviszony és egyetemlegesség a közigazgatási jogban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 395-398a. (1929)

Huppert, Leó: Kisebbségi védelem és korlátolt felelősségü [!felelősségű] társaság. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 15-24a. (1929)

Huppert, Leó: Kényszeregyesség és szerződés felbontása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 163-165a. (1929)

Huppert, Leó and Nagy, ifj. Dezső and Szigeti, ifj. László: Esettár. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 1-144c. (1929)

Jacobi, Olivér: A német jóvátétel válsága. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 153-156b. (1929)

Jakobovits, Béla: Egységes lakásjogot! In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 296-297a. (1929)

Jámbor, György: Luxemburg iskolaügye. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 206-211. (1929)

Karl, János: Julius Wagner: Didaktik der Erdkunde : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 284-285. (1929)

Katona, Gábor and Pethő, Tibor and Sichermann, Bernát: Az adóstársak helyzete a váltóelfogadó kényszeregyessége esetén : reflexiók dr. Pethő Tibor és dr. Sichermann Bernát ellentétes felfogásu [!felfogású] cikkeire. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 110-114a. (1929)

Kelemen, Sándor: Ladislas Nádas: Le Droit Hongrois des cartels et des concernes (Recueil Sirey, Paris, 1929) : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 422-423a. (1929)

Kelemen, Sándor: Személyiség értékcsökkenésének figyelembevétele kártérítésnél. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 447-449a. (1929)

Kelemen, Sándor: Ugylátszik [!Úgy látszik] Párizsban sem zavartalan gyönyörűség városatyának lenni... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 426a. (1929)

Kelemen, Sándor: A kartelkérdés az Interparlamentáris Unió előtt. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 426-428a. (1929)

Kelemen, Sándor: A német kereskedelmi törvény zsebkönyve... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 426a. (1929)

Kelemen, Sándor: A német ügyészség problémáival foglalkozó igen érdekes cikk jelent meg... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 425-426a. (1929)

Kelényi, Jenő: Glosszák a közszerzemény kérdéséhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 390-394a. (1929)

Kemény, Ferenc: Adatok a külföldi tankönyvek ügyéhez. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 259-264. (1929)

Kemény, Ferenc: Eduard Spranger: Der deutsche Klassizismus und das Bildungsleben der Gegenwart : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 146-147. (1929)

Kemény, Ferenc: Eduard Spranger: Die wissenschaftlichen Grundlagen der Schulverfassungslehre und Schulpolilik : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 278-281. (1929)

Kemény, Ferenc: A Fővárosi Pedagógiai Könyvtár Évkönyve és szemelvényes Szakjegyzéke 1928 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 53-55. (1929)

Kemény, Ferenc: Hermann Schwartz: Pädagogisches Lexikon : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 145-146. (1929)

Kemény, Ferenc: Pierre Bovet: La Paix par l'École : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 221-222. (1929)

Kemény, Ferenc: Rudolf Steiner in der Waldorfschule : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 216-219. (1929)

Kemény, Ferenc: Technika és pedagógia : első közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 9-22. (1929)

Kemény, Ferenc: Technika és pedagógia : második közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 96-108. (1929)

Kemény, Ferenc: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 223-224. (1929)

Kemény, Ferenc: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 287-288. (1929)

Keményffi, János: A konjunkturakutatás [!konjunktúrakutatás] jelentősége és módszere. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 203-206b. (1929)

Kenyeres, Elemér: Az új nevelés Ausztriában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 135-142. (1929)

Kenyeres, Elemér: A magyar kisdednevelés vezérkönyve, szerk. Bardócz Pál : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 55-56. (1929)

Keszthelyi, Nándor: A kartellankét. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 198-202b. (1929)

Király, Ferenc: Dr. Király Ferenc nemzetközi kartelljogi előadása Londonban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 177-178a. (1929)

Klug, Emil and Sárfy, Aladár: A magyar illetékjog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 477-478a. (1929)

Klár, János: Az uj jugoszláv váltótörvény ez év december 19-én lép érvénybe... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 479a. (1929)

Klár, János: Külföldi szemle. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 239-240a. (1929)

Klár, János: A Reichsgericht két döntvényt hozott... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 480a. (1929)

Klár, János: „Szent Kleofás, mily karaván" kiált fel a néző... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 465-466a. (1929)

Knézy, Lehel: Elévült követelések jelzálogjogának törlése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 212-213a. (1929)

Kolosváry, Bálint: Megjegyzések a magánjogi codex-javaslathoz : első közlemény. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 51-58a. (1929)

Kolosváry, Bálint: Megjegyzések a magánjogi codex-javaslathoz : második közlemény. M. T. I. Rész. Személyi és családjog. Első Cim [!cím]. Személyek. Első Fejezet. Az ember. IIik Fejezet. Jogi személyek. IIIik Fejezet. A személyiség joga. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 305-316a. (1929)

Kornis, Gyula: Kultúra és túlterhelés : elnöki megnyitó a Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaságnak 1929 április 20-án tartott XXXVII. közgyűlésén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 65-76. (1929)

Kornis, Gyula and Gyulai, Ágost: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : [Kornis Gyula gyászbeszéde Quint József ravatalánál] : [felolvasó ülés 1929. március 16-án] : [XXXVII. közgyűlés 1929. április 20-án] : [Gyulai Ágost titkári jelentése]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 150-160. (1929)

Kovács, Rezső: A testi nevelés új fejezete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 84-95. (1929)

Káldor, Imre: A magántisztviselők és kereskedősegédek szolgálati viszonyáról szóló törvénytervezet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 437-442a. (1929)

Ladányi, Sándor: Kamatproblémák. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 219-222a. (1929)

Leopold, Lajos: Kartell és mezőgazdaság. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 10-16b. (1929)

Lux, Gyula: A modernnyelvi olvasmány és a "Kulturkunde" kérdése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 237-247. (1929)

Láczer, István: A kereskedelmi oktatás szervezete Angliában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 48-51. (1929)

Láng, Gusztáv: A kartell és a gépipar. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 21-22b. (1929)

László, ifj. Árpád and Kelemen, Sándor: A gyárostól megszabott viszonteladói árnál olcsóbban eladni - tisztességtelen verseny. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 454-458a. (1929)

Lénárt, Vilmos: A mérlegvalódisági rendelet kiegészítése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 84-86b. (1929)

Lénárt, Vilmos: A társulati adó reformja. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 97-103b. (1929)

M., : Dr. Elemér Balogh: Zur Frage der Verzugszinsen : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). p. 95. (1929)

Magyar, Pál: A kartelltörvény Magyarországon nem időszerü [!időszerű]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 16-20b. (1929)

Mahler, Sándor: Munkásbiztositási Felsőbirósági [!felsőbírósági] döntvény az üzemutódlás kérdésében. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 77-82b. (1929)

Mahler, Sándor: Szociális rendeletek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 83-84b. (1929)

Mahler, Sándor: A Társadalombiztosító Intézet autónómiája [!autonómiája]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 157-163b. (1929)

Mahler, Sándor: A magánalkalmazottak öregségi ellátása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 207-209b. (1929)

Medvigy, Gábor: Ember és jog : Dr. Medvigy Gábor ünnepi beszéde a szegedi országos ügyvédgyűlésen (1929. június 26.). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 317-324a. (1929)

Meszlény, Artur: A Civiljogászok Vitatársaságának folyó évi május hó 2-án megtartott ülésén a társaság elnöke, dr. Meszlény Artúr egyetemi magántanár, ügyvéd tartott előadást „Rendelkezés és rendelkezőjog a magánjogi törvényjavaslatban" címen. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 236-238a. (1929)

Meszlény, Artur: Dr. Nizsalovszky Endre: A zálogjogok és a telki teher néhány főkérdése. Budapest, Grill 1928. : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 132-133a. (1929)

Meszlény, Artur and Schiffer, Eugen: Az igazságügy reformjához : nyilt [!nyílt] levél Dr. Schiffer Eugen ny. németbirodalmi igazságügyminiszter és helyettes kancellár urhoz [!úrhoz]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 1-7a. (1929)

Meszlény, Artúr: Dr. Meszlény Artúr az Iparjogvédelmi Egyesületben... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 46a. (1929)

Mitrovics, Gyula: A gyakorlati tanárképzés megvalósítása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 202-206. (1929)

Molnár, Márton: 1929 október 31-én Dr. Molnár Márton tartott figyelemreméltó előadást... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 469a. (1929)

Mérő, Samu: A 100 P-t meg nem haladó ügyvédi követelések birósága [!bírósága]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 450-453a. (1929)

Móricz, Sándor and Pethő, Tibor: A biankó váltó lejárata. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 31-35a. (1929)

Nagy, ifj. Dezső: Hitelügyletek és a büntetőjog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 137-147a. (1929)

Nagy, József: A kultúra decentralizációja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 161-178. (1929)

Nagy, József Béla: Könyvjegyzék a középiskolai tanári könyvtárak számára, szerk. Orsz. Közoktatási Tanács : [ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 275-276. (1929)

Neugröschel, Endre: Október. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 296b. (1929)

Neugröschel, Endre: Október. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 296-298b. (1929)

Neugröschel, Endre: Október : Neugröschel Endre. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 302-306b. (1929)

Neugröschel, Endre: Október : a Gazdaságpolitikai Társaság munkaprogrammja [!munkaprogramja]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 298-302b. (1929)

Neugröschel, Endre: Október : a mezőgazdasági válság. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 306-308b. (1929)

Neugröschel, Endre: Október : a vámtarifa reviziója [!revíziója]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 308-310b. (1929)

Novák, Sándor: Hozzászólás a hitelezőket károsító cselekmények megtorlásáról szóló törvényjavaslathoz. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 267-275b. (1929)

Nyulászi, Alajos: Alapitói [!Alapítói] részjegy, parts de fondateurs. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 293-295a. (1929)

Oppler, Emil: Az ügyvéd, mint vagyonkezelő; beolvadása a gazdasági életbe. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 347-352a. (1929)

Pethő, Tibor: A rendelvényes, mint váltóbirtokos... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 28-31a. (1929)

Pethő, Tibor and Szlezák, Lajos: Az adóstársak helyzete a váltóelfogadó kényszeregyessége esetén : válasz dr. Szlezák Lajos kir. járásbiró ur [!úr] azonos cimü [!című] cikkére. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 153-156a. (1929)

Pfisterer, Lajos: Az ipari balesetek kérdésének gazdasági jelentősége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 121-125b. (1929)

Pitroff, Pál: Film és filmoktatás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 191-202. (1929)

Prohászka, Lajos: Pedagógia mint kultúrfilozófia : első közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 23-42. (1929)

Prohászka, Lajos: Pedagógia mint kultúrfilozófia : második közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 109-124. (1929)

Puhr, Ferenc: Lépcsőfokok : a mozgásos-szerkesztő nyelvtanulás rövid útja, szerk. Kayjel Kolosyné Jankovich Leóra : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 277-278. (1929)

Quint, József: Rusztek Károly: Népnevelésügyi közigazgatás : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 56-57. (1929)

Rakovszky, Menyhért: A közadók módjára történő végrehajtások polgári biróságok [!bíróságok] előtt. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 160-161a. (1929)

Reitzer, Béla: Szavatosság a Magánjogi Törvénykönyv tervezetében (1370—1407. §.). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 268-273a. (1929)

Ribáry, Géza: Háramlás tárgyát képező vagyonértékek adóztatása : a társulati adóról szóló 1927. évi 400/P. M. számu [!számú] H. Ö. 14. §. 4. pontja a Végrehajtási Utasitásban [!Utasításban]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 70-74b. (1929)

Ribáry, Géza: Munkaügyi birói [!bírói] határozatok és jogszabályok 1900-1928-ig. A magánalkalmazottak szolgálati évi nyugdijviszonyai [!nyugdíjviszonyai]. Összeállította: dr. Hofhauser Imre : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 184a. (1929)

Rácz, Kálmán: Nem kell birósági [!bírósági] kézbesitő [!kézbesítő] és nem kell birósági [!bírósági] végrehajtó! In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 353-355a. (1929)

Rácz, Kálmán and Varannai, István: Utóhangok dr. Varannai István: „Állami mindenhatóság és magánjogi judicatura" cimen [!címen] tartott előadáshoz. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 472-473a. (1929)

Rácz, Lajos: Comenius cseh-francia megvilágításban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 264-269. (1929)

Rácz, Lajos and Kemény, Ferenc: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 148-150. (1929)

Rónai, Sándor: A társulati adó reformjához. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 65-69b. (1929)

Schwartz, Tibor: A valorizációs törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazása a gyakorlatban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 8-14a. (1929)

Stammler, Rudolf: Megjelent Stammler Lehrbuch der Rechtsfilosofil [!Rechtsphilosophie] harmadik bővített kiadása... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 179a. (1929)

Szalay, Zoltán: Behajthatatlan követelések és nevető adós. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 169-171a. (1929)

Szalay, Zoltán: A Budapesti Ügyvédi Kamara felterjesztései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 417-418a. (1929)

Szalay, Zoltán: A budapesti Ügyvédi Kamara felterjesztései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 459-460a. (1929)

Szalay, Zoltán: A közszerzemény és a Magánjogi Törvénykönyv. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 69-71a. (1929)

Szalay, Zoltán: A szegedi vándorgyűlés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 342-345a. (1929)

Szegő, Ferenc: A részletügyletekből eredő követelések valorizációja. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 402-405a. (1929)

Szelényi, Ödön: Die Arbeitsschule in Sowjet-Rußland : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 58-60. (1929)

Szelényi, Ödön: Dr. Ernst Reisinger: Sexuelle Erziehung im L. E. H. Schondorf : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). p. 219. (1929)

Szelényi, Ödön: Dr. Hobohm: J. Ch. Guts-Muths : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 282-283. (1929)

Szelényi, Ödön: Schnepfenthal és Magyarország. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 179-191. (1929)

Szemere, Samu: Pedagógia és filozófia. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 225-236. (1929)

Szentirmay, Ödön: A közbenszóló itéletnek [!ítéletnek] perujitási [!perújítási] keresettel önállóan való megtámadhatósága. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 246-260a. (1929)

Szentirmay, Ödön: A közbenszóló itéletnek [!ítéletnek] perujitási [!perújítási]keresettel önállóan való megtámadhatósága : I. [rész]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 185-194a. (1929)

Szigeti, ifj. László: Az Ügyvédszövetség pályázatán dijnyertes [!díjnyertes] munkák. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 360-362a. (1929)

Szigeti, ifj. László: Becsületsértés gyermekkel szemben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 86-87a. (1929)

Szigeti, ifj. László: Erkölcsi kár. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 449-450a. (1929)

Szigeti, ifj. László: Házassági csendélet, menthető vétkességi alapon. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 222-223a. (1929)

Szigeti, ifj. László: Jó erkölcsökbe ütköző szerződés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 413-416a. (1929)

Szigeti, ifj. László: Kartellrechtliche Probleme. Irta dr. Kelemen Sándor : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 423-424a. (1929)

Szigeti, ifj. László: Kártérités [!Kártérítés] hosszabb tartamu [!tartamú] szerelmi viszony esetén. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 409-410a. (1929)

Szigeti, ifj. László: La propriété scientifique : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 423a. (1929)

Szigeti, ifj. László: Lelki kényszer - gazdasági kényszer. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 121-123a. (1929)

Szigeti, ifj. László: Menthető vétkesség. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 162-163a. (1929)

Szigeti, ifj. László: Nyilvános előadás és szerzői jog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 416a. (1929)

Szigeti, ifj. László: A Polgári Jog ötödik évfolyamába lépett... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 88a. (1929)

Szigeti, ifj. László: A budapesti ügyvédi kamara az ügyvédi rendtartás értelmében elkészítette 1928. évi működéséről szóló jelentését... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 231-232a. (1929)

Szigeti, ifj. László: A budapesti ügyvédi kamara április 21-én tartotta rendesévi közgyűlését... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 232a. (1929)

Szigeti, ifj. László: A csendhez való jog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 398-399a. (1929)

Szigeti, ifj. László: A gépjáróművek közuti [!közúti] forgalmát szabályozó nemzetközi egyezmény és magánjogi kártérítés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 24-27a. (1929)

Szigeti, ifj. László: A kártérítés gyakorlatából. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 338-341a. (1929)

Szigeti, ifj. László: A közlekedési rendőr a baleseti perben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 453-454a. (1929)

Szigeti, ifj. László: A közszerzemény kérdéséhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 211a. (1929)

Szigeti, ifj. László: A nemi erkölcs a biróság [!bíróság] itélkezésében [!ítélkezésében]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 59-69a. (1929)

Szladits, Károly: Magánjogi törvénykönyv és birói [!bírói] gyakorlat : a Civiljogászok Vitaitársaságában f. év május havában tartott előadás foglalata. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 365-373a. (1929)

Szlezák, Lajos: Az adóstársak helyzete a váltóelfogadó kényszeregyessége esetén. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 74-77a. (1929)

Szlezák, Lajos: A jóhiszemű birtokos joga a gyümölcsökhöz az ügylet érvénytelensége esetén. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 278-281a. (1929)

Szécsi, Gábor: A fuvarlevélfelülvizsgáló [!fuvarlevél felülvizsgáló] irodák felperessége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 282-285a. (1929)

Székely, Emil: Dr. Székely Emil budapesti ügyvéd : „Kartel és Politika" cimü [!címü ] tanulmánya... : [folyóiratcikk-ismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 477a. (1929)

Székács, Antal: A kartelltörvény kérdése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 177-184b. (1929)

Sárffy, Andor: A perenkivüli [!peren kívüli] egyesség és a Pp. 413. §-a. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 261-267a. (1929)

Sárfy, Aladár: Városi (községi) ingatlan vagyonátruházási illeték. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 289-295b. (1929)

Sárkány, Lajos: Kérhet-e csődöt a kényszeregyességi adós, a kényszeregyességi eljárás folyamán? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 223-226a. (1929)

Tettamanti, Béla: Molnár Oszkár: Neveléstörténelem : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 272-275. (1929)

Tettamanti, Béla: Tóth Antal: Neveléstörténet : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 272-275. (1929)

Tihanyi, Lajos: A kereskedelem helye a magyar nemzeti politikában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 75-76b. (1929)

Térfy, Gyula: Dr. Térfy Gyula : [nekrológ]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 177a. (1929)

Tóth, György: Az érdemetlenség kifogása a köteléki perek keretében az ideiglenes nőtartással szemben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 97-105a. (1929)

Ujlaki, Géza: «A választottbiráskodás [!választott bíráskodás] kézikönyve» második kiadása megjelent... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 48b. (1929)

Vajna, György: Magánjogi és büntetőjogi határvillongások. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 325-328a. (1929)

Varannai, Aurél: Exportpolitika. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 22-25b. (1929)

Varannai, István: A Civiljogászok Vitatársaságának április hó 18-án tartott ülésén dr. Varannai István ügyvéd tartott előadást „A magánjogi törvénykönyv vételi fejezete" címen. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 235-236a. (1929)

Varannai, István: A M. M. T. adásvételi szabályai : észrevételek a vételről szóló fejezet némely rendelkezéséhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 195-204a. (1929)

Varannai, István: November hó 14-én dr. Varannai István „Állami mindenhatóság és magánjogi birói gyakorlat" címen tartott előadást... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 470-471a. (1929)

Varannai, István: Törvényjavaslat a hitelezőket kárositó [!károsító] cselekmények megtorlásáról : általános megjegyzések. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 388-390a. (1929)

Varannai, István: A részvénytársasági jog reformja. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 429-436a. (1929)

Viener, Miklós Pál: Az átértékelési jog uj [!új] korszaka. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 174-176a. (1929)

Vági, József: Hatóság eljárási szabálysértése nem válhatik a fél kárára. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 215-217a. (1929)

Váradi, József: Békés vármegye törvényhatósági iskolánkívüli népművelési bizottságának évkönyve MCMXXVIII., szerk. Tantó József : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 57-58. (1929)

Váradi, József: Lechnitzky Gyula: A nemzeti géniusz : bevezetés a nemzeti élet filozófiájába és a nemzeti életbölcseletbe : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 211-212. (1929)

Váradi, József: A Szabad Lyceum 30 éves működése a MÁV Északi Főműhelytelepén az 1898-1928. években, Gorzó Dénes : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 144-145. (1929)

Várkonyi, Hildebrand: Alice Descoeudres: Le développement de l'enfant de deux a sept ans : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 220-221. (1929)

Várkonyi, Hildebrand: G.-H. Luquet: Le dessin enfantin : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 214-216. (1929)

Várkonyi, Hildebrand: H. Wallon: L'enfant turbulent ; H. M. Fay: Éléments de psychiatrie infantile, à l'usage des éducateurs : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 60-62. (1929)

Várkonyi, Hildebrand: P. Mendousse: L'ame de l'adolescent. Paris, Alcan, 3. kiad. 1924. ; P. Mendousse: L'ame de l'adolescent. U. o. 1928. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 281-282. (1929)

Vészi, Mátyás and Wagner, Lilla: A baráti kapcsolat : részlet dr. Vészi Mátyás és dr. Wagner Lilla „Az ügyvédi hivatás művészete" cimű e hó folyamán megjelenő pályanyertes könyvéből. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 298-300a. (1929)

Waermer, Erzsébet: Az Új-Olaszország és Róma a gyermekekért. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 43-47. (1929)

Wagner, György: A végrehajtási eljárás s az igényper reformjához. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 114-118a. (1929)

Wagner, Lilla: A közszerzemény és a férfiérdek : válasz dr. Szalay Zoltán cikkére. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 205-210a. (1929)

Walther, Béla: Az érettségi vizsgálatok reformjáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 77-83. (1929)

Zerkowitz, Zsigmond: Adózás és tőkeképződés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 59-64b. (1929)

Zsitvay, Tibor: Az ügyvédség jövője : Kivonat az 1929. junius [!június] 3-i Országgyűlési Naplóból. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 241-245a. (1929)

Zádor, Béla: Nemzetközi reciprocitás a tőzsdebiráskodásban [!tőzsdebíráskodásban]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 26-28b. (1929)

Éltes, Mátyás: Dr. Frank Antal: Önismeret : önmegismerésre való nevelés : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 51-53. (1929)

Éltes, Mátyás: Psychologiai tanulmányok a lélektannak és határterületeinek elméleti és gyakorlati kérdéseiről, szerk. Dr. Schnell János : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 269-272. (1929)

Book

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem könyvtárában és az egyetemhez tartozó intézetekben meglévő folyóiratok jegyzéke.

Magyar főiskolai útmutató.

A külföldi magyar intézetek működése és a magas műveltség célját szolgáló külföldi ösztöndíjak az 1926/27. tanévben.

A szegedi Városi Szinház [!Színház] zsebkönyve 1929. évre.

Atalay, Fuad: Az elégia fejlődése a perzsa irodalomban különös tekintettel a merszijjére.

Banner, János: Az ószentiváni bronzkori telep és temető : 1928. évi ásatás = Die Ausgrabungen bei Ószentiván : zweite Folge 1928.

Barna, János: A makói Hollósy Kornélia Színház története.

Czimer, Károly: A Szeged-Belvárosi Kaszinó százéves története : 1829-1929.

Darvas, Andor: Fut az idővonat : Darvas Andor versei.

Doby, Alice: A terephthalaldehyd néhány új származékáról : bölcsészetdoktori értekezés.

Dugonics, András: Dugonics András szegedi monográfiája.

Dávid, Lajos: Gyógyszerészet - Gyógyszervizsgálat : mennyileges vizsgálatok.

Erdei, László: Erdély viszonya Lengyelországhoz a 17. század első felében.

Fürst, Jenő: Aldehydek és halogének reakciója vizes oldatban : doktori értekezés.

Hilf, László: A szegedi iparosság története.

Hilscher, Rezső: A Főiskolai Szociális Telep tevékenysége és a settlement-munka módszere.

Homor, László: Tihanyi rege.

Iványi, Béla: Magyar alkotmány és jogtörténeti jegyzetek 1-2.

Izsakovics, Ernő: Tanulmányok a phenyl-mekoninek [phenylmekoninek] köréből : doktori értekezés.

Kecskeméti, Ármin: A csanádmegyei zsidók története.

Klebelsberg, Kuno: Küzdelmek könyve.

Kolosváry, Gábor: Magyarország kaszáspókjai = Die Weberknechte Ungarns.

Kovács, Gyula: Makó város építészete a XVIII-ik század közepétől a XIX-ik század közepéig.

Kürschák, József: Matematikai versenytételek : tanulóversenyein kitűzte a Br. Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Társulat : 1894-1928.

Lugosi, Döme: A szegedi szinészet [!színészet] vázlatos története.

Lugosi, Döme: A zenemüvelés [zeneművelés] Szegeden : Szeged szab. kir. város jelentése a vallás és közoktatásügyi miniszterhez.

Mohalyi, Gábor: A kresolylmekoninek nitroszármazékairól : doktori értekezés.

Nagy, György: Apostolok : életkép.

Sebesi, Ernő: Megrúgott emberek : novellák.

Stief, Sándor: Bevezetés az ideggyógyászati diagnosztikába.

Szabó, László: Szeged halála és feltámadása : az 1879. évi árvíz és a város ujjáépítésének [!újjáépítésének] története.

Szabó, László: Szeged halála és feltámadása : az 1879. évi árvíz és a város ujjáépítésének [!újjáépítésének] története.

Szabó, László: Szeged halála és feltámadása : az 1879. évi árvíz és a város ujjáépítésének [!újjáépítésének] története.

Szabóné Mozgay, Erzsébet: Szeged árviz [!árvíz] katasztrófája : 1879. március 12. : az 50 éves évforduló emlékére.

Szandtner, Pál: Jelentés a Főiskolai Tanulmányi és Pályaválasztási Tájékoztató Intézet 1928/29. tanévi működéséről : kézirat.

Szegzárdy, József: Babits Mihály Iphigenia-fordításának méltatása.

Szokolay, Margit: A magyarországi besenyőtelepekről.

Szombatfalvy, György: Társadalomrajzi feladatok az Alföldön.

Vér, György: Rácsok mögött : harminc napig magánzárkában : egy ujságíró [újságíró] naplójegyzetei a Markó uccai [utcai] fogházban.

Journal

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 1. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 10. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 11. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 12. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 13. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 14. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 15. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 16. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 17. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 18. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 19. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 2. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 20. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 21. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 22. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 23. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 24. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 25. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 26. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 27. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 3. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 37. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 38. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 38. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 39. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 4. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 40. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 41. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 42. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 43. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 44. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 45-46. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 47. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 48. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 49. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 5. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 50. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 50. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 6. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 7. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 8. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 9. sz.

Automobil motorsport. - 4. évf. (1929) 1. sz.

Automobil motorsport. - 4. évf. (1929) 10. sz.

Automobil motorsport. - 4. évf. (1929) 11. sz.

Automobil motorsport. - 4. évf. (1929) 12. sz.

Automobil motorsport. - 4. évf. (1929) 13. sz.

Automobil motorsport. - 4. évf. (1929) 14. sz.

Automobil motorsport. - 4. évf. (1929) 15. sz.

Automobil motorsport. - 4. évf. (1929) 16. sz.

Automobil motorsport. - 4. évf. (1929) 17-18. sz.

Automobil motorsport. - 4. évf. (1929) 19. sz.

Automobil motorsport. - 4. évf. (1929) 2. sz.

Automobil motorsport. - 4. évf. (1929) 20. sz.

Automobil motorsport. - 4. évf. (1929) 21-22. sz.

Automobil motorsport. - 4. évf. (1929) 23-24. sz.

Automobil motorsport. - 4. évf. (1929) 3. sz.

Automobil motorsport. - 4. évf. (1929) 4. sz.

Automobil motorsport. - 4. évf. (1929) 5. sz.

Automobil motorsport. - 4. évf. (1929) 6. sz.

Automobil motorsport. - 4. évf. (1929) 7. sz.

Felső Oktatásügyi Egyesület Közleményei. - 7.évf. (1929) 1.sz.

Felső Oktatásügyi Egyesület Közleményei. - 7.évf. (1929) 2.sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 1. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 10. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 11. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 12. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 13. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 14. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 15. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 16. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 17. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 18. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 19. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 2. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 20. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 21. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 22. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 23. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 24. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 25. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 26. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 27. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 28. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 29. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 3. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 30. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 31. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 32. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 33. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 34. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 35. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 36. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 37. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 38. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 39. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 4. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 40. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 41. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 42. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 43. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 44. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 45. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 46. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 47. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 48. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 49. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 50. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 51. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 52. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 6. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 7. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 8. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 9. sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 8.évf. (1929) 1.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 8.évf. (1929) 10.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 8.évf. (1929) 2.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 8.évf. (1929) 4.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 8.évf. (1929) 5.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 8.évf. (1929) 6.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 8.évf. (1929) 7.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 8.évf. (1929) 8.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 8.évf. (1929) 9.sz.

Iparjogi Szemle. - 23.évf. (1929) 1.sz.

Iparjogi Szemle. - 23.évf. (1929) 10.sz.

Iparjogi Szemle. - 23.évf. (1929) 11.sz.

Iparjogi Szemle. - 23.évf. (1929) 12.sz.

Iparjogi Szemle. - 23.évf. (1929) 2.sz.

Iparjogi Szemle. - 23.évf. (1929) 3.sz.

Iparjogi Szemle. - 23.évf. (1929) 4.sz.

Iparjogi Szemle. - 23.évf. (1929) 5.sz.

Iparjogi Szemle. - 23.évf. (1929) 6-8.sz.

Iparjogi Szemle. - 23.évf. (1929) 6.sz.

Iparjogi Szemle. - 23.évf. (1929) 8.sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 6. évf. (1929) 1-2. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 6. évf. (1929) 10. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 6. évf. (1929) 11. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 6. évf. (1929) 12. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 6. évf. (1929) 3. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 6. évf. (1929) 4. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 6. évf. (1929) 5. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 6. évf. (1929) 6. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 6. évf. (1929) 7. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 6. évf. (1929) 8. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 6. évf. (1929) 9. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 1. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 10. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 11. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 12. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 13. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 14. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 15. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 16. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 17. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 18. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 19. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 2. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 20. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 21. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 22. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 23. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 24. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 25. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 26. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 27. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 3. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 4. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 5. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 6. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 7. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 8. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 9. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 1. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 10. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 11. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 12. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 13. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 14. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 15. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 16. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 17. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 18. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 19. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 2. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 20. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 21. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 22. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 23. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 24. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 25. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 26. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 27. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 28. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 29. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 3. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 30. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 31. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 32. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 33. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 34. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 35. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 36. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 37. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 38. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 39. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 4. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 40. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 41. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 42. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 43. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 44. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 45. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 46. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 47. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 48. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 49. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 5. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 6. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 7. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 8. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 9. sz.

Képzőművészet. - 3. évf. (1929) 16. sz.

Képzőművészet. - 3. évf. (1929) 17. sz.

Képzőművészet. - 3. évf. (1929) 18. sz.

Képzőművészet. - 3. évf. (1929) 19. sz.

Képzőművészet. - 3. évf. (1929) 21. sz.

Képzőművészet. - 3. évf. (1929) 24. sz.

Könyvkedvelők Lapja. - 2.évf. (1929) 1.sz.

Magyar Közélet. - 1.évf. (1929) 4.sz.

Magyar Magántisztviselő. - 8. évf. (1929) 1. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 8. évf. (1929) 10. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 8. évf. (1929) 11. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 8. évf. (1929) 12. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 8. évf. (1929) 2. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 8. évf. (1929) 3. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 8. évf. (1929) 4. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 8. évf. (1929) 5. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 8. évf. (1929) 6-7. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 8. évf. (1929) 8. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 8. évf. (1929) 9. sz.

Magyar Munkás Szemle. - (1929) 10-11.sz.

Magyar Munkás Szemle. - (1929) 2.sz.

Magyar Munkás Szemle. - (1929) 3.sz.

Magyar Munkás Szemle. - (1929) 5-6.sz.

Magyar Munkás Szemle. - (1929) 7-8.sz.

Magyar Népművelés. - 7.évf. (1929) 1.sz.

Magyar Népművelés. - 7.évf. (1929) 10.sz.

Magyar Népművelés. - 7.évf. (1929) 2.sz.

Magyar Népművelés. - 7.évf. (1929) 3.sz.

Magyar Népművelés. - 7.évf. (1929) 4.sz.

Magyar Népművelés. - 7.évf. (1929) 5.sz.

Magyar Népművelés. - 7.évf. (1929) 7.sz.

Magyar Népművelés. - 7.évf. (1929) 8.sz.

Magyar Népművelés. - 7.évf. (1929) 9.sz.

Magyar Paedagogia. - 38. évf. (1929).

Magyar Róna. - 7.évf. (1929) 1. sz.

Magyar Róna. - 7.évf. (1929) 10. sz.

Magyar Róna. - 7.évf. (1929) 11. sz.

Magyar Róna. - 7.évf. (1929) 12. sz.

Magyar Róna. - 7.évf. (1929) 2. sz.

Magyar Róna. - 7.évf. (1929) 3. sz.

Magyar Róna. - 7.évf. (1929) 4. sz.

Magyar Róna. - 7.évf. (1929) 5. sz.

Magyar Róna. - 7.évf. (1929) 6. sz.

Magyar Róna. - 7.évf. (1929) 7. sz.

Magyar Róna. - 7.évf. (1929) 8. sz.

Magyar Róna. - 7.évf. (1929) 9. sz.

Magyar siketnéma-oktatás. - 31.évf. (1929) 1-2.sz.

Magyar siketnéma-oktatás. - 31.évf. (1929) 3-6.sz.

Magyar Ünnep. - 3.évf. (1929) 1.sz.

Magyar Ünnep. - 3.évf. (1929) 2.sz.

Magyar Ünnep. - 3.évf. (1929) 3.sz.

Magyar Ünnep. - 3.évf. (1929) 4-5.sz.

Magyar Ünnep. - 3.évf. (1929) 6.sz.

Magyar Ünnep. - 3.évf. (1929) 7.sz.

Magyar Ünnep. - 3.évf. (1929) 8.sz.

Magyar Ünnep. - 3.évf. (1929) 9-10.sz.

Magyar élet. - 11. évf. (1929) 12. sz.

Magyar élet. - 11. évf. (1929) 13. sz.

Magyar élet. - 11. évf. (1929) 16. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 11. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 14. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 15. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 17. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 18. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 19. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 20. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 21. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 22. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 23. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 25. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 26. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 27. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 28. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 29. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 3. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 4. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 5. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 6. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 7. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 8. sz.

Magyar építőművészet. - 29. évf. (1929) 1. sz.

Magyar építőművészet. - 29. évf. (1929) 11-12. sz.

Magyar építőművészet. - 29. évf. (1929) 2. sz.

Magyar építőművészet. - 29. évf. (1929) 3. sz.

Magyar építőművészet. - 29. évf. (1929) 4. sz.

Magyar építőművészet. - 29. évf. (1929) 5. sz.

Magyar építőművészet. - 29. évf. (1929) 6. sz.

Magyar építőművészet. - 29. évf. (1929) 7-8. sz.

Magyar építőművészet. - 29. évf. (1929) 9-10. sz.

Pesti Krónika. - 1.évf. (1929) 1. sz.

Pesti Krónika. - 1.évf. (1929) 5. sz.

Pesti Krónika. - 1.évf. (1929) 7. sz.

Pesti Krónika. - 1.évf. (1929) 8. sz.

Pesti Krónika. - 1.évf. (1929) 9. sz.

Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje V. évf. (1929).

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1929) 1. sz.

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1929) 2. sz.

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1929) 3. sz.

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1929) 4. sz.

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1929) tárgymutató.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 1. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 10. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 11-12. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 13. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 14. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 15. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 16. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 17-18. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 19. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 2. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 20. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 21. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 22-23. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 24. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 25. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 26. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 27. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 28. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 29. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 3. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 30. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 31. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 32. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 33. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 34. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 35. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 36. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 37. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 38. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 39-40. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 4. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 41. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 5. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 6. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 7. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 8. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 9. sz.

Szülők Lapja. - 6.évf. (1929) 3. sz.

Szülők Lapja. - 6.évf. (1929) 4. sz.

Szülők Lapja. - 6.évf. (1929) 5. sz.

Szülők Lapja. - 7.évf. (1929) 1. sz.

Szülők Lapja. - 7.évf. (1929) 2. sz.

Tenisz és golf. - 1. évf. (1929) 1. sz.

Tenisz és golf. - 1. évf. (1929) 10. sz.

Tenisz és golf. - 1. évf. (1929) 11. sz.

Tenisz és golf. - 1. évf. (1929) 12. sz.

Tenisz és golf. - 1. évf. (1929) 13. sz.

Tenisz és golf. - 1. évf. (1929) 14. sz.

Tenisz és golf. - 1. évf. (1929) 15-16. sz.

Tenisz és golf. - 1. évf. (1929) 2. sz.

Tenisz és golf. - 1. évf. (1929) 3. sz.

Tenisz és golf. - 1. évf. (1929) 4. sz.

Tenisz és golf. - 1. évf. (1929) 5. sz.

Tenisz és golf. - 1. évf. (1929) 6. sz.

Tenisz és golf. - 1. évf. (1929) 7. sz.

Tenisz és golf. - 1. évf. (1929) 8. sz.

Tenisz és golf. - 1. évf. (1929) 9. sz.

Textilmunkás. - 2.évf. (1929) 1.sz.

Textilmunkás. - 2.évf. (1929) 4-6.sz.

Vakok Ügye. - 15.évf. (1929) 1. sz.

Vasárnap. - 2.évf. (1929) 1. sz.

Vegyészeti Munkás. - 6.évf. (1929) 1. sz.

Vegyészeti Munkás. - 6.évf. (1929) 3. sz.

Vegyészeti Munkás. - 6.évf. (1929) 4. sz.

Új Magyar Tehetségek. - 2.évf. (1929) 1-2. sz.

Új Magyar Tehetségek. - 2.évf. (1929) 13-14. sz.

Új Magyar Tehetségek. - 2.évf. (1929) 15-16. sz.

Új Magyar Tehetségek. - 2.évf. (1929) 17-18. sz.

Új Magyar Tehetségek. - 2.évf. (1929) 19-20. sz.

Új Magyar Tehetségek. - 2.évf. (1929) 24-27. sz.

Új Magyar Tehetségek. - 2.évf. (1929) 28-31. sz.

Új Magyar Tehetségek. - 2.évf. (1929) 5-6. sz.

Új Magyar Tehetségek. - 2.évf. (1929) 7-8. sz.

Új Magyar Tehetségek. - 2.évf. (1929) 9-10. sz.

Ösvény. - 11.évf. (1929) 1-4.sz.

Könyvkedvelők Lapja. - 2.évf. (1929) 2-3.sz.

Új Magyar Tehetségek. - 2.évf. (1929) 11-12. sz.

Új Magyar Tehetségek. - 2.évf. (1929) 3-4. sz.

Új Magyar Tehetségek. - 2.évf. (1929) 32-35. sz.

Newspaper

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 1.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 10.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 11.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 12.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 13.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 14.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 15.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 16.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 17.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 18.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 19.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 2.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 20.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 22.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 23.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 24.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 25.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 26.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 27.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 28.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 29.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 3.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 30.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 31.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 32.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 33.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 34.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 35.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 36.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 37.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 38.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 39.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 4.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 40.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 41.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 42.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 43.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 44.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 45.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 46.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 47.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 48.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 49.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 5.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 50.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 6.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 7.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 8.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 9.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1930) 51-52.sz.

Szegedi Hírlap. - 2. évf. (1929) 10.sz.

Szegedi Hírlap. - 2. évf. (1929) 11. [!12]. sz.

Szegedi Hírlap. - 2. évf. (1929) 11.sz.

Szegedi Hírlap. - 2. évf. (1929) 12. [!13]. sz.

Szegedi Hírlap. - 2. évf. (1929) 14.sz.

Szegedi Hírlap. - 2. évf. (1929) 15.sz.

Szegedi Hírlap. - 2. évf. (1929) 17.sz.

Szegedi Hírlap. - 2. évf. (1929) 19.sz.

Szegedi Hírlap. - 2. évf. (1929) 22.sz.

Szegedi Hírlap. - 2. évf. (1929) 23.sz.

Szegedi Hírlap. - 2. évf. (1929) 24.sz.

Szegedi Hírlap. - 2. évf. (1929) 5.sz.

Szegedi Hírlap. - 2. évf. (1929) 6.sz.

Szegedi Hírlap. - 2. évf. (1929) 7.sz.

Szegedi Hírlap. - 2. évf. (1929) 8.sz.

Szegedi Hírlap. - 2. évf. (1929) 9.sz.

Új Világ. - 2.évf. (1929) 1. sz.

Új Világ. - 2.évf. (1929) 10. sz.

Új Világ. - 2.évf. (1929) 11-12. sz.

Új Világ. - 2.évf. (1929) 13. sz.

Új Világ. - 2.évf. (1929) 14-19. sz.

Új Világ. - 2.évf. (1929) 2. sz.

Új Világ. - 2.évf. (1929) 20. sz.

Új Világ. - 2.évf. (1929) 21. sz.

Új Világ. - 2.évf. (1929) 22. sz.

Új Világ. - 2.évf. (1929) 5. sz.

Új Világ. - 2.évf. (1929) 6. sz.

Új Világ. - 2.évf. (1929) 7. sz.

Új Világ. - 2.évf. (1929) 8-9. sz.

Manuscript

Árvay, Ferenc: Vitéz Árvay Ferenc hadirokkant v. t. honvédfőhadnagy levele Klebelsberg Kunohoz.

Offprint

Communication du gouvernement hongrois au conseil de la société des nations au sujet des négociations poursuivies avec le gouvernement roumain dans l'affaire dite des porcès agraires. In: Kolligátum. pp. 1-69. (1929)

Les constitutions modernes : Europe, Afrique, Asie, Océanie, Amérique : Hongrie. In: Kolligátum. pp. 1-67. (1929)

A Magyar Urologiai [!Urológiai] Társaság XXVI. tudományos illése 1928. december 3-án. In: Kolligátum. pp. 1-5. (1929)

A Magyar Urológiai Társaság XXVIII. tudományos ülése 1929 február 25-én. In: Kolligátum. pp. 1-5. (1929)

A Magyar Urológiai Társaság XXX. tudományos ülése 1929 október 28-án. In: Kolligátum. pp. 1-3. (1929)

A Magyar Urológiai Társaság XXXI. tudományos ülése 1929 november 25-én. In: Kolligátum. pp. 1-3. (1929)

A Magyar Urológiai [!Urológiai] Társaság XXIX. tudományos ülése az Uj Szent János-kórházban 1929 junius B-án. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1929)

Statistical data of the homogeneous Hungarian and German enclaves in the succession states. In: Kolligátum. pp. 1-17. (1929)

Birkás, Géza: A nemzeti elv és a nemzetközi bíráskodás. In: Kolligátum. pp. 1-23. (1929)

Dugonics, András: Dugonics András szegedi monográfiája. In: Kolligátum. pp. 1-32. (1929)

Ereky, István: A jogtudomány módszerei : a Duguit- és Kelsen-féle módszertani álláspontok bírálata : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-64. (1929)

Faluhelyi, Ferenc: Der Pariser Kellogg-Pakt und dessen Bedeutung vom Rotary-Standpunkte betrachtet. In: Kolligátum. pp. 1-13. (1929)

Gerőcz, Kálmán: Egyház és büntetőjog lélektani kapcsolatáról. In: Kolligátum. pp. 1-40. (1929)

Guttmann, Viktor: Die Theoretischen Grundlagen der Minderheitenfrage. In: Kolligátum. pp. 1-17. (1929)

Hacker, Ervin: Kriminalitásunk az 1921-1927. években. In: Kolligátum. pp. 1-17. (1929)

Hevesy, Paul de: Vorschläge zur Lösung der europäischen Streitfragen : Vortrag gehalten in der Académie Diplomatique Internationale zu Paris, am 15. März 1929. In: Kolligátum. pp. 1-21. (1929)

Kardos, Albert: A kuruczvilág költészete : szemelvények. In: Kolligátum. pp. 1-94. (1929)

Kelemen, László: A nem befolyása a jog- és cselekvőképességre a törzsi szervezettől a Hármaskönyv koráig. In: Kolligátum. pp. 40-118. (1929)

Lugosi, Döme: A szegedi szinészet [!színészet] vázlatos története. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1929)

Millerand, Alexandre: The letter of envoy and the delimitation commissions. In: Kolligátum. pp. 1-35. (1929)

Molnár, Kálmán: Magyar közjog. In: Kolligátum. pp. 1-100. (1929)

Moór, Gyula and Török, Árpád: Két tanulmány a pacifizmusról : megjegyzések a Kellogg szerződés margójára. In: Kolligátum. pp. 1-31. (1929)

Nagy, Iván: Az európai kisebbségi intézetek = Forschungsinstitute für Minderheitenfragen in Europa. In: Kolligátum. pp. 1-41. (1929)

Nagy, Iván: A Nemzetközi Jog Akadémiája Hágában. In: Kolligátum. pp. 1-15. (1929)

Nemes, Frigyes: A nemzetközi jogtudomány anyagának rendszertani megalapozásáról = Über den Systematischen Aufbau der Internationalen Rechtswissenschaft. In: Kolligátum. pp. 1-65. (1929)

Ottlik, László: Diktatúra és demokrácia. In: Kolligátum. pp. 1-33. (1929)

Schneller, Károly: Halandóságunk nemzetközi viszonylatban = La moralité en Hongrie, comparée à l'étranger. In: Kolligátum. pp. 1-40. (1929)

Schreiber, Edwin: Der Kampf des demokratischen und des ständischen Prinzipes in der staatlichen und gesellschaftlichen Entwicklung in Europa. In: Kolligátum. pp. 85-121. (1929)

Schreiber, Edwin: A demokratikus és a rendi irányzat küzdelme az európai állami és társadalmi fejlődésben = Der Kampf des demokratischen und des ständischen Prinzipes in der staatlichen und gesellschaftlichen Entwicklung in Europa. In: Kolligátum. pp. 1-83. (1929)

Surányi-Unger, Tivadar: New York gazdaságpolitikája : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-98. (1929)

Vallini, Alberto: Gli optanti ungheresi in Transilvania. In: Kolligátum. pp. 1-31. (1929)

Vargha, Ferenc: A sérthetetlenség pszichológiája a mentelmi jogban. In: Kolligátum. pp. 83-99. (1929)

Weszely, Ödön: Az egyetem eszméje és tipusai [!típusai] : a M. Kir. Erzsébet Tudomány-egyetem ünnepi közgyűlésen, 1929. szept. 22.-én tartott rektori székfoglaló előadás. In: Kolligátum. pp. 1-51. (1929)

This list was generated on 2021. szeptember 18. 09:29:47 CEST.