Items where Year is 1931

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 728.

Article

A. m. kir. igazságügy miniszternek 41.9000/1930. számú rendelete, a végrehajtási eljárás szabályainak a jelzálogjogról szóló 1927:XXXV. törvénycikk életbeléptetésével kapcsolatban szükséges kiegészítése és módosítása tárgyában 24,000/1929. I. M. szám alatt kiadott rendelet egyes rendelkezéseinek kiegészítéséről. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 17-18d. (1931)

Adó- és illetékkedvezmények az 1930. évi XLI. törvénycikkben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 57-58b. (1931)

Amennyiben a jövedelemadókivetés ellen fellebbezés nem adatott be, nem igényelhető a befizetett adók levonása azért, mert a felszólamlási bizottság a kereseti adó alapjának megváltoztatásával a jövedelemadót is helyesbítette. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 23b. (1931)

Amíg az örökös az osztályos egyezség alapján nem kap többet saját törvényes örökrészénél, a neki jutott osztályrész értéke után csak öröklési és az ezzel kapcsolatos ingatlan-vagyonátruházási illetéket tartozik fizetni. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 76-78b. (1931)

Az 1000 kat. holdat meg nem haladó mezőgazdasági ingatlannal rendelkező földtulajdonos a befizetett ingatlanvagyonváltság visszautalását nem kérheti azért, mert a vagyonváltságtörvény kötelező végrehajtása csupán az 1000 holdnál nagyobb földbirtokok tulajdonosait illetőleg lett elrendelve. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 211-212b. (1931)

Az 1920. XXXIV. t-c. 81. §-a az örökségnek esak egy részéről való lemondása esetén is alkalmazandó ha azonban a lemondás osztályos egyesség keretében történik: a 84. §. második bekezdése alkalmazandó. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 78-80b. (1931)

Az O. H. E. előtt felvett jegyzőkönyvbe foglalt egyezségi ajánlat biztosítására magában a jegyzőkönyvben adott zálogjogi bekebelezési engedély nem esik külön illeték alá. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 59b. (1931)

Az Országos Ügyvédszövetség... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 495a. (1931)

Az Országos Ügyvédszövetség... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 495a. (1931)

Az a jegyzőkönyv, amelyben a bíró megállapította, hogy á tárgyaláson senki sem jelent meg, nem esik illeték alá. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 211b. (1931)

Az adóvallomás beadásának elhalasztása iránt benyujtott [!benyújtott] kérvény az ill. díjj. 14. tétel p) pontja alapján illetékköteles. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 72-73b. (1931)

Az alkalmi egyesülés keretében kitermelt áruknak a közösség résztvevői részéről külön-külön a saját cégük alatt való forgalombahozatala az alkalmi egyesülés közbenső áruszállítását nem állapítja meg. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 24-25b. (1931)

Az alkalmi társaság egyik tagjának jövőbeli kölcsönnyujtás [!kölcsönnyújtás] iránti kötelezettségvállalása nem tekinthető köcsönszerződésnek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 203-204b. (1931)

Az előjegyzett zálogjog bekebelezésére adott engedélyt tartalmazó okirat illetékköteles akkor is, ha az előjegyzés alapjául szolgáló váltó illetéke megfelelően kiegészíttetett. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 118-119b. (1931)

Az előkészítő iratra megállapított illetéket kell leróni az olyan beadvány után, amelyet a bíróság előkészítő iratnak minősített. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 209-210b. (1931)

Az ill. díjj. 59. tétel 4. pont első bekezdésében megállapított feltételes illetékmentesség a levél alakjában kiállított kezességi nyilatkozatot is megilleti. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 76b. (1931)

Az okiratok megsemmisítése iránti eljárásban az 1920 évi XXIV. t.-c. 30. §-ának 4-ik bekezdése alapján járó illetéket a Pp. 749. §-ában említett kérvényben kell leróni. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 73-74b. (1931)

Az okiratok másolata alapján is az okirati vagy jogügyleti illetékért lehet leletet felvenni, illetőleg annak alapján ilyen illetéket kiszabni, ha a másolaton nincs adat arra, hogy az eredeti okirat illetékezés végett bemutattatott vagy azon az illeték lerovatott. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 74-75b. (1931)

Az osztrák magánjog szabályainak gyűjteménye : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 146a. (1931)

Az Ügyvédek Reformszövetsége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 43a. (1931)

Az Ügyvédek Reformszövetségének. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 139a. (1931)

Az üzlethelyiség bérletére vonatkozó megállapodás illetékköteles akkor is, ha kereskedelmi levél formájába foglaltatott. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 204b. (1931)

Az „Ügyvédek Reformszövetségé"-nek illetékügyí ankétje. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 190-194b. (1931)

Az „Ügyvédjelöltek Országos Szövetsége" tisztújító közgyűlése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 43-44a. (1931)

A Budapesti Ügyvédi Kör. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 291-292a. (1931)

Bírói árverés esetén a fényűzési forgalmi adóért a vevő egyedül felel, tehát a bírói kiküldöttet az adóért felelőssé tenni nem lehet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 28-29b. (1931)

A Civiljogászok Vitatársasága. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 139-141a. (1931)

A Civiljogászok Vitatársaságában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 207-208a. (1931)

A Civiljogászok. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 141a. (1931)

Esettár. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 1-194c. (1931)

Fizetési meghagyás száz pengőnél kisebb követelésekről. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 69a. (1931)

Fuziós [!Fúziós] illetékmentesség. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 58-59b. (1931)

Geöcze Bertalan: Nemzetközi Bíróságok Hatásköre : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 380-382a. (1931)

Ha a bíróság az alperest a felperes pernyertességének fokával arányban álló perköltségben marasztalta, az alperes a határozati illetéknek olyan hányadát tartozik megfizetni, amely hányada a megítélt érték a kereseti követelésnek és ezenfelül még a határozati illeték fennmaradó részének felét. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 179-180b. (1931)

Ha a pertárgy értéke 2000 pengőt meghalad, az egyezségi illetéket kiszabás útján kell megfizetni. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 209b. (1931)

Ha a részvénytársaság részvényeit más részvényekkel cseréli fel anélkül, hogy az új részvényekre befizetés történnék, az illeték alapja az új részvények névértéke. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 70-71b. (1931)

Ha a részvénytársaság új részvények kibocsátásával kapcsolatban egyidejűleg a régi részvények névértékét a részvényjegyzők által befizetett összegből emeli fel, az ily rendeltetéssel befizetett teljes összeg alapulvételével kiszabott illetéken felül nem lehet külön illetéket követelni a régi részvények névértékének felemelése után is. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 72b. (1931)

Ha a szülő gyermekének ingatlant részben azért is ajándékoz, hogy a gyermeknek nagyszülő eltartásával és eltemettetésével felmerült költségeit megtérítse, úgy ezen megtérítés erejéig visszterhes vagyonátruházás esete forog fenn. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 205b. (1931)

Ha az ajándékozási okirat az alapítvány célját nem jelölte meg, hanem harmadik személyre bízta az alapítvány kezelésének és felhasználásának meghatározását, a vagyonátruházási illeték alól való mentesség nem forog fenn. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 32b. (1931)

Ha az előírt fényűzési forgalmi adó befizetésére halasztás engedélyeztetett, a halasztás idejére csak késedelmi kamatot, nem pedig adópótlékot kell fizetni. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 117b. (1931)

Határidőügyletek : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 216-217a. (1931)

Hogyan mentesíthető az ügyvéd a törvénykezési illeték lerovásáért való felelősségétől. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 201-203a. (1931)

I. Általános forgalmi adójogi szempontból stornirozás akkor forog fenn, amikor az ügylet természetes, törvényi vagy szerződési lebonyolítása folyamán olyan akadály merült fel, amely a feleket az elállásra jogosítja fel; II. nem változtat a stornirozáson az, hogy az áru eladója az árut a visszaadó félnél külön megállapodással kikészítésre otthagyta. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 27-28b. (1931)

Igazolójegy mintája a végrehajtható kiadmányok (1930: XXXIV. t.-c. 62. §-a) átvételére való jogosultság igazolására. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 69-70a. (1931)

Ingó árveréseknél a vételi illetéket az árvereltető fél tartozik megfizetni akkor is, ha az árverésen a vételár tényleg nem folyt be. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 198-199b. (1931)

Ingó árverési vételeknél akkor is az árvereltető fél tartozik az ingó vételre megállapított iletéket [!illetéket] megfizetni, amikor az árverésen a vételár tényleg nem folyt be. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 133b. (1931)

A K. H. Ö. 20. §-ának (2.) bekezdése csak akkor alkalmazandó, amikor egy már megtörtént adókivetés helyesbítendő, de nem alkalmazandó akkor, ha az alapadó a maga egészében nem az adóévben, hanem a következő évben vettetik ki. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 22-23b. (1931)

L Szegényjog megvonása esetén az illetéklerovási kötelezettség a vonatkozó végzés jogerőre emelkedésével veszi kezdetét. II. A hivatalból kirendelt pártfogó ügyvédet az illetékfeljegyzés kedvezménye mindaddig megilleti, amíg a bíróság ezen hivatalos tiszte alól fel nem mentette vagy ezt a tisztet le nem tette. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 208-209b. (1931)

A Magyar Jogászegylet pénzügyi jogi szakosztálya... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 495-496a. (1931)

A Magyar Jogászegylet végrehajtási reformankétjának... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 496-497a. (1931)

Mezőgazdasági kamarai illeték kivetési ügyben a közigazgatási bíróságnak hatásköre nincs. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 203b. (1931)

Nem lehet az állam, törvényhatóság és község (város) vállalatának tekinteni egy vállalatot azért, mert a vállalat részvényeinek többsége az állam, törvényhatóság vagy a község (város) kezében van. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 132b. (1931)

Nyilvános számadásra kötelezett vállalat gépészének járandósága nyugtailleték alá esik. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 135-136b. (1931)

Pályadíjkitűzés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 91-92a. (1931)

Tanulmányi út költségeinek az üzleti kiadások terhére való elszámolása csak akkor foghat helyt, ha a tanulmányút egy már lekötött vagy lekötésre kilátásban levő vállalkozás érdekében történik és a költség az ilyen konkrét vállalkozásból eredő bevétellel arányban áll. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 196-197b. (1931)

Több kényszeregyezségi eljárás egyesítése esetén az egyezségi illeték minden egyes kényszeregyezségí eljárástól külön jár. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 210-211b. (1931)

Uj [!Új] adórendelkezések. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 157-161b. (1931)

Uj [!Új] karteljogi [!kartelljogi] folyóirat. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 208a. (1931)

A bizományosnak azt a bevételét, amelyet a megbízóktól általuk megjelölt célra való kifizetés céljából vett át, általános forgalmi adó alá eső bevételnek tekinteni nem lehet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 25-27b. (1931)

A budapesti Ügyvédi Kamara. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 92-93a. (1931)

A bírói eljárásban szegénységi jog alapján perlő fél által kiállított ügyvédi meghatalmazás illetékmentes. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 75-76b. (1931)

A dologi kezesség alkalmazásánál a jóhiszemű szerzés általános vélelmével szemben a rosszhiszeműséget bizonyítani kell. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 202-203b. (1931)

A fellebbviteli bíróságnál szünetelőbe ment perben az elsőfokú ítélet abban az időpontban válik jogerőssé, amikor a fellebbviteli bíróság a szünetelési határidő lejártát megállapítva, az iratokat az első bírósághoz visszaküldi. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 31-32b. (1931)

A forgalmi rabatt (engedmény) nem esik általános forgalmi adó alá. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 116b. (1931)

A fényűzési forgalmi adónak a bevétel alapján történő lerovása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 58b. (1931)

A földbirtokos és a felfogadott munkásokkal dolgoztató vállalkozó között kötött szerződést az 1898.II. t.-c. 21. §-a szerinti illetékmentesség nem illeti meg. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 59-60b. (1931)

A földteher-rendezési törvényt... : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 288a. (1931)

A földteherrendezésről szóló törvény és végrehajtási rendelete. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 289a. (1931)

A főkövetelés járulékaként követelt kár a pertárgy értékének megállapításánál figyelembe veendő. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 29-30b. (1931)

A gyorsírás a polgári és büntető peres eljárásban való fokozottabb alkalmazása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 293-294a. (1931)

Ügyvédnek zárgondnokságból eredő bevétele külön esik általános forgalmi adó alá, ha az ügyvédi tevékenységből eredő bevétel után a forgalmi adó átalányban állapíttatott meg. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 200b. (1931)

A haszonbérleti szerződésben a bérlőkért kezességet vállaló személyt a bérleti szerződés illetékeért kezesség nem terheli. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 119-120b. (1931)

A hitbizományi ügyekben követendő eljárás módosítása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 176-177a. (1931)

A hitel alapja. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 427a. (1931)

A hitel- és kölcsönügyletekkel kapcsolatos jutalék, írásdíj, kosztkamat nem esik általános forgalmi adó alá; az inkasszódíj ellenben forgalmi adóköteles. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 116-117b. (1931)

A házbirtokra eső közterheket a jövedelemadó-alapból akkor is le kell vonni, ha a vallomásnak a házjövedelemre eső része nem számszerű. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 198b. (1931)

Új magyar könyvek és füzetek : [könyvajánló]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 58-59. (1931)

Új magyar könyvek és füzetek : [könyvajánló]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 189-190. (1931)

Új magyar könyvek és füzetek : [könyvajánló]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 223-224. (1931)

Új magyar könyvek, füzetek és folyóiratok : [könyvajánló]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 113-114. (1931)

A kamatilleték tárgya magánszemélyeknél csak a kifizetett, nem pedig a saját tőke után bevételezett kamat. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 118b. (1931)

A katonai házassági járadék ajándékozása esetén úgy az ajándékozás, mint a bekebelezési illeték a lekötött évi járadék báromszoros összege után jár. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 73b. (1931)

A keretbiztosítéki jelzálogjog átruházása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 289-291a. (1931)

A kitermelési helyről a vállalat saját raktárába történő szállítással kapcsolatban felmerült fuvarozási költség az általános forgalmi adó tárgya. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 201-202b. (1931)

A kényszeregyezségi likvidáció jogszabályai : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 146a. (1931)

A községi villany és légszeszműveknél a mérőkészülékek felszereléséből és fenntartásából eredő bevétel akkor sem esik forgalmi adó alá, ha a község az áramot nem maga termeli, hanem transformálja. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 180-181b. (1931)

A közös lakásból - habár hosszabb időre is történt - eltávozás nem jelenti szükségkép a közös háztartáshoz való tartozás megszűnését. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 23-24b. (1931)

A lakásépítő külön tevékenység útján emelt épület jövedelmének a társulati adó alóli mentessége iránti igény csak az építtető vállalatot illeti meg. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 194-196b. (1931)

A lakásépítő külön tevékenység útján létesített épületből eredő jövedelemre megállapított társulati adó alóli mentesség csak az építtető vállalatot illeti meg. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 130-132b. (1931)

Életbiztosítási díj a jövedelemadó-alapból nem vonható le. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 198b. (1931)

A m. kir. igazságügy miniszternek 49.100/1930. I. M. számú rendelete a munkaügyi bíráskodás szabályainak módosítása tárgyában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 16d. (1931)

A m. kir. igazságügyminiszternek 46.000/1930. I. M. számú rendelete a törvényszéki társasbíráskodásnak némely ügyekben való visszaállításáról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 16-17d. (1931)

A m. kir. igazságügyminiszternek 49.000/1930. I. M. számú rendelete a törvénykezés egyszerűsítéséről szóló 1930. évi XXXIV. törvénycikk életbeléptetése, valamint az arra vonatkozó átmeneti és végrehajtási szabályok tárgyában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 1-16d. (1931)

A magyar jogásztársadalom védőirata a trianoni békeszerződés ellen. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 497a. (1931)

A mezőgazdaságban űzött bérhizlalás mentes az általános forgalmi adó alól, ha az őstermelő a bérhizlalás céljaira csupán saját takarmányait használja fel. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 199-200b. (1931)

A nyers házbérjövedelemből bútorhasználat címén 30%-nál többet akkor sem lehet levonni, ha a bérbeadó olyan mellékszolgáltatásokat is teljesít, amelyek nem tartoznak a bútorhasználat fogalmába. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 197-198b. (1931)

A pénzügyigazgatóság által a bélyeg- és illetékszabályok 117. §-a alapján megállapított rendbírság ellen a közigazgatási bírósághoz panasznak nincs helye. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 120b. (1931)

A pénzügyigazgatóság által a bélyeg- és illetékszabályok 117. §-a alapján megállapított rendbírság ellen a közigazgatási bírósághoz panasznak nincs helye. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 120b. (1931)

A rendkívüli ideiglenes házadómentesség feltételeinek módosítása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 113-115b. (1931)

A rokkantellátási adó fenntartása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 58b. (1931)

A részvénytársaság tormájában működő vállalat nem tekinthető az állam, stb. vállalatának annak folytán, hogy a részvények többsége az állam, stb. kezében van. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 181-182b. (1931)

A részítélet meghozatala után keletkezett periratok illetékének alapja a még el nem bírált követelés értéke. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 29b. (1931)

Örökösödési illeték után fizetett kamat és pótlék a jövedelemadó-alapból nem vonható le. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 136-143b. (1931)

A szegényjogon alapuló személyes illetékmentesség a végrehajtási alzálogjognak a bejegyzésére is kiterjed. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 133-134b. (1931)

A társulati adókulcs megállapítása szempontjából a saját tőkéhez számít az új részvényekért évközben [!év közben] befizetett összeg. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 115-116b. (1931)

A vagyonközösség megszüntetése céljából tartott árverésen történt ingatlanmegszerzés esetén a vevő a vételár azon hányada után, amely az ő árverés előtti tulajdoni arányának megfelel, a vagyonátruházási illetéket nem tartozik megfizetni. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 179b. (1931)

A vállalat saját tőkéjének tekintendő az új részvényekért befizetett összeg is. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 196b. (1931)

A városi vagyonátruházási illeték követeléséhez való jog akkor is a jogügylet megkötésének vagy jóváhagyásának napján nyílik meg, ha a szabályrendelet szerint az illetékszedési jog a telekkönyvi bejegyzéstől van függővé téve. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 207-208b. (1931)

Üzlethelyiség bérletére vonatkozó és kereskedelmi levél alakjába foglalt szerződés illetékköteles. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 134-135b. (1931)

Özvegyi haszonélvezetnek évjáradékra történő átváltoztatása esetén, ha a járadék nem törvényes pénzértékben van megállapítva, a vagyontáruházási illetéket évenként a tényleg teljesített járandóságok mindenkori tényleges értékének alapulvételével kell kiszabni. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 205-207b. (1931)

Alföldy Ede: Az ügyvédi közmegbizatások rendszeréről. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 195-201a. (1931)

Alföldy Ede: A bizonyítékok szabad mérlegelése és a tanúságtétel megtagadása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 481-484a. (1931)

Almási Antal and Grosschmid Béni: Grosschmid jogszabálytana. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 431-438a. (1931)

Ambrus Ilona and Hänninger Nils: Vegyes[ek] : [szemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 59-62. (1931)

Back Frigyes: Dr. Back Frigyes előadása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 292a. (1931)

Balassa Brunó: Az egyházi egyetemek reformja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 158-161. (1931)

Balassa Brunó: Gulyás József: Comenius és a latin nyelv : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 216-217. (1931)

Balassa Brunó: Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 221-222. (1931)

Balassa Brunó: Magyar katolikus tanárok országos értekezlete : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 176-177. (1931)

Balla Ignác: Amikor az osztrák ítéletnek nagyobb a hatálya, nálunk, mint Ausztriában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 32-34a. (1931)

Balla Ignác: Az arányosító végrehajtás... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 490-493a. (1931)

Balla Ignác: Bizonyítás közigazgatási hatóság előtt érvényesített magánjogi igény tárgyában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 415-417a. (1931)

Balla Ignác: Magánjogi joghatósági szabályaink rendszere... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 209-210a. (1931)

Balla Ignác: Reformtörekvések a végrehajtási eljárásban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 424-427a. (1931)

Balla Ignác: Szurrogációs jogsegély joghatóság hiánya esetén. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 413-415a. (1931)

Balla Ignác: Telekkönyvi előjegyzés igazolása kényszeregyességben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 374-375a. (1931)

Balla Ignác: Visszamenőleges gyermektartásdíj megtérítése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 274-275a. (1931)

Balla Ignác: „...mert a csatolt váltóban kamat kitüntetve nincs". In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 188a. (1931)

Balla Ignác and Grosschmid Béni: Grosschmid és a nemzetközi magánjog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 450-452a. (1931)

Balla Szigfrid: A deviza-kérdés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 143-147b. (1931)

Balás Péter Elemér: A kártérítési sajtójog a bírói gyakorlatban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 161-175a. (1931)

Balás Péter Elemér: A kártérítési sajtójog a jogi irodalomban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 383-392a. (1931)

Barankay Lajos: A nemzetetikai nevelés didaktikai súlypontja : irodalomtörténeti földrajz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 10-27. (1931)

Baranyai Erzsébet: Vegyes[ek] : [szemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 190-192. (1931)

Beck Salamon: A 44. számú jogegységi döntvényhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 184-188a. (1931)

Beck Salamon: Az ügyvédi megbízás visszavonása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 177-178a. (1931)

Beck Salamon: Bubla Ferenc : [nekrológ]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 51-53a. (1931)

Beck Salamon: Dologi adós személyi igénye. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 70-72a. (1931)

Beck Salamon: „Egyéb alapu [!alapú]" jogcímvédelem. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 455-457a. (1931)

Beck Salamon: A Házassági Törvény 55. §-ához. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 27-28a. (1931)

Beck Salamon: Jurisdictio és nemzetközi magánjog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 25-26a. (1931)

Beck Salamon: Kellékhiányos ügylet utólagos érvényre-emelése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 123-124a. (1931)

Beck Salamon: Kincstári pergátló. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 72-74a. (1931)

Beck Salamon: Két kérdés a szolgálati jogviszony köréből. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 411-413a. (1931)

Beck Salamon: Magyar magánjog. Dologi jog. Irta: Dr. Tóth Lajos : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 210-215a. (1931)

Beck Salamon: Szászy Béla : [nekrológ]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 356-357a. (1931)

Beck Salamon: „Utaló magatartás" a Kuria gyakorlatában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 445-447a. (1931)

Beck Salamon: Zálogjog jelképi átadás útján. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 407-409a. (1931)

Beck Salamon: A coulantería elbirtoklása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 409-410a. (1931)

Beck Salamon: A feltevés tanához. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 411a. (1931)

Beck Salamon: Ügyvédi perköltség elengedése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 123a. (1931)

Beck Salamon: A jogegységi döntés és a szaklapok. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 43a. (1931)

Beck Salamon: Érdekelsőség — utazói napidíj — ügyvédi díj. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 119-122a. (1931)

Beck Salamon and Grosschmid Béni: Grosschmid az ügyvédségről. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 457-459a. (1931)

Blau György and Grosschmid Béni: Grosschmid „jogcimvédelmé"-nek hatása a judikatúrára és a kodifikácíóra. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 438-441a. (1931)

Bodroghy József: Költségvetés és expozé. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 109-113b. (1931)

Borsodi Miklós: A lefoglalt követelés behajtására kirendelt ügygondnok felperességi joga. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 476-479a. (1931)

Bratmann Pál: Kívánatos-e a kartelbíróság [!kartellbíróság] hatáskörének a közgazdasági miniszter által kezdeményezett perekre való korlátozása? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 51-57b. (1931)

Breit Zoltán: Hatályos Jogegységi döntvények és Teljes ülési határozatok : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 49-50a. (1931)

Deutsch Maurus: Die Rechte der Aktionere : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 217-218a. (1931)

Ember István: Újabb történetdidaktikai irodalom. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 161-168. (1931)

Eörsi István: A mezőgazdasági haszonbérletekről szóló rendelet törvényessége és hatályossága. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 313-356a. (1931)

Fest Aladár: A középiskolai tanári pálya Olaszországban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 92-98. (1931)

Frank Antal: Drozdy Gyula: Elméleti fejtegetések és gyakorlati tanítások a népiskola tárgyainak köréből : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 177-179. (1931)

Friedmann Simon: Az életbiztosítási szerződés első időszakának meghatározása a díjfizetés szempontjából. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 179-184a. (1931)

Fränkel Pál: Beszámítás kényszeregyességi adóssal szemben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 79a. (1931)

Fränkel Pál: A Civiljogászok Vítatársaságának jubileuma. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 419-421a. (1931)

Fränkel Pál: Egyes bírói végrehajtási cselekmények elhalasztásáról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 403-407a. (1931)

Fränkel Pál: Felolvasás — szabadelőadás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 203-207a. (1931)

Fränkel Pál: Fizetési meghagyás... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 490a. (1931)

Fränkel Pál: „Jelenlegi állapotában" eladott gép ellen — rejtett hiba kifogása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 276-278a. (1931)

Fränkel Pál: Magyar házassági vagyonjog... : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 215-216a. (1931)

Fränkel Pál: A budapesti ügyvédi kamara jelentése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 136-139a. (1931)

Fränkel Pál: Ügyvezető igazgató jogköre. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 76-77a. (1931)

Fränkel Pál: Árverések, vagy: hogyan lehet a hitelezőktől megszabadulni? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 418-419a. (1931)

Fränkel Pál: A tulajdonjog fenntartásával eladott ingók jogi sorsa... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 493-495a. (1931)

Fábián Károly: A törvénykezés egyszerűsítése vagy irracionalizálása? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 85-86a. (1931)

Gergely Adolf: Iskolák a repülésért. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 98-101. (1931)

Geőcze Bertalan: Nemzetközi viszályok békés elintézése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 292-293a. (1931)

Glücksthal Andor: Adóáthárítás a bérlet körében. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 177-179b. (1931)

Glücksthal Andor: Dr. György Ernő: Az árak kialakulása a kereskedelmi forgalomban (Magyar Gazdaságkutató Intézet Budapest, 1931.) : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 143-145a. (1931)

Glücksthal Andor: A földteher-rendezési törvényről. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 175-176a. (1931)

Glücksthal Andor: A korlátolt felelősségű társaságról szóló 1930: V. t.-c. életbeléptetéséről. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 479-481a. (1931)

Glücksthal Andor: Érték és vásárlóérő. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 124-125a. (1931)

Glücksthal Andor: Észrevételek a földteher-rendezési törvényhez : 1. miniszteri felhatalmazás - szabad mérlegelés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 98-109b. (1931)

Glücksthal Andor: Észrevételek a földteher-rendezési törvényhez : II. A bírói fórum kikapcsolása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 255-263a. (1931)

Glücksthal Andor: Észrevételek a földteher-rendezési törvényhez : III. A pénzintézetek előjogai. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 121-130b. (1931)

Glücksthal Andor and Varannai István and Nyulászi Alajos: Hiteljogi és kényszeregyezségi bírói gyakorlat 1926 óta. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 44-46a. (1931)

Goldberger József: Közszereplés és személyiségi jog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 134-135a. (1931)

György Ernő: A kényszeregyességi viszonosság kérdéséhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 30-32a. (1931)

Hartmann Richard: Beiträge zur historischen Geographie, Kulturgeographie, Etnographie und Kartographie, vornehmlich des Orients, hg. von Hans Mžik. Leipzig u. Wien: Franz Deuticke, 1929 : Buchbesprechung. In: Der Islam. (1931)

Huppert Leó: Miniszteri nyilatkozat és részvényjogi reform. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 109-111a. (1931)

Huppert Leó: A német részvényjogi tervezet uj [!új] intézkedései a tőkefelszívás céljára a magyar részvényjogi reform szempontjából. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 263-270a. (1931)

Huppert Leó: A német részvényjogi tervezet uj [!új] intézkedései a tőkefelszívás céljára a magyar részvényjogi reform szempontjából. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 81-98b. (1931)

Huppert Leó: A részvénytársaság felelőssége alkalmazottaiért. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 21-25a. (1931)

Huppert Leó and Meszlény Artur: Csődön kívüli kényszeregyezség és kényszer-felszámolás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 285-288a. (1931)

Hódy János: A törvénykezés egyeszerűsítéséről szóló törvény rendelkezéseinek az eddigi gyakorlatban mutatkozó nehézségei és sérelme. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 86-90a. (1931)

Karl János: Arldt, Theodor: Weltpolitik im Unterricht : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). p. 187. (1931)

Karl János: Kreitz, Maria: Der geographische Wert der Jugendlektüre : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 110-111. (1931)

Karl János: Scheer, Albert: Erkundlicher Unterricht : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 185-186. (1931)

Kaufmann Andor: A törvénykezés egyszerűsítéséről szóló törvény és életbeléptető rendelet hiányosságairól. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 40-42a. (1931)

Kelényi Jenő: Agglegényadó és a kilencgyermekes családapák adómentessége Jugoszláviában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 18-19b. (1931)

Kelényi Jenő: A száz pengőn aluli ügyek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 39-40a. (1931)

Kemény Ferenc: Elliot D. Smith: Psychologie für Vorgesetzte : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 57-58. (1931)

Kemény Ferenc: Franz Mező: Geschichte der olympischen Spiele : München 1930, 276 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 50-51. (1931)

Kemény Ferenc: Galliner, Arthur: Sigismund Stern. Der Reformator und der Pädagoge : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 187-188. (1931)

Kemény Ferenc: Lexikon der Pädagogik der Gegenwart : 1. kötet : Abendgymnasium-Kinderfreunde : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 112-113. (1931)

Kemény Ferenc: Löffler, Eugen: Das öffentliche Bildungswesen in Deutschland : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 54-55. (1931)

Kemény Ferenc: Oestreich, Paul: Der Einbruch der Technik in die Pädagogik : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 183-185. (1931)

Kemény Ferenc: Schlemmer, Hans: Höhere Schule und Jugendbewegung in ihrer beiderseitigen Krisis : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 219-220. (1931)

Kemény Ferenc: Schwartz, Hermann: Pädagogisches Lexikon : IV. kötet : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 182-183. (1931)

Kemény Ferenc: Spranger, Eduard: Pädagogik : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 107-109. (1931)

Kemény Ferenc: A felső kereskedelmi iskolát végzettek szövetségeinek VI. nemzetközi kongresszusa : iratok : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 215-216. (1931)

Kemény György: Az angol valutakrízis és kihatásai. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 152-154b. (1931)

Kenyeres Elemér: Kiss József: Montessori Mária nevelési rendszere : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 105-106. (1931)

Kenyeres Elemér: Société des Nations: Recueil Pédagogique : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 111-112. (1931)

Kenyeres Elemér: Tehetségproblémák. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 179-180. (1931)

Keszthelyi Nándor: Az eszmei javak jogi oltalma... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 208-209a. (1931)

Keszthelyi Nándor: A karteljavaslat [!kartelljavaslat] az országgyülés [!országgyűlés] előtt. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 41-51b. (1931)

Kirschenheuler Ferenc: Descoeudres A.-Éltes M.: Nevelő játékok : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). p. 48. (1931)

Klár János: Az új német tűzkárbiztosítás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 19-20b. (1931)

Kohner Arthur: Az 1923. évi XXXIX. t.-e.-ben megállapított mellékszolgáltatás erejéig lehet-e biztosítéki jelzálogjogot bejegyezni? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 28-30a. (1931)

Konkoly Thege Pál: A részvénytársaságok belső tartalékai : titkos tartalék : tanulmány a részvénytársasági reform köréből : folytatás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 33-41b. (1931)

Konkoly Thege Pál: A részvénytársaságok belső tartalékai : titkos tartalék : tanulmány a részvénytársasági reform köréből. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 1-18b. (1931)

Kornis Gyula and Weszely Ödön and Kiss József and Michels Merész Fülöp and Szenes Adolf and Nagy L. József and Montessori Maria: Magyar Paedagogiai Társaság : [előadások, ülések, székfoglalók]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 63-64. (1931)

Korányi Károly: Lehet-e telekkönyvi ügyekben posta útján kézbesíteni? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 129-133a. (1931)

Korányi Károly: Te. 63. § a 7. bek.-e értelmében végrehajtható kiadmány alapján végrehajtást... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 373-374a. (1931)

Korányi Károly: Ügyvédi elvetést... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 376-377a. (1931)

Korányi Károly: A telekkönyvi összesítés és egyesítés a Te. szempontjából. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 81-83a. (1931)

Koszó János: Művelődésismeret (Kulturkunde) mint a modern nyelvi oktatás alapja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 1-10. (1931)

Káldor György and Károlyi Imre: A kapitalista világrend válsága. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 155-156b. (1931)

Lengyel Géza: Kereskedelemügyi problémák. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 174-177b. (1931)

Loczka Alajos: Gáspár Margit: A magyar tudományos irodalom bibliográfiája 1901-1925 : X. 1. Kémia : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 217-218. (1931)

Láczer István and Kemény Ferenc and Nagy József Béla: Vegyes[ek] : [szemle]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 114-117. (1931)

M. Buday Júlia: Mignot, Henri: Michelet éducateur : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 52-54. (1931)

Magyar Pál: Hitelgazdálkodás és állami ellenőrzés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 183-186b. (1931)

Magyary Zoltán: Nemzeti és nemzetközi tudománypolitika. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 138-145. (1931)

Major Róbert: A földreform a német alkotmányban : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 68-69b. (1931)

Marton Géza: "Veszélyes üzem". In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 147-161a. (1931)

Marton Géza: "Veszélyes üzem". In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 242-255a. (1931)

Martos Nóra: A latin nyelv az amerikai középiskolákban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 168-173. (1931)

Meszlény Artur: Az ujabb [!újabb] olaszországi hiteltörvényhozás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 279-280a. (1931)

Meszlény Artur: Dr. Ranschburg Nándor: Karteljog, Kartelszervezet : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 462a. (1931)

Meszlény Artur: Dr. Térfy — dr. Isaák: A törvénykezés egyszerűsítéséről szóló 1930 : XXXIV. tc. : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 288a. (1931)

Meszlény Artur: Hennig Holm-Nielsen: An International Survey of Bankruptcy Law : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 462-463a. (1931)

Meszlény Artur: Jelentés az Országos Hitelvédő Egylet 1930. évi működéséről. Budapest, 1931. : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 289a. (1931)

Meszlény Artur: Josef Kohler-Bibliographie : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 379-380a. (1931)

Meszlény Artur: Közkereseti társaság kényszeregyességének kihatása a cég volt tagjára. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 366-368a. (1931)

Meszlény Artur: A haszonbér-valorizációs rendeletről... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 375-376a. (1931)

Meszlény Artur: Újévi beszéd. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 42a. (1931)

Meszlény Artur: A karteltörvény [!kartelltörvény] életbelépésével kapcsolatos rendeletek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 402-403a. (1931)

Meszlény Artur: A kft.-ról szóló 1930:V. t.-c. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 357-360a. (1931)

Meszlény Artur: Észrevételek a kényszerlikvidációs [!kényszer likvidációs] rendelethez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 95-109a. (1931)

Meszlény Artur and Grosschmid Béni: Grosschmid Bénihez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 429-431a. (1931)

Murray Butler Nicholas: A műveltség öt jegye. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 129-137. (1931)

Márer Erzsébet: Recueil Pédagogique : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 222-223. (1931)

Nagy Dezső: Dr. Glücksthal Andor: A részvénytársaságok nyilvános számadása : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 46-48a. (1931)

ifj. Nagy Dezső: Az államkincstár beszámítási joga. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 188-190a. (1931)

ifj. Nagy Dezső: A takarékbetétek jogi védelme. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 360-366a. (1931)

ifj. Nagy Dezső and Grosschmid Béni: Grosschmid tanai és a legujabb [!legújabb] valutajogi kérdések. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 442-445a. (1931)

Nagy József Béla: Erdélyi Lajos: Mondattani tanulmányok a nyelvtudomány és nyelvtanítás köréből : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). p. 106. (1931)

Nagy J. Béla: Voeux du 4 Congrès International d'Éducation familiale : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 188-189. (1931)

Nemesné Müller Márta: Boyd, William (ed.): Towards a new education : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). p. 57. (1931)

Noszlopi László: Flitner, W.: Der Krieg und die Jugend : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). p. 220. (1931)

Négyesy László and Magyary Zoltán and Vajkai Júlia and Gyulai Ágost and Caballero Nieto and Neményi Imre and Kornis Gyula and Johan Béla and Lukács György: Magyar Paedagogiai Társaság : [előadások, ülések, székfoglalók]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 118-128. (1931)

Olay Ferenc: Magyarország a francia tankönyvek torzító tükrében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 82-91. (1931)

Olay Ferenc: Magyarország a francia tankönyvek torzító tükrében : [2. rész]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 146-157. (1931)

Prohászka Lajos: Hegel : halálának 100. évfordulójára. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 193-202. (1931)

Pályi Gyula: Jogorvoslatok és igénylés a közadók végrehajtása során. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 61-68b. (1931)

Pályi Gyula: Mi hiányzik az uj [!új] adórendeletekből?! In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 148-152b. (1931)

Rakovszky Menyhért: Kötelező-e az ügyvédi ellenjegyzés a fellebbezésnél kötött forgalmú lakásokra vonatkozó felmondási perekben? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 79-80a. (1931)

Rakovszky Menyhért: Követelések ráeszmélés és ráerőszakolás alapján. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 1-19e. (1931)

Reitzer Béla: Részvényesi felelősség. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 62-68a. (1931)

Ribáry Géza: A végrehajtató annak utána, hogy követelésére vonatkozólag kielégítést nyert, bélyeg lerovására nem kötelezhető. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 80b. (1931)

Rácz Lajos: Comenius pataki élete és működése német megvilágításban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 40-44. (1931)

Schiller Ottó: Hogyan javíthatjuk meg kereskedelmi mérlegünket? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 169-174b. (1931)

Somogyi Ferenc: Szül-e kötelmet a pénzügyi hatóság rendelete? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 187-190b. (1931)

Somogyi József: Világválságban. Gróf Klebelsberg Kunó beszédei és cikkei : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 174-175. (1931)

Somogyi József: A kultúrfölény problémája : a kívánatos kultúra. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 203-215. (1931)

Stamberger Sándor: Az ügyvédség külföldön. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 377-379a. (1931)

Stamberger Sándor: Kellékhiányos váltók. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 135-136a. (1931)

Stamberger Sándor: A házasság felbontása a felek kölcsönös megegyezése alapján a francia jogban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 142-143a. (1931)

Stamberger Sándor: A házasság felbontása a francia törvények szerint. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 193-194a. (1931)

Stamberger Sándor: A német államkötvények valorizációja. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 21-22b. (1931)

Suppán Vilmos: Schack Béla-Vincze Frigyes: A kereskedelmi oktatásügy fejlődése és mai állapota Magyarországon, a külföldi kereskedelmi oktatásügy történetének vázlatával : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 102-103. (1931)

Suppán Vilmos: Vincze Frigyes: A középfokú kereskedelmi iskolai típus kialakulása és kettős célkitűzése : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 175-176. (1931)

Szabó Gusztáv: Kellékhiányos váltó miatt visszautasítható-e a keresetlevél idézés kibocsátása nélkül? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 284-285a. (1931)

Szalay Zoltán: Az új Katonai Büntetőtörvénykönyv Magyarázata : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 145-146a. (1931)

Szelényi Ödön: Vortäge Behn, S. et al.: Pädagogische Antithesen : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 55-56. (1931)

ifj. Szigeti László: Az aranypengő. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 398-401a. (1931)

ifj. Szigeti László: Házasságon kívüli jogviszonyok. Irta: Dr. König Endre : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 498a. (1931)

ifj. Szigeti László: Két veszélyes üzem balesete. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 77-79a. (1931)

ifj. Szigeti László: Közigazgatási tisztviselő felelőssége- és polgári perút. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 190-193a. (1931)

ifj. Szigeti László: Magyar Magánjog, I. kötet. Jogforrások, személyi és családjog. VII. teljesen átdolgozott kiadás. Irta: dr. Meszlény Arthúr egyetemi tanár, ügyvéd. Grill Károly könyvkiadó vállalata kiadása. 1931. : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 93-94a. (1931)

ifj. Szigeti László: Megtévesztés a házassági jogban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 74-76a. (1931)

ifj. Szigeti László: Széljegyzetek az egyszerűsítési törvényhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 35-38a. (1931)

ifj. Szigeti László: Sérült hibája tárgyi felelősségnél. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 368-371a. (1931)

ifj. Szigeti László: Uj [!Új] lakásrendelet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 278-279a. (1931)

ifj. Szigeti László: A magánjogi felelősség ujabb [!újabb] alakjai. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 465-476a. (1931)

ifj. Szigeti László: A nem vagyoni kártérítés gyakorlatából. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 126-129a. (1931)

ifj. Szigeti László: A személyiség védelme és a kritika joga. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 270-274a. (1931)

ifj. Szigeti László and Grosschmid Béni: Széljegyzetek Grosschmid kártérítési fejezetéhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 452-455a. (1931)

Szilágyi Arthur Károly: A haszonbér-valorizációs rendelet törvényessége és hatályossága. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 219-242a. (1931)

Sárfy Aladár: Az illetékek felemeléséről. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 163-169b. (1931)

Tettamanti Béla: Buday György (szerk.): Böhm Károly ifjúkori önéletrajza : Kéziratból kiadta és bevezetéssel ellátta: Joó Tibor. (Egyetemi Bethlen Gábor Kör kiadványai; szerkeszti: Buday György. 8. sz. Szeged, 1931. 29 1.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). p. 49. (1931)

Tettamanti Béla and Prohászka Lajos: Pedagógia mint kultúrfilozófia : megjegyzések Prohászka Lajos értekezéséhez. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 28-40. (1931)

Trattner Albin: Az Országos Ügyvédszövetség Miskolc—Lillafüred-i (III.) vándorgyűlésének határozatai. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 421-424a. (1931)

Tóth György: A férj holtnak nyilvánitása [!nyilvánítása] után tíz hó leteltével született gyermek törvényessége, vagy törvénytelensége : I. [rész]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 1-15a. (1931)

Tóth György: A férj holtnak nyilvánítása után tíz hó leteltével született gyermek törvényessége, vagy törvénytelensége : folytatás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 53-62a. (1931)

Török János: Kellékhiányos váltó csatolása esetén a Pp. 608. §-a értelmében tárgyalás tűzendő ki és a keresetlevél hivatalból való visszautasításának helye nincs. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 280-284a. (1931)

Török János: A törvénykezés egyszerűsítéséről szóló 1930: XXXIV.. t.-c.-nek a végrehajtás elrendelésére vonatkozó rendelkezései a gyakorlatban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 484-489a. (1931)

Varannai István: Az uj [!új] kamatszabályok. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 393-398a. (1931)

Varannai István: Hetven év magánjogi irodalma. A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem magánjogi szemináriumában dr. Szladits Károly egyetemi ny. r. tanár irányításával összeállította dr. Újlaki Miklós. Grill Károly könyvkiadó vállalat kiadása : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 48-49a. (1931)

Varannai István: Reformtörekvések az ingatlanárverési eljárásban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 15-21a. (1931)

Veress Pál: Ballenegger Róbert et al.: Természettudományi ismeretek 1. kötet : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 49-50. (1931)

Vági József: Autómagánjog és közlekedési kódex. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 125-126a. (1931)

Vági József: Elkésett-e az 1929. április 2-án beadott valorizációs kereset? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 34-35a. (1931)

Vági József: Hatóság eljárási szabálysértése nem válhatok a fél kárára. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 371-373a. (1931)

Vági József: Jogforrás-e a döntvény? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 448-450a. (1931)

Vági József: Tartós jogsérelem. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 178-179a. (1931)

Vági József: Visszatartási jog restitutio in integrum esetében. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 455a. (1931)

Vágó Bálint: A gyermekek, fiatalkorúak és nők védelme a munka jogában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 111-119a. (1931)

Váradi József: Győri Vilmos: A polgári iskola gondolatának kialakulása (1868-ig) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 45-46. (1931)

Váradi József: Győri Vilmos: Az 1876-tól 1928 június végéig megjelent polgári iskolai közlönyök ismertetése, repertóriuma, a közlönyök cikkíróinak névjegyzéke : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 104-105. (1931)

Váradi József: Molnár János: Polgári iskolai kis enciklopédia : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). p. 107. (1931)

Váradi József: Sághelyi Lajos: A németországi középfokú gyakorlati irányú iskolázás szervezete : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). p. 181. (1931)

Váradi József: Sághelyi Lajos: Ausztria és Svájc polgári iskolái : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 181-182. (1931)

Váradi József: Vitéz Sághelyi Lajos: A magyar polgári iskola hatvanéves múltja : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 46-48. (1931)

Weissberger Imre: Hiteli visszaélések és azok leküzdésének eszközei. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 295-313a. (1931)

Weszely Ödön: Legújabb áramlatok a neveléstudomány terén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 65-81. (1931)

Woyciechowskyné Lajos Mária: Riedel, Kurt: Lehrerbildung und Lehrplan : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). pp. 109-110. (1931)

Zoltán József: A felülvizsgálati értékhatárra. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (7). 83-85a. (1931)

Éltes Mátyás: Bopp, Linus: Allgemeine Heilpädagogik in systematischer Grundlegung und mit erziehungspraktischer Einstellung : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). p. 185. (1931)

Éltes Mátyás: Hanselmann, Heinrich: Einführung in die Heilpädagogik : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). p. 218. (1931)

Éltes Mátyás: Herodek Károly: A vakok Braille-rendszerű írásának ismertetése (teljes és rövidített írásban) és a könyvtár jegyzéke : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). p. 103. (1931)

Éltes Mátyás and Schmidt Ferenc: Schmidt Ferenc: Az elemi egyszerűségű kézügyesítő munka kísérleti lélektani vizsgálata : [könyvismerteetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (40). p. 106. (1931)

Book

A külföldi magyar intézetek működése és a magas műveltség célját szolgáló külföldi ösztöndíjak az 1929/30. tanévben.

Magyar polgári törvénykezésijogi jegyzetek : tekintettel a Ppn.- és a T.E.-re.

A Prágai Magyar Akademikusok Köre évkönyve : 1931-1932.

Szeged szab. kir. város háztartási alapjának, a város kezelése alatt álló alapok, alapítványok és városi üzemek 1930. évi zárszámadása.

A városépítés időszerű kérdései.

Buday Árpád: Erdély és Regát.

Erdélyi László: Praktikus magyar történelem.

Ereky István: Közigazgatási jogi jegyzetek.

Győry Dezső: Hol a költő? : versek.

Haraszti József: Az asaronsav származékairól : bölcsészetdoktori értekezés.

Hettyey Aranka: Jelmeztan.

Hettyey Aranka: A divat története.

Joó Imre: Csanád-Arad-Torontál vármegyék 10 évi népmozgalmi adatai.

Kormányos Benő: A szegedi ügyvédi kamara ötven éves története.

Kratofil Dezső: Módszeres dolgozatok : (8 mintalecke) a polgári fiú- és leányiskola 1-4. osztályának mennyiségtani tananyagából.

Menyhárt Gáspár: Magyar magánjogi jegyzetek : tekintettel a részszerű magánjogra.

Menyhárth Gáspár: A kötelesrész kielégítésének módjáról.

Menyhárth Gáspár and Klebelsberg Kuno: A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem tanárainak ünnepélyes közgyűlése az egyetem aulájában 1931. évi október-hó 5-én délután 6 órakor.

Mitterpacher Gusztáv: Hogyan kell utazni? : vasúton és hajón : utazási tanácsadó.

Móra Ferenc: Móra Ferenc beszámolója a Somogyi Könyvtárról : [A Nemzetközi Könyvtárbizottság 1931-ben kiadott körkérdésére : gépirat].

Pap Róbert: Az okirati kényszerről szóló törvényjavaslat : Pap Róbert felolvasta a Jog- és Államtudományi Szakosztály 1931. március 11-én tartott ülésén.

Takáts Lajos: Csanád vezér.

Tomori Nándor: Az ortho-aldehydsavak néhány rendellenes reakciójáról : bölcsészdoktori értekezés.

Vergilius Maro Publius: Aeneise.

Virágh Rózsa: Magyar helységnevek eredete : a magyar helynév-kutatás eredményei.

Journal

Automobil motorsport. - 6. évf. (1931) 1. sz.

Automobil motorsport. - 6. évf. (1931) 2. sz.

Automobil motorsport. - 6. évf. (1931) 3-4. sz.

Automobil motorsport. - 6. évf. (1931) 5-6. sz.

Automobil motorsport. - 6. évf. (1931) 7-8. sz.

Felső Oktatásügyi Egyesület Közleményei. - 9.évf. (1931) 1.sz.

Felső Oktatásügyi Egyesület Közleményei. - 9.évf. (1931) 2.sz.

A Hét - Képes hetilap, 7. évf. (1931) 1. sz.

A Hét - Képes hetilap, 7. évf. (1931) 10. sz.

A Hét - Képes hetilap, 7. évf. (1931) 11. sz.

A Hét - Képes hetilap, 7. évf. (1931) 12. sz.

A Hét - Képes hetilap, 7. évf. (1931) 13. sz.

A Hét - Képes hetilap, 7. évf. (1931) 14. sz.

A Hét - Képes hetilap, 7. évf. (1931) 15. sz.

A Hét - Képes hetilap, 7. évf. (1931) 16-17. sz.

A Hét - Képes hetilap, 7. évf. (1931) 18-19. sz.

A Hét - Képes hetilap, 7. évf. (1931) 2. sz.

A Hét - Képes hetilap, 7. évf. (1931) 3. sz.

A Hét - Képes hetilap, 7. évf. (1931) 4. sz.

A Hét - Képes hetilap, 7. évf. (1931) 5. sz.

A Hét - Képes hetilap, 7. évf. (1931) 6. sz.

A Hét - Képes hetilap, 7. évf. (1931) 7. sz.

A Hét - Képes hetilap, 7. évf. (1931) 8. sz.

A Hét - Képes hetilap, 7. évf. (1931) 9. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 41. évf. (1931) 1. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 41. évf. (1931) 2. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 41. évf. (1931) 3. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 41. évf. (1931) 4. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 41. évf. (1931) 5. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 41. évf. (1931) 6. sz.

A Hét - Társadalmi, irodalmi és művészeti közlöny, 41. évf. (1931) 7. sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 10.évf. (1931) 1.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 10.évf. (1931) 10.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 10.évf. (1931) 2.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 10.évf. (1931) 3.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 10.évf. (1931) 4.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 10.évf. (1931) 5.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 10.évf. (1931) 6.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 10.évf. (1931) 7.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 10.évf. (1931) 8.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 10.évf. (1931) 9.sz.

Iparjogi Szemle. - 25.évf. (1931) 1-2.sz.

Iparjogi Szemle. - 25.évf. (1931) 1.sz.

Iparjogi Szemle. - 25.évf. (1931) 10.sz.

Iparjogi Szemle. - 25.évf. (1931) 11.sz.

Iparjogi Szemle. - 25.évf. (1931) 12.sz.

Iparjogi Szemle. - 25.évf. (1931) 4.sz.

Iparjogi Szemle. - 25.évf. (1931) 5.sz.

Iparjogi Szemle. - 25.évf. (1931) 8-9.sz.

Jövő. - 2.évf. (1931) 3.sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 8. évf. (1931) 1. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 8. évf. (1931) 10. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 8. évf. (1931) 11. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 8. évf. (1931) 12. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 8. évf. (1931) 2. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 8. évf. (1931) 3. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 8. évf. (1931) 4. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 8. évf. (1931) 5. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 8. évf. (1931) 6. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 8. évf. (1931) 7. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 8. évf. (1931) 8. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 8. évf. (1931) 9. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 5. évf. (1931) 1. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 5. évf. (1931) 2. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 5. évf. (1931) 3. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 5. évf. (1931) 4. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 5. évf. (1931) 5. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 5. évf. (1931) 6. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 5. évf. (1931) 7. sz.

Kisiparos. - IX. évf. (1931) 1. sz.

Kisiparos. - IX. évf. (1931) 10. sz.

Kisiparos. - IX. évf. (1931) 11. sz.

Kisiparos. - IX. évf. (1931) 13. sz.

Kisiparos. - IX. évf. (1931) 14. sz.

Kisiparos. - IX. évf. (1931) 15. sz.

Kisiparos. - IX. évf. (1931) 16. sz.

Kisiparos. - IX. évf. (1931) 17. sz.

Kisiparos. - IX. évf. (1931) 18. sz.

Kisiparos. - IX. évf. (1931) 19. sz.

Kisiparos. - IX. évf. (1931) 2. sz.

Kisiparos. - IX. évf. (1931) 20. sz.

Kisiparos. - IX. évf. (1931) 21. sz.

Kisiparos. - IX. évf. (1931) 22. sz.

Kisiparos. - IX. évf. (1931) 23. sz.

Kisiparos. - IX. évf. (1931) 25. sz.

Kisiparos. - IX. évf. (1931) 26. sz.

Kisiparos. - IX. évf. (1931) 3. sz.

Kisiparos. - IX. évf. (1931) 4. sz.

Kisiparos. - IX. évf. (1931) 5. sz.

Kisiparos. - IX. évf. (1931) 6. sz.

Kisiparos. - IX. évf. (1931) 7. sz.

Kisiparos. - IX. évf. (1931) 8. sz.

Kisiparos. - IX. évf. (1931) 9. sz.

Képzőművészet. - 5. évf. (1931) 36. sz.

Képzőművészet. - 5. évf. (1931) 38. sz.

Képzőművészet. - 5. évf. (1931) 39. sz.

Képzőművészet. - 5. évf. (1931) 40. sz.

Képzőművészet. - 5. évf. (1931) 41. sz.

Képzőművészet. - 5. évf. (1931) 42. sz.

Képzőművészet. - 5. évf. (1931) 43-44. sz.

Képzőművészet. - 5. évf. (1931) 45. sz.

Magyar Jogélet. - 21.évf. (1931) 1.sz.

Magyar Jogélet. - 21.évf. (1931) 10.sz.

Magyar Jogélet. - 21.évf. (1931) 12.sz.

Magyar Jogélet. - 21.évf. (1931) 2.sz.

Magyar Jogélet. - 21.évf. (1931) 3.sz.

Magyar Jogélet. - 21.évf. (1931) 4.sz.

Magyar Jogélet. - 21.évf. (1931) 5.sz.

Magyar Jogélet. - 21.évf. (1931) 6.sz.

Magyar Jogélet. - 21.évf. (1931) 7.sz.

Magyar Jogélet. - 21.évf. (1931) 8.sz.

Magyar Jogélet. - 21.évf. (1931) 9.sz.

A Magyar Királyi Technológiai Intézet nyilvános könyvtára : a könyvtár fejlesztését szolgáló bibliográfiai közlemények - 1. évf. (1931) 1. sz.

A Magyar Királyi Technológiai Intézet nyilvános könyvtára : a könyvtár fejlesztését szolgáló bibliográfiai közlemények - 1. évf. (1931) 2. sz.

Magyar Közélet. - 3.évf. (1931) 1-2.sz.

Magyar Közélet. - 3.évf. (1931) 11-12.sz.

Magyar Közélet. - 3.évf. (1931) 14-15.sz.

Magyar Közélet. - 3.évf. (1931) 16.sz.

Magyar Közélet. - 3.évf. (1931) 17-18.sz.

Magyar Közélet. - 3.évf. (1931) 19.sz.

Magyar Közélet. - 3.évf. (1931) 20-21.sz.

Magyar Közélet. - 3.évf. (1931) 22-23.sz.

Magyar Közélet. - 3.évf. (1931) 24.sz.

Magyar Közélet. - 3.évf. (1931) 3.sz.

Magyar Közélet. - 3.évf. (1931) 4-5.sz.

Magyar Közélet. - 3.évf. (1931) 6-7.sz.

Magyar Közélet. - 3.évf. (1931) 8.sz.

Magyar Közélet. - 3.évf. (1931) 9-10.sz.

Magyar Magántisztviselő. - 10. évf. (1931) 1-2. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 10. évf. (1931) 10. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 10. évf. (1931) 3-4. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 10. évf. (1931) 5. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 10. évf. (1931) 6-7. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 10. évf. (1931) 8-9. sz.

Magyar Munkás Szemle. - (1931) 2-3.sz.

Magyar Paedagogia. - 40. évf. (1931).

Magyar Róna. - 9.évf. (1931) 1. sz.

Magyar Róna. - 9.évf. (1931) 10. sz.

Magyar Róna. - 9.évf. (1931) 11. sz.

Magyar Róna. - 9.évf. (1931) 12. sz.

Magyar Róna. - 9.évf. (1931) 13. sz.

Magyar Róna. - 9.évf. (1931) 14. sz.

Magyar Róna. - 9.évf. (1931) 2. sz.

Magyar Róna. - 9.évf. (1931) 3-4. sz.

Magyar Róna. - 9.évf. (1931) 5. sz.

Magyar Róna. - 9.évf. (1931) 6. sz.

Magyar Róna. - 9.évf. (1931) 7. sz.

Magyar Róna. - 9.évf. (1931) 8. sz.

Magyar Róna. - 9.évf. (1931) 9. sz.

Magyar Ünnep. - 5.évf. (1931) 1.sz.

Magyar Ünnep. - 5.évf. (1931) 10.sz.

Magyar Ünnep. - 5.évf. (1931) 2.sz.

Magyar Ünnep. - 5.évf. (1931) 3.sz.

Magyar Ünnep. - 5.évf. (1931) 4.sz.

Magyar Ünnep. - 5.évf. (1931) 5.sz.

Magyar Ünnep. - 5.évf. (1931) 6.sz.

Magyar Ünnep. - 5.évf. (1931) 7.sz.

Magyar Ünnep. - 5.évf. (1931) 8.sz.

Magyar Ünnep. - 5.évf. (1931) 9.sz.

Magyar építőművészet. - 31. évf. (1931) 1. sz.

Magyar építőművészet. - 31. évf. (1931) 2. sz.

Magyar építőművészet. - 31. évf. (1931) 3. sz.

Magyar építőművészet. - 31. évf. (1931) 4-6. sz.

Magyar építőművészet. - 31. évf. (1931) 7-9. sz.

Palladis. - 1.évf. (1931) 1.sz.

Palladis. - 1.évf. (1931) 2.sz.

Palladis. - 1.évf. (1931) 3.sz.

Palladis. - 1.évf. (1931) 4.sz.

Palladis. - 1.évf. (1931) 5-6.sz.

Palladis. - 1.évf. (1931) 7.sz.

Palladis. - 1.évf. (1931) 8-9.sz.

Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje VII. évf. (1931).

A Pénzvilág. - 21.évf. (1931) 1-2. sz.

A Pénzvilág. - 21.évf. (1931) 11-12. sz.

A Pénzvilág. - 21.évf. (1931) 13-14. sz.

A Pénzvilág. - 21.évf. (1931) 15-16. sz.

A Pénzvilág. - 21.évf. (1931) 17-18. sz.

A Pénzvilág. - 21.évf. (1931) 19-20. sz.

A Pénzvilág. - 21.évf. (1931) 21-22. sz.

A Pénzvilág. - 21.évf. (1931) 23-24. sz.

A Pénzvilág. - 21.évf. (1931) 25-26. sz.

A Pénzvilág. - 21.évf. (1931) 27-28. sz.

A Pénzvilág. - 21.évf. (1931) 3-4. sz.

A Pénzvilág. - 21.évf. (1931) 5-6. sz.

A Pénzvilág. - 21.évf. (1931) 7-8. sz.

A Pénzvilág. - 21.évf. (1931) 9-10. sz.

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1931) 1. sz.

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1931) tárgymutató.

Szegedi szemle. - 4. évf (1931) 1. sz.

Szegedi szemle. - 4. évf (1931) 10. sz.

Szegedi szemle. - 4. évf (1931) 11-12. sz.

Szegedi szemle. - 4. évf (1931) 13. sz.

Szegedi szemle. - 4. évf (1931) 14. sz.

Szegedi szemle. - 4. évf (1931) 15. sz.

Szegedi szemle. - 4. évf (1931) 16. sz.

Szegedi szemle. - 4. évf (1931) 17. sz.

Szegedi szemle. - 4. évf (1931) 18. sz.

Szegedi szemle. - 4. évf (1931) 19. sz.

Szegedi szemle. - 4. évf (1931) 2. sz.

Szegedi szemle. - 4. évf (1931) 20. sz.

Szegedi szemle. - 4. évf (1931) 21. sz.

Szegedi szemle. - 4. évf (1931) 22-24. sz.

Szegedi szemle. - 4. évf (1931) 3. sz.

Szegedi szemle. - 4. évf (1931) 4. sz.

Szegedi szemle. - 4. évf (1931) 5. sz.

Szegedi szemle. - 4. évf (1931) 6. sz.

Szegedi szemle. - 4. évf (1931) 7. sz.

Szegedi szemle. - 4. évf (1931) 8. sz.

Szegedi szemle. - 4. évf (1931) 9. sz.

Szülők Lapja. - 8.évf. (1931) 3. sz.

Szülők Lapja. - 8.évf. (1931) 4. sz.

Szülők Lapja. - 8.évf. (1931) 5. sz.

Szülők Lapja. - 9.évf. (1931) 2. sz.

Tenisz és golf. - 3. évf. (1931) 1. sz.

Tenisz és golf. - 3. évf. (1931) 10. sz.

Tenisz és golf. - 3. évf. (1931) 11-12. sz.

Tenisz és golf. - 3. évf. (1931) 13. sz.

Tenisz és golf. - 3. évf. (1931) 14. sz.

Tenisz és golf. - 3. évf. (1931) 15. sz.

Tenisz és golf. - 3. évf. (1931) 16-17. sz.

Tenisz és golf. - 3. évf. (1931) 18-19. sz.

Tenisz és golf. - 3. évf. (1931) 2. sz.

Tenisz és golf. - 3. évf. (1931) 20. sz.

Tenisz és golf. - 3. évf. (1931) 21-22. sz.

Tenisz és golf. - 3. évf. (1931) 23-24. sz.

Tenisz és golf. - 3. évf. (1931) 3-4. sz.

Tenisz és golf. - 3. évf. (1931) 5-6. sz.

Tenisz és golf. - 3. évf. (1931) 7. sz.

Tenisz és golf. - 3. évf. (1931) 8. sz.

Tenisz és golf. - 3. évf. (1931) 9. sz.

Textilmunkás. - 6.évf. (1931) 1.sz.

Textilmunkás. - 6.évf. (1931) 2.sz.

Textilmunkás. - 6.évf. (1931) 3.sz.

Textilmunkás. - 6.évf. (1931) 4.sz.

A Tisza. - II. évf. (1931) 1. sz.

A Tisza. - II. évf. (1931) 10. sz.

A Tisza. - II. évf. (1931) 11. sz.

A Tisza. - II. évf. (1931) 2. sz.

A Tisza. - II. évf. (1931) 3. sz.

A Tisza. - II. évf. (1931) 4. sz.

A Tisza. - II. évf. (1931) 5. sz.

A Tisza. - II. évf. (1931) 6. sz.

A Tisza. - II. évf. (1931) 7. sz.

A Tisza. - II. évf. (1931) 8. sz.

A Tisza. - II. évf. (1931) 9. sz.

Virágoskert. - 1.évf. (1931) 1.sz.

Virágoskert. - 1.évf. (1931) 2.sz.

Virágoskert. - 1.évf. (1931) 3.sz.

Virágoskert. - 1.évf. (1931) 4.sz.

Virágoskert. - 1.évf. (1931) 5.sz.

Virágoskert. - 1.évf. (1931) 6.sz.

Virágoskert. - 1.évf. (1931) 8.sz.

Virágoskert. - 1.évf. (1931) 9-10.sz.

Városfejlesztés. - II. évf. (1931) 1-2. sz.

Városfejlesztés. - II. évf. (1931) 11-13. sz.

Városfejlesztés. - II. évf. (1931) 14-16. sz.

Városfejlesztés. - II. évf. (1931) 17-18. sz.

Városfejlesztés. - II. évf. (1931) 19. sz.

Városfejlesztés. - II. évf. (1931) 20-21. sz.

Városfejlesztés. - II. évf. (1931) 22-23. sz.

Városfejlesztés. - II. évf. (1931) 3-4. sz.

Városfejlesztés. - II. évf. (1931) 5-6. sz.

Városfejlesztés. - II. évf. (1931) 7-8. sz.

Vén Diákok Lapja. - 1.évf. (1931) 10-11. sz.

Vén Diákok Lapja. - 1.évf. (1931) 12-13. sz.

Vén Diákok Lapja. - 1.évf. (1931) 14. sz.

Vén Diákok Lapja. - 1.évf. (1931) 15. sz.

Vén Diákok Lapja. - 1.évf. (1931) 16-17. sz.

Vén Diákok Lapja. - 1.évf. (1931) 5. sz.

Vén Diákok Lapja. - 1.évf. (1931) 6. sz.

Vén Diákok Lapja. - 1.évf. (1931) 7. sz.

Vén Diákok Lapja. - 1.évf. (1931) 8-9. sz.

Szülők Lapja. - 9.évf. (1931) 1. sz.

Newspaper

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 1.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 10.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 11.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 12.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 13.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 14.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 15.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 16.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 17.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 18.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 19.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 2.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 20.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 21.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 22.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 23.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 24.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 25.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 26.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 27.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 28.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 29.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 30.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 31.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 32.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 33.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 34.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 35.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 36.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 37.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 38.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 39.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 4.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 40.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 41.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 42.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 43.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 44.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 45.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 46.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 47.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 48.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 49.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 5.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 50.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 51-52.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 6.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 7.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 8.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 9.sz.

Magyar Falu. - 14.évf. (1931) 3.sz.

Manuscript

Szabó József: Az állami szuverénitás nemzetközi jogi fogalma.

Offprint

Alföldi András: Attila. In: Menschen die Geschichte machten. pp. 229-234. (1931)

Alföldi András: Ausserordentliche Sitzung am 12. Mai 1931 : die theriomorphe Weltbetrachtung in den hochasiatischen Kulturen. In: Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 1. pp. 393-418. (1931)

Alföldi András: Die geistigen Grundlagen des hochasiatischen Tierstiles. In: Forschungen und Fortschritte, (7) 20. pp. 278-279. (1931)

Alföldi András: Tzenoff, Gantscho: Die Abstammung der Bulgaren und die Urheimat der Slaven. Eine historisch-philologische Untersuchung über die Geschichte der alten Thrakoillyrier, Skythen, Goten, Hunnen, Kelten, u. a. Berlin-Leipzig, Gruyter, 1930. In: Századok, (45). pp. 425-426. (1931)

Angyal Lajos and Schultz G.: Zur Bedeutung der Konstitution für die Erscheinungsform und die Prognostik der progressiven Paralyse. In: Kolligátum. pp. 521-544. (1931)

Buza László: Kisebbségi nyelvek szabad használata a magánéletben a kisebbségi szerződések szerint. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1931)

Czakó István: A Népszövetség szervezeti reformja : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 227-237. (1931)

Erdélyi László: A királyellenes népizgatás történeti tévedései. In: Kolligátum. pp. 1-15. (1931)

Fiedler Sándor: Az Alandszigetek kérdése a Nemzetek Szövetsége Tanácsa előtt. In: Kolligátum. pp. 1-19. (1931)

Gerevich Tibor: Pasteiner Gyula emlékezete. In: Kolligátum. pp. 1-34. (1931)

Guttmann Viktor: Minderheitenpolitik und Minderheitenrecht : eine Rechtssoziologische Untersuchung. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1931)

Göllner Aladár: A nemzetközi szerződések reviziója [!revíziója] és a népszövetség : a népszövetségi paktum 19-ik szakaszának interpretációja. In: Kolligátum. pp. 1-104. (1931)

Hóman Bálint: A II. Géza korabeli Névtelen. In: Századok. (1931)

Jakubovich Emil: Honfoglaláskori hősi énekeink előadásformájához. In: Magyar Nyelv. (1931)

Kornis Gyula: Az államcélok elmélete és a kultúrpolitika : székfoglaló értekezés. In: Kolligátum. pp. 1-35. (1931)

Kovács Alajos: La statistique hongroise de la fécondité des mariages. In: Kolligátum. pp. 1-17. (1931)

Kowalski Tadeusz: Herbert W. Duda : Die Sprache der Qyrq Vezir-Erzählungen : 1. Teil, Formenlehre. Leipzig, Pfeiffer, 1930 : Buchbesprechung. In: Deutsche Literaturzeitung für Kritik der Internationalen Wissenschaft. (1931)

Kowalski Tadeusz: A contribution to the problem of the authenticity of the Dīwān of as-Samau'al. In: Archiv Orientální. pp. 156-161. (1931)

Laziczius Gyula: Die Liebeigenenfrage bei Dostojevskij. In: Zeitschrift für Slavische Philologie. (1931)

Magyary Zoltán: A magyar közigazgatás gazdaságosságának és eredményességének biztosítása. In: Kolligátum. pp. 1-38. (1931)

Mauritz Béla: Iskolai talaj-, kőzet- és ásványgyűjtemények : a Dunántúli Tanítók Lapja könyvtára, 9. Írta Dr. Benda László. Szombathely, 1931 : könyvismertetés. In: Földtani Közlöny : A Magyarhoni Földtani Társulat folyóirata = Bulletin of the Hungarian Geological Society;Földtani közlöny : a Magyarhoni Földtani Társulat folyóirata = Bulletin of the Hungarian Geological Society;Földtani Közlöny : a Mag. (1931)

Meduna László: Klinische und anatomische Beiträge zur Frage der genuinen Epilepsie. In: Kolligátum. pp. 17-42. (1931)

Melich János: Két állítólagos honfoglaláselőtti német helynévről : Güns, Tadten. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. pp. 217-226. (1931)

Minorsky Vladimir: Tūrān. In: L'encyclopédie de l'islām. (1931)

Munkácsi Bernát: A magyar lovasélet ősisége. In: Ethnographia : a Magyar Néprajzi Társaság folyóirata. (1931)

Németh Gyula: Cím nélkül. In: Török nyelvészeti irodalom : [könyvismertetés]. (1931)

Purjesz Béla: Zur Frage des Fiebers bei blutenden Magen- und Duodenalgeschwüren und bei Blutverlust. In: Kolligátum. pp. 413-426. (1931)

Purjesz Béla: Zur Frage des Fiebers bei blutenden Magen- und Duodenalgeschwüren und bei Blutverlust. In: Kolligátum. pp. 411-426. (1931)

Purjesz Béla and Dávid Lajos: Eine neue differentialdiagnostische : blutserumreaktion. In: Kolligátum. pp. 627-637. (1931)

Purjesz Béla and Dávid Lajos: Eine neue differentialdiagnostische Blutserumreaktion. In: Kolligátum. pp. 627-636. (1931)

Purjesz Béla and Dávid Lajos: Új elkülönítő kórismei eljárás a vérsavóban : (színes melléklet). In: Kolligátum. pp. 1-9. (1931)

Purjesz Béla and Dávid Lajos: Új elkülönítő kórismei eljárás a vérsavóban : (színes melléklet). In: Kolligátum. pp. 1-9. (1931)

Rakonitz Jenő: Ein Fall von exogener Hemitorsionsdystonie. In: Kolligátum. pp. 43-51. (1931)

Stief A. and Tokay László: Beitrag zur Histopathologie der experimentellen Adrenalinvergiftung. In: Kolligátum. pp. 643-660. (1931)

Stief A. and Tokay László: Beiträge zur Histopathologie der experimentellen Insulinvergiftung. In: Kolligátum. pp. 433-461. (1931)

Szontagh Vilmos: Adalékok a magyar főkegyúri jog kérdéséhez és a jogfolytonosság problémájához. In: Kolligátum. pp. 1-23. (1931)

Thirring Gusztáv: II. József magyarországi népszámlálásai : a Magyar Statisztikai Társaság 1931 január 27-i előadóülésén tartott előadás. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1931)

Thirring Gusztáv: La diminution des naissances et l'allure récente du mouvement de la population en Hongrie. In: Kolligátum. pp. 5-48. (1931)

Trimborn Hermann: Auffassung und Formen der Strafe auf den einzelnen Kulturstufen. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1931)

Ullein Antal: Az emberi jogok térfoglalása a modern jogrendszerekben. In: Kolligátum. pp. 1-7. (1931)

Vargha Ferenc: Az ügyvédkérdés. In: Kolligátum. pp. 1-14. (1931)

Vidákovits Kamilló: Zur Technik der extrapleuralen Pneumolyse. In: Kolligátum. pp. 1496-1497. (1931)

This list was generated on 2022. december 1. 11:58:07 CET.