Items where Year is 1929

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 1119.

Article

1928. évi XL. t.-c. az öregség, rokkantság, özvegység és árvaság esetére szóló kötelező biztosításról : [jogszabály]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 1-64e. (1929)

Adócsalásnál az 1920: XXXII. t.-c. 4. §. 3. pontjában meghatározott üzletszerűség [!üzletszerűség] megállapitására [!megállapítására] pusztán az a körülmény, hogy a vádlott feljegyzéseiben, bár folytatólag kisebb bevételeket tüntetett ki, - nem elegendő. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 254-255b. (1929)

Adómérséklő törvényjavaslatok. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 130-134b. (1929)

Akinek részére a rokkantellátási igénye megállapíttatott, azt a rokkantellátási adó alól való mentesség abban az esetben is megilleti, ha az ellátásról önként lemondott. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 136b. (1929)

Amnesztia a társadalombiztosítási [!társadalombiztosítási] járulékok terén. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 281b. (1929)

Az 1907: III. t.c.-ben biztositott [!biztosított] illetékmentesség a cégbirósági [!cégbírósági] beadvány illetékmentességére nem terjed ki. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 245-246b. (1929)

Az 1922:34. t.-c.-ben biztositott [!biztosított] házadómentesség nem mentesit [!mentesít] a rokkantellátási adó alól is. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 220-221b. (1929)

Az 1924. január 1-ét megelőző időre az 5004/1924. P. M. sz. rendelet alapján az illetékegyenérték nem vethető ki ujból [!újból], ha az illetékegyenérték a rendelet megjelenése előtt papirkoronáhan [!papírkoronában] már kivettetett. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 120b. (1929)

Az Iuternational [!International] Law Association (Nemzetközi Jogi Egyesület) magyar csoportjában... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 178a. (1929)

Az O. F. B. által juttatott ingatlannek leszármazó részére való átruházásával az illetékhez való jog és a fizetési kötelezettség megnyilik [!megnyílik]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 148b. (1929)

Az O. F. B. által megváltott és kérelmezőknek juttatott s átadott ingatlan után fizetett haszonbér e ki nem fizetett vételár kamatának tekintendő, tehát általános kereseti adó alá nem esik. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 114-115b. (1929)

Az OMKE adóankétje. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 104-105b. (1929)

Az Országos Ügyvédszövetség Szegeden 1929. évi junius [!június] hó 26-tól junius [!június] hó 30-ig rendezi II. Vándorgyűlését... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 238-239a. (1929)

Az Országos Ügyvédszövetség tisztujitó [!tisztújító] közgyülése [!közgyűlése]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 345-347a. (1929)

Az Országos Ügyvédszövetség törvényelőkészítő bizottsága... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 460-462a. (1929)

Az a körülmény, hogy a gazdasági cselédház nem magán a gazdasági birtoktesten fekszik, annak a háznak azt a jeliegét, hogy (az állandó házadómentesség szempontjából) az illető gazdaság alkotó részét képezi, meg nem szünteti. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 236-238b. (1929)

Az adómentesség megszünését [!megszűnését] követő év társulati adója az adómentesség megszünése [!megszűnése] évének teljes üzleti eredménye alapján állapitandó [!állapítandó] meg. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 220b. (1929)

Az adómentességet kételyek esetében nem az alap elnevezése, hanem annak rendeltetése dönti el, tehát a felujitási [!felújítási] alapnak nevezett, de rendeltetését tekintve értékcsökkenési alap, adómentes. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 40b. (1929)

Az alaptőke be nem fizetett összege után járó részvény-kibocsátási illeték törlése nem igényelhető azon az alapon, hogy a társaság felszámolását elhatározta. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 318b. (1929)

Az alkalmi egyesülés és annak egyik tagja között eszközölt áruszállitás [!áruszállítás] nem tárgya az általános forgalmi adónak. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 285-286b. (1929)

Az alvállalkozó által eszközölt áruszállítás nem mentes a forgalmi adó alól akkor sem, ha a fővállalkozó és a megrendelő közhatóság közötti ügylet után az illeték lerovatott és ha a kifizetés közvetlenül az alvállalkozó részére történt is. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 243-244b. (1929)

Az az állandó segély (ajándék), amely külföldön lakó és belföldön jövedelemadó alá nem eső személytől érkezik, jövedelemadó alá esik. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 142b. (1929)

Az egyességi illeték szempontjából az első tárgyalás a perfelvételi tárgyalás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 37-38b. (1929)

Az egyességi illetéket és a szegénységi jogon illetékmentességben részesült fél terhére felmerült illetéket az ellenfél tartozik megfizetni, ha az egyességben a perköltség fizetésére kötelezte magát. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 323b. (1929)

Az egyik örököstársat terhelő öröklési illeték a másik örököstárstól az egyetemlegesség alapján csak akkor követelhető, amikor és amennyiben a tartozás az elsősorban kötelezettől be nem hajtható. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 34-35b. (1929)

Az első tárgyalás elhalasztása után tartott tárgyaláson kötött egyesség [!egyezség] illetéke nem kedvezményes. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 172b. (1929)

Az ideiglenes házadómentességet visszavonni nem lehet, ha a vonatkozó határozat anyagilag helyes és a panaszossal szemben anyagilag is jogerőre emelkedett. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 44b. (1929)

Az ingatlan haszonélvezeti jogáról történt ingyenes lemondás után ingatlan vagyonátruházási illeték nem jár, ha az ingatlan megszerzése után annak teljes értékétől az illeték lerovatott. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 148b. (1929)

Az irásba [!írásba] nem foglalt feles haszonbérleti szerződés illetékmentes, ha az egy bérbeadótól bérelt terület az 5 kat. holdat nem haladja meg. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 171-172b. (1929)

Az itéleti [!ítéleti] illeték viselésének mérve a perbeli ellenfél költségeiben való marasztalás arányától függ. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 94-95b. (1929)

Az okiratfelmutatási [!okirat-felmutatási] kötelezettség nélkül felhivott [!felhívott] tanu [!tanú] által minden jogi érdek nélkül bemutatott kereskedelmi levél feltételes illetékmentességét menni veszti. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 318-319b. (1929)

Az uj [!új] értékelésü [!értékelésű] megnyitó mérlegben nem szereplő (latens) tartalék felhasználása adóköteles. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 41-42b. (1929)

Az Ügyvédek Reformszövetsége... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 46-47a. (1929)

Az állami kedvezményekről szóló 1907. évi III. t.-c. 1. §-ában megállapitott [!megállapított] illetékmentesség a cégbirósági [!cégbírósági] beadványok illetékére nem terjed ki. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 319-320b. (1929)

Az államsegély a mérlegszerű nyereségből nem vonható le. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 111-112b. (1929)

Az állatforgalmi adó szempontjából nem vizsgálható az a kérdés, hogy az átruházás valódi-e vagy csak szinleges [!színleges]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 116-117b. (1929)

Az élet- és járadékbiztositási [!járadékbiztosítási] szerződések valorizációja, illetve a valorizációs törvény 20-27. §-ainak végrehajtása tárgyában kelt 1100/1929. P. M. sz r... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 400-401a. (1929)

Az értékcsökkenési leirás [!leírás] vagy tartalékolás mérve kifogás esetén a fél kérelmére szakértő meghallgatásával állapítandó meg. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 113-114b. (1929)

Az értékcsökkenési tartalékalap csak a mérlegből kitünő [!kitűnő] értékig növelhető. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 35-37b. (1929)

Az örökhagyótól előre kapott vagyontárgyak értéke után öröklési illeték nem jár, ha a megajándékozott a hagyatékból nem örökölt. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 173b. (1929)

Az örökségről meghatározott személy javára való lemondás esetén örökösödési illeték csak akkor nem jár, ha az örökség kijelölés nélkül is a kijelölt személyre szállott volna. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 95-96b. (1929)

Az örökös a készpénzben fizetendő határozati illetékért akkor is egész vagyonával felelős, ha a biróság [!bíróság] a költségekben csak a hagyatékból reá hárult érték erejéig marasztalta. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 251-252b. (1929)

Az özvegyi haszonélvezeti jogról való lemondásért fizetett életjáradék általános kereseti adó alá esik. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 134-136b. (1929)

Az ügyvédi közélet elevenségének fokmérői azok a társas összejövetelek... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 418-421a. (1929)

Az ügyvédi meghatalmazás kétoldalu [!kétoldalú] jogügylet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 169b. (1929)

Az üzleti helyiség béréhez hozzászámitandók [!hozzászámítandók] az üzleti berendezés és felszerelés használatáért fizetendő dijak [!díjak] és a bérlő által fizetett tüzkárbiztositási [!tűzkárbiztosítási] dij [!díj] is. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 116b. (1929)

Az őstermelői forgalmi adómentességet nem igényelheti az, aki bár saját terményeit, de nyilt [!nyílt] üzlethelyiségben, illetve a termelés helyétől különálló állandó elárusító helyen hozza forgalomba. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 314-315b. (1929)

Azon a cimen [!címen], hogy valamely földrész a földadónak nem tárgya többé, az adómentesség a változás bejelentésével következik be akkor is, ha a mivelési változás folytán általános kereseti adókötelezettség állott be. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 311-312b. (1929)

Belföldön folytat üzletmüködést [!üzletmüködést] az a külföldi vállalat, melynek belföldön ingatlanvagyona van. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 256b. (1929)

Birósági [!Bírósági] végrehajtónak napidijakból [!napidíjakból] és fuvardijakból [!fuvardíjakból] befolyt bevételei a kereseti adó megállapitásánál [!megállapításánál] figyelmen kivül [!kívül] hagyandók. Kereseti adó alá eső bevételek azonban az eljárási- és irásdijak [!írásdíjak]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 284b. (1929)

Bräuer breslaui professzor... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 467a. (1929)

A Bürgerliches Gesetzbuch legujabb [!legújabb] kiadása... : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 180a. (1929)

Civiljogász létemre a minap betévedtem egy büntető járásbirósági [!járásbírósági] tárgyalásra... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 463-464a. (1929)

A Civiljogászok Vitatársaságában... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 45a. (1929)

A Civiljogászok Vitatársaságában... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 91-92a. (1929)

A Civiljogászok vitatársaságának előadásai. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 468-469a. (1929)

Csak a tényleg értékesitett [!értékesített] vagyontárgyaknál elért nyereség mentes az adó alól. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 282-283b. (1929)

Die Volkswirtschaft Ungarns im Jahre 1928. : írták Dr. Kemény György és Vágó József, előszóval ellátta: dr. Popovics Sándor : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 151-152b. (1929)

Dr. Almási Antal: A Kötelmi Jog Kézikönyve. Második kiadás : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 475-476a. (1929)

Dr. Baracs Marcellt, a Budapesti Ügyvédi Kamara népszerű másodelnökét 40 éves ügyvédi jubileuma alkalmából... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 460a. (1929)

Dr. György Ernő: A követelések engedményezése és leszámitolása [!leszámítolása] : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 94a. (1929)

Dr. Sichermann Bernátnak... : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). p. 95. (1929)

Egyességi átalány feletti forgalomkülönbözet forgalmi adója. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 244-245b. (1929)

Előző tartalékolás hiányában a folyó évben kifizetett kamatok a mérlegszerű nyereséghez nem adhatók hozzá, mert azok az előző üzletévet terhelik. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 32-33b. (1929)

Fúziós illetékmentesség. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 88b. (1929)

Fürdőjegyekből származó bevétel általános forgalmi adó alá esik akkor is, ha a fürdőt köztestület tartja is fenn. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 316b. (1929)

Giuseppe Bottai: A munka alkotmánya. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 304a. (1929)

Gőztéglagyár üzemének vitelére alakult közkereseti társaság vagyonbetéteül [!vagyonbetétül] csak az ingatlan használati szolgalma tekinthető, ha az ingatlan a volt tulajdonosok tulajdonában maradt. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 174b. (1929)

Ha a biróság [!bíróság] a pertárgy értékét az itéleti [!ítéleti] illeték kiszabása céljából tévesen közölte, a tévesen kiszabott illeték utólag is, hivatalból is helyesbitendő [!helyesbítendő]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 247b. (1929)

Ha a cserébe kapott ingatlanra a haszonélvezeti jog azért kebeleztetett be, mert az a cserébe adott ingatlanra be volt kebelezve, de töröltetett: vagyonátruházási illeték nem szabható ki. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 148b. (1929)

Ha a fényüzési [!fényűzési] tárgy megsemmisül, mielőtt a fogyasztóhoz került, a lefizetett fényüzési [!fényűzési] forgalmi adó visszatéritendő [!visszatérítendő]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 140-141b. (1929)

Ha a hagyatékátadás után létesült megegyezés szerint az örökös a más áltat igényelt ingatlant az igénylőnek átadta, ezen ingatlan átruházása után nem ajándékozási vagy örökösödési, hanem az 5%-os vagyonátruházási illeték jár. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 47-48b. (1929)

Ha a jövedelemadó alapja az adóköteles által bemutatott pontos kimutatás alapján, bár eltérő összegben állapittatott [!állapíttatott] meg, az adók levonása nem tagadható meg azért, mert azok a bevallásban nem jelentettek be. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 44-45b. (1929)

Ha a kincstártól visszajáró köztartozás harmadik személyre engedményeztetett, az engedményezett összegből az engedményezőnek az engedményezés után keletkezett köztartozása nem vonható le. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 147-148b. (1929)

Ha a köteles részre szoritott [!szorított] örökös az osztályos egyesség alapján törvényes örökrészét is meghaladó értéket kapott, ajándékozási illeték kiszabásának csak akkor van helye, ha az átvett érték nemcsak a kötelesrészt, hanem a törvényes örökrészt is meghaladja. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 38-40b. (1929)

Ha a lefoglalt ingóságok értéke nagyobb mint az igényperben szereplő követelés összege, ez utóbbi szolgál az itéleti [!ítéleti] illeték alapjául. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 322-323b. (1929)

Ha a törvényes örökrész kielégitési [!kielégítési] módja tekintetében két izben [!ízben] köttetett egyesség: vagyonátruházási illeték csak az utolsó jogügylet után követelhető. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 146-147b. (1929)

Ha a vagyonátszállás idején vagyonátruházási illeték szedése a községet nem illette meg, ez az illeték akkor sem fizetendő, ha az átszállás tkvi bekebelezése idején már volt a községnek illetékszedési joga. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 145-146b. (1929)

Ha a vállalat bizonyos aktíváit a T. H. Ö.-ben előirt [!előírt] mértéknél magasabban, másokat viszont alacsonyabban értékelte, a leértékelés folytán a mérlegszerü [!mérlegszerű] nyereséghez hozzáadandó összeg nem kompenzálható a tulértékelési [!túlértékelési] összeggel. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 312b. (1929)

Ha az iparvasut [!ipar vasút] a közutat nemcsak keresztezi, hanem hosszában is igénybe veszi ugyan, de az igénybe vett utrészt [!útrészt] az iparvasut [!ipar vasút] tulajdonosa saját költségén maga tartja fenn: az utvámdij [!útvám-díj] alól mentes. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 143-145b. (1929)

Ha az árunak a vevőhöz való szállitását [!szállítását] nem az eladó, hanem más vállalkozó eszközli, a szállitási [!szállítási] költségek a forgalmi adó alapjához hozzá nem számithatók [!számíthatók]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 42b. (1929)

Ha nem ügynöki közvetités [!közvetités] forog fenn, a nagykereskedő abban az esetben is az eladási ár után tartozik a forgalmi adót leróni, ha a szállitást [!szállítást] és számlázást a gyár közvetlenül eszközli és az ellenérték is közvetlenül a gyárhoz folyik be. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 137-139b. (1929)

Ha valamely helyiség rendelések felvételére és szabás céljára szolgál, abban árusitás [!árusítás] nem folyik - ipari műhellyé minősül és tárgya lehet az állandó házadómentességnek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 238-239b. (1929)

Hajóstársaságokmak hajó- és vasuti [!vasúti] jegyekből, továbbá a beszedett vizumdijakból [!vízumdíjakból], baleset- és poggyászbiztosítási, poggyászkezelési és szállitmányozási [!szállítmányozási] dijakból [!díjakból] származó bevételei általános forgalmi adó alá nem esnek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 317b. (1929)

Haszonbérleti jog viszterhes átruházása ingó adásvételi illetékköteles ügylet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 317-318b. (1929)

Haszonélvezeti jog ingyenes átszállása és a vagyonátruházási illeték. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 251b. (1929)

Hatósági jóváhagyáshoz kötött ingatlanátruházásnál az előleges illetékbefizetés a jóváhagyásról szóló értesités [!értesítés] kézbesítésének napját követő 15 nap alatt eszközlendő. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 174-175b. (1929)

I. A tévesen befizetett forgalmiadó [!forgalmi adó] visszatéritése [!visszatérítése] a befizetéstől számitott [!számított] 6 hónap alatt kérendő. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 139-140b. (1929)

I. Ha a közszállitási [!közszállítási] szerződés szerint az illeték fizetését a megrendelő magára vállalta, az illeték alapjául a kikötött ár és az illeték együttes összege szolgál. II. Ha az eladás ab eladási telep történt, de az eladó a fuvardijat [!fuvatdíjat] előlegezi, a fuvardíj után szerződési illeték nem jár. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 169-170b. (1929)

I. Ha a végrendeleti örökös lemondása folytán törvényes öröklés állott be, a törvényes örökös csak öröklési, nem pedig ajándékozási illetéket köteles fizetni. II. Ha a végrendeleti örökös az öröklésről vagy annak egy részéről a törvényes örökös javára mond le, a törvényes örökösre szálló örökség után öröklési illetéket nem köteles fizetni. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 323-324b. (1929)

I. Levonható köztartozások után fizetett késedelmi kamatok a jövedelemadó-alapból levonandók. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 142-143b. (1929)

I. Vagyontárgyak értékének az előző években megállapított értékeket lényegesen meghaladó felbecsülése csak megfelelő indokolással történhetik. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 141-142b. (1929)

I. Valorizálás iránti perben a pertárgy értéke a követelésnek az itéletben [!ítéletben] átértékelt összege. II. Részperköltségben való marasztalás esetén az itéleti [!ítéleti] illeték arányos viselésének kiszámítási [!kiszámítási] módja. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 247-248b. (1929)

Jelentés az Országos Hitelvédő Egylet müködéséről [!működéséről]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 176b. (1929)

Kartotéklapok bélyegilletékének lerovása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 278-279b. (1929)

Kereseti és viszontkereseti összegek közül a nagyobbik összeg irányadó - az itéleti [!ítéleti] illetéktől eltekintve - az illeték mérve tekintetében. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 320b. (1929)

"A Kereskedelmi Jog" laptársunk most ünnepelte alapításának 25 éves évfordulóját... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 92a. (1929)

Közbenszóló [!Közben szóló] itélet [!ítélet] illetékét a perértékre való tekintet nélkül bélyegjeggyel kell leróni. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 322b. (1929)

Külföldi fizetési eszközök forgalma és a forgalmi adó. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 244b. (1929)

Külföldi könyvek : [könyvjegyzék]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 184a. (1929)

Külföldi vállalat által belföldön teljesitett [!teljesített] munkateljesitésért [!munkateljesítésért] belföldön kapott ellenérték általános forgalmi adó alá esik. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 136-137b. (1929)

A Magyar Jogászegylet február 24-én tarotta idei rendes közgyűlését... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 132a. (1929)

A Magyar Jogászegylet gazdaságjogi intézete... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 234-235a. (1929)

Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : [felolvasó ülés 1929. október 19-én és november 16-án]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). p. 288. (1929)

Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : [ünnepi ülés 1928. december 15-én Ibsen Henrik és Tolsztoj Leó gróf születésének százados évfordulója alkalmából] : [felolvasó ülés 1929. január 19-énés február 16-án]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). p. 64. (1929)

A MÁV. igazgatóságához az üzem folytatására szükséges anyagok szállitására [!szállítására] benyujtott [!benyújtott] ajánlat az III. dijj. 14. t. u. pontja alapján illetékmentes. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 149b. (1929)

Móricz Miklós dr.: „Adatok a magyar kartelkérdéshez" : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 476-477a. (1929)

Olyan nyugta, melyre fizetés nem történt s amely a hatóság kivánságára [!kívánságára] hivatalos célra állittatott [!állíttatott] ki, illetékmentes. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 117b. (1929)

Roth Pál : [nekrológ]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 235b. (1929)

Részperköltségben történt marasztalás folytán az itéleti [!ítéleti] illetéknek oly hányadát köteles a marasztalt fizetni, mint amily hányada a megítélt [!megítélt] érték a kereseti összegnek. Ezenkivül [!Ezenkívül] köteles még a részperköltségre eső hányadrész levonása után fennmaradó itéleti [!ítéleti] illetéknek is a felerészét viselni. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 246-247b. (1929)

Személyhez kötött és tárgyi alap nélkül szerzett bevétel után az általános kereseti adó kivetésére az illetékességet a jogosított lakhelye adja meg. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 312-313b. (1929)

Szén kiaknázása és kihasználása iránt kötött szerződés mint bérleti szerződés illetékezendő meg. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 286b. (1929)

Testnevelési ügyben történt pénzbirságkiszabás [!pénzbírság kiszabás] elleni beadvány illetékmentes. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 248b. (1929)

Tudományos pályázat a fiatal jogászgeneráció részére. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 47-48a. (1929)

Tulajdonjogfentartást [!Tulajdonjog fenntartást], zálogjog bekebelezési engedélyt és birósági [!bírósági] illetékesség kikötését tartalmazó levelet a feltételes illetékmentesség nem illeti meg. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 286b. (1929)

Társadalombiztositási [!Társadalombiztosítási] joggyakorlat. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 287-288b. (1929)

Társadalombiztositási [!Társadalombiztosítási] rendelet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 281b. (1929)

Törvénykezési illetéknek közigazgatási bélyeggel való lerovása csupán szabálytalanság, tehát felemelt illeték nem követelhető. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 117b. (1929)

Uj [!Új] egyetemi tanárok. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 45a. (1929)

Uj [!Új] törvények és rendeletek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 225-226b. (1929)

Uj [!Új] törvények és rendeletek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 226-227b. (1929)

Uj [!Új] törvények és rendeletek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 227-229b. (1929)

Uj [!Új] törvények és rendeletek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 229-234b. (1929)

Uj [!Új] törvények és rendeletek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 234-235b. (1929)

Uj [!Új] törvények és rendeletek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 235b. (1929)

Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 63-64. (1929)

Zsitvay Tibor igazságügyminiszterré történt kinevezését... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 127-128a. (1929)

Zálogjog rangsorozatának feljegyzése tárgyában benyujtott [!benyújtott] kérvény az 1920: XXIV. t.-c. 39. §-ának 2. pontja szerint illetékköteles. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 149-150b. (1929)

A banküzlet körében felhasznált nyomtatványokért a felektől beszedett összegek nem esnek forgalmi adó alá. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 223b. (1929)

A bizományos által az albizományosnak kifizetett és a megbizó [!megbízó] által neki visszatéritett [!visszatérített] jutalék a bizományos forgalmi adóalapjához hozzászámítandó. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 315-316b. (1929)

A biztositó [!biztosító] intézet alkalmazottainak üzletszerzési jutaléka a járandóság kiegészitő [!kiegészítő] része, tehát az alkalmazottak kereseti adója alá tartozik. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 167-168b. (1929)

A budapesti ügyvédi kamara választmánya... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 46a. (1929)

A bérbe adott gyári épület házadóköteles. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 115-116b. (1929)

A cselédlakás házadómentességét nem szünteti meg az a körülmény, hogy a gazdasági cseléd esetleg a szorosan vett gazdasági munkakörön kivül [!kívül] más munkát is végez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 222b. (1929)

A cselédlakásul szolgáló épület házadómentessége meg nem tagadható azért, mert az épület eredetileg más célra épült. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 222-223b. (1929)

A cég törlésére irányuló beadványon az igazgatósági tagok törlése után külön illeték nem rovandó le. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 171b. (1929)

A felebbezett [!fellebbezett] elsöbirói [!első bírói] itélet [!ítélet] kihirdetésekor bélyegjegyben lerótt ítéleti illetékeknek vagy egy részének viszzatéritése [!visszatérítése] nem igényelhető azon az alapon, hogy a felebbezési [!fellebbezési] biróság [!bíróság] közbenszóló [!közben szóló] itéletei [!ítéletei] folytán tartott uj [!új] tárgyaláson a kereseti követelés leszállittatott [!leszállíttatott]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 321-322b. (1929)

A felebbviteli biróság [!bíróság] előtt kötött egyesség után járó illeték szempontjából az elsőbiróság [!első bíróság] itéletének [!ítéletének] meghozatalakor fennállott kereseti követelés az irányadó. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 46-47b. (1929)

A felek szerződési autonomiája a nemzetközi kötelmi jogban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 473-474a. (1929)

A fellebbezés tárgyának értéke meg nem becsülhető, ha az itélet [!ítélet] összegszerüleg [!összegszerűleg] meg nem határozott marasztalást tartalmaz. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 35b. (1929)

A felszólamlási bizottság vizsgálni köteles, hogy adóköteles jövedelem van-e vagy nincs, akkor is, ha a fellebbezés csak a birság [!bírság] ellen irányul. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 167b. (1929)

A föld feletti kőbányászat - kőfejtés - a bányászat körébe nem tartozik. Az ilyen vállalat adóztatási helyének megállapitásánál [!megállapításánál] tehát a K. H. Ö. 2. §. (2) és (3) bekezdéseiben foglalt rendelkezések alkalmazandók. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 313-314b. (1929)

A földbirtokkal együtt bérbeadott [!bérbe adott] szeszgyárra és annak felszerelésére eső haszonbér általános kereseti adó alá esik. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 114b. (1929)

A gazdasági alkalmazottak osztályba sorozása kizárólag az évi szegődmény alapján történik, mig [!míg] az esetleges egyéb járandóságok számításba nem jönnek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 168-169b. (1929)

A gazdasági alkalmazottak osztályba sorozásánál kizárólag az évi szerződmény (gabonajárandóság) vehető figyelembe még akkor is, ha az egyéb járandóság szintén gabonában kerül kiadásra. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 283-284b. (1929)

A haszonélvezeti joggal terhelt lakás haszonértéke a háztulajdonos házadóalapjához nem számitható [!számítható] hozzá. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 221b. (1929)

A háború alatt fel nem vett osztalékok valorizálására tartalékolt összeg adóköteles. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 219-220b. (1929)

A háztatarozási alap adómentes értékcsökkenési tartalékalapnak tekintendő. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 41b. (1929)

Új magyar könyvek és füzetek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 62-63. (1929)

Új magyar könyvek és füzetek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 222-223. (1929)

Új magyar könyvek és füzetek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 285-287. (1929)

Új magyar könyvek, füzetek és folyóiratok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 147-148. (1929)

A jelzálogjogról szóló 1927. évi 35. t.-c. életbelépésével kapcsolatos illetékügyi rendelkezések. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 276-278b. (1929)

A jelzálogjogról szóló törvény : [jogszabály]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 1-33g. (1929)

A jogerősen megállapított egyházi adó közadók módjára behajtható és együttes kezelésbe is vonható. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 239-243b. (1929)

A jövedelem- és vagyonadó 1929. évi kivetése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 106-107b. (1929)

A kataloniai Institucio Patxot száz font sterlinges pályázatot hirdet... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 179a. (1929)

A kezes a fizetési meghagyás ellen fellebbezéssel élhet akkor is, ha a fizetési meghagyás neki még nem kézbesittetett [!kézbesíttetett]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 96b. (1929)

A kivitel általános forgalmi adómentességének kiegészitése [!kiegészítése]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 87-88b. (1929)

A könyvvizsgálat eredményének mérlegelése nem mellőzhető azért, mert a könyvvizsgálatot ugyanazon pénzügyi közegek foganatosították, akik az elsőfokú határozatot hozták. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 284-285b. (1929)

A kötelezvény akkor sem tekinthető váltóhitelbiztositéki [!váltó hitelbiztosítéki] okiratnak, ha az adósok a követelésre váltófedezetet is adtak. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 175b. (1929)

A közigazgatás rendezéséről szóló 1929: XXX. t.-c. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 399-400a. (1929)

A külföldi állampolgár örökbefogadási szerződésének illetékénél a békeszerződés rendelkezései nem alkalmazhatók. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 172-173b. (1929)

A külföldön kelt, külföldiek közötti jogviszonyt tartalmazó kötlevél a perben való felhasználással illetékkötelessé válik akkor is, ha a peres felek az ügyletben nem is vettek részt. Az illetéket a felhasználó külföldi peres fél ügyvédje tartozik leróni. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 319b. (1929)

Életbelépett az uj [!új] lengyel részvénytársasági törvény... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 180a. (1929)

Életfogytig haszonélvezett tárgy a hagyatékhoz hozzászámitandó [!hozzászámítandó]. Az ajándékozási illeték az igy [!így] eredményeződő öröklési illetékből levonandó. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 248-249b. (1929)

Életfogytig haszonélvezett tárgy a hagyatékhoz hozzászámitandó [!hozzászámítandó]. Az ajándékozási illeték az igy [!így] eredményeződő öröklési illetékből levonandó. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 249-251b. (1929)

A m. kir. igazságügyminiszternek 22.000/1929. I. M. számú rendelete : a jelzálogjogról szóló 1927:XXXV. törvénycikk életbeléptetése és az ezzel kapcsolatos átmeneti szabályok tárgyában : [jogszabály]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 34-40g. (1929)

A m. kir. igazságügyminiszternek 23.000/1929. I. M. számú rendelete : a telekkönyvi rendtartásnak és a nem peres eljárás szabályainak a jelzálogjogról szóló 1927:XXXV. törvénycikk életbeléptetésével kapcsolatban szükséges kiegészítése és módosítása tárgyában : [jogszabály]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 40-74g. (1929)

A m. kir. igazságügyminiszternek 24.000/1929. I. M. számu [!számú] rendelete : a végrehajtási eljárás szabályainak a jelzálogjogról szóló 1927:XXXV. törvénycikk életbeléptetésévél kapcsolatban szükséges kiegészítése és módosítása tárgyában : [jogszabály]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 74-96g. (1929)

A m. kir. igazságügyminiszternek 75.201/1928.I. M. számú rendelete : a földbirtokrendezés befejezése végett szükséges rendelkezésekről szóló 1928: XLI. törvénycikk végrehajtásához szükséges telekkönyvi szabályok tárgyában : [jogszabály]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 34-48f. (1929)

A m. kir. minisztérium 5580/1928. M. E. számu [!számú] rendelete : a földbirtokrendezés befejezése végett szükséges rendelkezésekről szóló 1928: XLI. törvénycikk életbeléptetése és végrehajtása tárgyában : [jogszabály]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 1-34f. (1929)

A m. kir. minisztériumnak 5460/1928. M. E. sz. rendelete : a biztosítási ügynök jogállása tárgyában : [jogszabály]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 1-4d. (1929)

A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter 3.960 eln. 1928. N. M. M. számu [!számú] rendelete... : az öregség, rokkantság, özvegység és árvaság esetére szóló kötelező biztosítás tárgyában rendelkező 1928: XL. törvénycikk rendelkezéseinek életbeléptetéséről : [jogszabály]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 89-91e. (1929)

A m. kir. pénzügyminiszternek 1929. évi 1.500 P. M. számu [!számú] rendelete : a jelzálogról szóló 1927:XXXV. törvénycikk életbeléptetésével kapcsolatos illetékügyi rendelkezésekről : [jogszabály]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 97-106g. (1929)

A m. kír. népjóléti és munkaügyi miniszter 6002/1928. eln. számu [!számú] rendelete... az öregség, rokkantság, özvegység és árvaság esetére szóló kötelező biztosítást szabályozó 1928: XL. törvénycikk XI. fejezetében foglalt rendelkezéseknek végrehajtása tárgyában : [jogszabály]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 65-87e. (1929)

A magyar végrehajtási jogsegély a gyakorlatban : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 304a. (1929)

A malmok általános forgalmi adója. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 279-280b. (1929)

A mezőgazdaságban a cséplögépeknél [!cséplőgépeknél] dolgozó gépész lakását az állandó házadómentesség akkor is megilleti, ha a gépész egyéb munkát is végez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 221-222b. (1929)

A nyers házbérjövedelemből házbérfillér cimén [!címén] levonásnak helye nincs, mert csak a külön szedett házbérfillér nem számitható [!számítható] a nyers házbérjövedelemhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 43-44b. (1929)

A nyilvános számadásra kötelezett vállalatok alkalmazottainak 1928. évi illetményei után járó nyugtailletékről kibocsátott... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 88b. (1929)

A német közjogtanárok egyesülete bécsi kongresszusán javaslatot készített elő... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 179-180a. (1929)

A papirkoronában [!papír koronában] készült mérleg egyes tételei az adóalap megállapitásánál [!megállapításánál] nem valorizálhatók. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 112-113b. (1929)

A perben egyszerü [!egyszerű] másolatban csatolt meghatalmazás nem esik okirati illeték alá. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 286b. (1929)

A perbiróságnak [!perbíróságnak] a perérték megállapitását [!megállapítását] tartalmazó döntését az illetékkiszabó hatóságok felül nem birálhatják [!bírálhatják] és meg nem változtathatják. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 320-321b. (1929)

A pergátló kifogást elvető határozat után járó és az alperest terhelő illeték a per tárgyának értekére való tekintet nélkül bélyegben rovandó le. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 46b. (1929)

A polgári biróság [!bíróság] által a tárgyalási jegyzőkönyvhöz csatolt külőniratot [!különiratot] a pénzügyi hatóság nem minősitheti [!minősítheti] előkészítő iratnak. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 120b. (1929)

A pénzintézetek csődönkivüli [!csődön kívüli] kényszeregyessége tárgyában kelt 3280/1929. M. E. sz. r... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 401a. (1929)

Ártérben levő földterület árvizkár [!árvízkár] cimén [!címén] adóelengedésben nem részesíthető. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 42-43b. (1929)

Áruhitelbiztositéki [!áruhitel-biztosítéki] összeg erejéig bekebelezett zálogjogra vonatkozó törlési engedély csak az állandó okirati illeték alá esik. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 170b. (1929)

Árverési vétel esetén is a megelőző utolsó 5 évben elért vételár vehető az illeték alapjául. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 175b. (1929)

Örökösök közkereseti társaságának társasági illetéke. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 253-254b. (1929)

A saját automobil elhelyezésére szolgáló helyiség mellékhelyiségnek tekintendő, tehát a házadóalap megállapításánál figyelmen kivül [!kívül] hagyandó. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 43b. (1929)

A személyes illetékmentesség a telekkönyvi bejegyzésért bélyegjegyekben lerovandó illetékre is kiterjed. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 252-253b. (1929)

A szerződés eredeti érvénytelensége cimén [!címén] törlendő az illeték akkor is, ha az érvénytelenség csak a per birósági [!bírósági] itéletének [!ítéletének] indokolásában van megállapítva. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 146b. (1929)

A szerzői és kiadói jog adómentesen nem irható [!írható] le. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 33-34b. (1929)

A tantiémadó kulcsa nem a kifizetett összes tantiémek arányos összege, hanem az egyes javadalmazások összege szerint állapitandó [!állapítandó] meg. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 45-46b. (1929)

A támadó háborut [!háborút] népjogok elleni deliktumnak kivánja [!kívánja] nyilvánitani [!nyilvánítani]... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 480a. (1929)

A társasági székhely áthelyezésének és az ujonnan [!újonnan] megválasztott igazgatósági tagoknak bejegyzését egyidejűleg való kérelmezés esetén az utóbbiak bejegyzése után csak egyszeresen számitható [!számítható] az illeték. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 245b. (1929)

A társulati adó alól mentes látszólagos nyereség a beszerzési árnak, az uj [!új] értékelésü [!értékelésű] megnyitó mérlegben felvett értéknek, az eladási árnak és az adómentesen leirt [!leírt] vagy tartalékolt összegeknek aranykoronára történt átszámításával állapitandó [!állapítandó] meg. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 282b. (1929)

A társulati adó uj [!új] kivetésének elrendeléséről a vállalat az uj [!új] kivetést tartalmazó fizetési meghagyásban is értesíthető. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 255-256b. (1929)

A vagylagos viszontvétkességi [viszont vétkességi] kérelem. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 295-296a. (1929)

A vizmérés [!vízmérés] és vizvezeték [!vízvezeték] telki szolgalmának megszerzése nem ingatlan vagyonátruházási, hanem II. fokozatú illeték alá esik. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 254b. (1929)

A vállalat alkalmazottai által a vállalat üzleti céljaira felvett összegekről kiállított elismervények bélyegmentesek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 96b. (1929)

A vállalat által alkalmazottai részére fentartott [!fenntartott] étkezde bevételei forgalmi adó kötelesek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 223-224b. (1929)

A végrehajtási panasz tárgyában hozott birósági [!bírósági] határozat ellen újrafelvételi kérelemnek, illetve panasznak helye nincsen. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 117-119b. (1929)

Alföldy Ede: Irásbeliség [!Írásbeliség] a peres eljárásban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 148-152a. (1929)

Andreánszky István: A kereskedelmi levelek feltételes illetékmentessége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 185-197b. (1929)

Balassa Brunó: Thurzó Imre retorikai dolgozatai. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 248-258. (1929)

Balla Ignác: Dr. Meszlény Artúr: Személyi és családi jog : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 301-303a. (1929)

Balla Ignác: Hamis vágány egy külföldi viszonylatu [!viszonylatú] magánjogi eset eldöntésében. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 291-293a. (1929)

Balla Ignác: Hibás indokolás, helyes döntés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 411-413a. (1929)

Balla Ignác: Idegen és sajáthonos munkavállalóknak az üzemi baleset kártalanitása [!kártalanítása] szempontjából egyenlő elbánásban részesitése [!részesítése]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 443a. (1929)

Balla Ignác: A házfelügyelők és segédházfelügyelők [!segéd-házfelügyelők] jogviszonyai. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 444a. (1929)

Balla Ignác: Óvadékképes értékpapirok [!értékpapírok]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 443a. (1929)

Balla Ignác and Réthey Ferenc: A jogi személyek a nemzetközi magánjogban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 93-94a. (1929)

Barthos Indár: Pintér Jenő: A magyar középiskolák igazgatásának kézikönyve : középiskolákra vonatkozó törvények, rendeletek, szolgálati szabályzatok és ügykezelési utasítások szövegeinek magyarázatos gyűjteménye : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 142-143. (1929)

Beck Salamon: Az erkölcsi kár önállósága. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 41-43a. (1929)

Beck Salamon: Dr. Almási Antal: A dologi jog kézikönyve. 1. kötet : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 356-360a. (1929)

Beck Salamon: Eladó kártéritési [!kártérítési] igénye ingatlan vételügylet nem teljesítéséből. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 35-37a. (1929)

Beck Salamon: Ingózálogjogszerzés symbólikus átadással. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 78-79a. (1929)

Beck Salamon: Kőtelező [!Kötelező] kiméletlenség [!kíméletlenség]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 84-86a. (1929)

Beck Salamon: Nem vagyoni kár. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 290-291a. (1929)

Beck Salamon: Pollák Illés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 230-231a. (1929)

Beck Salamon: Tartás visszamenő értékesitése [!értékesítése]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 330-331a. (1929)

Beck Salamon: Tisztességes magatartás - kötelező. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 43-44a. (1929)

Beck Salamon: Tulajdonközösség megszüntetése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 84a. (1929)

Beck Salamon: Törvényhatóság magánjogi felelőssége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 118-119a. (1929)

Beck Salamon: Tőkebőségi vélelem. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 410-411a. (1929)

Beck Salamon: Utóöröklési jog biztositása [!biztosítása] végrendelet ellenére. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 331-333a. (1929)

Beck Salamon: A jogképességi szabály közjogi jellege. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 413a. (1929)

Beck Salamon: A kamarai választások után. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 128-131a. (1929)

Beck Salamon: A készfizető kezes megintése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 289-290a. (1929)

Beck Salamon: A követelés feléledése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 41a. (1929)

Beck Salamon: A közjó a magánjogban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 445-447a. (1929)

Beck Salamon: A megrendelések gyüjtéséről [!gyűjtéséről] szóló törvény ellenére létrejött ügylet érvényessége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 79-81a. (1929)

Beck Salamon: A munkásbiztositási [!munkásbiztosítási] felsőbiróság [!felsőbíróság] döntvénye az üzem utódlásról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 217-219a. (1929)

Beck Salamon: Árverési vételár, belső érték, anyagi igazság. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 123-124a. (1929)

Beck Salamon: A szerző nevének feltüntetésére való igény. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 44-45a. (1929)

Beck Salamon: A szolgalmi jog áthelyezhetősége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 214-215a. (1929)

Beck Salamon: A tőkebőség vélelme. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 328-330a. (1929)

Beer János and Egri Bónis Pál: Az elévülés magyar jogszabályai cím alatt dr. Egri Bónis Pál budapesti ügyvéd az elévülésre vonatkozó magyar tételes joganyagot foglalta röviden össze... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 133-134a. (1929)

Bodroghy József: Költségvetés és beruházás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 125-129b. (1929)

Bodroghy József: A költségvetés vitája. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 210-212b. (1929)

Bodroghy József and Fellner Frigyes: Csonka-Magyarország nemzeti vagyona. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 164-167b. (1929)

doberdói Breit Zoltán: Tárgyi felelősség, vagy kötelező autóbiztositás [!autóbiztosítás]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 82-84a. (1929)

doberdói Breit Zoltán: A biztosítási ügynöki rendelet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 72-73a. (1929)

doberdói Breit Zoltán: Önbiztositási [!Önbiztosítási] kikötés megsértése a biztositott [!biztosított] által. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 288-289a. (1929)

Böhm Dezső: Susanne Engelmann: Die Erziehung des Mädchens : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 283-284. (1929)

Deutsch Maurus: Magyar itéletek [!ítéletek] végrehajtása Ausztriában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 125-126a. (1929)

Doroghy Kálmán: Kielégitésileg [!kielégítésileg] lefoglalt ingók végrehajtás alól feloldása a követelés letétbe helyezése alapján. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 166-168a. (1929)

Ember István: Vida Imre: A neveléstudomány történelembölcseleti vonatkozásai : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 143-144. (1929)

Fellner Pál: Lenni vagy nem lenni? : megjegyzések a kartellkérdéshez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 6-10b. (1929)

Fenyvesi Károly: Járásbirósági [!Járásbírósági] hatáskör kikötésének értelmezése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 408-409a. (1929)

Ferriére Adolphe: A tevékeny iskola. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 1-8. (1929)

Fonyó György: Biztositási [!Biztosítási] dij [!díj], mint dologi teher. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 405-408a. (1929)

Fonyó György: Mit jelent lakást felajánlani? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 333-335a. (1929)

Fonyó György and Schöndorf Friedrich: Dr. Friedrich Schöndorf, a breslaui egyetem tanára... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 466-467a. (1929)

Fornvald József: Nagy L. József: Előadások a fizikatanítás és tanárképzés köréből : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 212-214. (1929)

Fränkel Pál: Az 1928. év magánjogi és hiteljogi birói gyakorlata : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). pp. 181-183. (1929)

Fränkel Pál: De miért ne rándulhatna ki a civiljogász egyszer a pénzügyi jog területére is? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 464-465a. (1929)

Fränkel Pál: Dr. Fränkel Pál november hó 7-én tartotta meg előadását „Gépforgalmi ügylelek" címén... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 469-470a. (1929)

Fränkel Pál: Felperességi jog átruházása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 119-120a. (1929)

Fränkel Pál: Kamarai választások. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 88-91a. (1929)

Fränkel Pál: Lakásbérleti kérdés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 336-337a. (1929)

Fränkel Pál: Markovits Rodion: Szibériai garnizon : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). pp. 134-135. (1929)

Fränkel Pál: Munkásbiztositási [!Munkásbiztosítási] biróság [!bíróság] hatásköre. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 124-125a. (1929)

Fränkel Pál: A Reformszövetség tagértekezlete. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 233-234a. (1929)

Fränkel Pál: Tőzsdei babperek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 38-41a. (1929)

Fränkel Pál: A békebiróság [!békebíróság]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 274-277a. (1929)

Fränkel Pál: A békebiróságról [!békebíróságról] irt [!írt] és a mult [!múlt] számunkban megjelent cikkel kapcsolatban... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 337-338a. (1929)

Fränkel Pál: A tőzsdei babperek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 86a. (1929)

Fränkel Pál: A valorizálási törvény tágitása [!tágítása]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 120-121a. (1929)

Fränkel Pál: A végrehajtási eljárás és igényper reformjához. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 171-173a. (1929)

Fürst László: Birói [!bírói] szerződésmódosítás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 106-110a. (1929)

Fürst László: Dr. Váli Ferenc: A közrendi klauzula és a nemzetközi magánjogi joggyakorlatunk, Budapest 1928. A Magánjogi Szeminárium kiadványai, 1. sz. : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). p. 364. (1929)

Fürst László: Konkludens viselkedés „kisérlete" [!kísérlete] nem konkludens. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 228-230a. (1929)

Fürst László: Kétoldali turpitudo. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 156-159a. (1929)

Gazda Károly: Az illetékegyenérték. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 49-58b. (1929)

Giskan Jakab: Dr. Deutsch Maurus: A magyar-osztrák végrehajtási jogsegély a gyakorlatban : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 362-364a. (1929)

Glücksthal Andor: Az Egyesült Államok kongresszusának legközelebbi feladatai... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 94b. (1929)

Glücksthal Andor: Az agrárproblémák világszerte... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 109-110b. (1929)

Glücksthal Andor: Az angol Companies Bill (1928.). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 93-94b. (1929)

Glücksthal Andor: Az angol Labour-párt kongresszusán... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 29-30b. (1929)

Glücksthal Andor: Az üzleti tevékenység és törvényhozói mandátum összeférhetetlenségének kérdése... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 91b. (1929)

Glücksthal Andor: Bőséges gazdasági programmot [programot] ad... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 217-218b. (1929)

Glücksthal Andor: Curtius német gazdasági miniszter ujévi [!újévi] szózatában... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 94b. (1929)

Glücksthal Andor: "Deutsches Frischei"... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 110b. (1929)

Glücksthal Andor: Európa legimpozánsabb közlekedési vállalata alakul Berlinben... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 110b. (1929)

Glücksthal Andor: Franciaország 1930. évi költségvetését május 23-án terjesztette a Kamara elé Chéron pénzügyminiszter. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 216-217b. (1929)

Glücksthal Andor: Hatalmas beruházási programm előtt állanak a román vasutak... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 109b. (1929)

Glücksthal Andor: Hollandiában 1929. január 1-én lép hatályba az uj [!új] részvénytörvény. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 93b. (1929)

Glücksthal Andor: Hoower [!Hoover] elnök... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 31b. (1929)

Glücksthal Andor: Idegen közgazdaságok munkásságának és érdekeinek kutatása... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 93b. (1929)

Glücksthal Andor: Kereskedelmi kutató intézet létesült ezidén Kölnben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 107b. (1929)

Glücksthal Andor: Néhány szám... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 31b. (1929)

Glücksthal Andor: Olasz jogelvek szerint... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 28b. (1929)

Glücksthal Andor: Perrendi novella... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 31b. (1929)

Glücksthal Andor: Szabadalmi bejelentés a német birodalmi szabadalmi hivatalhoz... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 93b. (1929)

Glücksthal Andor: Szellemes tehermegosztási kulcsot hoz... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 92-93b. (1929)

Glücksthal Andor: Tiz [!Tíz] év német szociális törvényhozás... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 31b. (1929)

Glücksthal Andor: A csendes társ... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 28b. (1929)

Glücksthal Andor: A feljelentéssel való fenyegetés... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 32b. (1929)

Glücksthal Andor: A francia pénzügyi világ botrányai... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 92b. (1929)

Glücksthal Andor: A hitelezés tultengése [!túltengése] és a hosszú lejáratu [!lejáratú] hitelek nyújtásának szükségessége Németországban... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 214b. (1929)

Glücksthal Andor: A jövedelemadónak három éves átlag alapján... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 29b. (1929)

Glücksthal Andor: A kartell-kérdéssel foglalkoztak lapunk januári hasábjain... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 90-91b. (1929)

Glücksthal Andor: A kettős adóztatás bonyolult kérdésével... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 29b. (1929)

Glücksthal Andor: A korlátolt felelősségű társaság vezérgondolata. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 257-266b. (1929)

Glücksthal Andor: A kényszeregyességi eljárás módositását [!módosítását] sürgeti... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 107-108b. (1929)

Glücksthal Andor: A kényszeregyezség intézményének... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 30b. (1929)

Glücksthal Andor: A képviselőház őszi ülésszakának egyik bevezető ülésén, a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó törvényjavaslat vitájának során... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 463a. (1929)

Glücksthal Andor: A követendő lakáspolitika alapvonalait tartalmazza a német birodalmi gyűlés... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 217b. (1929)

Glücksthal Andor: A köztársasági állam gazdasági és jogi rendszerének... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 110-111b. (1929)

Glücksthal Andor: A nemzeti jövedelem gyarapodása nyilvánul meg... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 91-92b. (1929)

Glücksthal Andor: A német Reichsfinanzhof... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 213b. (1929)

Glücksthal Andor: A német ipar birodalmi szövetsége... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 108b. (1929)

Glücksthal Andor: A német költségvetés kiadási oldala erősen megnövekedvén... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 93b. (1929)

Glücksthal Andor: A német országos jogi vizsgahivatal évi jelentése a nagy jogi államvizsgák eredményéről... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 215-216b. (1929)

Glücksthal Andor: A német részvényjogi reform... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 29b. (1929)

Glücksthal Andor: A német törvénykezési illetékrendszer... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 28-29b. (1929)

Glücksthal Andor: A népszövetség gazdasági tanácsának genfi májusi tanácskozási anyagát egy részletes jelentés tartalmazza... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 215b. (1929)

Glücksthal Andor: A rajna-westfáliai munkáskizárás... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 89-90b. (1929)

Glücksthal Andor: A részvénytársasági ügymenet nyilvánossága foglalkoztatja... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 109b. (1929)

Glücksthal Andor: A sulyos [!súlyos] hitelviszonyok szükségessé teszik a hitelvédelemnek fokozott kiépítését. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 216b. (1929)

Glücksthal Andor: A társasági jog mindenütt egész Európában forrongásban van... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 214-215b. (1929)

Glücksthal Andor: A törvényhozásnak és a jogalkotásnak a mai gyorsan változó időkben... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 215b. (1929)

Grosz Jenő: Lemondott-e nyugdijáról [!nyugdíjáról], aki a rendelet szerinti végkielégités [!végkielégítés] felvételekor kijelenti, hogy főnökével szemben követelése nincs? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 226-227a. (1929)

György Ernő: Az üzemutódlás kérdéséhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 285-288a. (1929)

György Ernő: Kényszeregyességi likvidáció. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 374-387a. (1929)

György Ernő: A kényszeregyesség joghatálya a közkereseti társaság kilépett tagjára. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 77-78a. (1929)

Gáspár Pál: A pedagógiai pacifizmus. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 125-134. (1929)

Hantos Elemér: Kartellkérdések. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 1-5b. (1929)

Helle László: Másodlagos jogviszony és egyetemlegesség a közigazgatási jogban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 395-398a. (1929)

Huppert Leó: Kisebbségi védelem és korlátolt felelősségü [!felelősségű] társaság. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 15-24a. (1929)

Huppert Leó: Kényszeregyesség és szerződés felbontása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 163-165a. (1929)

Huppert Leó and ifj. Nagy Dezső and ifj. Szigeti László: Esettár. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 1-144c. (1929)

Jacobi Olivér: A német jóvátétel válsága. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 153-156b. (1929)

Jakobovits Béla: Egységes lakásjogot! In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 296-297a. (1929)

Jámbor György: Luxemburg iskolaügye. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 206-211. (1929)

Karl János: Julius Wagner: Didaktik der Erdkunde : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 284-285. (1929)

Katona Gábor and Pethő Tibor and Sichermann Bernát: Az adóstársak helyzete a váltóelfogadó kényszeregyessége esetén : reflexiók dr. Pethő Tibor és dr. Sichermann Bernát ellentétes felfogásu [!felfogású] cikkeire. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 110-114a. (1929)

Kelemen Sándor: Ladislas Nádas: Le Droit Hongrois des cartels et des concernes (Recueil Sirey, Paris, 1929) : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 422-423a. (1929)

Kelemen Sándor: Személyiség értékcsökkenésének figyelembevétele kártérítésnél. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 447-449a. (1929)

Kelemen Sándor: Ugylátszik [!Úgy látszik] Párizsban sem zavartalan gyönyörűség városatyának lenni... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 426a. (1929)

Kelemen Sándor: A kartelkérdés az Interparlamentáris Unió előtt. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 426-428a. (1929)

Kelemen Sándor: A német kereskedelmi törvény zsebkönyve... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 426a. (1929)

Kelemen Sándor: A német ügyészség problémáival foglalkozó igen érdekes cikk jelent meg... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 425-426a. (1929)

Kelényi Jenő: Glosszák a közszerzemény kérdéséhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 390-394a. (1929)

Kemény Ferenc: Adatok a külföldi tankönyvek ügyéhez. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 259-264. (1929)

Kemény Ferenc: Eduard Spranger: Der deutsche Klassizismus und das Bildungsleben der Gegenwart : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 146-147. (1929)

Kemény Ferenc: Eduard Spranger: Die wissenschaftlichen Grundlagen der Schulverfassungslehre und Schulpolilik : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 278-281. (1929)

Kemény Ferenc: A Fővárosi Pedagógiai Könyvtár Évkönyve és szemelvényes Szakjegyzéke 1928 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 53-55. (1929)

Kemény Ferenc: Hermann Schwartz: Pädagogisches Lexikon : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 145-146. (1929)

Kemény Ferenc: Pierre Bovet: La Paix par l'École : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 221-222. (1929)

Kemény Ferenc: Rudolf Steiner in der Waldorfschule : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 216-219. (1929)

Kemény Ferenc: Technika és pedagógia : első közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 9-22. (1929)

Kemény Ferenc: Technika és pedagógia : második közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 96-108. (1929)

Kemény Ferenc: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 223-224. (1929)

Kemény Ferenc: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 287-288. (1929)

Keményffi János: A konjunkturakutatás [!konjunktúrakutatás] jelentősége és módszere. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 203-206b. (1929)

Kenyeres Elemér: Az új nevelés Ausztriában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 135-142. (1929)

Kenyeres Elemér: A magyar kisdednevelés vezérkönyve, szerk. Bardócz Pál : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 55-56. (1929)

Keszthelyi Nándor: A kartellankét. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 198-202b. (1929)

Király Ferenc: Dr. Király Ferenc nemzetközi kartelljogi előadása Londonban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 177-178a. (1929)

Klug Emil and Sárfy Aladár: A magyar illetékjog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 477-478a. (1929)

Klár János: Az uj jugoszláv váltótörvény ez év december 19-én lép érvénybe... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 479a. (1929)

Klár János: Külföldi szemle. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 239-240a. (1929)

Klár János: A Reichsgericht két döntvényt hozott... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 480a. (1929)

Klár János: „Szent Kleofás, mily karaván" kiált fel a néző... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 465-466a. (1929)

Knézy Lehel: Elévült követelések jelzálogjogának törlése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 212-213a. (1929)

Kolosváry Bálint: Megjegyzések a magánjogi codex-javaslathoz : első közlemény. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 51-58a. (1929)

Kolosváry Bálint: Megjegyzések a magánjogi codex-javaslathoz : második közlemény. M. T. I. Rész. Személyi és családjog. Első Cim [!cím]. Személyek. Első Fejezet. Az ember. IIik Fejezet. Jogi személyek. IIIik Fejezet. A személyiség joga. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 305-316a. (1929)

Kornis Gyula: Kultúra és túlterhelés : elnöki megnyitó a Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaságnak 1929 április 20-án tartott XXXVII. közgyűlésén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 65-76. (1929)

Kornis Gyula and Gyulai Ágost: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : [Kornis Gyula gyászbeszéde Quint József ravatalánál] : [felolvasó ülés 1929. március 16-án] : [XXXVII. közgyűlés 1929. április 20-án] : [Gyulai Ágost titkári jelentése]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 150-160. (1929)

Kovács Rezső: A testi nevelés új fejezete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 84-95. (1929)

Káldor Imre: A magántisztviselők és kereskedősegédek szolgálati viszonyáról szóló törvénytervezet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 437-442a. (1929)

Ladányi Sándor: Kamatproblémák. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 219-222a. (1929)

Leopold Lajos: Kartell és mezőgazdaság. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 10-16b. (1929)

Lux Gyula: A modernnyelvi olvasmány és a "Kulturkunde" kérdése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 237-247. (1929)

Láczer István: A kereskedelmi oktatás szervezete Angliában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 48-51. (1929)

Láng Gusztáv: A kartell és a gépipar. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 21-22b. (1929)

ifj. László Árpád and Kelemen Sándor: A gyárostól megszabott viszonteladói árnál olcsóbban eladni - tisztességtelen verseny. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 454-458a. (1929)

Lénárt Vilmos: A mérlegvalódisági rendelet kiegészítése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 84-86b. (1929)

Lénárt Vilmos: A társulati adó reformja. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 97-103b. (1929)

M. : Dr. Elemér Balogh: Zur Frage der Verzugszinsen : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). p. 95. (1929)

Magyar Pál: A kartelltörvény Magyarországon nem időszerü [!időszerű]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 16-20b. (1929)

Mahler Sándor: Munkásbiztositási Felsőbirósági [!felsőbírósági] döntvény az üzemutódlás kérdésében. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 77-82b. (1929)

Mahler Sándor: Szociális rendeletek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 83-84b. (1929)

Mahler Sándor: A Társadalombiztosító Intézet autónómiája [!autonómiája]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 157-163b. (1929)

Mahler Sándor: A magánalkalmazottak öregségi ellátása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 207-209b. (1929)

Medvigy Gábor: Ember és jog : Dr. Medvigy Gábor ünnepi beszéde a szegedi országos ügyvédgyűlésen (1929. június 26.). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 317-324a. (1929)

Meszlény Artur: A Civiljogászok Vitatársaságának folyó évi május hó 2-án megtartott ülésén a társaság elnöke, dr. Meszlény Artúr egyetemi magántanár, ügyvéd tartott előadást „Rendelkezés és rendelkezőjog a magánjogi törvényjavaslatban" címen. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 236-238a. (1929)

Meszlény Artur: Dr. Nizsalovszky Endre: A zálogjogok és a telki teher néhány főkérdése. Budapest, Grill 1928. : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 132-133a. (1929)

Meszlény Artur and Schiffer Eugen: Az igazságügy reformjához : nyilt [!nyílt] levél Dr. Schiffer Eugen ny. németbirodalmi igazságügyminiszter és helyettes kancellár urhoz [!úrhoz]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 1-7a. (1929)

Meszlény Artúr: Dr. Meszlény Artúr az Iparjogvédelmi Egyesületben... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 46a. (1929)

Mitrovics Gyula: A gyakorlati tanárképzés megvalósítása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 202-206. (1929)

Molnár Márton: 1929 október 31-én Dr. Molnár Márton tartott figyelemreméltó előadást... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 469a. (1929)

Mérő Samu: A 100 P-t meg nem haladó ügyvédi követelések birósága [!bírósága]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 450-453a. (1929)

Móricz Sándor and Pethő Tibor: A biankó váltó lejárata. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 31-35a. (1929)

ifj. Nagy Dezső: Hitelügyletek és a büntetőjog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 137-147a. (1929)

Nagy József: A kultúra decentralizációja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 161-178. (1929)

Nagy József Béla: Könyvjegyzék a középiskolai tanári könyvtárak számára, szerk. Orsz. Közoktatási Tanács : [ismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 275-276. (1929)

Neugröschel Endre: Október. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 296b. (1929)

Neugröschel Endre: Október. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 296-298b. (1929)

Neugröschel Endre: Október : Neugröschel Endre. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 302-306b. (1929)

Neugröschel Endre: Október : a Gazdaságpolitikai Társaság munkaprogrammja [!munkaprogramja]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 298-302b. (1929)

Neugröschel Endre: Október : a mezőgazdasági válság. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 306-308b. (1929)

Neugröschel Endre: Október : a vámtarifa reviziója [!revíziója]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 308-310b. (1929)

Novák Sándor: Hozzászólás a hitelezőket károsító cselekmények megtorlásáról szóló törvényjavaslathoz. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 267-275b. (1929)

Nyulászi Alajos: Alapitói [!Alapítói] részjegy, parts de fondateurs. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 293-295a. (1929)

Oppler Emil: Az ügyvéd, mint vagyonkezelő; beolvadása a gazdasági életbe. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 347-352a. (1929)

Pethő Tibor: A rendelvényes, mint váltóbirtokos... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 28-31a. (1929)

Pethő Tibor and Szlezák Lajos: Az adóstársak helyzete a váltóelfogadó kényszeregyessége esetén : válasz dr. Szlezák Lajos kir. járásbiró ur [!úr] azonos cimü [!című] cikkére. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 153-156a. (1929)

Pfisterer Lajos: Az ipari balesetek kérdésének gazdasági jelentősége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 121-125b. (1929)

Pitroff Pál: Film és filmoktatás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 191-202. (1929)

Prohászka Lajos: Pedagógia mint kultúrfilozófia : első közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 23-42. (1929)

Prohászka Lajos: Pedagógia mint kultúrfilozófia : második közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 109-124. (1929)

Puhr Ferenc: Lépcsőfokok : a mozgásos-szerkesztő nyelvtanulás rövid útja, szerk. Kayjel Kolosyné Jankovich Leóra : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 277-278. (1929)

Quint József: Rusztek Károly: Népnevelésügyi közigazgatás : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 56-57. (1929)

Rakovszky Menyhért: A közadók módjára történő végrehajtások polgári biróságok [!bíróságok] előtt. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 160-161a. (1929)

Reitzer Béla: Szavatosság a Magánjogi Törvénykönyv tervezetében (1370—1407. §.). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 268-273a. (1929)

Ribáry Géza: Háramlás tárgyát képező vagyonértékek adóztatása : a társulati adóról szóló 1927. évi 400/P. M. számu [!számú] H. Ö. 14. §. 4. pontja a Végrehajtási Utasitásban [!Utasításban]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 70-74b. (1929)

Ribáry Géza: Munkaügyi birói [!bírói] határozatok és jogszabályok 1900-1928-ig. A magánalkalmazottak szolgálati évi nyugdijviszonyai [!nyugdíjviszonyai]. Összeállította: dr. Hofhauser Imre : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 184a. (1929)

Rácz Kálmán: Nem kell birósági [!bírósági] kézbesitő [!kézbesítő] és nem kell birósági [!bírósági] végrehajtó! In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 353-355a. (1929)

Rácz Kálmán and Varannai István: Utóhangok dr. Varannai István: „Állami mindenhatóság és magánjogi judicatura" cimen [!címen] tartott előadáshoz. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 472-473a. (1929)

Rácz Lajos: Comenius cseh-francia megvilágításban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 264-269. (1929)

Rácz Lajos and Kemény Ferenc: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 148-150. (1929)

Rónai Sándor: A társulati adó reformjához. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 65-69b. (1929)

Schwartz Tibor: A valorizációs törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazása a gyakorlatban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 8-14a. (1929)

Stammler Rudolf: Megjelent Stammler Lehrbuch der Rechtsfilosofil [!Rechtsphilosophie] harmadik bővített kiadása... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 179a. (1929)

Szalay Zoltán: Behajthatatlan követelések és nevető adós. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 169-171a. (1929)

Szalay Zoltán: A Budapesti Ügyvédi Kamara felterjesztései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 417-418a. (1929)

Szalay Zoltán: A budapesti Ügyvédi Kamara felterjesztései. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 459-460a. (1929)

Szalay Zoltán: A közszerzemény és a Magánjogi Törvénykönyv. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 69-71a. (1929)

Szalay Zoltán: A szegedi vándorgyűlés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 342-345a. (1929)

Szegő Ferenc: A részletügyletekből eredő követelések valorizációja. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 402-405a. (1929)

Szelényi Ödön: Die Arbeitsschule in Sowjet-Rußland : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 58-60. (1929)

Szelényi Ödön: Dr. Ernst Reisinger: Sexuelle Erziehung im L. E. H. Schondorf : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). p. 219. (1929)

Szelényi Ödön: Dr. Hobohm: J. Ch. Guts-Muths : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 282-283. (1929)

Szelényi Ödön: Schnepfenthal és Magyarország. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 179-191. (1929)

Szemere Samu: Pedagógia és filozófia. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 225-236. (1929)

Szentirmay Ödön: A közbenszóló itéletnek [!ítéletnek] perujitási [!perújítási] keresettel önállóan való megtámadhatósága. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 246-260a. (1929)

Szentirmay Ödön: A közbenszóló itéletnek [!ítéletnek] perujitási [!perújítási]keresettel önállóan való megtámadhatósága : I. [rész]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 185-194a. (1929)

ifj. Szigeti László: Az Ügyvédszövetség pályázatán dijnyertes [!díjnyertes] munkák. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 360-362a. (1929)

ifj. Szigeti László: Becsületsértés gyermekkel szemben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 86-87a. (1929)

ifj. Szigeti László: Erkölcsi kár. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 449-450a. (1929)

ifj. Szigeti László: Házassági csendélet, menthető vétkességi alapon. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 222-223a. (1929)

ifj. Szigeti László: Jó erkölcsökbe ütköző szerződés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 413-416a. (1929)

ifj. Szigeti László: Kartellrechtliche Probleme. Irta dr. Kelemen Sándor : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 423-424a. (1929)

ifj. Szigeti László: Kártérités [!Kártérítés] hosszabb tartamu [!tartamú] szerelmi viszony esetén. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 409-410a. (1929)

ifj. Szigeti László: La propriété scientifique : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 423a. (1929)

ifj. Szigeti László: Lelki kényszer - gazdasági kényszer. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 121-123a. (1929)

ifj. Szigeti László: Menthető vétkesség. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 162-163a. (1929)

ifj. Szigeti László: Nyilvános előadás és szerzői jog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 416a. (1929)

ifj. Szigeti László: A Polgári Jog ötödik évfolyamába lépett... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 88a. (1929)

ifj. Szigeti László: A budapesti ügyvédi kamara az ügyvédi rendtartás értelmében elkészítette 1928. évi működéséről szóló jelentését... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 231-232a. (1929)

ifj. Szigeti László: A budapesti ügyvédi kamara április 21-én tartotta rendesévi közgyűlését... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 232a. (1929)

ifj. Szigeti László: A csendhez való jog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 398-399a. (1929)

ifj. Szigeti László: A gépjáróművek közuti [!közúti] forgalmát szabályozó nemzetközi egyezmény és magánjogi kártérítés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 24-27a. (1929)

ifj. Szigeti László: A kártérítés gyakorlatából. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 338-341a. (1929)

ifj. Szigeti László: A közlekedési rendőr a baleseti perben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 453-454a. (1929)

ifj. Szigeti László: A közszerzemény kérdéséhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 211a. (1929)

ifj. Szigeti László: A nemi erkölcs a biróság [!bíróság] itélkezésében [!ítélkezésében]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 59-69a. (1929)

Szladits Károly: Magánjogi törvénykönyv és birói [!bírói] gyakorlat : a Civiljogászok Vitaitársaságában f. év május havában tartott előadás foglalata. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 365-373a. (1929)

Szlezák Lajos: Az adóstársak helyzete a váltóelfogadó kényszeregyessége esetén. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 74-77a. (1929)

Szlezák Lajos: A jóhiszemű birtokos joga a gyümölcsökhöz az ügylet érvénytelensége esetén. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 278-281a. (1929)

Szécsi Gábor: A fuvarlevélfelülvizsgáló [!fuvarlevél felülvizsgáló] irodák felperessége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 282-285a. (1929)

Székely Emil: Dr. Székely Emil budapesti ügyvéd : „Kartel és Politika" cimü [!címü ] tanulmánya... : [folyóiratcikk-ismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 477a. (1929)

Székács Antal: A kartelltörvény kérdése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 177-184b. (1929)

Sárffy Andor: A perenkivüli [!peren kívüli] egyesség és a Pp. 413. §-a. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 261-267a. (1929)

Sárfy Aladár: Városi (községi) ingatlan vagyonátruházási illeték. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 289-295b. (1929)

Sárkány Lajos: Kérhet-e csődöt a kényszeregyességi adós, a kényszeregyességi eljárás folyamán? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 223-226a. (1929)

Tettamanti Béla: Molnár Oszkár: Neveléstörténelem : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 272-275. (1929)

Tettamanti Béla: Tóth Antal: Neveléstörténet : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 272-275. (1929)

Tihanyi Lajos: A kereskedelem helye a magyar nemzeti politikában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 75-76b. (1929)

Térfy Gyula: Dr. Térfy Gyula : [nekrológ]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 177a. (1929)

Tóth György: Az érdemetlenség kifogása a köteléki perek keretében az ideiglenes nőtartással szemben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 97-105a. (1929)

Ujlaki Géza: «A választottbiráskodás [!választott bíráskodás] kézikönyve» második kiadása megjelent... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 48b. (1929)

Vajna György: Magánjogi és büntetőjogi határvillongások. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 325-328a. (1929)

Varannai Aurél: Exportpolitika. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 22-25b. (1929)

Varannai István: A Civiljogászok Vitatársaságának április hó 18-án tartott ülésén dr. Varannai István ügyvéd tartott előadást „A magánjogi törvénykönyv vételi fejezete" címen. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 235-236a. (1929)

Varannai István: A M. M. T. adásvételi szabályai : észrevételek a vételről szóló fejezet némely rendelkezéséhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 195-204a. (1929)

Varannai István: November hó 14-én dr. Varannai István „Állami mindenhatóság és magánjogi birói gyakorlat" címen tartott előadást... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 470-471a. (1929)

Varannai István: Törvényjavaslat a hitelezőket kárositó [!károsító] cselekmények megtorlásáról : általános megjegyzések. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 388-390a. (1929)

Varannai István: A részvénytársasági jog reformja. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 429-436a. (1929)

Viener Miklós Pál: Az átértékelési jog uj [!új] korszaka. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 174-176a. (1929)

Vági József: Hatóság eljárási szabálysértése nem válhatik a fél kárára. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 215-217a. (1929)

Váradi József: Békés vármegye törvényhatósági iskolánkívüli népművelési bizottságának évkönyve MCMXXVIII., szerk. Tantó József : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 57-58. (1929)

Váradi József: Lechnitzky Gyula: A nemzeti géniusz : bevezetés a nemzeti élet filozófiájába és a nemzeti életbölcseletbe : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 211-212. (1929)

Váradi József: A Szabad Lyceum 30 éves működése a MÁV Északi Főműhelytelepén az 1898-1928. években, Gorzó Dénes : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 144-145. (1929)

Várkonyi Hildebrand: Alice Descoeudres: Le développement de l'enfant de deux a sept ans : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 220-221. (1929)

Várkonyi Hildebrand: G.-H. Luquet: Le dessin enfantin : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 214-216. (1929)

Várkonyi Hildebrand: H. Wallon: L'enfant turbulent ; H. M. Fay: Éléments de psychiatrie infantile, à l'usage des éducateurs : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 60-62. (1929)

Várkonyi Hildebrand: P. Mendousse: L'ame de l'adolescent. Paris, Alcan, 3. kiad. 1924. ; P. Mendousse: L'ame de l'adolescent. U. o. 1928. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 281-282. (1929)

Vészi Mátyás and Wagner Lilla: A baráti kapcsolat : részlet dr. Vészi Mátyás és dr. Wagner Lilla „Az ügyvédi hivatás művészete" cimű e hó folyamán megjelenő pályanyertes könyvéből. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 298-300a. (1929)

Waermer Erzsébet: Az Új-Olaszország és Róma a gyermekekért. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 43-47. (1929)

Wagner György: A végrehajtási eljárás s az igényper reformjához. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 114-118a. (1929)

Wagner Lilla: A közszerzemény és a férfiérdek : válasz dr. Szalay Zoltán cikkére. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 205-210a. (1929)

Walther Béla: Az érettségi vizsgálatok reformjáról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 77-83. (1929)

Zerkowitz Zsigmond: Adózás és tőkeképződés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 59-64b. (1929)

Zsitvay Tibor: Az ügyvédség jövője : Kivonat az 1929. junius [!június] 3-i Országgyűlési Naplóból. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 241-245a. (1929)

Zádor Béla: Nemzetközi reciprocitás a tőzsdebiráskodásban [!tőzsdebíráskodásban]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (5). 26-28b. (1929)

Éltes Mátyás: Dr. Frank Antal: Önismeret : önmegismerésre való nevelés : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 51-53. (1929)

Éltes Mátyás: Psychologiai tanulmányok a lélektannak és határterületeinek elméleti és gyakorlati kérdéseiről, szerk. Dr. Schnell János : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (38). pp. 269-272. (1929)

Book

A Magyar Királyi Ferencz József-Tudományegyetem könyvtárában és az egyetemhez tartozó intézetekben meglévő folyóiratok jegyzéke.

Magyar főiskolai útmutató.

A külföldi magyar intézetek működése és a magas műveltség célját szolgáló külföldi ösztöndíjak az 1926/27. tanévben.

A szegedi Városi Szinház [!Színház] zsebkönyve 1929. évre.

Atalay Fuad: Az elégia fejlődése a perzsa irodalomban különös tekintettel a merszijjére.

Banner János: Az ószentiváni bronzkori telep és temető : 1928. évi ásatás = Die Ausgrabungen bei Ószentiván : zweite Folge 1928.

Barna János: A makói Hollósy Kornélia Színház története.

Czimer Károly: A Szeged-Belvárosi Kaszinó százéves története : 1829-1929.

Darvas Andor: Fut az idővonat : Darvas Andor versei.

Doby Alice: A terephthalaldehyd néhány új származékáról : bölcsészetdoktori értekezés.

Dugonics András: Dugonics András szegedi monográfiája.

Dávid Lajos: Gyógyszerészet - Gyógyszervizsgálat : mennyileges vizsgálatok.

Erdei László: Erdély viszonya Lengyelországhoz a 17. század első felében.

Fürst Jenő: Aldehydek és halogének reakciója vizes oldatban : doktori értekezés.

Hilf László: A szegedi iparosság története.

Hilscher Rezső: A Főiskolai Szociális Telep tevékenysége és a settlement-munka módszere.

Homor László: Tihanyi rege.

Iványi Béla: Magyar alkotmány és jogtörténeti jegyzetek 1-2.

Izsakovics Ernő: Tanulmányok a phenyl-mekoninek [phenylmekoninek] köréből : doktori értekezés.

Kecskeméti Ármin: A csanádmegyei zsidók története.

Klebelsberg Kuno: Küzdelmek könyve.

Kolosváry Gábor: Magyarország kaszáspókjai = Die Weberknechte Ungarns.

Kovács Gyula: Makó város építészete a XVIII-ik század közepétől a XIX-ik század közepéig.

Kürschák József: Matematikai versenytételek : tanulóversenyein kitűzte a Br. Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Társulat : 1894-1928.

Lugosi Döme: A szegedi szinészet [!színészet] vázlatos története.

Lugosi Döme: A zenemüvelés [zeneművelés] Szegeden : Szeged szab. kir. város jelentése a vallás és közoktatásügyi miniszterhez.

Mohalyi Gábor: A kresolylmekoninek nitroszármazékairól : doktori értekezés.

Nagy György: Apostolok : életkép.

Sebesi Ernő: Megrúgott emberek : novellák.

Seeckt Hans von: Egy katona gondolatai.

Stief Sándor: Bevezetés az ideggyógyászati diagnosztikába.

Szabó László: Szeged halála és feltámadása : az 1879. évi árvíz és a város ujjáépítésének [!újjáépítésének] története.

Szabó László: Szeged halála és feltámadása : az 1879. évi árvíz és a város ujjáépítésének [!újjáépítésének] története.

Szabó László: Szeged halála és feltámadása : az 1879. évi árvíz és a város ujjáépítésének [!újjáépítésének] története.

Szabóné Mozgay Erzsébet: Szeged árviz [!árvíz] katasztrófája : 1879. március 12. : az 50 éves évforduló emlékére.

Szandtner Pál: Jelentés a Főiskolai Tanulmányi és Pályaválasztási Tájékoztató Intézet 1928/29. tanévi működéséről : kézirat.

Szegzárdy József: Babits Mihály Iphigenia-fordításának méltatása.

Szokolay Margit: A magyarországi besenyőtelepekről.

Szombatfalvy György: Társadalomrajzi feladatok az Alföldön.

Vér György: Rácsok mögött : harminc napig magánzárkában : egy ujságíró [újságíró] naplójegyzetei a Markó uccai [utcai] fogházban.

Journal

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 1. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 10. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 11. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 12. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 13. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 14. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 15. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 16. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 17. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 18. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 19. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 2. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 20. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 21. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 22. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 23. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 24. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 25. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 26. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 27. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 3. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 37. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 38. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 38. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 39. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 4. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 40. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 41. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 42. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 43. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 44. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 45-46. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 47. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 48. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 49. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 5. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 50. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 50. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 6. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 7. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 8. sz.

Alföldi ipar. - 3. évf. (1929) 9. sz.

Automobil motorsport. - 4. évf. (1929) 1. sz.

Automobil motorsport. - 4. évf. (1929) 10. sz.

Automobil motorsport. - 4. évf. (1929) 11. sz.

Automobil motorsport. - 4. évf. (1929) 12. sz.

Automobil motorsport. - 4. évf. (1929) 13. sz.

Automobil motorsport. - 4. évf. (1929) 14. sz.

Automobil motorsport. - 4. évf. (1929) 15. sz.

Automobil motorsport. - 4. évf. (1929) 16. sz.

Automobil motorsport. - 4. évf. (1929) 17-18. sz.

Automobil motorsport. - 4. évf. (1929) 19. sz.

Automobil motorsport. - 4. évf. (1929) 2. sz.

Automobil motorsport. - 4. évf. (1929) 20. sz.

Automobil motorsport. - 4. évf. (1929) 21-22. sz.

Automobil motorsport. - 4. évf. (1929) 23-24. sz.

Automobil motorsport. - 4. évf. (1929) 3. sz.

Automobil motorsport. - 4. évf. (1929) 4. sz.

Automobil motorsport. - 4. évf. (1929) 5. sz.

Automobil motorsport. - 4. évf. (1929) 6. sz.

Automobil motorsport. - 4. évf. (1929) 7. sz.

Felső Oktatásügyi Egyesület Közleményei. - 7.évf. (1929) 1.sz.

Felső Oktatásügyi Egyesület Közleményei. - 7.évf. (1929) 2.sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 1. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 10. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 11. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 12. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 13. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 14. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 15. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 16. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 17. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 18. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 19. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 2. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 20. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 21. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 22. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 23. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 24. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 25. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 26. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 27. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 28. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 29. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 3. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 30. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 31. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 32. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 33. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 34. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 35. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 36. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 37. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 38. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 39. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 4. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 40. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 41. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 42. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 43. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 44. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 45. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 46. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 47. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 48. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 49. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 50. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 51. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 52. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 6. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 7. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 8. sz.

A Hét - Képes hetilap, 5. évf. (1929) 9. sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 8.évf. (1929) 1.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 8.évf. (1929) 10.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 8.évf. (1929) 2.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 8.évf. (1929) 4.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 8.évf. (1929) 5.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 8.évf. (1929) 6.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 8.évf. (1929) 7.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 8.évf. (1929) 8.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 8.évf. (1929) 9.sz.

Iparjogi Szemle. - 23.évf. (1929) 1.sz.

Iparjogi Szemle. - 23.évf. (1929) 10.sz.

Iparjogi Szemle. - 23.évf. (1929) 11.sz.

Iparjogi Szemle. - 23.évf. (1929) 12.sz.

Iparjogi Szemle. - 23.évf. (1929) 2.sz.

Iparjogi Szemle. - 23.évf. (1929) 3.sz.

Iparjogi Szemle. - 23.évf. (1929) 4.sz.

Iparjogi Szemle. - 23.évf. (1929) 5.sz.

Iparjogi Szemle. - 23.évf. (1929) 6-8.sz.

Iparjogi Szemle. - 23.évf. (1929) 6.sz.

Iparjogi Szemle. - 23.évf. (1929) 8.sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 6. évf. (1929) 1-2. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 6. évf. (1929) 10. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 6. évf. (1929) 11. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 6. évf. (1929) 12. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 6. évf. (1929) 3. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 6. évf. (1929) 4. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 6. évf. (1929) 5. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 6. évf. (1929) 6. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 6. évf. (1929) 7. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 6. évf. (1929) 8. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 6. évf. (1929) 9. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 1. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 10. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 11. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 12. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 13. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 14. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 15. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 16. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 17. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 18. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 19. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 2. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 20. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 21. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 22. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 23. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 24. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 25. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 26. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 27. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 3. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 4. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 5. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 6. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 7. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 8. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 3. évf. (1929) 9. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 1. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 10. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 11. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 12. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 13. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 14. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 15. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 16. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 17. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 18. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 19. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 2. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 20. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 21. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 22. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 23. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 24. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 25. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 26. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 27. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 28. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 29. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 3. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 30. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 31. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 32. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 33. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 34. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 35. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 36. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 37. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 38. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 39. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 4. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 40. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 41. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 42. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 43. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 44. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 45. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 46. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 47. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 48. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 49. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 5. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 6. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 7. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 8. sz.

Kisiparos. - VII. évf. (1929) 9. sz.

Képzőművészet. - 3. évf. (1929) 16. sz.

Képzőművészet. - 3. évf. (1929) 17. sz.

Képzőművészet. - 3. évf. (1929) 18. sz.

Képzőművészet. - 3. évf. (1929) 19. sz.

Képzőművészet. - 3. évf. (1929) 21. sz.

Képzőművészet. - 3. évf. (1929) 24. sz.

Könyvkedvelők Lapja. - 2.évf. (1929) 1.sz.

Magyar Közélet. - 1.évf. (1929) 4.sz.

Magyar Magántisztviselő. - 8. évf. (1929) 1. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 8. évf. (1929) 10. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 8. évf. (1929) 11. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 8. évf. (1929) 12. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 8. évf. (1929) 2. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 8. évf. (1929) 3. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 8. évf. (1929) 4. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 8. évf. (1929) 5. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 8. évf. (1929) 6-7. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 8. évf. (1929) 8. sz.

Magyar Magántisztviselő. - 8. évf. (1929) 9. sz.

Magyar Munkás Szemle. - (1929) 10-11.sz.

Magyar Munkás Szemle. - (1929) 2.sz.

Magyar Munkás Szemle. - (1929) 3.sz.

Magyar Munkás Szemle. - (1929) 5-6.sz.

Magyar Munkás Szemle. - (1929) 7-8.sz.

Magyar Népművelés. - 7.évf. (1929) 1.sz.

Magyar Népművelés. - 7.évf. (1929) 10.sz.

Magyar Népművelés. - 7.évf. (1929) 2.sz.

Magyar Népművelés. - 7.évf. (1929) 3.sz.

Magyar Népművelés. - 7.évf. (1929) 4.sz.

Magyar Népművelés. - 7.évf. (1929) 5.sz.

Magyar Népművelés. - 7.évf. (1929) 7.sz.

Magyar Népművelés. - 7.évf. (1929) 8.sz.

Magyar Népművelés. - 7.évf. (1929) 9.sz.

Magyar Paedagogia. - 38. évf. (1929).

Magyar Róna. - 7.évf. (1929) 1. sz.

Magyar Róna. - 7.évf. (1929) 10. sz.

Magyar Róna. - 7.évf. (1929) 11. sz.

Magyar Róna. - 7.évf. (1929) 12. sz.

Magyar Róna. - 7.évf. (1929) 2. sz.

Magyar Róna. - 7.évf. (1929) 3. sz.

Magyar Róna. - 7.évf. (1929) 4. sz.

Magyar Róna. - 7.évf. (1929) 5. sz.

Magyar Róna. - 7.évf. (1929) 6. sz.

Magyar Róna. - 7.évf. (1929) 7. sz.

Magyar Róna. - 7.évf. (1929) 8. sz.

Magyar Róna. - 7.évf. (1929) 9. sz.

Magyar siketnéma-oktatás. - 31.évf. (1929) 1-2.sz.

Magyar siketnéma-oktatás. - 31.évf. (1929) 3-6.sz.

Magyar Ünnep. - 3.évf. (1929) 1.sz.

Magyar Ünnep. - 3.évf. (1929) 2.sz.

Magyar Ünnep. - 3.évf. (1929) 3.sz.

Magyar Ünnep. - 3.évf. (1929) 4-5.sz.

Magyar Ünnep. - 3.évf. (1929) 6.sz.

Magyar Ünnep. - 3.évf. (1929) 7.sz.

Magyar Ünnep. - 3.évf. (1929) 8.sz.

Magyar Ünnep. - 3.évf. (1929) 9-10.sz.

Magyar élet. - 11. évf. (1929) 12. sz.

Magyar élet. - 11. évf. (1929) 13. sz.

Magyar élet. - 11. évf. (1929) 16. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 11. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 14. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 15. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 17. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 18. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 19. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 20. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 21. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 22. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 23. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 25. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 26. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 27. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 28. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 29. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 3. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 4. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 5. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 6. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 7. sz.

Magyar élet. - 11.évf. (1929) 8. sz.

Magyar építőművészet. - 29. évf. (1929) 1. sz.

Magyar építőművészet. - 29. évf. (1929) 11-12. sz.

Magyar építőművészet. - 29. évf. (1929) 2. sz.

Magyar építőművészet. - 29. évf. (1929) 3. sz.

Magyar építőművészet. - 29. évf. (1929) 4. sz.

Magyar építőművészet. - 29. évf. (1929) 5. sz.

Magyar építőművészet. - 29. évf. (1929) 6. sz.

Magyar építőművészet. - 29. évf. (1929) 7-8. sz.

Magyar építőművészet. - 29. évf. (1929) 9-10. sz.

Pesti Krónika. - 1.évf. (1929) 1. sz.

Pesti Krónika. - 1.évf. (1929) 5. sz.

Pesti Krónika. - 1.évf. (1929) 7. sz.

Pesti Krónika. - 1.évf. (1929) 8. sz.

Pesti Krónika. - 1.évf. (1929) 9. sz.

Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje V. évf. (1929).

A Pénzvilág. - 19.évf. (1929) 10. sz.

A Pénzvilág. - 19.évf. (1929) 11. sz.

A Pénzvilág. - 19.évf. (1929) 12-13. sz.

A Pénzvilág. - 19.évf. (1929) 14. sz.

A Pénzvilág. - 19.évf. (1929) 15. sz.

A Pénzvilág. - 19.évf. (1929) 16. sz.

A Pénzvilág. - 19.évf. (1929) 17. sz.

A Pénzvilág. - 19.évf. (1929) 18. sz.

A Pénzvilág. - 19.évf. (1929) 19-20. sz.

A Pénzvilág. - 19.évf. (1929) 2. sz.

A Pénzvilág. - 19.évf. (1929) 22-23. sz.

A Pénzvilág. - 19.évf. (1929) 24-25. sz.

A Pénzvilág. - 19.évf. (1929) 26-28. sz.

A Pénzvilág. - 19.évf. (1929) 29-31. sz.

A Pénzvilág. - 19.évf. (1929) 3. sz.

A Pénzvilág. - 19.évf. (1929) 32-34. sz.

A Pénzvilág. - 19.évf. (1929) 35-37. sz.

A Pénzvilág. - 19.évf. (1929) 38-40. sz.

A Pénzvilág. - 19.évf. (1929) 4. sz.

A Pénzvilág. - 19.évf. (1929) 41-43. sz.

A Pénzvilág. - 19.évf. (1929) 44-46. sz.

A Pénzvilág. - 19.évf. (1929) 47-49. sz.

A Pénzvilág. - 19.évf. (1929) 5. sz.

A Pénzvilág. - 19.évf. (1929) 50. sz.

A Pénzvilág. - 19.évf. (1929) 51. sz.

A Pénzvilág. - 19.évf. (1929) 52. sz.

A Pénzvilág. - 19.évf. (1929) 6. sz.

A Pénzvilág. - 19.évf. (1929) 7. sz.

A Pénzvilág. - 19.évf. (1929) 8. sz.

A Pénzvilág. - 19.évf. (1929) 9. sz.

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1929) 1. sz.

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1929) 2. sz.

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1929) 3. sz.

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1929) 4. sz.

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1929) tárgymutató.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 1. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 10. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 11-12. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 13. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 14. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 15. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 16. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 17-18. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 19. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 2. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 20. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 21. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 22-23. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 24. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 25. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 26. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 27. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 28. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 29. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 3. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 30. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 31. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 32. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 33. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 34. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 35. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 36. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 37. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 38. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 39-40. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 4. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 41. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 5. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 6. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 7. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 8. sz.

Szegedi szemle. - 2. évf (1929) 9. sz.

Szülők Lapja. - 6.évf. (1929) 3. sz.

Szülők Lapja. - 6.évf. (1929) 4. sz.

Szülők Lapja. - 6.évf. (1929) 5. sz.

Szülők Lapja. - 7.évf. (1929) 1. sz.

Szülők Lapja. - 7.évf. (1929) 2. sz.

Tenisz és golf. - 1. évf. (1929) 1. sz.

Tenisz és golf. - 1. évf. (1929) 10. sz.

Tenisz és golf. - 1. évf. (1929) 11. sz.

Tenisz és golf. - 1. évf. (1929) 12. sz.

Tenisz és golf. - 1. évf. (1929) 13. sz.

Tenisz és golf. - 1. évf. (1929) 14. sz.

Tenisz és golf. - 1. évf. (1929) 15-16. sz.

Tenisz és golf. - 1. évf. (1929) 2. sz.

Tenisz és golf. - 1. évf. (1929) 3. sz.

Tenisz és golf. - 1. évf. (1929) 4. sz.

Tenisz és golf. - 1. évf. (1929) 5. sz.

Tenisz és golf. - 1. évf. (1929) 6. sz.

Tenisz és golf. - 1. évf. (1929) 7. sz.

Tenisz és golf. - 1. évf. (1929) 8. sz.

Tenisz és golf. - 1. évf. (1929) 9. sz.

Textilmunkás. - 2.évf. (1929) 1.sz.

Textilmunkás. - 2.évf. (1929) 4-6.sz.

Vakok Ügye. - 15.évf. (1929) 1. sz.

Vasárnap. - 2.évf. (1929) 1. sz.

Vegyészeti Munkás. - 6.évf. (1929) 1. sz.

Vegyészeti Munkás. - 6.évf. (1929) 3. sz.

Vegyészeti Munkás. - 6.évf. (1929) 4. sz.

Új Magyar Tehetségek. - 2.évf. (1929) 1-2. sz.

Új Magyar Tehetségek. - 2.évf. (1929) 13-14. sz.

Új Magyar Tehetségek. - 2.évf. (1929) 15-16. sz.

Új Magyar Tehetségek. - 2.évf. (1929) 17-18. sz.

Új Magyar Tehetségek. - 2.évf. (1929) 19-20. sz.

Új Magyar Tehetségek. - 2.évf. (1929) 24-27. sz.

Új Magyar Tehetségek. - 2.évf. (1929) 28-31. sz.

Új Magyar Tehetségek. - 2.évf. (1929) 5-6. sz.

Új Magyar Tehetségek. - 2.évf. (1929) 7-8. sz.

Új Magyar Tehetségek. - 2.évf. (1929) 9-10. sz.

Ösvény. - 11.évf. (1929) 1-4.sz.

Könyvkedvelők Lapja. - 2.évf. (1929) 2-3.sz.

Új Magyar Tehetségek. - 2.évf. (1929) 11-12. sz.

Új Magyar Tehetségek. - 2.évf. (1929) 3-4. sz.

Új Magyar Tehetségek. - 2.évf. (1929) 32-35. sz.

Newspaper

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 1.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 10.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 11.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 12.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 13.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 14.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 15.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 16.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 17.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 18.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 19.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 2.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 20.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 22.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 23.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 24.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 25.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 26.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 27.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 28.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 29.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 3.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 30.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 31.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 32.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 33.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 34.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 35.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 36.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 37.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 38.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 39.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 4.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 40.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 41.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 42.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 43.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 44.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 45.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 46.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 47.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 48.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 49.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 5.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 50.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 6.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 7.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 8.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1929) 9.sz.

Magyar Falu. - 12.évf. (1930) 51-52.sz.

Szegedi Hírlap. - 2. évf. (1929) 10.sz.

Szegedi Hírlap. - 2. évf. (1929) 11. [!12]. sz.

Szegedi Hírlap. - 2. évf. (1929) 11.sz.

Szegedi Hírlap. - 2. évf. (1929) 12. [!13]. sz.

Szegedi Hírlap. - 2. évf. (1929) 14.sz.

Szegedi Hírlap. - 2. évf. (1929) 15.sz.

Szegedi Hírlap. - 2. évf. (1929) 17.sz.

Szegedi Hírlap. - 2. évf. (1929) 19.sz.

Szegedi Hírlap. - 2. évf. (1929) 22.sz.

Szegedi Hírlap. - 2. évf. (1929) 23.sz.

Szegedi Hírlap. - 2. évf. (1929) 24.sz.

Szegedi Hírlap. - 2. évf. (1929) 5.sz.

Szegedi Hírlap. - 2. évf. (1929) 6.sz.

Szegedi Hírlap. - 2. évf. (1929) 7.sz.

Szegedi Hírlap. - 2. évf. (1929) 8.sz.

Szegedi Hírlap. - 2. évf. (1929) 9.sz.

Új Világ. - 2.évf. (1929) 1. sz.

Új Világ. - 2.évf. (1929) 10. sz.

Új Világ. - 2.évf. (1929) 11-12. sz.

Új Világ. - 2.évf. (1929) 13. sz.

Új Világ. - 2.évf. (1929) 14-19. sz.

Új Világ. - 2.évf. (1929) 2. sz.

Új Világ. - 2.évf. (1929) 20. sz.

Új Világ. - 2.évf. (1929) 21. sz.

Új Világ. - 2.évf. (1929) 22. sz.

Új Világ. - 2.évf. (1929) 5. sz.

Új Világ. - 2.évf. (1929) 6. sz.

Új Világ. - 2.évf. (1929) 7. sz.

Új Világ. - 2.évf. (1929) 8-9. sz.

Manuscript

A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsége "tiszteletbeli tag" tisztséget adományozó oklevele Dézsi Lajos számára.

Árvay Ferenc: Vitéz Árvay Ferenc hadirokkant v. t. honvédfőhadnagy levele Klebelsberg Kunohoz.

Offprint

Communication du gouvernement hongrois au conseil de la société des nations au sujet des négociations poursuivies avec le gouvernement roumain dans l'affaire dite des porcès agraires. In: Kolligátum. pp. 1-69. (1929)

Les constitutions modernes : Europe, Afrique, Asie, Océanie, Amérique : Hongrie. In: Kolligátum. pp. 1-67. (1929)

A Magyar Urologiai [!Urológiai] Társaság XXVI. tudományos illése 1928. december 3-án. In: Kolligátum. pp. 1-5. (1929)

A Magyar Urológiai Társaság XXVIII. tudományos ülése 1929 február 25-én. In: Kolligátum. pp. 1-5. (1929)

A Magyar Urológiai Társaság XXX. tudományos ülése 1929 október 28-án. In: Kolligátum. pp. 1-3. (1929)

A Magyar Urológiai Társaság XXXI. tudományos ülése 1929 november 25-én. In: Kolligátum. pp. 1-3. (1929)

A Magyar Urológiai [!Urológiai] Társaság XXIX. tudományos ülése az Uj Szent János-kórházban 1929 junius B-án. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1929)

Statistical data of the homogeneous Hungarian and German enclaves in the succession states. In: Kolligátum. pp. 1-17. (1929)

Bartol'd Vasilij Vladimirovič: Der heutige Stand und die nächsten Aufgaben der geschichtlichen Erforschung der Türkvölker. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, (83). pp. 121-142. (1929)

Bartucz Lajos: Dunántúl népének antropológiai vázlata. In: Föld és ember : negyedévenként megjelenő tudományos szemle / Magyar Néprajzi Társaság Emberföldrajzi szakosztálya;Föld és ember : negyedévenként megjelenő tudományos szemle, (9). pp. 106-137. (1929)

Bartucz Lajos: A nyársapáti XV-XVII. századbeli koponyákról. In: Dolgozatok a m. kir. Ferencz József Tudományegyetem Archeologiai Intézetéből, (5). pp. 148-175. (1929)

Birkás Géza: A nemzeti elv és a nemzetközi bíráskodás. In: Kolligátum. pp. 1-23. (1929)

Dugonics András: Dugonics András szegedi monográfiája. In: Kolligátum. pp. 1-32. (1929)

Ereky István: A jogtudomány módszerei : a Duguit- és Kelsen-féle módszertani álláspontok bírálata : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-64. (1929)

Faluhelyi Ferenc: Der Pariser Kellogg-Pakt und dessen Bedeutung vom Rotary-Standpunkte betrachtet. In: Kolligátum. pp. 1-13. (1929)

Fehér Géza: Kulturata na prabalgarite. (1929)

Fehér Géza: Ostataci ot ezika na dunavskite prabalgari. In: Izvestiâ na Balgarskiâ Archeologičeski Institut. (1929)

Fehér Géza: Prabalgari : proizhod, istoriâ, bit i kultura. (1929)

Fehér Géza: Prabalgarski pametnici pri Madara i prinos kam religiâta na prabalgarite. In: Godišnik na Narodnata Biblioteka v Plovdiv. (1929)

Fekete Lajos: A berlini és a drezdai gyűjtemények török levéltári anyaga : második, befejező közlemény. In: A berlini és a drezdai gyűjtemények török levéltári anyaga. (1929)

Gerőcz Kálmán: Egyház és büntetőjog lélektani kapcsolatáról. In: Kolligátum. pp. 1-40. (1929)

Gombocz Zoltán: Mi a mondattan? In: Magyar Nyelv. pp. 1-7. (1929)

Gordlevskij Vladimir Aleksandrovič: Dagestanly Seyid Ahmed. In: Izvestiâ Akademii Nauk SSSR. (1929)

Gordlevskij Vladimir Aleksandrovič: Žitie Sadr-éd-dina Kunevi. In: Izvestiâ Akademii Nauk SSSR. (1929)

Guttmann Viktor: Die Theoretischen Grundlagen der Minderheitenfrage. In: Kolligátum. pp. 1-17. (1929)

Györffy István: Nyíregyháza és Debrecen településformája. In: Föld és ember : negyedévenként megjelenő tudományos szemle;Föld és ember : negyedévenként megjelenő tudományos szemle. (1929)

Hacker Ervin: Kriminalitásunk az 1921-1927. években. In: Kolligátum. pp. 1-17. (1929)

Hevesy Paul de: Vorschläge zur Lösung der europäischen Streitfragen : Vortrag gehalten in der Académie Diplomatique Internationale zu Paris, am 15. März 1929. In: Kolligátum. pp. 1-21. (1929)

Isi-Dordzi : Die heutige Mongolei. In: Osteuropa. (1929)

Iványi Béla: A Szent Domonkos-rend római központi levéltára : részletek a magyar dominikánus provincia múltjából. (1929)

Janicsek István: Új mondatfoszlányok a nomád magyar népről. In: a Századok. (1929)

Kardos Albert: A kuruczvilág költészete : szemelvények. In: Kolligátum. pp. 1-94. (1929)

Kelemen László: A nem befolyása a jog- és cselekvőképességre a törzsi szervezettől a Hármaskönyv koráig. In: Kolligátum. pp. 40-118. (1929)

Kowalski Tadeusz: A propos du Codex Cumanicus fol. 69r, 9-10. In: Rocznik Orjentalistyczny. (1929)

Laziczius Gyula: Belinszkij és Hegel. (1929)

Lugosi Döme: A szegedi szinészet [!színészet] vázlatos története. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1929)

Malov Sergej Efimovič: Iz tret'ej rukopisi Kutadgu Bilig. In: Izvestiâ Akademii Nauk SSSR : Otdelenie Gumanitarnyh Nauk. (1929)

Mandel Miklós: József khazár király válaszlevelének hitelessége. (1929)

Melich János: Über den ungarischen Flussnamen Ompoly. In: Verzameling van Opstellen door oud-Leerlingen en bevriende Vakgenoten. (1929)

Melich János: Über die Halbvokale im Slovakischen. In: Zeitschrift für Slavische Philologie. (1929)

Melich János: Über zwei Eigennamen. In: Zbornik naučnih radova : Ferdi Šišiću povodom šezdestegodišnjice života, 1869-1929, posvećuju prijatelji, štovatelji i učenici. (1929)

Melich János: Zur Etymologie von čech. Sázava. In: Archiv für slavische Philologie. (1929)

Mészöly Gedeon: Mióta lovas nép a magyar? (1929)

Mikkola Jooseppi Julius: Samo und sein Reich. In: Archiv für slavische Philologie. (1929)

Millerand Alexandre: The letter of envoy and the delimitation commissions. In: Kolligátum. pp. 1-35. (1929)

Molnár Kálmán: Magyar közjog. In: Kolligátum. pp. 1-100. (1929)

Moór Elemér: Zur Siedlungsgeschichte der deutsch-ungarischen Sprachgrenze. In: Ungarische Jahrbücher. (1929)

Moór Gyula and Török Árpád: Két tanulmány a pacifizmusról : megjegyzések a Kellogg szerződés margójára. In: Kolligátum. pp. 1-31. (1929)

Nagy Iván: Az európai kisebbségi intézetek = Forschungsinstitute für Minderheitenfragen in Europa. In: Kolligátum. pp. 1-41. (1929)

Nagy Iván: A Nemzetközi Jog Akadémiája Hágában. In: Kolligátum. pp. 1-15. (1929)

Nemes Frigyes: A nemzetközi jogtudomány anyagának rendszertani megalapozásáról = Über den Systematischen Aufbau der Internationalen Rechtswissenschaft. In: Kolligátum. pp. 1-65. (1929)

Németh Gyula: Magna Hungaria. In: Beiträge zur historischen Geographie, Kulturgeographie, Ethnographie und Kartographie, vornehmlich des Orients. (1929)

Németh Gyula: Szabirok és magyarok. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1929)

Németh Gyula: A magyar népnév legrégibb alakjai. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. pp. 8-9. (1929)

Németh Gyula: A magyarság őstörténete. In: Magyar kálvinisták naptára az 1930. évre. (1929)

Ottlik László: Diktatúra és demokrácia. In: Kolligátum. pp. 1-33. (1929)

Schneller Károly: Halandóságunk nemzetközi viszonylatban = La moralité en Hongrie, comparée à l'étranger. In: Kolligátum. pp. 1-40. (1929)

Schreiber Edwin: Der Kampf des demokratischen und des ständischen Prinzipes in der staatlichen und gesellschaftlichen Entwicklung in Europa. In: Kolligátum. pp. 85-121. (1929)

Schreiber Edwin: A demokratikus és a rendi irányzat küzdelme az európai állami és társadalmi fejlődésben = Der Kampf des demokratischen und des ständischen Prinzipes in der staatlichen und gesellschaftlichen Entwicklung in Europa. In: Kolligátum. pp. 1-83. (1929)

Surányi-Unger Tivadar: New York gazdaságpolitikája : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-98. (1929)

Vallini Alberto: Gli optanti ungheresi in Transilvania. In: Kolligátum. pp. 1-31. (1929)

Vargha Ferenc: A sérthetetlenség pszichológiája a mentelmi jogban. In: Kolligátum. pp. 83-99. (1929)

Weszely Ödön: Az egyetem eszméje és tipusai [!típusai] : a M. Kir. Erzsébet Tudomány-egyetem ünnepi közgyűlésen, 1929. szept. 22.-én tartott rektori székfoglaló előadás. In: Kolligátum. pp. 1-51. (1929)

This list was generated on 2022. december 4. 20:13:56 CET.