Browse by Collection

Jump to: Manuscript
Number of items: 84.

Manuscript

Akasztással, büntetés végrehajtással kapcsolatos feljegyzések, újságkivágatok. Levéltöredékek, meghívók, bűnügyi iratok és tudósítások, bibliográfiai feljegyzések, műsorlapok.

Belügyminisztériumi előterjesztés a cigányügy országos rendezése tárgyában.

Belügyminisztériumi formanyomtatvány "névváltoztatás engedélyezése iránti kérelem tárgyában".

Belügyminisztériumi irat "a kóbor cigányokkal szemben való intézkedés"-ről.

Herrmann Antal: Belügyminisztériumi rendelet a cigányokra vonatkozó ideiglenes rendszabályok tárgyában.

Herrmann Antal: Bibliográfiai feljegyzések.

A Brassó vármegyei hétfalusi csángó háziipar árjegyzéke.

Herrmann Antal: Cigány dalok. Cigány serlegek - tárcák. Die Geige in der Volksdichtung der Zigeuner Ungarns. Újságkivágások a cigányokról (csalás, kuruzslás). Egyéb személyek levelei.

Herrmann Antal and Ingebern Johann: Cigány jóslással, babonával, kuruzslással, rontással, tenyérjóslással kapcsolatos kéziratos feljegyzések, újságkivágatok.

Wlislocki Henrik and Herrmann Antal: Cigány kuruzslással, bűvösséggel, babonával, tolvajlással, csalással kapcsolatos újságkivágatok és feljegyzések.

Cigány népdalok Herrmann Antal gyűjtésében.

Cigány népdalok Herrmann Antal gyűjtésében.

Cigány népi "Balladák és románczok" Herrmann Antal gyűjtésében.

Cigány népi "találós mesék", mondások Herrmann Antal gyűjtésében.

Cigány népi mondák és mesék Herrmann Antal gyűjtésében.

Cigány népköltészet, cigány népdalok Herrmann Antal és Eötvös Albert gyűjtésében.

Herrmann Antal and Weisz Lajos and Bérczy Lajos and Fehérváry Ferenc: Cigány néprajzi tárgyú újságkivágatok, cikkek. Oktatásügyi kérvények.

Herrmann Antal and Lambrecht Kálmán: Cigány panaszdal (Klagelied) kéziratos és nyomtatott szövege. Herrmann Antal "A népesség ethnographiája" című tanulmánya. Herrmann Antal cigány tárgyú újságcikkei. Lambrecht Kálmán "A hetvenéves Herrmann Antal" című köszöntése.

Cigány tárgyú bibliográfiai és vegyes néprajzi feljegyzések, nyomdai levélváltások, könyvtári kölcsönzési elismervények, meghívók, orvosi tárgyú nyomtatott szócikk.

Herrmann Antal: Cigány témájú írásokról készült jegyzetek.

Cigányüggyel, a kóbor cigányok letelepítésével és turizmussal kapcsolatos újságkivágatok.

Bajcsy László and József Ágost Habsburg-Lotaringiai: Cigányüggyel, cigány néprajzzal, cigány csalásokkal kapcsolatos újságkivágások.

Jacobsohn Hermann: Die Indogermanische Sektion auf dem 13. Orientalistenkongress in Hamburg vom 4.-10. September.

Herrmann Antal: Első politikai fellépésem Brassóban.

Formanyomtatvány cigány személy javára befolyt bevételekről és terhére felmerült kiadásokról.

Herrmann Antal: Herrmann Antal bibliográfiai feljegyzései.

Herrmann Antal: Herrmann Antal cigány tárgyú gyűjtései, vegyes feljegyzései.

Herrmann Antal: Herrmann Antal kivonata Kvacsala János Comeniusról írt könyvének egy részletéből.

Herrmann Antal: Herrmann Antal könyvismertetője Habsburg-Lotaringiai József Károly főherceg cigány nyelvtanáról.

Herrmann Antal: Herrmann Antal szakmai önéletrajza.

Herrmann Antal: Herrmann Antal székely néprajzzal kapcsolatos írásainak, újságcikkeinek gyűjteménye.

Herrmann Antal and Pincherle James and Borbás Vince: Herrmann Antal vegyes tárgyú, töredékes feljegyzései, újságkivágatai. A Természettudományi Közlöny különlenyomata.

Herrmann Antal and Sebestyén Gyula: Herrmann Antal és Sebestyén Gyula feljegyzése Szent Erzsébetről.

Hont vármegye közgyűlésének szabályrendelete "a cigány csapatok vándorlásának megakadályozásáról".

Herrmann Antal: Höping, Johann A.: Institutiones Chiromanticae. Jena, Birckner, 1701. c. könyv egyes illusztrált oldalainak másolata.

Ismeretlen szerző írása a cigányügyről.

Herrmann Antal: Jegyzetek, újságkivágatok jóslás témában.

Joanovich Sándor: "Joanovich Sándor c. kormánybiztos memoranduma a cigány rendezés ügyében".

Herrmann Antal: Kecskebőr.

Herrmann Antal: Kommasszált jótékonyság.

Wolfram August and Katona Lajos: Kéziratos népdalok, népköltészet, népi mondások, hasonlatok, találós kérdések, kották. Herrmann Antal önéletrajza. Katona Lajos tanulmánya. Újságkivágatok a népdalok, grafológia köréből. Bibliográfiai feljegyzések.

Levél Federico Bianchi részére.

Magyar, cigány, német, román és örmény népdalok kottával.

Teza Emilio and Ferenczi Zoltán and Sebesi Jób and Köhler Reinold and Herrmann Antal: Magyar, német, cseh irodalomtörténettel, népköltészettel kapcsolatos könyvrészletek. Kígyókhoz fűződő hiedelmek. Vegyes feljegyzések, bibliográfiai adatok, újságkivágatok.

Mattanovich Adolf: Mattanovich Adolf részvétnyilvánítást köszönő levele Herrmann Antalhoz.

"Megjegyzések a vándorlóczigányok viszonyairól szóló rendelet-tervezetre".

Herrmann Antal: Mission für Süd-Ost-Europa c. újság 1921. Nr. 71. April. száma. Herrmann Antal újságkivágatai, jegyzetei cigány témában.

Herrmann Antal: Német nyelvű monda négy ifjúról.

Német népdal Kácsfalun (Baranya megye) lejegyzett variánsa.

Német népi ballada.

Child Francis James: Népdalok, népköltészet, a "Liebesprobe" néprajzi dokumentumai. Szakirodalmi jegyzetek, könyvrészletek, bibliográfiai adatgyűjtés.

Herrmann Antal: Néprajzi tárgyú feljegyzések a forráshelyek bibliográfiai adataival.

A Néptanítók Lapja szerkesztőségének levele Herrmann Antalhoz.

Rippeltscher [Svéd nyelvű szövegrészlet].

Román nyelvű ballada.

Sághi Rusa Lázár névjegykártyája.

Tiszteletjegy Herrmann Antal részére.

Törvénytervezet a kóbor cigányok kényszertelepítéséről.

Herrmann Antal: Vegyes kéziratok, feljegyzések, szakirodalmi idézetek, bizonylatok, elszámolások, levéltöredékek, meghívók, kották.

Vízfogyasztási díj számlája.

Herrmann Antal: Zur Rumänischen Volkskunde.

Herrmann Antal: A cigányok letelepítésére vonatkozó iratok jegyzete.

Eötvös Károly Lajos: A cigányság oktatásával (cigányiskola) kapcsolatos nyomtatványok, újságkivágatok, vegyes kéziratos feljegyzések.

"A czigányok állatai körül követendő eljárás".

"A czigányügy rendezése tárgyában. Kérdőpontok".

Sipos Jánosné: A hétfalusi csángó-magyar nők iparcikkeinek reklámlapja.

Újságkivágat a cigány babonákról.

Újságkivágat a cigányok letelepítéséről.

Újságkivágat cigány bűnesetről.

Újságkivágat cigány bűnesetről.

Újságkivágat cigány bűnesetről.

Újságkivágat cigány bűnesetről.

Újságkivágat cigány bűnesetről.

Újságkivágat cigány bűnesetről.

Újságkivágat cigány bűnesetről.

Újságkivágat cigány bűnesetről.

Herrmann Antal: Újságkivágatok, jegyzetek cigány néphit és babona témában.

Candrea Ion-Aurel and Schön Joseph and Almássy Tihamér and Herrmann Antal: Újságlapok, újságkivágatok, aprónyomtatványok, tanulmányok és kéziratos feljegyzések a cigány néprajz és népzene köréből.

Áldozással, építő áldozással kapcsolatos feljegyzések, újságkivágatok, bibliográfiai adatok. Vegyes tárgyú néprajzi anyaggyűjtés.

Pápai Károly and Bán Aladár and Herrmann Júlia and Mészáros Gyula: A magyarság rokonnépeivel kapcsolatos anyaggyűjtés. Újságkivágatok, tanulmányrészletek, meghívók.

Herrmann Antal: A mozgó halálfej (Szilveszteri történet).

Herrmann Antal: A néptanító mint a nép tanítványa és a tudomány művelője = Szamosvölgye I. évf. 5. sz.

Herrmann Antal: "Építő áldozat".

A vándor czigányok kóborlásainak megakadályozása.

This list was generated on 2022. július 7. 13:12:36 CEST.