Items where Year is 1927

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 972.

Article

Alkalmi egyesülésbe közös és együttes értékesítés céljából áru bevitele nem minősíthető az egyesülők egymásközötti áru szállításának. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 180f. (1927)

Az Országos Ügyvédszövetség budapesti osztálya. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 78a. (1927)

Az Országos Ügyvédszövetség kecskeméti osztálya. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 130a. (1927)

Az a körülmény, hogy a vállalat üzleti könyveit külföldi államban vezetik, a könyvvizsgálat elrendelésének megtagadására magában véve okai nem szolgálhat. Amennyiben az adózó a költségek viselésére hajlandó, nincsen akadálya annak, hogy a könyvvizsgálat külföldön, a könyvvezetés helyén foganatosíttassák. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 28-29d. (1927)

Az adómérséklési törvényjavaslat. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 11-12d. (1927)

Az apával közös háztartásban élő és egy közkereseti társaságban lévő fia jövedelemrészesedése csak akkor számítható az apa jövedelméhez, ha igazolva van, hogy a fiu [!fiú] egész jövedelemrészesedését a közös háztartás céljára bocsátja. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 157f. (1927)

Az automobil elterjedéséről ... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 148-149f. (1927)

Az eladott állatnak ráfizetéssel való visszavásárlása állatforgalmi add alá esik. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 182f. (1927)

Az illetékek mérséklése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 103-105b. (1927)

Az osztalékilleték befizetéséről. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 42-43d. (1927)

Az Ügyvédek Reformszövetsége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 153-154a. (1927)

Az általános kereseti adó beszolgáltatása és megosztása kérdésében a kir. közigazgatási biróság előtti eljárásnak helye nincs. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 112-113b. (1927)

Az örökösödési eljárásról szóló 1894:XVI. t.-c. módositása tárgyában kelt 1927:IV. t.-c ... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 106a. (1927)

Az ügyvéd pénztárkönyvvel bizonyíthatja kereseti adó alá tartozó jövedelmét. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 129f. (1927)

Bérlő felmondása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 20-22a. (1927)

A Civiljogászok [!Civil jogászok] Vitatársaságának ... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 44-46a. (1927)

Csak tényleg létező vagyontárgyak értékcsökkenésére és felújítására lehet tartalékolni. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 112b. (1927)

Csehszlovák állampolgárság és községi illetőség : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 83-84a. (1927)

Csábítás és szolgálati viszony. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 34-35a. (1927)

Cég megszűnésének a kereskedelmi cégjegyzékbe hivatalból bevezetése tárgyában kelt .1927:111. t.-c. elrendeli ... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 106a. (1927)

Devizaközpont és külföldi valutakötelezettségek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 37-38a. (1927)

Dr. Georg Strutz: "Handbuch des Reichssteuerrechts" : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). pp. 62-63. (1927)

Dr. Gragger Róbert hirtelen halála ... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 44a. (1927)

Dr. Meszlény Arthurnak a csődönkivüli kényszeregyezségröl szóló törvényhez írott magyarázatának új pótfüzete ... : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 301a. (1927)

Esettár. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 1-104h. (1927)

Esettár : Magánjog, Hiteljog, Perjog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 41-56e. (1927)

Exner Kornél: Pénzügyi politikánk legsürgősebb feladatai : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 96d. (1927)

Exner Kornél: Államháztartásunk egyensúlya : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 96d. (1927)

Fejezetek a gyámsági jogból, különös tekintettel a székesfővárosi árvaszék gyakorlatára : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 155-156a. (1927)

Felperesi viszontvétkesség a házassági bontóperben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 187a. (1927)

Felpénz fogalma alá esik társulatok egyesülése esetében az a vagyontöbblet is, amely a beolvadó társaság tényleges vagyona és a beolvasztó társaság által kiadott részvények névértéke között mutatkozik : Polgári jog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 151-152f. (1927)

Felsőbírói kinevezések. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 43-44a. (1927)

Fizetések összehasonlítása a háború előtt és az 1925. év végén. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 171f. (1927)

Forgalmi adóköteles az áruszállítás akkor is, ha a vevő részvénytársaság összes részvényei az eladó tulajdonában vannak. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 179f. (1927)

Francia felsőbirósági gyakorlat a társasági jog köréből. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 73-76a. (1927)

Földadó alá eső területen levő s a vevők által kiásott kavicsnak eladásából származó bevétel a kereseti adónak nem tárgya. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 178f. (1927)

Ha a jogügylet megbízott ntján [!útján] köttetett, a jogügylet illetékkiszabásra akkor is a megbízott által is aláírt szerződés keltétől számított 15 nap alatt bejelentendő, ha a megbízók az okiratot netalán későbben Írták alá. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 93-94d. (1927)

Ha a jogügyletet a szerződő lelek még a bemutatásra megszabott határidő eltelte előtt hatálytalanították, a bemutatási kötelezettség nem teljesitése [!teljesítése] miatt bírságot kiszabni nem lehet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 112b. (1927)

Ha a megelőző évi mérlegben is szereplő külföldi valutatartozás az előző évi koronaértékkel hozatott át, nem keletkezik adóköteles titkos tartalék annak folytán, hogy a magyar korona időközi emelkedése miatt ez a külföldi tartozás a mérlegkészítés idején már kisebb magyar korona összeget képviselt. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 149-151f. (1927)

Ha a visszterhes vagyonátruházási illeték fizetését valamelyik szerződő fél a szerződésben magára vállalta, elsősorban ez köteles azt megfizetni s csak ha az ettől való behajthatatlanság igazolva van, követelhető a másik féltől. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 59-60d. (1927)

Ha a vételi jogot szerző fél vételi jogával nem él, az ingatlan vagyonátruházási illeték helyett csak a fokozatos illeték jár. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 182-183f. (1927)

Ha az Illetékfizetésre egyetemlegesen kötelezett szerződő felek egyikének a papirkoronában kiszabott illetékről a fizetési meghagyás joghatályosan már kézbesítve lett, a másik kötelezettnek az időközben életbelépett [!életbe lépett] aranykorona-rendelet alapján nem lehet a fizetési meghagyást aranykorona alapon kikézbesiteni [!kikézbesíteni]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 93d. (1927)

Ha az illeték a vevővel szemben elévült, az eladóval szemben az illeték átszámítási időpontja, a vevővel szemben beállott elévülés idejét követő felhívás kézbesítése idejének alapulvételével állapítandó meg. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 24-26d. (1927)

Ha az áruszállítás hordókban történik, s a vevő a hordó értékével megterheltetik és a visszaszállításnál a megterhelés jóváiratik, általános forgalmi adó adótárgy és adóalap hiányában nem követelhető. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 129-130f. (1927)

Ha fényűzési tárgyaknak olyan keresetszerü [!keresetszerű] visszterhes elidegenítése történik, amely nem esik fényűzési forgalmi adó alá, az általános forgalmi adó lerovásának van helye. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 57-58d. (1927)

Harmadik személy ellenállhatatlan cselekménye vasúti balesetnél. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 70-71a. (1927)

Helyes és helytelen ténybeli következtetés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 39-40a. (1927)

Hol találhatók az uj [!új] értékhatárok? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 30-31d. (1927)

Házadómentességi batáridő meghosszabbítása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 76d. (1927)

I. Az adómérleget nem az adózó fél könyveiben, kell elkészíteni, hanem azt a gazdasági számtartás adatai alapján a pénzügyi hatóság köteles elkészíteni. — II. A szántóföldek jövedelemés vagyonadójának alapját megállapító táblázat alkalmazásánál az adózó összes ingatlanait össze kell vonni. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 154-157f. (1927)

I. Ha a földnek az ártérben való fekvése az osztályba sorozásnál már figyelembe vétetett: földadó elengedésének nincs helye. — II. Ha az árvíz nem boritotta el az egész határt: földadó elengedése nem igényelhető. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 153-154f. (1927)

I. Szerződésátruházás után az állandó okirati illetéken felül nem követelhető más illeték, ha az átruházó az átvevő részvénytársaságtól a szerződés átruházása fejében részvényeket kapott. II. A szolgalmi jog: bekebelezése, amelyért szolgáltatás teljesíttetik, illetékköteles. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 94-95d. (1927)

Ideiglenesen elengedték a hus [!hús] után fizetendő forgalmi adót. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 130f. (1927)

Ifjúsági élet. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 3. pp. 195-196. (1927)

Ifjúsági élet. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 4. pp. 227-228. (1927)

Ifjúsági élet. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 5-6. pp. 274-276. (1927)

Illetékhatóságok Budapesten. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 29-30d. (1927)

Irodalom : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 158-160f. (1927)

Irodalom : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 183-184f. (1927)

Jogalkotás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 60-61a. (1927)

Jogélet : [előadások]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 299-301a. (1927)

Jövedelemadó tekintetében a csonka év jövedelme egy teljes évre nem számolható át. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 179f. (1927)

Kolos Jenő. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 43a. (1927)

Kovács Marcel Pp. kommentárjának ... : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 155a. (1927)

Könyvszemle. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 63-64d. (1927)

Könyvszemle a vagyoni viszonyok megállapítására. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 41a. (1927)

Könyvszemle a vagyoni viszonyok megállapítására. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 72-73a. (1927)

Külföldi jogesetek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 124-125a. (1927)

Külföldi könyvek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 48a. (1927)

Külföldi könyvek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 84a. (1927)

Külföldi könyvek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 158a. (1927)

Külföldi könyvek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 118b. (1927)

Külföldi könyvek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 211-212a. (1927)

Külföldi könyvek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 132f. (1927)

Lakásrendeletek kiegészítése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 104a. (1927)

A Magyar Jogászegylet ... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 44a. (1927)

A Magyar Jogászegylet tudományos pályázata. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 46a. (1927)

Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : [felolvasó ülés 1926. november 20-án, december 18-án, 1927. január 15-én. február 17-én]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). p. 72. (1927)

Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : [felolvasó ülés 1927. október 15-én, november 19-én] : [1927-ben]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 253-256. (1927)

Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : ünnepi ülés Pestalozzi Henrik halálának százéves évfordulóján, 1927 február 17-én. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 124-125. (1927)

A Mc Nary and Haugen Bill. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 52-53d. (1927)

Megszünt [!megszűnt] cégek hivatalból való törlése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 15a. (1927)

Mentesítették a legelsörendü élelmicikkek égy részét az általános forgalmi adó alól. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 130f. (1927)

Milyen a vidéki és falusi élet nélküli művészet? : [kritika]. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 3. pp. 191-193. (1927)

Minden közelebbi adat megjelölése nélkül, csnpán arányosításra való hivatkozással, az adóalapot felemelni nem lehet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 178f. (1927)

Nem tekinthető az ügylet saját nevében megkötöttnek az olyan bizományosnál, akinek jutalék lejében a limit-ár és tényleg elért eladási, vagy vételár közötti különbözet jár. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 113b. (1927)

Nem tekinthető bizományi ügyletnek az olyan ügylet, amelynél az eladó az általa vásárolt árut a vevő által meghatározott (limit) árban elszámolási kötelezettség nélkül adja eL. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 59d. (1927)

Nemzetközi egyezmény Olaszországgal. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 104-105a. (1927)

Nyugdijmegváltások és végkielégítések kereseti« és jövedelemadó kötelezettsége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 43-44d. (1927)

Okmánybélyeg helyett törvénykezési bélyeg használata mint szabályellénesség és nem mint bélyeghiány esete bírálandó el. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 95-96d. (1927)

Osztrák törvényjavaslat a hites revizorokról [!revíziókról]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 13-15a. (1927)

Pengőrendeletek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 15-16a. (1927)

Peres eljárásban az illeték megállapításánál a keresetlevél beadása najiján fennállott értéket kell alapul venni. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 58d. (1927)

A Polgári Jog Esettára. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 132a. (1927)

Rendelkezés lefoglalt ingókkal a kényszeregyességi eljárás során. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 287-289a. (1927)

Rádió, szerzői jog, sajtójog : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 208a. (1927)

Szerkesztői üzenetek. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 1-2. p. 155. (1927)

Szerkesztői üzenetek. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 3. p. 196. (1927)

Szerkesztői üzenetek. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 4. p. 228. (1927)

Szerkesztői üzenetek. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 5-6. p. 276. (1927)

Teljes ülés a kir. Kúrián. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 130a. (1927)

Temetési tilalom feljegyzése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 38-39a. (1927)

Táblázat : a polgári eljárásban irányadó fontosabb értékhatároknak pengőértékbrn való megállapitásáról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 32d. (1927)

Utszéli [!útszéli] jogesetek, vagy: ügyvédnek lenni jó. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 201-204a. (1927)

Vadász Lipót beszédei : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 82a. (1927)

Vagyonátruházási illeték. 1920. évi XXXIV. t.-c. 41. és 57. §. 117.303/1923. pümin. rend. 5. §. Az adó- és értékbizonyítványoknak az adásvételi szerződéssel egyidőben való bemutatásának elmulasztása csak bírság kiszabását vonhatja maga után és nem szolgálhat okul a vételár alapján előzetesen befizetett illetéken ielül kiszabott pótilleték utáni, a szerződés bemutatásától számított pótlék követelésére. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 113-114b. (1927)

Valorizációs gyakorlatunk 1927-ig. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 132a. (1927)

Védekezés a pénz értékleromlásáből eredő károk ellen : részlet: Dr. Nyulászy Jánosnak a balatonfüredi ügyvédkongresszuson 1927. évi szeptember hó 24-én ,,A forgalom, jogi akadályai" cim alatt tartott előadásából. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 217-223a. (1927)

Végrehajtási jogsegélyegyezmény Magyarország és Ausztria között. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 78-79a. (1927)

Wilhelm Gerloff und Franz Meisel: Handbuch der Finanzwíssenschaft, I. : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 62d. (1927)

A belvízi hajók lajstromozásáról és az azokra vonatkozó egyes jogviszonyokról szóló 1927:IX. t.-c ... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 106-107a. (1927)

A betegség- és balesetbiztosítás [!baleset biztosítás]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 15a. (1927)

A betegségi és baleseti kötelező biztosításról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 227-228a. (1927)

A biztosítási dij késedelmes fizetésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 1920:X. t.-c. ... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 107a. (1927)

A bányavállalatok társpénztárának kamatilleték-mentessége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 13d. (1927)

A cseh adóreform ... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 106b. (1927)

A csödönkivüli kényszeregyességi eljárásról szóló rendelet értelmezése, illetve ujabb módosítása és kiegészítése tárgyá. ban kelt 6340/1927. M. E. sz. rendelet ... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 179a. (1927)

A csödönkivüli kényszeregyezségi eljárásról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 105a. (1927)

A csődönkivüli kényszeregyezségi eljárásban a legkisebb hányad ujabb [!újabb] megállapítása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 140a. (1927)

A fizetett fényűzési forgalmi adót a fényűzést forgalmi adó alapjához hozzászámítani nem lehet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 128-129f. (1927)

A fényűzési adó uj [!új] tervezete. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 126-128f. (1927)

A fúziók illetékmentessége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 23-24d. (1927)

A főkövetelés járulékaként követelt kár a pertárgy értékének megállapításánál nem jön figyelembe. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 26-27d. (1927)

A göngyöleget alkotó hordó értékével a vevő meg lévén terhelve, a hordó visszaérkezte után eszközölt jóváírás nem szolgál a forgalmi adó alapjául. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 181-182f. (1927)

A halászlatról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 16a. (1927)

Új magyar könyvek és füzetek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). p. 70. (1927)

Új magyar könyvek, füzetek és lapok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 181-182. (1927)

Új magyar könyvek, füzetek és lapok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 246-247. (1927)

A kenyér és őrlemények forgalmi adómentessége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 105b. (1927)

A kereskedelmi törvény némely könyvelési vonatkozásáról ... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 132a. (1927)

A késedelmi kamatok és adóbehajtási illetékek mérséklése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 42d. (1927)

A készpénzben fizetendő illetékéit nem a részvénytársaság ügyvezető igazgatója, hanem az igazgatóság tagjai tartoznak kezességgel, és pedig azok, akik az illeték esedékessége idejében igazgatósági tagok, voltak. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 27-28d. (1927)

A köteles résznek az általános örökös részéről történt kiegészítése, a visszterhes jogszerzés fogalma alá nem vonható. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 114-115b. (1927)

A közkereseti társaságból kilépő tagnak készpénzben kifizetett, vagyonilletősége nem esik általános forgalmi adó alá. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 179-180f. (1927)

A lexikonok kora. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 1-2. pp. 152-153. (1927)

Államháztartás és költségvetés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 77-79d. (1927)

A m. kir. szabadalmi felsőbíróság megszüntetése ... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 227a. (1927)

A nemzetközi kereskedelmi kamara német csoportjának jelentése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 111b. (1927)

A német pénzügyminiszter legújabb nyilatkozata. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 92-93d. (1927)

A parlament most megnyílt ülésszakának. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 147-148f. (1927)

A pernek felperes részéről való letétele a követelésről való lemondással egyenlő hatálya s az a végzés, mellyel a váltó fizetést meghagyás hatályon kivül [!kívül] helyeztetett, olyan jogerős ujabb [!újabb] birói határozat, amely megszünteti a váltó fizetési meghagyással marasztalt alperes illetékfizetési kötelezettségét. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 58d. (1927)

A pertől való elállás tárgyában hozott határozat illetékmentes. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 96d. (1927)

A polgári perrendtartás törvénye és joggyakorlata : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 304a. (1927)

A pénzintézet érdekkörébe tartozó részvénytársaság kényszerfelszámolása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 139-140a. (1927)

A pénztartozás késedelmes teljesítése esetén a hitelezőt megillető kártérítés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 140a. (1927)

Értékpapirforgalmi adó. 1900. XI. t.-c. 4., 7. Az alkalmi egyesülés tagjainak egymás közötti ügyletei az értékpapirforgalmi adónak nem tárgyai. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 112b. (1927)

A részvénytársasági jognak ... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 30-33a. (1927)

A szakértői becslési díj megállapítása és abban való marasztalás tárgyában hozott határozat ellen a kir. közigazgatási bírósághoz panasszal élni nem lehet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 24d. (1927)

A szóbeli megállapodás ntján [!útján] történt ingatlanszerződést illetékkiszabás céljára 15 nap alatt be kell jelenteni. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 95d. (1927)

A tartozatlanul fizetett forgalmi adó visszatérítése a befizetéstől számitott 6 hónapon belül kérhető. Ennek eltelte után a visszatérítés azon a cimen sem kérhető, hogy a kir. közigazgatási bíróság egy más konkrét esetben az adómentességet állapította meg. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 181f. (1927)

A tatarozási adókedvezmény. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 76-77d. (1927)

A trianoni békeszerződéssel összefüggő egyes pénzkövetelések. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 105-106a. (1927)

A választottbiráskodás kézikönyve : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 303a. (1927)

A váltó csak akkor fizetési eszköz, ha az árunak kikötött ellenértéke gyanánt fizetésként adatik; a fedezeti váltó alapján nem lehet forgalmi adót követelni. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 58-59d. (1927)

A váltóilleték leszállítása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 105b. (1927)

A város (község) vállalatai önállóan és egymástól függetlenül alanyai a társulati adónak; a társulati adó tehát minden vállalat mérlege alapján külön-külön vetendő ki. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 149f. (1927)

A vétkesség áttörése a házasságbontó okok terén. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 150-152a. (1927)

Alföldy Ede: A törvényhozó hatalom jogi korlátai. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 85-87a. (1927)

Ambrus Ilona: A svéd középiskolák szervezete és élete : tanulmányi évem tapasztalataiból. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 160-164. (1927)

Auer László: A szabad magyar tengeri kikötő kérdése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 53-55d. (1927)

B. I.: A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének XXV. évi jelentése : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 117b. (1927)

B. J.: Kemény György: Die Volkswirtschaft Ungarns im Jahre 1926 : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 60-61d. (1927)

Balla Ignác: Eventuális kereseti kérelem. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 71a. (1927)

Balla Ignác: Felperesi viszontvétkesség a házassági bontó perben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 107-112a. (1927)

Balla Ignác: A Polgári Perrendtartás Magyarázata : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 256a. (1927)

Balla Ignác and Takács György: Olvasóinkhoz! In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 209a. (1927)

Ballagi Ernő: A gyakorlati ügyvédképzés kérdéséhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 125-127a. (1927)

Barankay Lajos: Nemzeti értékeink tudatosítása a nevelésben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 129-142. (1927)

Barcsai Károly: Az Országos Ág. Hitv. Ev. Tanáregyesület XI. évkönyve az 1925-26. évről, szerk. Dr. Szelényi Ödön : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 171-172. (1927)

Bartók Miklós: Az örök Jövendő : [vers]. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 4. p. 211. (1927)

Bartók Miklós: Minden jó lesz : [novella]. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 5-6. pp. 255-259. (1927)

Bartók Miklós: Néhány szó Vajda János centenáriumára. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 1-2. pp. 109-114. (1927)

Bartók Miklós and Madách Imre: Legyen világosság : (jegyzetek Az Ember tragédiájához). In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 3. pp. 166-171. (1927)

Baumgarten Alajos: Beethoven. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 4. pp. 197-199. (1927)

Beck Salamon: „Administrateur delégué" jogi minősége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 283-284a. (1927)

Beck Salamon: Alkusz-dij az ügylet létre nem jötte esetére. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 186a. (1927)

Beck Salamon: Az előfeltételtől független valorizáció. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 116-117a. (1927)

Beck Salamon: Az ügyvédi kamara ellen intézett támadások. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 129-130a. (1927)

Beck Salamon: Devalorizáció. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 182-183a. (1927)

Beck Salamon: Dologi adós valorizációs felelőssége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 146-148a. (1927)

Beck Salamon: Dr. Gráber Károly — kormányfőtanácsos. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 131a. (1927)

Beck Salamon: Döntések a kezesség köréből. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 284-286a. (1927)

Beck Salamon: Előleg megítélése egy hozandó ítéleti marasztalásra. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 183-184a. (1927)

Beck Salamon: Házasságon kivüli együttélés és turpis causa. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 184-185a. (1927)

Beck Salamon: Kezesség : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 205-207a. (1927)

Beck Salamon: Kizsákmányoló jogügylat. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 36-37a. (1927)

Beck Salamon: Kétoldalú turpitudo mellett valorizálás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 39a. (1927)

Beck Salamon: Külföldi Ítélet jogereje belföldön. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 236-237a. (1927)

Beck Salamon: Külföldön létrejött kényszeregyesség belföldi joghatálya. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 282-283a. (1927)

Beck Salamon: Olcsó ár — tisztességtelen verseny? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 109-111b. (1927)

Beck Salamon: Osztó-itélet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 123a. (1927)

Beck Salamon: Peresített váltókövetelés utólagos valorizációja. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 149a. (1927)

Beck Salamon: Perújítás bontóperi ítéletben hozott nőtartási marasztalás ellen. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 181-182a. (1927)

Beck Salamon: A Polgári Jog könyvtárának ... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 48a. (1927)

Beck Salamon: Pollák Illés : kamarai tiszteleti tag. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 77-78a. (1927)

Beck Salamon: Részvénytársasági fiók perbevonása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 121-122a. (1927)

Beck Salamon: Szabadságolt alkalmazott visszarendelése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 286-287a. (1927)

Beck Salamon: Tartásdíj visszamenő valorizálása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 40-41a. (1927)

Beck Salamon: Turpis causa és érdemtelenség. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 290-291a. (1927)

Beck Salamon: Ujabb lépés a kölcsönvalorizáció felé. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 68-69a. (1927)

Beck Salamon: Végrehajtás a nem felebbező alperes ellen felperes felebbezése [!fellebbezése] esetén. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 35-36a. (1927)

Beck Salamon: Ügylet-érvényesség és kényszer. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 179-181a. (1927)

Beck Salamon: Ügyvéd végrehajtási aktorátusa a perköltségre. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 41-42a. (1927)

Beck Salamon: A kúriai ítéletek tájékoztató értékéről. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 69-70a. (1927)

Beck Salamon: A relatív házassági bontó ok bírói mérlegeléséhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 185-186a. (1927)

Beck Salamon: A részvénytársaság igazgatósági tagjainak kártérítési felelőssége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 148-149a. (1927)

Beck Salamon: A személyiségi jog magánjogi oltalma. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 238a. (1927)

Beck Salamon and Varannai István: Az 1926. év magánjogi birói gyakorlata : mutatvány dr. Beck Salamon és dr. Varannai István „Az 1926. év magánjogi és hiteljogi birói gyakorlata" cimen [!címen] egyidejűleg megjelenő füzetéből). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 25-28a. (1927)

Beck Salamon and Varannai István: Az 1926. év magánjogi és hiteljogi birói gyakorlata. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 83a. (1927)

Beck Salamon and Varannai István: Hiteljogi gyakorlatunk 1926-ban : mutatvány dr. Beck Salamon és dr. Varannai István „Az 1926. év magánjogi és hiteljogi birói gyakorlata" cimen [!címen] egyidejűleg megjelenő füzetéből. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 29-30a. (1927)

Berczel Aladár: Határozott időre szóló szolgálati szerződések. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 278-281a. (1927)

Berczel Aladár: A szolgálati szabályzat és az 1910/1920. M. E. sz. rendelet viszonya : (Egységes jogügylet. — A törzsfizetés és az u. n. Tébe-segély birói minősítése). In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 22-25a. (1927)

Berzeviczy Albert: Berzeviczy Albert elnöki megnyitó beszéde a M. T. Akadémiának 1927. febr. 21-én tartott összes ülésén : megemlékezés Pestalozziról halálának századik évfordulója alkalmából. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 79-80. (1927)

Blau György: 100 százalékban vagy a megélhetés drágulása szerint? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 119-120a. (1927)

Blau György: 100 százalékban vagy az ingatlan értékemelkedése szerint? In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 120-121a. (1927)

Blau György: „Bennfoglaltatik". In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 241a. (1927)

Blau György: Büntetőítélet kihatása a polgári perre. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 242-243a. (1927)

Blau György: Gyermek törvénytelenítése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 232-233a. (1927)

Blau György: Hatáskör a valorizáció kérdésében. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 235-236a. (1927)

Blau György: Holttányilvánitás, házasság, gyermek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 233-235a. (1927)

Blau György: Kikötött nagyobb kamat továbbfolyása késedelemben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 123-124a. (1927)

Blau György: Kényszeregyezség összefüggése perrel és végrehajtással. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 118-119a. (1927)

Blau György: Nem gazdagodott ... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 122-123a. (1927)

Blau György: Pestvidéki [!Pest vidéki] részvénytársaságok. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 117-118a. (1927)

Blau György: A részvalorizáció technikájához. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 241-242a. (1927)

Bodroghy József: Az Országos Mezőgazdasági Kamara évi jelentése : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 117b. (1927)

Bodroghy József: Az uj [!új] költségvetés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 55-56d. (1927)

Bodroghy József: Dr. Fellner Frigyes: Az adózás jelen állása Magyarországon : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 115-116b. (1927)

Bodroghy József: Dr. György Ernő: Köztartozások és hitelvédelem : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 116-117b. (1927)

Bodroghy József: A középosztály adóproblémája. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 119-122f. (1927)

Breit Zoltán: Az állami tisztviselők hivatali illetményeire vezethető végrehajtásról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 228-230a. (1927)

Burckhardt Walther: Die Organisation der Rechtsgemeinschaft. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 210-211a. (1927)

Bíró Imre: Öreg diák visszanéz, szerk. Dr. György Lajos : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 64-65. (1927)

Csorna Kálmán: Kik a fellebbvitelre jogosult érdekeltek a gyámhatósági eljárásban? : mutatvány szerzőnek ,,Dolgozatok a gyámi jog köréből" cimen [!címen] megjelent munkájából. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 140-143a. (1927)

Csáky Gyula: A többtermelés mechanizmusa. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 133-136f. (1927)

Császár Mihály: Zelovich Kornél: A m. kir. József-műegyetem és a hazai technikai felső oktatás története : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 59-60. (1927)

Deutsch Maurus: Az osztrák végrehajtási eljárás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 252-255a. (1927)

Dienes István: Márciusi történet. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 3. pp. 161-164. (1927)

Dobos László: Költemények : Új Julián keserve ; Dal a kályha mellől. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 1-2. p. 129. (1927)

Dobos László: Salome-torzó : [vers]. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 5-6. p. 260. (1927)

Dobos László: Világfordulás : (legenda). In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 4. pp. 201-203. (1927)

Dobos László: És közben este lett... : egy felvonás. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 5-6. pp. 235-242. (1927)

Doroghy Kálmán: A menytartási kötelezettség. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 61-66a. (1927)

Dálnoki-Kováts Jenő: Drágulás és életszínvonal. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 165-170f. (1927)

Ember István: Emil Clemens Scherer: Geschichte und Kirchengeschichte an den deutschen Universitäten : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 233-237. (1927)

Endrényi Tivadar: A Munkásbiztositó Pénztárnál alkalmazott orvosgyakornokok jogállása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 291-292a. (1927)

Fenyő Miksa: Három esztendő fináncgazdasága. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 33-38d. (1927)

Fittler Dezső: Üdvözlet a Vándorgyűlésnek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 159-161a. (1927)

Fornheim Ernő: A munkajog uj [!új] iránya és a béregyeztetés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 175-179a. (1927)

Fornheim Ernő: A munkajog uj [!új] iránya és a béregyeztetés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 274-278a. (1927)

Frank Antal: Az önismeretre való nevelés módszere. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 43-47. (1927)

Frank Antal: Merítsünk Pestalozzi lelkéből. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 3. pp. 157-159. (1927)

Frank Antal: Tóth Tihamér: A vallásos ifjú : I-II. kötet : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 227-228. (1927)

Friml Aladár: Az újkori nevelés története, írta Dr. Fináczy Ernő : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 218-221. (1927)

Fränkel Pál: Bérleti felmondási jog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 152-153a. (1927)

Fränkel Pál: Nevelőintézetbe való beiratás [!beíratás] joghatálya. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 152a. (1927)

Fränkel Pál: A fellebbezési nyilvános előadás ... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 281-282a. (1927)

Fränkel Pál: A fizetőképtelenség nyilvánossága. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 112-116a. (1927)

Fränkel Pál: A kamatkérdés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 289-290a. (1927)

Fröhlich Károly: Kiváló matematikusok és fizikusok, összeáll. Nagy József : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 65-66. (1927)

Gazda Károly: A kapitalisztikus fejlődés iránya. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 65-70d. (1927)

Gaál György: Alkony. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 1-2. pp. 137-143. (1927)

Gaál György: Alkony (2.). In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 3. pp. 173-179. (1927)

Gaál György: Alkony : (3.). In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 4. pp. 212-217. (1927)

Gaál György: Lélek-órán. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 1-2. p. 144. (1927)

Glücksthal Andor: Harc a kettős illetékezés ellen. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 7-11d. (1927)

Glücksthal Andor: A jelzálogadósIevélről. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 143-146f. (1927)

Glücksthal Andor: A kereseti-, jövedelem- és vagyonadó megrögzítése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 12-13d. (1927)

Glücksthal Andor and Heinsheimer Karl: Die Zivilgesetze der Gegenwart. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 154-155a. (1927)

Groák László: Gondolatok az ügyvédi munkaalkalmak szaporításáról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 297-299a. (1927)

Gráber Károly: Ügyvédi közmegbizatások [!közmegbízatások]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 247-250a. (1927)

Gulyás Pál: Költemények : Az elhagyott tenger ; Ismeritek anyátokat? In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 3. p. 165. (1927)

Gyulai Ágost: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : [XXXV. naggyűlés 1927. március 19-én] : [Gyulai Ágost titkári jelentése]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 188-192. (1927)

Gyulai Ágost: Pestalozzi emlékezete : halálának századik évfordulóján. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 81-91. (1927)

György Ernő: Az alkalmazotti fizetések lefoglalásának kérdéséhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 19-20a. (1927)

György Ernő: Részvényjogunk reformja és az angol-amerikai részvényjog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 99-102a. (1927)

György Ernő: Részvényjogunk reformja és az angol-amerikai részvényjog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 143-146a. (1927)

György Ernő: Részvényjogunk reformja és az angol-amerikai részvényjog : befejezés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 224-227a. (1927)

Halász Ferenc: Az uj [!új] engedményilleték. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 97-100b. (1927)

Hantos Elemér: Közép-Európa gazdasági együttműködése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 1-4d. (1927)

Herda László: Búcsúzóban. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 5-6. pp. 273-274. (1927)

Herda László: Költemények : Csak egy kérés... ; Hiszek-e? In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 3. p. 172. (1927)

Huppert Leó: Adótartozás csődben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 56-57d. (1927)

Huppert Leó: Igazgatósági tag felelőssége a társulat adóiért Németországban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 152-153f. (1927)

Huppert Leó: A budapesti ügyvédi kamara jelentése az 1926. évről. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 127-128a. (1927)

Huppert Leó: A közvetítő kereskedelem forgalmi adójának ujabb [!újabb] szabályozása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 122-126f. (1927)

Huppert Leó: A megajándékozott felelőssége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 149-150a. (1927)

Jeszenszky Sándor: A képzőművészet iránti érzék nevelése az iskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 143-148. (1927)

Joó Ferenc: Legénységi állományú egyén fizetésének lefoglalása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 16-18a. (1927)

Judik József: A német tőkepiac és az uj [!új] birodalmi kölcsön. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 84-86d. (1927)

Juhász Géza: Feltámadás : [vers]. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 4. p. 200. (1927)

Juhász Géza: Költemények : Esti béke ; Tél ködében. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 5-6. p. 243. (1927)

Juhász Géza: Testvér, bocsáss meg : [vers]. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 3. p. 160. (1927)

Karl János: Dr. Fodor Ferenc: A magyar elemi népiskolai földrajzoktatás : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 61-62. (1927)

Kempelen Attila: Az ifjúság testi és lelki fejlődésének szakaszairól. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 203-211. (1927)

Kemény Ferenc: Az elszakított magyarság közoktatásügye, szerk. és bev. Kornis Gyula : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 53-55. (1927)

Kemény Ferenc: Gróf Klebelsberg Kuno beszédei, cikkei és törvényjavaslatai 1916-1927 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 165-167. (1927)

Kemény Ferenc: Lux Gyula: A nyelv : nyelvlélektani tanulmány : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 224-226. (1927)

Kemény Ferenc: Magyar Pestalozzi-bibliográfia. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 100-114. (1927)

Kemény Ferenc: Pedagógiai és tankönyvkiállítás Budapesten. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 157-159. (1927)

Kemény Ferenc: Pestalozzi Magyarországon. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 92-99. (1927)

Kemény Ferenc: Pestalozzi, írta Schneller István dr. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 167-168. (1927)

Kemény Ferenc: Raoul H. Francé: Der Weg zu mir : der Lebenserinnerungen erster Teil : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 175-177. (1927)

Kemény Ferenc: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 123-124. (1927)

Kemény Ferenc: William S. Learned: The quality of the educational process in the United States and in Europe : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 237-238. (1927)

Kemény Ferenc: A budapesti német birodalmi iskola. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 48-51. (1927)

Kemény Ferenc and Arató Amália: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 71-72. (1927)

Kemény Ferenc and Nagy L. József: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 247-252. (1927)

Kemény György: A kamatláb kialakulása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 44-47d. (1927)

Kerényi Károly: A Kikero-ejtés lélektanához. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 212-216. (1927)

Kindlovits Pál: Quint József és Drozdy Gyula: Beszéd- és értelemgyakorlatok tanítása az I. osztályban : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 170-171. (1927)

Király Ferenc: Az Országos Ügyvédszövetség első vándorgyűlése Balatonfüreden, 1927. évi szeptember hó 22-től 25-ig. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 200-201a. (1927)

Király Ferenc: Bevezető. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 1-2c. (1927)

Király Ferenc: Törvényjavaslat a biztosítási dij késedelmes fizetésével kapcsolatos egyes kérdésekről. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 10-13a. (1927)

Király Ferenc: Uj [!új] irányok a biztosítás körében. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 103-104a. (1927)

Király Ferenc and Balkányi Kálmán and Belatini Belatiny Arthur and Benedek Sándor and Dési Géza and Fenyő Miksa and Glücksthal Samu and Györki Imre and Holitscher Szigfrid and Kozma Jenő and Pap József and Rákosi Jenő and Ripka Ferenc and Schuster Rudolf and Szterényi József and Thury Zoltán and Végh Károly: Bevezető. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 3-28c. (1927)

Király Ferenc and Balkányi Kálmán and Belatini Belatiny Arthur and Benedek Sándor and Dési Géza and Fenyő Miksa and Glücksthal Samu and Györki Imre and Holitscher Szigfrid and Kozma Jenő and Pap József and Rákosi Jenő and Ripka Ferenc and Schuster Rudolf and Szterényi József and Thury Zoltán and Végh Károly: Bevezető. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 3-28g. (1927)

Kornis Gyula: Pestalozzi öröksége : halálának százéves évfordulóján, 1927. febr. 17-én, a Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaságában tartott ünnepi ülés elnöki megnyitója. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 73-78. (1927)

Kornis Gyula: A német népiskolai törvényjavaslat. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 193-202. (1927)

Kornis Gyula and Gyulai Ágost and Berzeviczy Albert and Kemény Ferenc: Inhaltsangabe des Pestalozzi-Heftes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 125-128. (1927)

Korom Zoltán: Köd : [vers]. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 3. p. 179. (1927)

Kovács Marcel: A polgári perrendtartás magyarázata. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 83a. (1927)

Koós István: Az 1907. évi III. t.-c.-ben nyujtott [!nyújtott illetékkedvezmények : folytatás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 70-75d. (1927)

Koós István: Az 1907. évi III. t.-c.-ben nyujtott [!nyújtott] illetékkedvezmények. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 38-42d. (1927)

Káldor György: A Columbia University a szövetségközi adósságokról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 18-19d. (1927)

Káldor György: Külkereskedelmi mérlegünk passzávitása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 87-89d. (1927)

Káldor György: A világgazdasági konferencia. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 49-50d. (1927)

Langhoffer Mihály: A farsang legnagyobb poétája. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 3. pp. 193-195. (1927)

Langhoffer Pál: A magyar sajtó irredentája. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 1-2. pp. 130-131. (1927)

Langhoffer Pál: A megszállt Felvidék irodalma (3.) : az irodalomról. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 5-6. pp. 244-253. (1927)

Langhoffer Pál: A megszállt Felvidék irodalma : (folytatólagos közlemény). In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 4. pp. 206-210. (1927)

Langhoffer Pál and Molnár József and Tamás Aladár: Új francia költők. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 4. pp. 224-225. (1927)

Losonczy László: Az öreg Petrusz fogadása : [novella]. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 5-6. pp. 261-264. (1927)

Lux Gyula: Dr. Ernst Otto: Methodik und Didaktik des neusprachlichen Unterrichts : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 178-180. (1927)

Lux Gyula and Aronstein Philipp: Philipp Aronstein: Methodik des neusprachlichen Unterrichts : Erster Band: Die Grundlagen : Zweiter Band: Der englische Unterricht : [könyvismertető]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 177-178. (1927)

Láczer István: Mr. Arthur Mayhew: The Education of India : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 180-181. (1927)

Lányi Kálmán: Alkonyat : [vers]. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 3. p. 185. (1927)

Lányi Kálmán: Kék szem : [vers]. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 5-6. p. 265. (1927)

Lénárt Vilmos: Adóamnesztia. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 4-6d. (1927)

Lénárt Vilmos: A látszólagos nyereségek megadóztatása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 136-139f. (1927)

M. : Magyar Statisztikai Évkönyv : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 131f. (1927)

M. : Magánjog. Vezérfonal a Magyar Magánjogból tartott egyetemi előadásokhoz : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 204-205a. (1927)

M. : Nemzetközi kötelmi jog : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 302a. (1927)

M. : A jelzálogadóslevél : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 301-302a. (1927)

M. : A tisztességtelen verseny : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 256a. (1927)

M. : A valorizáció fogalma és értékelmélete : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 302-303a. (1927)

Major Róbert: Az osztrák alkalmazotti biztositás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 90-92d. (1927)

Markos Olivér: Ügyvédi tisztesség és kari tekintély. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 133-137a. (1927)

Markos Olivér: Ügyvédi tisztesség és kari tekintély. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 161-167a. (1927)

Marton Géza: Az egyetemi jogtanitás Európa főbb államaiban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 83a. (1927)

Meszlény Artur: Liechtenstein magánjogi törvénykönyve. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 5-10a. (1927)

Meszlény Artur: Nemzetközi kartellmozgalom. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 14-16d. (1927)

Meszlény Artur: A nemzetközi ipari kartellekről ... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 51-52d. (1927)

Meszlény Artúr: Előszó. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 1-2g. (1927)

Meszlény Artúr: Kölcsönkövetelések felértékelése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 168-175a. (1927)

Meszlény Artúr: Módszeres jogfejlesztés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 1-5a. (1927)

Meszlény Artúr: A világgazdasági konferencia és a kartellkérdés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 100-102b. (1927)

Mihály László: Carmen : [vers]. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 4. p. 218. (1927)

Mihály László: Én nem tudok örüni... : [vers]. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 5-6. pp. 264-265. (1927)

Mitrovics Gyula: Szanálás és nevelés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 1-10. (1927)

Musset Alfred de and Gulyás Pál: Lucie : elégia. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 4. pp. 204-205. (1927)

Nagy Dezső: A kötelmi szolgáltatások egyensúlya. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 261-267a. (1927)

Nagy Dezső Bálint: Okirati illeték — okirat nélkül. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 172-174f. (1927)

Nagy Ferenc: A vén róka. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 1-2. pp. 145-148. (1927)

Nagy József: Kornis Gyula: A magyar művelődés eszményei 1777-1848 : I-II. kötet : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 221-224. (1927)

Nagy József: A fizikus tanárjelöltek kiképzése Németországban és Ausztriában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 35-43. (1927)

Nagy József Béla: Université de Paris : livret de l'Etudiant 1926-1927 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 244-246. (1927)

Némedy Gyula: Az irredentizmus a pedagógiában. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 4. pp. 219-222. (1927)

Osváth Ferenc: A csődtömeggondnok szegényjoga [!szegény joga]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 240-241a. (1927)

Pap József: Az ügyvédség kérdéséhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 187-194a. (1927)

Pethő Tibor: A bianco váltó lejárata. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 87-91a. (1927)

Popper Tódor: Ügyvédi numerus clausus. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 293-296a. (1927)

Quint József: Barcsai Károly: Költők, írók jellemrajza : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). p. 172. (1927)

Quint József: Dr. Winkler-Hermaden V. : Psychologie des Jugendführers : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 239-240. (1927)

Quint József: Fekete József és Váradi József: Széchenyi vallomásai és tanításai : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 55-57. (1927)

Quint József: J. Göttler: System der Pädagogik im Umriss : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 238-239. (1927)

Quint József: A kisdedóvónőképzők új tanterve. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 51-53. (1927)

Quint József and Petri Pál: Dr. Petri Pál: Az óvónőképzés reformja : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 57-58. (1927)

Rados K. Béla: Gyóni Géza ébresztgetése. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 1-2. pp. 151-152. (1927)

Rados K. Béla: A diáktársadalom szociológiája. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 1-2. pp. 124-125. (1927)

Rakorszky Menyhért: Problémák a törvényes zálogjog körül. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 54-59a. (1927)

Rakovszky Menyhért: Az uj [!új] kárkamatkérdéshez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 238-240a. (1927)

Rácz Lajos: Ingatlan vételárának kamata mint tartásdíj. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 186-187a. (1927)

Rónai Sándor: Csődmegtámadási perek kritikája. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 230-232a. (1927)

Sarvajcz László: Rőzseláng. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 3. pp. 180-185. (1927)

Schreyer Jakab: A csődön kívüli támadójog kérdése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 257-261a. (1927)

Schulcz Ferenc: Belga reformtörekvések a kereskedelmi társaságok jogában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 268-274a. (1927)

Schulcz Ferenc: Dr. Szende Péter Pál: „A korlátolt felelősségű társaság" : Budapest, 1927. Grill Károly kiadása. 243 oldal : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 156-157a. (1927)

Schuschny Henrik: Iskola és tuberkulózis. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 11-24. (1927)

Schuster Rudolf: Reformirányok a dologi és kötelmi jogban : részlet Szerzőnek a Wiener Juristische Gesellschaft-ban f. évi február hó 23-án megtartott előadásából. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 49-53a. (1927)

Schuster Rudolf and Meszlény Artúr: A csődönkivüli támadójog kérdéséhez : észrevételek dr. Meszlény Artúr ily tárgyú törvénytervezetéhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 213-217a. (1927)

Schäfer László: A középosztály-probléma. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 80-84d. (1927)

Siklaki István: Nuda vertias. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 5-6. pp. 229-233. (1927)

Singer Ernst: Absolute und relatíve Rechte. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 209-210a. (1927)

Sz. I.: Adóvégrehajtás elleni igénylés : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 61-62d. (1927)

Szalay Zoltán: Az új nemzetközi jog : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 158a. (1927)

Szalay Zoltán: A tudomásszerzés időpontja a K. T. 19. §-ában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 66-68a. (1927)

Szekerke Lajos: A szellemi szabad foglalkozások megadóztatása : 1. Általános forgalmi adó. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 140-143f. (1927)

Szekerke Lajos: A szellemi szabadfoglalkozások [!szabad foglalkozások] megadóztatása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 161-165f. (1927)

Szelényi Ödön: Else Croner: Die Psyche der weiblichen Jugend : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 69-70. (1927)

Szelényi Ödön: Molnár Oszkár: A tanítási módszer történeti fejlődése : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 60-61. (1927)

Szelényi Ödön: Nagyenyedi album, szerk. Lukinich Imre : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 62-64. (1927)

Szelényi Ödön: A legújabb Pestalozzi-irodalom : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 114-123. (1927)

Szelényi Ödön and I. Diénes Jenő and Kálniczky Géza: I. Diénes Jenő: Nagyenyedi diákélet a XIX. század végén : [könyismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). p. 66. (1927)

Szemerédy János: Álmok éjén : [vers]. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 3. p. 186. (1927)

Szende Péter: A kereskedelmi törvény kézikönyve. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 47a. (1927)

Szigeti László: Ügyvédi összeférhetetlenség és bifurkáció. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 250-251a. (1927)

Szigeti László and Beck Salamon and Varaimai István: Dr. Beck Salamon és Dr. Varaimai István: Az 1926. év magánjogi és hiteljogi birói gyakorlata : „Polgári Jog" könyvtára 3. szám. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 131-132a. (1927)

Sziklai Ferenc: Az illetményrendezés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 176-177f. (1927)

Sziklai Ferenc: Bonyodalmak a reparáció körül. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 174-176f. (1927)

Sziklai Ferenc: Külkereskedelmünk alakulása és a külföldi hitelek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 20-22d. (1927)

Sziklai Ferenc: A Rothermere lord. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 147f. (1927)

Sziklai Ferenc: Szociális éra a törvényhozásban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 176f. (1927)

Sziklai Ferenc: A fogyasztás finanszírozása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 16-18d. (1927)

Sziklai Ferenc: A német és a magyar konjunktura [!konjunktúra]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 177-178f. (1927)

Tatics Péter: A telekkönyvi jog zsebkönyve. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 47-48a. (1927)

Tettamanti Béla: Willy Hellpach: Die Wesensgestalt der deutschen Schule : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 240-244. (1927)

Trócsányi Dezső and Kemény Ferenc and Kornis Gyula: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 182-187. (1927)

Vadász Béla: Az igazság szeretete és az erkölcsi jó. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 1-2. pp. 126-128. (1927)

Varannai Aurél: Gazdasági orientáció Jugoszlávia felé. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 19-20d. (1927)

Varannai Aurél: A szövetkezetek és a kereskedelem. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 89-90d. (1927)

Varannai István: Az ingójelzálogjogról : megjegyzések a Javaslat bírálataihoz. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 91-99a. (1927)

Varannai István: Az uj [!új] kárkamatrendelet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 138-139a. (1927)

Varannai István: Az utódállamok ügyvédeinek pozsonyi konferenciája. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 76-77a. (1927)

Varannai István: Az ügyvédi munkaalkalmak szaporítása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 194-200a. (1927)

Varannai István: Balatonfüred : jegyzetek az Országos Ügyvédszövetség 1927 szeptember 23—25-i vándorgyűléséről. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 243-247a. (1927)

Varannai István: Betüsoros [!betűsoros] illetékkalauz. Összeállították dr. Nyulászi Alajos és dr. Fluck András : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 156a. (1927)

Varannai István: Dr. Beck Salamon: Kötelemvalósulás : a Polgári Jog könyvtára 2. füzete : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 79-82a. (1927)

Varannai István: A csődtörvény kézikönyve : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 207a. (1927)

Varannai István: A kamatkérdést ... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 33-34a. (1927)

Verlaine Paul and Gulyás Pál: Az égnek túl a háztetőn = Le ciel est par dessus le toit.... In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 5-6. p. 234. (1927)

Waldapfel János: Basedow Elementarwerlkjének magyar előfizetője. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 216-218. (1927)

Waldapfel János: Die Paedagogik [!Pädagogik] Plutarchs und ihre Quellen nach den echten Schriften der Moralia, von Luise Müller : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 174-175. (1927)

Waldapfel János: Helen Parkhursts Dalton-Plan und seine Verwendung in England, von Marie Steinhaus : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 172-174. (1927)

Waldapfel János: Pädagogik, Ethische Grundlegung und System, von Dr. Max Wentscher : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 228-233. (1927)

Waldapfel János and Kerschensteiner Georg: A műveltség elmélete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 149-156. (1927)

Z. Szabó Bertalan: Tőbbtermelés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 106-109b. (1927)

Zajtai Szabó Bertalan: Közmunkák és betterment. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 47-49d. (1927)

Zádor Béla: A belvízi hajólajstrom kérdése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (3). 22-23d. (1927)

Ádám Imre: Mese a kárpáti erdőkből. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 1-2. pp. 117-121. (1927)

Ádám Zoltán: Kata. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 1-2. pp. 132-135. (1927)

Ádám Zoltán: Költemények : A mult [!múlt] temetése ; Tabán lakója. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 4. p. 223. (1927)

Ádám Zoltán: Requiem. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 4. pp. 225-227. (1927)

Éltes Mátyás: Ad. Ferriére: Transformos l'école : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 67-69. (1927)

Éltes Mátyás: Adatok a gyengeelméjű gyermekek oktatásának történetéhez. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 25-34. (1927)

Éltes Mátyás: Dr. Marczell Mihály: A katholikus [!katolikus] nevelés szelleme : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 226-227. (1927)

Éltes Mátyás: Weszely Ödön: Korszerű nevelési problémák : Tanulmányok. Szent István- Könyvek, 45. sz. Budapest, 1927. A Szent István-Társuiat kiadása. (Kis 8-r., 217 lap.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (36). pp. 168-169. (1927)

Éltető Lajos: Éjféli vonaton : [vers]. In: Botond : szépirodalmi és tudományos folyóirat, (3) 5-6. p. 254. (1927)

Book

Emlékkönyv a Szegedi Gyorsírók Egyesülete 25 éves fennállása alkalmából : 1902-1927.

Névjegyzék a külterületi térképhez.

Szeged.

Szeged szab. kir. város 1928. évi költségelőirányzata.

Szeged szab. kir. város házipénztárának, a város kezelése alatt álló alapok, alapitványok és városi üzemek 1926. évi zárószámadása.

A Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jelentése a kerület 1926. évi közgazdasági viszonyairól.

A magyar egyetemi tanárok 1927. évi május hó 25-27-iki szegedi összejövetelének programmja [!programja].

Banner János: Die in Ungarn gefundenen Hockergräber.

Banner János: Népvándorláskori sírok Nagykamaráson.

Banner János: A magyarországi zsugoritott [zsugorított] temetkezések.

Bibó István: A primitiv [primitív] ember világa.

Bruckner Győző: A K2 S2 O8 és K J reactiojánál fellépő neutralis sóhatásról : doktori értekezés.

Cs. Sebestyén Károly: A szegedi Palánk.

Cs. Sebestyén Károly: A szegedi Szent Demeter-templom épités-története [!építés-története].

Csinádi Gerő: Adatok a Plumbaginaceae család rendszertani értékeléséhez : bölcsészetdoktori értekezés.

Czibula Antal: A gazdag város szegénysége.

Diószeghy András: Rotaresti Dobsa Lajos : irodalomtörténeti vázlat.

Dávid Lajos: Gyógyszerészet - Gyógyszervizsgálat : minőleges vizsgálatok.

Eperjesy Kálmán: A Maros szabályozása Makónál 1754-ben.

Erdődi Kálmán and Márki Sándor: Földrajz : a polgári leányiskolák III. osztálya számára - III. rész : Afrika, Amerika, Ausztrália és Óceánia, sarkvidékek, Magyarország áttekintése.

Fekete Antónia: A magyar zárhangok története.

Geszti Lajos: Földrajz I. : a magyar medence leírása : a középiskolák I. osztályának tananyaga.

Hézser Aurél: Földrajz : a felső kereskedelmi iskolák I. évfolyama számára - I. rész : I. alapfogalmak áttekintése ; II. Ausztrália, Afrika, Amerika és Ázsia gazdasági földrajza.

Jung Sándor: A nedves, egészségtelen lakások Szeged szab. kir. város belterületén.

Kalmár Gusztáv and Varga Sebestyén: Földrajz : a gimnázium, reálgimnázium és reáliskola III. osztálya számára : Afrika, Amerika és a Sarkvidékek leírása - csillagászati földrajz.

Karl János and Vargha György: Földrajz középiskolák számára - IV. kötet: Általános földrajz : a középiskolák IV. osztálya számára.

Klebelsberg Kuno: Gróf Klebelsberg Kuno beszédei, cikkei és törvényjavaslatai : 1916-1926.

Klebelsberg Kuno: La cooperazione intellettuale tra l'Italia e l'Ungheria : discorso pronunciato de Cuno Klebelsberg il 16 marzo 1927 a Roma.

Klebelsberg Kuno: Neonacionalizmus.

Kormányos Benő: Megemlékezések : tíz év Magyarország szomorú történetéből : 1914-1924.

Kovács Mária Olga: Hugo von Hofmannsthal drámai művészete.

Kováts József: Szentes közgazdasága.

Lugosi Döme: Kelemen László és az első "Magyar játszó Színi Társaság".

Lugosi Döme: Lugosi Döme jelentése a Nemzeti Múzeum kézirattárában végzett munkálatairól : 1927.

Lugosi Döme: A perfelvétel : egyfelvonásos komédia.

Marjalaki K. Lajos: Földrajz : a polgári fiúiskolák számára - II. rész: Európa.

Milkó Endréné: Bandi könyve : gyermektörténetek.

Milkó Endréné: Versek.

Márky Imre: Mécsesek Tömörkény sírjára : halálának tizedik évfordulóján.

Márton György: A makói hagyma termesztése : emberföldrajzi kép.

Rössler Mária Irén: Magyar domonkosrendi példák és legendák : néhány középkori magyar vonatkozású, domonkosrendi költői történet Ferrari Zsigmond "De rebus Ungaricae provinciae sac. ordinis praedicatorum" cimű művéből : bölcsészdoktori értekezés.

Szalay József: Széchenyi emlékezete.

Szandtner Pál: Szegedi egyetemi tájékoztató.

Sándor László: Tanulmányok a benzalcumaranonok köréből : bölcsészdoktori értekezés.

Tonelli Sándor: Emberi problémák.

Vadász Lajos: Magánjogunk főbb elvei és az uj jogfejlődés : az utolsó 17 esztendő 1911-1927. kodifikált anyagának forrásgyűjteménye.

Zolnai Béla: A janzenista Rákóczi.

Árva János: Boszorkányperek Csanádvármegyében.

Ürmössyné Nagy Júlia: Gödöllő emberföldrajzi leírása.

Journal

Alföldi ipar. - 1. évf. (1927) augusztus 20.

Alföldi ipar. - 1. évf. (1927) augusztus 27.

Alföldi ipar. - 1. évf. (1927) december 03.

Alföldi ipar. - 1. évf. (1927) december 10.

Alföldi ipar. - 1. évf. (1927) december 17.

Alföldi ipar. - 1. évf. (1927) december 25.

Alföldi ipar. - 1. évf. (1927) július 9.

Alföldi ipar. - 1. évf. (1927) november 12.

Alföldi ipar. - 1. évf. (1927) november 19.

Alföldi ipar. - 1. évf. (1927) november 26.

Alföldi ipar. - 1. évf. (1927) november 5.

Alföldi ipar. - 1. évf. (1927) október 1.

Alföldi ipar. - 1. évf. (1927) október 15.

Alföldi ipar. - 1. évf. (1927) október 22.

Alföldi ipar. - 1. évf. (1927) október 29.

Alföldi ipar. - 1. évf. (1927) október 8.

Alföldi ipar. - 1. évf. (1927) szeptember 17.

Alföldi ipar. - 1. évf. (1927) szeptember 24.

Automobil motorsport. - 2. évf. (1927) 1. sz.

Automobil motorsport. - 2. évf. (1927) 10. sz.

Automobil motorsport. - 2. évf. (1927) 11. sz.

Automobil motorsport. - 2. évf. (1927) 13. sz.

Automobil motorsport. - 2. évf. (1927) 14. sz.

Automobil motorsport. - 2. évf. (1927) 15. sz.

Automobil motorsport. - 2. évf. (1927) 16. sz.

Automobil motorsport. - 2. évf. (1927) 17. sz.

Automobil motorsport. - 2. évf. (1927) 18. sz.

Automobil motorsport. - 2. évf. (1927) 19. sz.

Automobil motorsport. - 2. évf. (1927) 2. sz.

Automobil motorsport. - 2. évf. (1927) 20. sz.

Automobil motorsport. - 2. évf. (1927) 21. sz.

Automobil motorsport. - 2. évf. (1927) 22. sz.

Automobil motorsport. - 2. évf. (1927) 23. sz.

Automobil motorsport. - 2. évf. (1927) 24. sz.

Automobil motorsport. - 2. évf. (1927) 3. sz.

Automobil motorsport. - 2. évf. (1927) 4. sz.

Automobil motorsport. - 2. évf. (1927) 5. sz.

Automobil motorsport. - 2. évf. (1927) 6. sz.

Automobil motorsport. - 2. évf. (1927) 7. sz.

Automobil motorsport. - 2. évf. (1927) 8. sz.

Automobil motorsport. - 2. évf. (1927) 9. sz.

Botond : Szépirodalmi és tudományos folyóirat III. évf. (1927) 1-2. sz.

Botond : Szépirodalmi és tudományos folyóirat III. évf. (1927) 3. sz.

Botond : Szépirodalmi és tudományos folyóirat III. évf. (1927) 4. sz.

Botond : Szépirodalmi és tudományos folyóirat III. évf. (1927) 5-6. sz.

Credo. - 5.évf. (1927) 1.sz.

Credo. - 5.évf. (1927) 10-11.sz.

Credo. - 5.évf. (1927) 12.sz.

Credo. - 5.évf. (1927) 2.sz.

Credo. - 5.évf. (1927) 3.sz.

Credo. - 5.évf. (1927) 4.sz.

Credo. - 5.évf. (1927) 5.sz.

Credo. - 5.évf. (1927) 6-7.sz.

Credo. - 5.évf. (1927) 9.sz.

Egyházi hiradó. - 6. évf. (1927) 1. sz.

Egyházi hiradó. - 6. évf. (1927) 10. sz.

Egyházi hiradó. - 6. évf. (1927) 11. sz.

Egyházi hiradó. - 6. évf. (1927) 12. sz.

Egyházi hiradó. - 6. évf. (1927) 13. sz.

Egyházi hiradó. - 6. évf. (1927) 14-15. sz.

Egyházi hiradó. - 6. évf. (1927) 16. sz.

Egyházi hiradó. - 6. évf. (1927) 17. sz.

Egyházi hiradó. - 6. évf. (1927) 18. sz.

Egyházi hiradó. - 6. évf. (1927) 19. sz.

Egyházi hiradó. - 6. évf. (1927) 2. sz.

Egyházi hiradó. - 6. évf. (1927) 21-22. sz.

Egyházi hiradó. - 6. évf. (1927) 23. sz.

Egyházi hiradó. - 6. évf. (1927) 24-25. sz.

Egyházi hiradó. - 6. évf. (1927) 26-27. sz.

Egyházi hiradó. - 6. évf. (1927) 28-29. sz.

Egyházi hiradó. - 6. évf. (1927) 3. sz.

Egyházi hiradó. - 6. évf. (1927) 30-31. sz.

Egyházi hiradó. - 6. évf. (1927) 32-33. sz.

Egyházi hiradó. - 6. évf. (1927) 34-35. sz.

Egyházi hiradó. - 6. évf. (1927) 36. sz.

Egyházi hiradó. - 6. évf. (1927) 37. sz.

Egyházi hiradó. - 6. évf. (1927) 38. sz.

Egyházi hiradó. - 6. évf. (1927) 39. sz.

Egyházi hiradó. - 6. évf. (1927) 4. sz.

Egyházi hiradó. - 6. évf. (1927) 40. sz.

Egyházi hiradó. - 6. évf. (1927) 41. sz.

Egyházi hiradó. - 6. évf. (1927) 42. sz.

Egyházi hiradó. - 6. évf. (1927) 43-33 sz.

Egyházi hiradó. - 6. évf. (1927) 45. sz.

Egyházi hiradó. - 6. évf. (1927) 46. sz.

Egyházi hiradó. - 6. évf. (1927) 47. sz.

Egyházi hiradó. - 6. évf. (1927) 49. sz.

Egyházi hiradó. - 6. évf. (1927) 5. sz.

Egyházi hiradó. - 6. évf. (1927) 50-52. sz.

Egyházi hiradó. - 6. évf. (1927) 6. sz.

Egyházi hiradó. - 6. évf. (1927) 7. sz.

Egyházi hiradó. - 6. évf. (1927) 8. sz.

Egyházi hiradó. - 6. évf. (1927) 9. sz.

Felső Oktatásügyi Egyesület Közleményei. - 6.évf. (1927) 1.sz.

Felső Oktatásügyi Egyesület Közleményei. - 6.évf. (1927) 2.sz.

A Hét, 3. évf. (1927) 1. sz.

A Hét, 3. évf. (1927) 17. sz.

A Hét, 3. évf. (1927) 18. sz.

A Hét, 3. évf. (1927) 19. sz.

A Hét, 3. évf. (1927) 20. sz.

A Hét, 3. évf. (1927) 21. sz.

A Hét, 3. évf. (1927) 22. sz.

A Hét, 3. évf. (1927) 23. sz.

A Hét, 3. évf. (1927) 24. sz.

A Hét, 3. évf. (1927) 25. sz.

A Hét, 3. évf. (1927) 26. sz.

A Hét, 3. évf. (1927) 27. sz.

A Hét, 3. évf. (1927) 28. sz.

A Hét, 3. évf. (1927) 29. sz.

A Hét, 3. évf. (1927) 3. sz.

A Hét, 3. évf. (1927) 30. sz.

A Hét, 3. évf. (1927) 31. sz.

A Hét, 3. évf. (1927) 32. sz.

A Hét, 3. évf. (1927) 33. sz.

A Hét, 3. évf. (1927) 34. sz.

A Hét, 3. évf. (1927) 35. sz.

A Hét, 3. évf. (1927) 46. sz.

A Hét, 3. évf. (1927) 47. sz.

A Hét, 3. évf. (1927) 48. sz.

A Hét, 3. évf. (1927) 49. sz.

A Hét, 3. évf. (1927) 50. sz.

A Hét, 3. évf. (1927) 51. sz.

A Hét, 3. évf. (1927) 52. sz.

A Hét, 3. évf. (1927) különszám.

Iparjogi Szemle. - 21.évf. (1927) 1.sz.

Iparjogi Szemle. - 21.évf. (1927) 10-11.sz.

Iparjogi Szemle. - 21.évf. (1927) 12.sz.

Iparjogi Szemle. - 21.évf. (1927) 2.sz.

Iparjogi Szemle. - 21.évf. (1927) 3.sz.

Iparjogi Szemle. - 21.évf. (1927) 4.sz.

Iparjogi Szemle. - 21.évf. (1927) 5.sz.

Iparjogi Szemle. - 21.évf. (1927) 6.sz.

Iparjogi Szemle. - 21.évf. (1927) 7-8.sz.

Iparjogi Szemle. - 21.évf. (1927) 9.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 2.évf. (1927) 1.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 2.évf. (1927) 10.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 2.évf. (1927) 10.sz. melléklet.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 2.évf. (1927) 11.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 2.évf. (1927) 12.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 2.évf. (1927) 12.sz. melléklet.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 2.évf. (1927) 12.sz. melléklet.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 2.évf. (1927) 13.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 2.évf. (1927) 14.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 2.évf. (1927) 15.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 2.évf. (1927) 16.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 2.évf. (1927) 17.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 2.évf. (1927) 18.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 2.évf. (1927) 19.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 2.évf. (1927) 2.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 2.évf. (1927) 20.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 2.évf. (1927) 22.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 2.évf. (1927) 23.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 2.évf. (1927) 24.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 2.évf. (1927) 25.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 2.évf. (1927) 26.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 2.évf. (1927) 27.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 2.évf. (1927) 28.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 2.évf. (1927) 29.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 2.évf. (1927) 3.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 2.évf. (1927) 30.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 2.évf. (1927) 31.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 2.évf. (1927) 32.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 2.évf. (1927) 4.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 2.évf. (1927) 5.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 2.évf. (1927) 6.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 2.évf. (1927) 7.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 2.évf. (1927) 7.sz. melléklet.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 2.évf. (1927) 8.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 2.évf. (1927) 8.sz. melléklet.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 2.évf. (1927) 9.sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 4. évf. (1927) 1. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 4. évf. (1927) 10. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 4. évf. (1927) 11. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 4. évf. (1927) 12. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 4. évf. (1927) 2. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 4. évf. (1927) 3. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 4. évf. (1927) 4. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 4. évf. (1927) 6. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 4. évf. (1927) 7-9. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 1. évf. (1927) 1. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 1. évf. (1927) 2. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 1. évf. (1927) 3. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 1. évf. (1927) 4. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 1. évf. (1927) 5. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 1. évf. (1927) 6. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 1. évf. (1927) 7. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 1. évf. (1927) 8. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 1. évf. (1927) 9. sz.

Kelet Népe. - 19.évf. (1927) 1-2.sz.

Kelet Népe. - 19.évf. (1927) 6.sz.

Kelet Népe. - 19.évf. (1927) 8.sz.

Kelet Népe. - 19.évf. (1927) 9-10.sz.

Képzőművészet. - 1. évf. (1927) 1. sz.

Képzőművészet. - 1. évf. (1927) 2. sz.

Képzőművészet. - 1. évf. (1927) 3. sz.

Képzőművészet. - 1. évf. (1927) 4. sz.

Könyvek Világa. - 2.évf. (1927) 1.sz.

Külügyi Közlöny. - 7.évf. (1927) 1.sz.

Külügyi Közlöny. - 7.évf. (1927) 11.sz.

Külügyi Közlöny. - 7.évf. (1927) 12.sz.

Külügyi Közlöny. - 7.évf. (1927) 13.sz.

Külügyi Közlöny. - 7.évf. (1927) 15.sz.

Külügyi Közlöny. - 7.évf. (1927) 2.sz.

Külügyi Közlöny. - 7.évf. (1927) 3.sz.

Külügyi Közlöny. - 7.évf. (1927) 4.sz.

Külügyi Közlöny. - 7.évf. (1927) 5.sz.

Külügyi Közlöny. - 7.évf. (1927) 6.sz.

Külügyi Közlöny. - 7.évf. (1927) 8.sz.

Magyar Népművelés. - 5.évf. (1927) 1.sz.

Magyar Népművelés. - 5.évf. (1927) 10.sz.

Magyar Népművelés. - 5.évf. (1927) 2.sz.

Magyar Népművelés. - 5.évf. (1927) 3.sz.

Magyar Népművelés. - 5.évf. (1927) 4-5.sz.

Magyar Népművelés. - 5.évf. (1927) 6-7.sz.

Magyar Népművelés. - 5.évf. (1927) 8-9.sz.

Magyar Paedagogia. - 36. évf. (1927).

Magyar Róna. - 5.évf. (1927) 1. sz.

Magyar Róna. - 5.évf. (1927) 10. sz.

Magyar Róna. - 5.évf. (1927) 11. sz.

Magyar Róna. - 5.évf. (1927) 12. sz.

Magyar Róna. - 5.évf. (1927) 2. sz.

Magyar Róna. - 5.évf. (1927) 3. sz.

Magyar Róna. - 5.évf. (1927) 4. sz.

Magyar Róna. - 5.évf. (1927) 5. sz.

Magyar Róna. - 5.évf. (1927) 6. sz.

Magyar Róna. - 5.évf. (1927) 7. sz.

Magyar Róna. - 5.évf. (1927) 8. sz.

Magyar Róna. - 5.évf. (1927) 9. sz.

Magyar Ünnep. - 1.évf. (1927) 1.sz.

Magyar Ünnep. - 1.évf. (1927) 2.sz.

Magyar Ünnep. - 1.évf. (1927) 3.sz.

Magyar Ünnep. - 1.évf. (1927) 5.sz.

Magyar Ünnep. - 1.évf. (1927) 6.sz.

Magyar Ünnep. - 1.évf. (1927) 7.sz.

Magyar Ünnep. - 1.évf. (1927) 8.sz.

Magyar Ünnep. - 1.évf. (1927) 9.sz.

Magyar élet. - 9. évf. (1927) 42. sz.

Magyar élet. - 9.évf. (1927) 11. sz.

Magyar élet. - 9.évf. (1927) 12. sz.

Magyar élet. - 9.évf. (1927) 13. sz.

Magyar élet. - 9.évf. (1927) 15. sz.

Magyar élet. - 9.évf. (1927) 16. sz.

Magyar élet. - 9.évf. (1927) 17. sz.

Magyar élet. - 9.évf. (1927) 18. sz.

Magyar élet. - 9.évf. (1927) 19. sz.

Magyar élet. - 9.évf. (1927) 23. sz.

Magyar élet. - 9.évf. (1927) 24. sz.

Magyar élet. - 9.évf. (1927) 25. sz.

Magyar élet. - 9.évf. (1927) 27. sz.

Magyar élet. - 9.évf. (1927) 28. sz.

Magyar élet. - 9.évf. (1927) 29. sz.

Magyar élet. - 9.évf. (1927) 3. sz.

Magyar élet. - 9.évf. (1927) 33. sz.

Magyar élet. - 9.évf. (1927) 34. sz.

Magyar élet. - 9.évf. (1927) 36. sz.

Magyar élet. - 9.évf. (1927) 37. sz.

Magyar élet. - 9.évf. (1927) 5. sz.

Magyar élet. - 9.évf. (1927) 7. sz.

Magyar élet. - 9.évf. (1927) 8. sz.

Magyar élet. - 9.évf. (1927) 9. sz.

Magyar építőművészet. - 27. évf. (1927) 1. sz.

Magyar építőművészet. - 27. évf. (1927) 10-12. sz.

Magyar építőművészet. - 27. évf. (1927) 2. sz.

Magyar építőművészet. - 27. évf. (1927) 3-4. sz.

Magyar építőművészet. - 27. évf. (1927) 5-6. sz.

Magyar építőművészet. - 27. évf. (1927) 7. sz.

Magyar építőművészet. - 27. évf. (1927) 8-9. sz.

Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje III. évf. (1927).

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1927) 1. sz.

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1927) 2. sz.

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1927) 3. sz.

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1927) 4. sz.

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1927) 5. sz.

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1927) tárgymutató.

Szegedi katolikus tudósító. - 7. évf. (1927) augusztus 1.

Szegedi katolikus tudósító. - 7. évf. (1927) augusztus 15.

Szegedi katolikus tudósító. - 7. évf. (1927) december 1.

Szegedi katolikus tudósító. - 7. évf. (1927) december 15.

Szegedi katolikus tudósító. - 7. évf. (1927) július 1.

Szegedi katolikus tudósító. - 7. évf. (1927) július 15.

Szegedi katolikus tudósító. - 7. évf. (1927) június 1.

Szegedi katolikus tudósító. - 7. évf. (1927) június 15.

Szegedi katolikus tudósító. - 7. évf. (1927) május 1.

Szegedi katolikus tudósító. - 7. évf. (1927) május 15.

Szegedi katolikus tudósító. - 7. évf. (1927) november 1.

Szegedi katolikus tudósító. - 7. évf. (1927) november 15.

Szegedi katolikus tudósító. - 7. évf. (1927) október 1.

Szegedi katolikus tudósító. - 7. évf. (1927) október 15.

Szegedi katolikus tudósító. - 7. évf. (1927) szeptember 1.

Szegedi katolikus tudósító. - 7. évf. (1927) szeptember 15.

Szülők Lapja. - 4.évf. (1927) 3. sz.

Szülők Lapja. - 4.évf. (1927) 4. sz.

Szülők Lapja. - 4.évf. (1927) 5. sz.

Szülők Lapja. - 5.évf. (1927) 1. sz.

Szülők Lapja. - 5.évf. (1927) 2. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 8.évf. (1927) 10. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 8.évf. (1927) 11. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 8.évf. (1927) 12. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 8.évf. (1927) 13. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 8.évf. (1927) 14. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 8.évf. (1927) 15. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 8.évf. (1927) 16. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 8.évf. (1927) 17. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 8.évf. (1927) 18. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 8.évf. (1927) 19. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 8.évf. (1927) 2. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 8.évf. (1927) 20. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 8.évf. (1927) 21. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 8.évf. (1927) 22. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 8.évf. (1927) 3. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 8.évf. (1927) 4. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 8.évf. (1927) 5. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 8.évf. (1927) 6. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 8.évf. (1927) 7. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 8.évf. (1927) 8. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 8.évf. (1927) 9. sz.

Történelmi és Régészeti Közlemények. - 2.évf. (1927) 1. sz.

Történelmi és Régészeti Közlemények. - 2.évf. (1927) 2-3. sz.

Történelmi és Régészeti Közlemények. - 2.évf. (1927) 4. sz.

Tündérujjak. - 3.évf. (1927) 11. sz.

Tündérujjak. - 3.évf. (1927) 12. sz.

Tündérujjak. - 3.évf. (1927) 9. sz.

Vegyészeti Munkás. - 4.évf. (1927) 1. sz.

Vegyészeti Munkás. - 4.évf. (1927) 2-3. sz.

Vegyészeti Munkás. - 4.évf. (1927) 4-5. sz.

Vegyészeti Munkás. - 4.évf. (1927) 6-7. sz.

Vegyészeti Munkás. - 4.évf. (1927) 8-9. sz.

A cél. - 17.évf. (1927) 3. sz.

Tost Kertészeti Hirdetője. - 8.évf. (1927) 1. sz.

Őserő. - 1.évf. (1927) 1.sz.

Newspaper

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 1.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 10.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 11.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 12.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 13.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 14.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 15.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 16.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 17.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 18.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 19.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 2.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 20.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 21.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 22.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 23.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 24.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 25.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 26.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 27.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 28.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 29.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 3.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 30.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 31.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 32.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 33.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 34.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 34.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 35.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 36.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 37.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 38.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 39.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 4.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 40.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 41.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 42.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 43.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 44.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 45.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 46.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 49.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 5.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 50.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 50.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 51.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 51.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 52.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 6.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 7.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 8.sz.

Magyar Falu. - 10.évf. (1927) 9.sz.

Manuscript

"Klebelsberg gróf" Új Idők 1927. március 20. 33. évfolyam 12. szám 312. p. Újságkivágat.

Offprint

Impozáns részvéttel temették el Reinbold Béla dr.-t, a szegedi egyetem rektorát. In: Szegedi Napló, (3) 284. p. 3. (1927)

Issekutz Béla dr. orvosprofesszor a szegedi egyetem új rektora. In: Szegedi Napló, (3) 292. p. 3. (1927)

Jegyzőkönyv a Magyar Urologiai [!Urológiai] Társaság II. éoi rendkioüli közgyűléséről : 1926. november 29-én, a Kir. Orvosegyesület Semmelweiss termében ; 3egyzőkönyo a Magyar Urologiai [!Urológiai] Társaság Xlü. tudományos üléséről : 1926. év november 29-én a Kir. Orvosegyesület Semmelweis termében. In: Kolligátum. pp. 1-5. (1927)

Jegyzőkönyv a Magyar Urologiai [!Urológiai] Társaság XVI. tudományos üléséről : 1927. év február 28-án a Kir. Orvosegyesület Semmelweis termében. In: Kolligátum. pp. 1-8. (1927)

Jegyzőkönyv a Magyar Urologiai [!Urológiai] Társaság és a Kir. Oroosegyesület Gynaekologiai szakosztályának együttes üléséről : 1925. május 5-én, a Kir. Orvosegyesület Semmelweiss termében. In: Kolligátum. pp. 1-4. (1927)

Le différend roumano-hongrois au Conseil de la Société des Nations en septembre 1927 : extrait. In: Kolligátum. pp. 1-71. (1927)

Magyar Statisztikai Társaság : 1922-1927. In: Kolligátum. pp. 1-44. (1927)

A Magyar Urologiai [!Urológiai] Társaság XX. tudományos ülése 1927 december 12-én. In: Kolligátum. pp. 1-4. (1927)

Mémoire du gouvernement hongrois adressé, le 29 Novembre 1927, au conseil de la Société des Nations... ; Propositions faites, par écrit par les gouvernements hongrois et roumain... In: Kolligátum. pp. 1-38. (1927)

R Magyar Urológiai Társaság XV. tudományos ülése 1927. január 31-én. In: Kolligátum. pp. 1-5. (1927)

Reinbold Béla, a szegedi egyetem rektora szombaton virradóra meghalt: Az elhunytat hétfő délelőtt 11 órakor temetik az egyetem aulájából. In: Szegedi Napló, (3) 283. pp. 3-4. (1927)

Ujmagyarország [!Újmagyarország] felé : Rothermere lord békereviziós mozgalmának hiteles története és okmányai : 1927. junius-julius. In: Kolligátum. pp. 1-31. (1927)

Veress Elemér orvosprofesszor a szegedi egyetem rektor-jelöltje. In: Szegedi Napló, (3) 285. p. 3. (1927)

A szegedi egyetem rektorának választását szerdára halasztották. In: Szegedi Napló, (3) 290. p. 3. (1927)

Bartucz Lajos: La composition anthropologique du peuple hongrois. In: Revue des études hongroises et finno-ougriennes;Revue des études hongroises et finno-ougriennes, (5). pp. 1-33. (1927)

Bartucz Lajos: A magyarság faji összetétele. In: Természettudományi Közlöny, (59). pp. 65-80. (1927)

Buza László: Die rechtliche Natur der Mandate des Völkerbundes : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 233-245. (1927)

Fehér Géza: Ešmedeme, kišin, kanar prabalgarski dumi v nadpisa na madarskiâ konnik. In: Sbornik Boris Dâkovič. (1927)

Fehér Géza: A bolgár egyház kísérletei és sikerei hazánkban. In: Századok. (1927)

Fehér Géza: A madarai lovas-szikladombormű és őstörténeti vonatkozásai. In: Ethnographia-Népélet. (1927)

Fekete Lajos: A velencei állami levéltár "Documenti turchi" c. gyűjteménye. In: Levéltári Közlemények. (1927)

Gombocz Zoltán: Slavo-turcica. In: Symbolis grammaticis in honorem Ioannis Rozwadowski. (1927)

Gordlevskij Vladimir Aleksandrovič: Igry anatolijskih turok. In: Izvestiâ Obŝestva Obsledovaniâ i Izučeniâ Azerbajdžana. (1927)

Györffy István: Das Bauwesen der Hirten im ungarischen Tiefland. (1927)

Györffy István: Hajdúböszörmény települése : 6 térképpel. (1927)

Györffy István: A hajdúk eredete. (1927)

Haberern J. Pál and Noszkay Aurél and Egerváry Tibor and Dózsa Jenő and Radó Béla and Deutsch Imre and Mező Béla: n Magyar Urologlai Társaság XVII. tudományos ülése 1927. március 28-án. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1927)

Hartmann Richard: Die Welt des Islam : einst und heute. (1927)

Hopkinson Alfred: Opinion of Sir Alfred Hopkinson as to the rights of persons of Hungarian nationality entitled to property in territories formerly belonging to Hungary and which now form part of the Territory of Jugo-Slavia. In: Kolligátum. pp. 1-11. (1927)

Horváth Barna: Die Idee der Gerechtigkeit. In: Kolligátum. pp. 507-545. (1927)

Irk Albert: A nemzetközi jog tudománya. In: Kolligátum. pp. 1-52. (1927)

Kannisto Artturi: Über die früheren wohngebiete der wogulen im lichte der ortsnamenforschung. In: Finnisch-ugrischen Forschungen. (1927)

Kannisto Artturi: W. B. Schostakowitsch : Die historisch-ethnograpische Bedeutung der Benennungen sibirischer Flüsse (Ungarische Jahrbücher 6/1-2:81-89) : Buchbesperchung. In: Zeitschrift für Ortsnamenforschung. (1927)

Kannisto Artturi: Zur frage nach den älteren wohnsitzen der obugrischen völker. In: Finnisch-ugrischen Forschungen. (1927)

Kelemen László: A jogképesség és a személyállapot hazánkban az árpádházi királyok alatt. In: Kolligátum. pp. 1-38. (1927)

Le Bon Gustave: Lois psychologiques de l'évolution des peuples. In: Kolligátum. pp. 1-200. (1927)

Le Coq Albert von: Türkische Namen und Titel in Indien. In: Veröffentlichungen des Indogermanischen Seminars der Universität Erlangen. (1927)

Losonczi Zoltán: Bél Mátyás és a magyar tudomány. In: Hegyen épített város. (1927)

Malov Sergej Efimovič: Izučenie živyh tureckih narečij Zapadnogo Kitaâ. In: Vostočnye Zapiski. (1927)

March Lucien: Rapport au nom de la Commission Mixte de la Statistique Intellectuelle. In: Kolligátum. pp. 1-34. (1927)

Melich János: Doboka. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1927)

Melich János: O kilku nazwach rzek na Węgrzech i w Siedmiogrodzie. In: Symbolis grammaticis in honorem Ioannis Rozwadowski. (1927)

Menzel Theodor: Der 1. Turkologische Kongress in Baku : 26. II. bis 6. III. 1926. In: Der Islam. (1927)

Mikkola Jooseppi Julius: Południowa granica Słowian u Jordanesa. In: Symbolis grammaticis in honorem Ioannis Rozwadowski. (1927)

Moravcsik Gyula: Der Verfasser der mittelgriechischen Legende von Johannes dem Barmherzigen. In: Byzantinischer Zeitschrift. pp. 36-39. (1927)

Moravcsik Gyula: Muagerisz király. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. pp. 258-271. (1927)

Németh Gyula: Der Volksname türk. In: Kőrösi Csoma-Archivum = Kőrösi Csoma-Archiv : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata = Zeitschrift der Kőrösi Csoma-Gesellschaft. (1927)

Németh Gyula: Fekete Lajos : Bevezetés a hódoltság török diplomatikájába - A Magyar Királyi Országos Levéltár Kiadványai, Első füzet, Budapest 1926 : könyvismertetés. In: Századok : a Magyar Történelmi Társulat közlönye. (1927)

Németh Gyula: Josef Szinnyei. In: Kőrösi Csoma-Archivum = Kőrösi Csoma-Archiv : a Kőrösi Csoma-Társaság folyóirata = Zeitschrift der Kőrösi Csoma-Gesellschaft. (1927)

Németh Gyula: La provenance du nom bulgar. In: Symboliae grammaticae in honorem Ioannis Rozwadowski. (1927)

Németh Gyula: Thomsen Vilmos. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1927)

Németh Gyula: A türk népnév. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. pp. 271-274. (1927)

Nielsen Konrad: Til Vilh. Thomsen minne : tydningen av Orkhon-immskriftene. In: Det Norske Videnskaps-Akademi : Årbok. pp. 175-188. (1927)

Oppenheim Max von: Der Djerīd und das Djerīd-Spiel. In: Islamica. pp. 9-36. (1927)

Parassin József: Pesterzsébet tuberkulózis statisztikája. In: Kolligátum. pp. 1-11. (1927)

Parassin József: A tuberculosis [!tuberkulózis] elleni küzdelem és a Friedmann-féle oltások. In: Kolligátum. pp. 1-14. (1927)

Pelliot Paul: Le prétendu vocabulaire mongol des Ḳaitaḳ du Daghestan. In: Journal Asiatique. pp. 279-294. (1927)

Pelliot Paul: Une ville musulmane dans la Chine du Nord sous les Mongols. In: Journal Asiatique. pp. 261-279. (1927)

Poppe Nikolaj Nikolaevič: Čuvaši i ih sosedi. (1927)

Poppe Nikolaj Nikolaevič: Die türkischen Lehnwörter im Tschuwassischen. In: Ungarische Jahrbücher. pp. 151-167. (1927)

Poppe Nikolaj Nikolaevič: Kastren : issledovatel' samoedskih âzykov. In: Pamâti M. A. Kastrena k 75-letiû dnâ smerti. pp. 65-75. (1927)

Qayoġlï Muqlï: Türkistan ïstïqlal hareketine qaršï Buhara emiri. In: Yeñi Türkistan. (1927)

Qayoġlï Muqlï: Türkistan mes'elesi. In: Yeñi Türkistan. (1927)

Raquette Gustaf: The accent problem in Turkish. (1927)

Rásonyi László: Taksony. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. pp. 274-284. (1927)

Rásonyi László: Török eredetű helynevek. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. pp. 464-469. (1927)

Scelle George: Le litige roumano-hongrois devant le Conseil de la Société des Nations : [különlenyomat]. In: Kolligátum. pp. 1-21. (1927)

Schaade Arthur: Der Vokalismus der arabischen Fremdwörter im osmanischen Türkisch. In: Festschrift Meinhof : sprachwissenschaftliche und andere Studien. pp. 449-460. (1927)

Schacht Joseph: Zwei altosmanische Ḳor'ān-Kommentare. In: Orientalistische Literaturzeitung : Monatschrift für die Wissenschaft vom ganzen Orient und seinen Beziehungen zu den angrenzenden Kulturkreisen. (1927)

Sebestyén Irén Németh Gyuláné: A finnugor alárendelés kérdéséhez. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1927)

Setälä Emil Nestor: Ein vorarisches, ev. urindogermanisches Kulturwort im Finnisch-ugrischen. In: Ungarische Jahrbücher. (1927)

Setälä Emil Nestor: Joseph Szinnyei 70 jährig. In: Ungarische Jahrbücher. (1927)

Sipos Sándor: A nagykereskedelmi ár-indexek és azok összeállítása = Indices des prix de gros et leur établissement. In: Kolligátum. pp. 1-23. (1927)

Solymossy Sándor: A "vasorrú bába" és mitikus rokonai. In: Ethnographia - népélet : a Magyar Néprajzi Társaság közleményei. pp. 217-235. (1927)

Sőregi János: A szkita [!szkíta]-magyar kontinuitás elméletének jogosultsága a turáni szellem keretében. (1927)

Stumme Hans: Ein türkisches Kochbuch und fünf seiner schönsten Pilawrezepte. In: Islamica. pp. 538-549. (1927)

Szent-Györgyi Albert: Vizsgálatok a mellékvese kéregállományának működéséről és a biológiai oxydatók mechanismusáról. In: Magyar Orvosi Archivum : kiadják a magyar egyetemek orvosi facultásai, (28) 2. pp. 138-143. (1927)

Szent-Györgyi Albert: Zellatmung : 5. Mitteilung : über den Oxydationsmechanismus einiger Pflanzen. In: Biochemische Zeitschrift, (181). pp. 425-432. (1927)

Szent-Györgyi Albert: Zellatmung : 6. Mitteilung : zur Funktion der Nebbennierenrinde und über die Substanz CXII. In: Biochemische Zeitschrift, (180). pp. 433-437. (1927)

Szent-Györgyi Albert: The chemistry of the adrenal cortex : [letter to the Editor]. In: Nature : a weekly journal of science, (119) 3004. pp. 782-783. (1927)

Szontagh Vilmos: A csehszlovák állampolgárság és községi illetőség magyar vonatkozásaikban. In: Kolligátum. pp. 1-55. (1927)

Szontagh Vilmos: A protestáns egyházak iskolafenntartási autonomjogát ért sérelem. In: Kolligátum. pp. 1-18. (1927)

Thirring Gusztáv: Efforts internationaux dans le domaine de la statistique des villes. In: Kolligátum. pp. 1-30. (1927)

Togan Ahmed Zeki Velidi: Šarqī Türkistānda qadīm "Kūčā"lïlarïñ medenīyeti. In: Yañï Türkistān. (1927)

Togan Ahmed Zeki Velidi: Türkistān ismi ve hudūdī ve mesāhīsī haqqïnda. In: Yañï Türkistān. (1927)

Togan Ahmed Zeki Velidi: Türkistān ve Īdīl hawzïnïñ medenī munsebitleri tārīhīndan. In: Yañï Türkistān. (1927)

Toll' Nikolaj Petrovič: Zametki o kitajskom šelke na juge Rossii. In: Seminarium Kondakovianum. pp. 85-92. (1927)

Vladimircov Boris Âkovlevič: Kastren : mongolist. In: Pamâti M. A. Kastrena k 75-letiû dnâ smerti. (1927)

Weninger László Vince: Az uj [!új] nemzetközi jog. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1927)

Wichmann Yrjö Jooseppi: Suomensukuisten kansain vanhoista pituusmitoista = Les vieilles mesures de longuer des peuples finno-ougriens. In: Suomalais-Ugrilaisen Seuran keskustelemuksista. (1927)

Zichy István: Levedia és Etelköz. In: Akadémiai Értesítő. (1927)

This list was generated on 2024. június 18. 10:01:28 CEST.