Items where Year is 1928

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 897.

Article

A 13. Országos Jogászgyülés [!Jogászgyűlés] hiteljogi szakosztályának tárgyalási anyaga. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 124-125a. (1928)

Adókötelezettség megszünése [!megszűnése] szempontjából az üzletműködés megszünésének [!megszűnésének], nem pedig a megszünés [!megszűnés] törvényszéki bejelentésének a napja irányadó. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 114b. (1928)

Adótartalék adómentesen nem alkotható. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 64b. (1928)

Alkalmazotti kereseti adó alá eső szolgálati viszony akkor áll fenn, ha valaki egész munkaerejét egy vagy néhány munkaadó részére rendszeres dijazás [!díjazás] ellenében leköti és egész munkásságát a munkaadó irányitása [!irányítása] és rendelkezése szerint fejti ki. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 136-137b. (1928)

Autóadó. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 39-40b. (1928)

Az Országos Hitelvédő Egylet vidéki szervei. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 20a. (1928)

Az a körülmény, hogy az állat vételára a holtsuly [!holtsúly] után fizetendő, nem zárja ki annak megállapitását [!megállapítását], hogy az eladás élő állapotban történt, tehát állatforgalmi adó fizetendő. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 142b. (1928)

Az adókötelezettség megszünése [!megszűnése] szempontjából az üzletműködés megszünésének [!megszűnésének], nem pedig a megszünés [!megszűnés] törvényszéki bejelentésének napja irányadó. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 114b. (1928)

Az adópótlékot maga után vonó késedelem havi tartama az év 1/12 része szerint számitandó [!számítandó] akkor is, ha a késedelem két naptári hónapba nyulik [!nyúlik]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 142b. (1928)

Az angol liberális párt gazdasági programmja : [ismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 62-63b. (1928)

Az apport ellenértéke alapitási [!alapítási] költségnek nem minősithető [!minősíthető]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 63b. (1928)

Az országos jogászgyülés [!jogászgyűlés] pénzügyi szakosztálya. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 80-81b. (1928)

Az uj [!új] francia szociális biztositás [!biztosítás]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 59-61b. (1928)

Az utcai közlekedés Budapesten : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 30b. (1928)

Az utóöröklésről való lemondásért fizetett évjáradék a jövedelemadó alapjából nem vonható le. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 137b. (1928)

A Balaton tavában való halászat jogának bérbeadásából származó jövedelem általános kereseti adó alá esik. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 113-114b. (1928)

Budapest kriminalitása és moralitása az 1909-1925. években : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 46b. (1928)

Budapest székesfőváros statisztikai és közigazgatási évkönyve: 1927 : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 30b. (1928)

Civiljogászok Vitatársasága... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 211-212a. (1928)

A Civiljogászok Vitatársaságában ... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 84a. (1928)

Csak azoknak a vagyontárgyaknak értékcsökkenése leirására [!leírására] és felnyitására szükséges tartalék létesíthető adómentesen, amelyek mint a termelés eszközei a T. H. Ö. 14. [par.] 3. pontjában fel vannak sorolva. Butorgyáros [!bútorgyáros] által kölcsönadás utján [!útján] hasznositott [!hasznosított] butorok [bútorok] nem eszközei a termelésnek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 136b. (1928)

Die Volkswirtschaft Ungars [!Ungarns] im Jahre 1927. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 45-46b. (1928)

Dr. Borsodi Miklós: a végrehajtási eljárás zsebkönyve III. kiadás : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 182a. (1928)

Dr. Glücksthal Andor, dr. Huppert Leó és dr. Varannai István: Az 1927. év magánjogi és hiteljogi bírói gyakorlata : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 38a. (1928)

Dr. Kovács Marcel Pp.-kommentárjának V. füzete : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 92-93a. (1928)

Dr. Kovács Marcell "A Polgári perrendtartás magyarázata" : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. pp. 36-37. (1928)

Dr. Schwarcz Tibor: A valorizációs kérdések fejlődése és kialakulása : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 37a. (1928)

Dr. Schäfer László: "Vasuti [!vasúti] fuvarozási jog, az uj [!új] üzletszabályzat és az uj [!új] nemzetközi egyezmény" : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 216a. (1928)

Dr. Weninger László: "Gázháború"... : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 215-216a. (1928)

Előadások. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 85a. (1928)

Ha a közkereseti társaság alakulásakor az egyik tag által bevitt apport értéke passziv [!passzív], tiszta vagyonérték hiányában csak a legkisebb szerződési illeték vethető ki. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 143b. (1928)

Ha a szóbeli szerződés alapján történt ingó-adásvétel illetékkiszabás végett kellő időben bejelentett, de illeték kiszabásának helye nem lévén, forgalmi adókötelezettség forog fenn, késedelem cimén [!címén] sem felemelt forgalmi adó, sem adópótlék nem követelhető. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 29b. (1928)

Ha a szülő ingatlanát okirat nélkül ruházza át gyermekeire, a jövedelem- és vagyonadót a szülő terhére kell kivetni. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 41b. (1928)

Ha az adózó fél jövedelmének kimutatása céljából bizonyitékokra [!bizonyítékokra], különösen pedig könyveire hivatkozik, ezen bizonyitékokat [!bizonyítékokat] csak a vonatkozó okok ismertetésével lehet mellőzni. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 40-41b. (1928)

Ha az értékcsökkenési leirás [!leírás] összege kifogásoltatik, az elhasználás folytán előálló értékcsökkenés mérvét a fél kérelmére szakértő meghallgatása utján [!útján] kell megállapítani. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 112-113b. (1928)

Házhaszonértéknek becslés utján [!útján] való megállapításánál a határozatban pontosan meg kell jelölni az összehasonlitott [!összehasonlított] épületeket. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 64-65b. (1928)

I. Ha a határozat nem a meghatalmazott ügyvédnek kézbesittetett [!kézbesíttetett], a jogorvoslat elkésés okából nem utasítható vissza ; II. Ha az adózó jövedelmének bizonyitásául [!bizonyításául] könyvkivonatokat csatol és könyvvizsgálatot kér: ezen bizonyitékokat [!bizonyítékokat] indoklás nélkül mellőzni nem lehet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 137-138b. (1928)

I. Ha az alkalmi egyesülés egyik tagja az általa vásárolt árukat a társtagok között szétosztja: forgalmi adóköteles áruszállitás [!áruszállítás] nem történik ; II. Kizárólagos terménykereskedő az, aki csak mezőgazdasági növényi termékekkel kereskedik. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 139-140b. (1928)

Kizárólag birósági [!bírósági] hites tolmácsok vállalhatnak hiteles forditást [!fordítást]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 57-58a. (1928)

Kötelezettség nélkül teljesitett [!teljesített] szolgáltatás a mérlegszerű nyereséghez hozzászámitandó [!hozzászámítandó]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 25-26b. (1928)

Külföldi bizományi raktárra kiszállitott [!kiszállított] árunak a külföldi bizományos által történő eladása nem tekinthető belföldön folytatott és forgalmi adó alá eső kereseti tevékenységnek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 115-116b. (1928)

Külföldi jogirodalom : [könyvjegyzék]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 62a. (1928)

Külföldi könyvek : [könyvjegyzék]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 94a. (1928)

Külföldi könyvek : [könyvjegyzék]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 132a. (1928)

Külföldi könyvek : [könyvjegyzék]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 144b. (1928)

Külföldi könyvek : [könyvlista]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 38a. (1928)

Külföldi értékpapirokból [!értékpapírokból] eredő kamat- és osztalékjövedelem csak viszonossági szerződés, vagy T. H. Ö. 4. [paragrafus]-ához fűzött Ut. 3. bekezdésének feltételei mellett (elszakitott [!elszakított] területről származó jövedelem) adómentes. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 26-27b. (1928)

A Magyar Nemzeti Bank és a pénzpiac : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 45b. (1928)

Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : [felolvasó ülés 1927. december 17-én és 1928. január 21-én]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). p. 64. (1928)

Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : [felolvasó ülés 1928. október 20-án és 1928. november 17-én]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). p. 272. (1928)

Magyarországon igazgatósági székhellyel és képviselőséggel biró [!bíró] külföldi vállalatnak belföldön lakó felügyelő-bizottsági tagjai részére kifizetett tiszteletdij [!tiszteletdíj] tantiémadó alá esik. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 98-99b. (1928)

Magyarországon lakó magántisztviselőnek Csehszlovákiából származó javadalmazása általános kereseti adó alá esik. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 81-82b. (1928)

Megjelent az Országos Ügyvédszövetség határidőnaplója az 1928. évre : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. pp. 37-38. (1928)

Nagy Ferenc. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 128a. (1928)

Nem igényelhető a váltó után lerótt forgalmi adó visszatéritése [!visszatérítése] azért, mert a vevő a váltót fizetésképtelensége folytán a lejáratkor nem váltotta be. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 43b. (1928)

Nem tekinthető kereset felemelésének a felülvizsgálati kérelemben előterjesztett az a kérelem, hogy a megitélt [!megítélt] összeg egy korábbi időpont szerinti pénzértékben fizettessék. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 29b. (1928)

Nyugtailleték lerovása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 21b. (1928)

Sertéshizlalással iparszerűen foglalkozó vállalatok sertésszállásai házadókötelesek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 98b. (1928)

A Tébe felterjesztése az okirati illetékekről szóló rendelettervezet tárgyában : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. p. 46. (1928)

Törvénytervezet a fizetőképtelenségi jogról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 44-45a. (1928)

Ujonnan [!újonnan] alakult részvénytársaság az első üzletévi mérlegban [!mérlegben] áru- és anyagkészletét vagy a beszerzési áron vagy a forgalmi érték 80%-ával értékelheti. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 63-64b. (1928)

Viszonosság Magyarország és Lengyelország között a csődeljárásban és kényszeregyezségi eljárásban : [rövid hír]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 19-20a. (1928)

A bankráta felemelését .... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 109-111b. (1928)

A belföldről a külföldi bizományi raktárba kiszállitott [!kiszállított] és onnan eladott áruk ellenértéke nem esik forgalmi adó alá, mert ez az eladás nem belföldön folytatott kereseti tevékenységből származik. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 28b. (1928)

A bizományi dij [!díj] és a bizományos által elszámolt költségek a megbizót [!megbízót] terhelő forgalmi adó alapjából: az eladási árból nem vonhatók le. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 141b. (1928)

A budapesti törvényszék uj [!új] elnöke : [rövid hír]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 128-129a. (1928)

A bécsi igazságügyi palota égésekor elpusztult osztrák nyilvánkönyvek helyreállitása [!helyreállítása]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 20a. (1928)

A cséplőgéptulajdonosok általános forgalmi adóalapjának megállapitása [!megállapítása]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 93b. (1928)

A cukor után fizetendő forgalmi adóváltság. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 21b. (1928)

A cég telepének más cégbiróság [!cégbíróság] területére való áthelyezését bejelentő beadvány után ugyanannyi illeték fizetendő, mint az uj [!új] cég bejegyzését kérő beadvány után. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 28-29b. (1928)

A forgalmi adónak kellő időben való befizetése esetén nem szabható ki adópótlék azért, mert a vallomási iv [!ív] elkésve adatott be. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 141-142b. (1928)

A fuzió [!fúzió] illetékmentességi határidejének meghosszabbitása [!meghosszabbítása] : [rövid hír]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 92-93b. (1928)

A fuziós [!fúziós] illetékmentesség. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 21b. (1928)

A főbeavatkozási per illetéke ennek mértéke után jár és ha ez a főperrel egyesittetik [!egyesíttetik], a két per tárgyának együttes értéke irányadó az illetéknél. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 142-143b. (1928)

A gabona- és takarmányfélék általános forgalmi adójának eltörlése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 105-107b. (1928)

Ügyvédi zsebhatáridőnaptár az 1929. évre : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 216a. (1928)

A halászat és vadászat általános forgalmi adója. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 107-108b. (1928)

A hazai ipar fejlesztéséről szóló 1907. évi III. t.c.-ben megállapitott [!megállapított] adómentesség a jövedelemadóra nem terjed ki. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 137b. (1928)

A házgondnoki tevékenységből eredő bevétel, ha nem szolgálati szerződésből ered, általános forgalmi adó alá esik. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 27-28b. (1928)

Új magyar könyvek és füzetek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). p. 119. (1928)

Új magyar könyvek és füzetek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 268-269. (1928)

Új magyar könyvek, füzetek és folyóiratok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 61-62. (1928)

Új magyar könyvek, füzetek és folyóiratok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 191-192. (1928)

A jövedéki büntetőjog és eljárás magyarázata : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 100b. (1928)

A kereseti adó alapja a zárszámadások mellőzésével becslés utján [!útján] állapitható [!állapítható] meg, ha raktárkönyv nem vezettetett és leltár nem készittetett [!készíttetett]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 113b. (1928)

A kereskedelmi könyv illetékét az első bejegyzés időpontjában fennálló mérvben kell az első bejegyzés előtt leróni. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 43-44b. (1928)

A kéményseprői dijak [!díjak] általános forgalmi adó alá esnek akkor is, ha azokat a község fizeti ki. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 65b. (1928)

A később hitelben szállitandó [!szállítandó] áruk vételárának biztositására [!biztosítására] kapott váltók után azok átvételekor forgalmi adót követelni nem lehet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 115b. (1928)

A kölcsönök biztositására [!biztosítására] szolgált és árverésen megvásárolt tárgyak eladásából származó bevételek nem a kölcsönügyletből erednek, tehát forgalmi adó alá esnek. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 115b. (1928)

A külföldi cég belföldi képviselőjének nem tekinthető az, akinek tevékenysége a számlaküldés közvetitéséből [!közvetítéséből], levelezésből, a követelések nyilvántartásából és behajtásból áll, de nem terjed ki az eladási ügyletek megkötésére. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 138-139b. (1928)

A "magyar hét" ... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 109b. (1928)

A munkásbiztositótól [!munkásbiztosítótól] járó szerződéses orvosi tiszteletdij [!tiszteletdíj] általános forgalmi adó alá esik. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 65-66b. (1928)

A német adóteher-statisztika. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 61-62b. (1928)

A német bankárnap ... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 111-112b. (1928)

"A reklám" : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 44-45b. (1928)

A rendtartás tervezete az Ügyvédek Reformszövetségében : [rövid hír]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 34a. (1928)

A saját használatra kiállitott [!kiállított] könyvkivonat bélyegilleték alá nem esik. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 44b. (1928)

A storno-ügyletek [!sztornó-ügyletek] forgalmiadókötelezettsége [!forgalmi adókötelezettsége]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 41-43b. (1928)

A tanitói [!tanítói] lakást állandó házadómentesség nem illeti meg. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 138b. (1928)

A valorizációs törvény magyarázata : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 93a. (1928)

A váltóval teljesitett [!teljesített] fizetések általános forgalmi adókötelezettsége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 91-92b. (1928)

A vámfelpénz elengedése nem szünteti meg az áru vámköteles voltát, tehát a behozatal nem forgalmi adómentes. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 140-141b. (1928)

Alföldy Ede: A birói [!bírói] gyakorlat megszervezése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 98-105a. (1928)

Balla Ignác: Az 1927. év magánjogi és hiteljogi bírói gyakorlata : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 58-60a. (1928)

Balla Ignác: Az osztrák végrehajtási jogsegélyegyezmény köréből. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 168-169a. (1928)

Balla Ignác: Magánjogi törvénykönyvünk életbeléptető törvénye. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 166-168a. (1928)

Balla Ignác: A kiskorúak házassága, áttérése és kivándorlása a gyámhatóság előtt : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 94a. (1928)

Balla Ignác: A könnyelmű válások megakadályozása... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 209-211a. (1928)

Balla Ignác and Sömjén László: A trianoni állampolgárság elevenbe vágó kérdéséről... : [ismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 57a. (1928)

Balla Ignác and Takács György: Az adómorálról ... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 129a. (1928)

Barankay Lajos: A gyakorlati tanárképzés megszervezése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 193-216. (1928)

Beck Salamon: Az egyetemi oktatóügy. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 127-128a. (1928)

Beck Salamon: Az egyetemlegesség meglazitása [!meglazítása]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 49-51a. (1928)

Beck Salamon: Die Gesetzgebung gegen den unlauteren Wettbewerb : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 62a. (1928)

Beck Salamon: Die Gesetzgebung gegen den unlauteren Wettbewerb : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 152-153a. (1928)

Beck Salamon: Egy érdektelen ügy érdekességei. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 80-82a. (1928)

Beck Salamon: Grosschmid Benő. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 125-127a. (1928)

Beck Salamon: Jog és igazság viaskodása : a magánjogi törvénykönyv visszhangja. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 157-162a. (1928)

Beck Salamon: Kényszeregyesség és sortartási kifogás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 148-149a. (1928)

Beck Salamon: Magyarország magánjogi törvénykönyve. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 83a. (1928)

Beck Salamon: Magyary Géza. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 177-178a. (1928)

Beck Salamon: Marasztaló itélet [!ítélet] - turpis causa mellett. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 78-79a. (1928)

Beck Salamon: Nemesi rend és közszerzemény : B. S. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 117a. (1928)

Beck Salamon: Perenkivüli [!peren kívüli] költség az ellenfél terhére. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 82-83a. (1928)

Beck Salamon: Schuster Rudolf nyugalomban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 149-150a. (1928)

Beck Salamon: Tulóra [!túlóra] dijazása [!díjazása]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 201-202a. (1928)

Beck Salamon: Ágyassági viszony és együttes szerzés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 169-170a. (1928)

Beck Salamon: Ügyvédi költség telekkönyvi előjegyzése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 173a. (1928)

Beck Salamon: A negativ [!negatív] interesse megtéritése [!megtérítése]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 208-209a. (1928)

Beck Salamon: Érdekveszélyeztetés és magánjogi oltalom. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 145-148a. (1928)

Beck Salamon: A valorizáció fogalma és értékelmélete különös tekintettel az ugynevezett [!úgynevezett] tiszta pénztartozások és köztük a készpénzkölcsön átértékelésére : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 60-61a. (1928)

Beck Salamon: A versenytilalmi kikötés érvényessége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 77-78a. (1928)

Beck Salamon: Özvegyi jog és utólagos érdemtelenség. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 116-117a. (1928)

Beck Salamon and Krayzell Miklós: Az erkölcsi szinvakságról [!színvakságról]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 151-152a. (1928)

Berczel Aladár: A nyugdijtörvény [!nyugdíjtörvény] egy homályos [paragrafus]-ának értelmezése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 21-22a. (1928)

Berszán Miklós: A szövetkezetek kényszeregyezségéről. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 195-198a. (1928)

Beuer Karl: Finanzwissenschaftliche und Volkswirtachaftliche Studien. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 116b. (1928)

Blau György and Wolf Ernő and Balla Ignác: A Civiljogászok Vitatársaságában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 35-36a. (1928)

Bodroghy József and Bud János: Gazdasági miniszter - gazdasági program. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 127-129b. (1928)

Breit Zoltán: Az Ügyvédek Reformszövetsége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 212-213a. (1928)

Breit Zoltán: Dr. Balla Ignác: Tételes magyar nemzetközi magánjog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 214-215a. (1928)

Breit Zoltán: Fellebbezés a törvényszék azon itélete [!ítélete] ellen, amely a pert megszünteti és kimondja, hogy a munkaügyi biróság [!bíróság] bir [!bír] hatáskörrel. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 27-28a. (1928)

Breit Zoltán: Jogorvoslat a végrehajtási eljárásban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 205-207a. (1928)

Breit Zoltán: Kárbiztositás [!kárbiztosítás] felmondásánál mi esik a kártérités [!kártérítés] fogalma alá. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 175-176a. (1928)

Breit Zoltán and Ferencz Tibor and Balázs József and Vadnai Béla: A biztositás [!biztosítás] és pereinek technikája... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 216a. (1928)

doberdói Breit Zoltán: Biztositási [!biztosítási] joggyakorlat. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 45-47a. (1928)

Davori Relkovic Néda: H. Sasaki: Moralerziehung in Japan : Geschichtliches, Theoretisches, Praktisches : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 55-58. (1928)

Deutsch Maurus: A tulajdonjog törvényes korlátozása az ausztriai ingatlanoknál. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 85-90a. (1928)

Egry Aurél: "Détournement du Pouvoir". In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 4-9a. (1928)

Ember István: Friedrich Stieve: Deutschland und Europa 1890-1914 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 188-190. (1928)

Ember István: A magyar tudománypolitika alapvetése. szerk. Magyary Zoltán : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 249-253. (1928)

Frank Antal: Dr. Imre Sándor: A személyiség kérdése : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 178-179. (1928)

Frank Antal: Kövesi Lajos: Vade mecum : jellemfejlesztő diákkalauz : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). p. 183. (1928)

Frank Antal and Imre Sándor: Önmagunk nevelése, az Erzsébet-Népakadémia 1924 november 30-án tartott ünnepi közgyűlésén elmondotta Dr. Imre Sándor. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). p. 107. (1928)

Friml Aladár: Dr. Fináczy Ernő: A klasszikus nyelvek és irodalmak tanításának kérdése : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 41-42. (1928)

Fränkel Pál: Beszámitás [!beszámítás] a perköltséggel szemben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 24-26a. (1928)

Fränkel Pál: Fizetésképtelenségi jogunk reformja : die Reform unseres Zahlungsunfähgkeits-Rechtes von Alexander Cornel Túry [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 91-92a. (1928)

Fränkel Pál: Lakásbérleti kérdések. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 79-80a. (1928)

Fränkel Pál and Varannai István: A hitelező tönkrejutása : két közlemény. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 139-145a. (1928)

Galamb Ödön and Kemény Ferenc: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 270-272. (1928)

Gergely Adolf and Kemény Ferenc: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 119-121. (1928)

Glücksthal Andor: Az átértékelési jog uj [!új] korszaka. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 183-189a. (1928)

Glücksthal Andor: Értékjog és zálogjog : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 131a. (1928)

Gyulai Ágost: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : [felolvasó ülés 1928. február 25-én] : [XXXVI. közgyűlés 1928. március 17-én] : [Gyulai Ágost titkári jelentése] : [bemutató előadás az Uránia Színházban 1928. április 12-én]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 122-128. (1928)

György Ernő: Köztartozások és csődmegtámadás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 74-75a. (1928)

György Ernő: Törvényjavaslat a csendes társaságról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 163-166a. (1928)

György Ernő: A kényszeregyesség joghatálya a közkereseti társaság kilépett tagjára. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 115-116a. (1928)

Harrer Ferenc: Az uj [!új] lakásügyi helyzet. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 117-119b. (1928)

Huppert Leó: Törvényjavaslat az ipari záloglevelekről. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 43-44a. (1928)

Huppert Leó: A cseh jövedelmi adó : folytatás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 47-51b. (1928)

Huppert Leó: A cseh jövedelmi adó. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 36-39b. (1928)

Huppert Leó: A magyar pénzügyi jog : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 82-83b. (1928)

Huppert Leó: Észrevételek a jövedéki büntetőjog anyagi és alaki szabályainak tárgyában kiadott rendeletekhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 85-91b. (1928)

Huppert Leó and Almási Antal and Nizsalovszky Endre: Két könyv a valorizációs törvényről. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 129-131a. (1928)

Huppert Leó and Kolosváry Bálint and Kuncz Ödön: Kolosváry Bálint és Kunz Ödön a Pázmány Péter Tudományegyetem professzorai. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 181-182a. (1928)

Huppert Leó and Nagy Dezső and Szigeti László: Esettár : magánjog, hiteljog, perjog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4). 1-72c. (1928)

Jámbor György: Belgium iskolaügye. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 30-41. (1928)

Jámbor György: A nemzeti zászló kultusza. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 236-240. (1928)

Karl János: Márton Béla: A földrajztanítás módszertana : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 53-54. (1928)

Kemény Ferenc: Hermann Schwartz: Pädagogisches Lexikon I. kötet : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 260-264. (1928)

Kemény Ferenc: III. Finn-ugor Közművelődési Kongresszus. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 175-177. (1928)

Kemény Ferenc: Johannes Prüfer: Friderich Fröbel, sein Leben und Schaffen : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 58-59. (1928)

Kemény Ferenc: L. Pastouriaux, E. Le Brun: Les sciences par l'observation et l'expérience : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 190-191. (1928)

Kemény Ferenc: Otto Neuburger: Der arbeitende Mensch in der erzählenden Literatur : ein Lesebuch : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 112-113. (1928)

Kemény Ferenc: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 62-64. (1928)

Kemény Ferenc: Új nyelvtanulási módszer? In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 93-95. (1928)

Kemény Ferenc: A technika értelme. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 240-242. (1928)

Kemény Ferenc and Fináczy Ernő: Fináczy Ernő: Újabb pedagógiai törekvések : rektori ünnepi beszéd. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 245-246. (1928)

Kemény Ferenc and Kornis Gyula: Kornis Gyula: Kultúra és politika : tanulmányok : [könyismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 42-44. (1928)

Kemény György: A kamat alakulása. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 129-131b. (1928)

Kemény István: Dr. Olay Ferenc: A magyar kultúra válságos évei 1918-1927 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 50-51. (1928)

Kemény István: Nikolai Ogujew: Das Tagebuch des Schülers Kostja Rjabzew : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 113-115. (1928)

Kenyeres Elemér: Az új iskola és pedagógiája : első közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 10-26. (1928)

Kenyeres Elemér: Az új iskola és pedagógiája : második közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 74-92. (1928)

Kenyeres Elemér: Imre Sándor: Neveléstan : bevezetés az iskolai élet munkájába : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 247-249. (1928)

Király Ferenc: Kartelhivatal? [!kartellhivatal]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 54-57b. (1928)

Király Ferenc: A Nemzetközi Jogi Egyesület varsói konferenciája. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 178-181a. (1928)

Király Ferenc: A balatonfüredi ügyvédparlament eredményei. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 32-34a. (1928)

Knob Sándor: A német munkáskizárás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 119-125b. (1928)

Kornis Gyula: A nyári nagy vakáció : elnöki megnyitó a Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság 1928 márc. 17-én tartott XXXVI. közgyűlésén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 65-73. (1928)

Kovács Marcel: Megjelent dr. Kovács Marcel "Polgári perrendtartás magyarázata"... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 182a. (1928)

Kronstein András: Az álrészvényes szavazati joga. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 171-173a. (1928)

Kronstein András: Buza-valuta [!búza-valuta] kikötés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 207-208a. (1928)

Kúthy Sándor and Ferenczy Ferenc: Magyar állampolgársági jog. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 131-132a. (1928)

Lengyel Géza: Magyarország kereskedelempolitikai helyzete. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 134-135b. (1928)

Leopold Elemér: A rendtartás tervezete az Ügyvédek Reformszövetségében. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 34a. (1928)

Leopold Elemér: A zárt ügyvédség kérdéséhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 28-31a. (1928)

Loczka Alajos: Az amerikai középfokú oktatás : első közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 129-142. (1928)

Loczka Alajos: Az amerikai középfokú oktatás : második közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 217-236. (1928)

Lux Gyula: Az osztrák tanítóképzés reformja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 96-99. (1928)

Lux Gyula: Kenyeres Elemér: A gyermek beszédének fejlődése : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 256-258. (1928)

Lux Gyula: Kenyeres Elemér: A gyermek első szavai és a szófajok föllépése : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 179-181. (1928)

Láczer István: Die Revolution der modernen Jugend, von Ben B. Lindsey, Wainwright Evans : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 116-117. (1928)

Lányi Ernő: Kenyeres Elemér: Pósa Lajos a gyermekszobában és a kisdedóvóban : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 54-55. (1928)

Lénárt Vilmos and Bud János and Wekerle Sándor: Gazdasági minisztérium, uj [!új] pénzügyminiszter. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 108-109b. (1928)

Lőw Tibor: Itéletek [!ítéletek] és indokaik. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 63-65a. (1928)

Magyary Géza: A nemzetközi biráskodás [!bíráskodás]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 1-4a. (1928)

Mahler Sándor: Ellentétes munkásbiztositó [!munkásbiztosító] joggyakorlat az üzemutódlás kérdésében. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 95-98b. (1928)

Mahler Sándor: Surlódási [!súrlódási] felületek a munkásbiztositási [!munkásbiztosítási] járulékok terén. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 67-78b. (1928)

Major Róbert: A szellemi munkások munkanélkülisége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 17-20b. (1928)

Major Róbert: A tulmunka [!túlmunka] kérdése a magánalkalmazottak szolgálati viszonyáról szóló törvénytervezetben. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 57-59b. (1928)

Meszlény Artur: Felmentés és házasság érvénytelensége Ausztriában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 19a. (1928)

Meszlény Artur: Nagy Ferenc. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 133-135a. (1928)

Meszlény Artur: Nehézségek a felértékelés körül Németországban. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 13-15a. (1928)

Meszlény Artur: Ténykérdés és jogkérdés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 176-177a. (1928)

Meszlény Artur and Beck Salamon: Védjegyoltalom. Tisztességtelen verseny : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 153-155a. (1928)

Meszlény Artur and Bányai Aladár and Bittner János and Bódy Tivadar and Dálnoki-Kováts Jenő and Magyar Bertalan and Sándor Pál and Székács Antal and Vértes Emil: Szociális törvényhozásunk feladatai. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 6-17b. (1928)

Meszlény Artúr: Balás P. Elemér: Szerzői jogi reformtörekvések : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 61a. (1928)

Meszlény Artúr: Dr. Fehérváry Jenő: Magyar magánjog : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 61a. (1928)

Meszlény Artúr: Erő, amely visszahat, vagy Mi mindent kell tudni : [színdarab]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 52-56a. (1928)

Meszlény Artúr: A háboru [!háború] hatása az ellenséges államok hozzátartozói között kötött szerződésekre : [ismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 56-57a. (1928)

Meszlény Artúr: A háboru [!háború] hatása az ellenséges államok hozzátartozóinak egymásközti [!egymás közti] jogviszonyaira : befejező közlemény. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 66-69a. (1928)

Meszlény Artúr: A háboru [!háború] hatása az ellenséges államok hozzátartozóinak egymásközti [!egymás közti] jogviszonyaira. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 39-43a. (1928)

Meszlény Artúr: A nemzetközi magánjog ... : [rövid hír]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 129a. (1928)

Meszlény Artúr and Pap Dezső: Törvénytervezet a magánalkalmazottak szolgálati viszonyáról. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 106-109a. (1928)

Mitrovics Gyula: Barankay Lajos dr.: A nemzeti közszellem pedagógiája : a nemzet-etikai nevelés megszervezése a világháború és forradalmak tanulságai alapján : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 46-50. (1928)

Mitrovics Gyula: Dr. Barankay Lajos: A magyar integritás művelődéspolitikája : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 253-255. (1928)

Molnár Márton: A "nyilvános elöadás" [!előadás] szerzőjogi értelmezéséhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 76-77a. (1928)

Morvay Oszkár: "Die Gerichtsstandklausel in der Kautelarpraxis" : [ismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 112-114a. (1928)

Muhs Karl: Anti-Marx. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 116b. (1928)

Máday István: Alfred Adler: Menschenkenntnis : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 264-268. (1928)

ifj. Nagy Dezső: A csendes társaság létjogosultsága. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 198-200a. (1928)

ifj. Nagy Dezső: A hitelező tapasztalatlansága. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 202-204a. (1928)

Nagy József Béla: Dr. Koczogh András: A tiszta élet : tanulóknak és szülőknek ; A kemény parancs. összeállították: Dr. Marczell Mihály, Dr. Koszterszitz József ; Dr. Oker-Blom Miksa: A gólya-mese helyett. Egy pár szó szülőkhöz s fiúkhoz és leányokhoz. Finnből ford. Pálfi Márton : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 258-259. (1928)

Nagy J. Béla: C. Richard: L'Enseignement en France : organisation, répertoire des établissements : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 59-61. (1928)

Nizsalovszky Endre: Széljegyzetek a Jogászgyülés [!Jogászgyűlés] magánjogi szakosztályának jegyzőkönyvéhez. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4). 121-124a. (1928)

Padányi Andor: Magyar népoktatás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 167-173. (1928)

Palágyi Róbert: Háborus [!háborús] filmszerződések. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 109-112a. (1928)

Pethő Tibor: Az óváselengedés nem irott [!írott] szabályai. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 9-12a. (1928)

Pollák Illés: A társadalom jogi egészségtana. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 95-98a. (1928)

Prohászka Lajos: Leopold Ziegler: Magna Charta einer Schule : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 183-188. (1928)

Proszvimmer Béla: A kereskedők és iparosok levélváltásainak illetékmentessége az 1850. évi nyilt [!nyílt] parancs és a Hivatalos Összeállitás [!Összeállítás] előadói tervezete szerint. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 1-3b. (1928)

Proszvimmer Béla: A kereskedők és iparosok levélváltásainak illetékmentessége az 1850. évi nyilt [!nyílt] parancs és a Hivatalos Összeállitás [!összeállítás] előadói tervezete szerint : folytatás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 31-35b. (1928)

Quint József: Az amszterdami nemzetközi testnevelési kongresszus. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 242-245. (1928)

Quint József: Az élet iskolája, szerk. Szenes Adolf : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 255-256. (1928)

Quint József: A Harmadik Egyetemes Tanügyi Kongresszus és a vele kapcsolatos Országos Tanügyi Kiállítás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 173-175. (1928)

Quint József: Juba Adolf: Az egészséges tanuló : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). p. 54. (1928)

Quint József: Kornis Gyula: Magyarország közoktatásügye a világháború óta : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 44-46. (1928)

Quint József: Tanítói tanfolyamok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 177-178. (1928)

Quint József: Zimmermann Ottó, Kőrösi Henrik: Szülők könyve : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 108-109. (1928)

Quint József: A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter körlevele Magyarország összes oktatóihoz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 27-29. (1928)

Quint József and Kenyeres Elemér: Kenyeres Elemér: Az olvasás tanítása és az ábécéskönyvek : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 107-108. (1928)

Radák Olga: Gróf Brunsvik Teréz élet- és jellemrajza. Írták: Dr. Czeke Marianne és Dr. H. Révész Margit. Gróf Brunsvik Teréz emlékiratai. Fordította: Dr. Petrich Béla. Budapest, 1926. A Kisdednevelés kiadása : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 105-107. (1928)

Schiller Ottó: Kollektiv [!kollektív] kereskedelmi szerződések. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 101-105b. (1928)

Schneider Erzsébet: Waldemar Oskar Döring: Die Psychologie der Schulklasse : eine empirische Untersuchung : (Zinkfeldt, Osterwieck am Harz, 1927.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 117-118. (1928)

Scholtz Géza: A házastársak vegyes állampolgárságából eredő bonyodalmak. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 135-138a. (1928)

Seligman Edwin R. A.: Die Lehre von der Steuerüberwälzung. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 116b. (1928)

Szabó Bertalan, Z.: Tultermelés [!Túltermelés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 23-25b. (1928)

Szandtner Pál: A főiskolára készülő ifjúság pályaválasztási felvilágosításának németországi intézményei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 1-9. (1928)

Szelényi Ödön: Susanne Engelmann: Die Krise der heutigen Mädchenerzeihung : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). p. 115. (1928)

Szelényi Ödön: Theodor Litt: Die Philosophie der Gegenwart und ihr Einfluss auf das Bildungsideal : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 109-110. (1928)

Szente Lajos: A tisztességtelen versenyről ... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 84a. (1928)

ifj. Szigeti László: Azonnali hatállyal való felmondás ; Szolgálattétel felmondási idő alatt. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 23-24a. (1928)

ifj. Szigeti László: Csábitás [!csábítás]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 47-48a. (1928)

ifj. Szigeti László: Gazdasági lehetetlenülés lakásbérletnél. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 49a. (1928)

ifj. Szigeti László: Házasfelek jogviszonya a házasság felbontása után. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 204-205a. (1928)

ifj. Szigeti László: Magán telekkönyvi iroda. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 150a. (1928)

ifj. Szigeti László: Magánjogi kényszer és büntetőjogi zsarolás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 3. 48-49a. (1928)

ifj. Szigeti László: Tilos ügylet és ügyvédi összeférhetetlenség. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 22-23a. (1928)

ifj. Szigeti László: A budapesti központi kir. járásbíróság elnöke ... In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 150-151a. (1928)

ifj. Szigeti László: Ágyassági viszony - turpis causa. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 119-120a. (1928)

ifj. Szigeti László: Életközösség folytatása, mint megbocsátás. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 8. 173-175a. (1928)

Tas József: Mit tanítanak Magyarországról a külföld iskoláiban? In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 143-154. (1928)

Tihanyi Lajos: Középosztály és adópolitika. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 4-6b. (1928)

Trebits Herbert: A római szerzői jogi konferencia és az engedélykényszer rendszere. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 16-19a. (1928)

Varannai Aurél: Az Alföld öntözése és egyebek : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 99-100b. (1928)

Varannai István: A 32. számu [!számú] jogegységi döntvény. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 20-21a. (1928)

Varannai István: Az uj [!új] nemzetközi vasuti [!vasúti] egyezmény. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) -9-10. 190-195a. (1928)

Varannai István: Dr. Schwartz Tibor: A valorizációs kérdések fejlődése és kialakulása, különös tekintettel a birói [!bírói] gyakorlatra : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 90-91a. (1928)

Varannai István: Ingójelzálog a Curia gyakorlatában. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 26a. (1928)

Varannai István: Kamat és késedelmi kártértités [!kártérítés] : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 155-156a. (1928)

Varannai István: Kamatdöntvények : megjegyzések a Jogegységi Tanács 33., 34., 35. számu [!számú] határozataihoz. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 70-74a. (1928)

Varannai István and Szladits Károly: A magánjogi birói [!bírói] gyakorlat 1901-1927. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 213-214a. (1928)

Viener Miklós Pál: Dr. Domány Gyula: A valutarendszerek elmélete : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 84b. (1928)

Vági József: Ideiglenes nőtartás megegyezéses különélés esetében. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 117-119a. (1928)

Vági József: Közjegyzői magyar-német műszótár : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 132a. (1928)

Várkonyi Hildebrand: Az "új iskola" elméletírója: Ad. Ferriére. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 154-167. (1928)

Várkonyi Hildebrand: Újabb gyermeklélektani vizsgálatok. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 100-104. (1928)

Vészi Mátyás: Adó- és illetékügyi határozatok tára : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 83b. (1928)

Wagner György: Értékpapir [!értékpapír] és okirat birói [!bírói] megsemmisitése [!megsemmisítése] : [könyvismertetés]. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 93a. (1928)

Waldapfel János: Die Odenwaldschule von Elisabeth Huguenin : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 110-112. (1928)

Wekerle Sándor: Az uj [!új] pénzügyminiszteri jelentés. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 125-127b. (1928)

Zsindely Ferenc: Az uj [!új] magyar forgalmi adórendszer kifejlődése. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 4. 51-53b. (1928)

Zádor Béla: Dunakérdések. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 5-6. 78-80b. (1928)

Zádor Béla: Exportfejlesztés és mezőgazdaság. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 7. 93-95b. (1928)

Zádor Béla: A csepeli kikötő középeurópai [!közép-európai] jelentősége. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 9-10. 131-134b. (1928)

Zádor Béla: A magyar gabonamonopólium terve. In: Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje, (4) 1-2. 21-23b. (1928)

Éltes Mátyás: Philipp Michels: Blick in die Zukunft des Bildungswesens Gehörloser : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 259-260. (1928)

Éltes Mátyás: Tóth Zoltán: A vakok képzeletvilága : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 52-53. (1928)

Éltes Mátyás and Klug Péter: Klug Péter: A kisegítő iskola kérdésének megoldása : [cikkismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (37). pp. 181-182. (1928)

Book

Szeged szab. kir. város házipénztárának, a város kezelése alatt álló alapok, alapitványok és városi üzemek 1927. évi zárószámadása.

Szent Gellért legendája : vita S. Gerardi.

Tanterv az elemi népiskola számára.

Banner János: Az ószentiváni ásatások.

Banner János: A szegedi boszorkányok.

Bucsy Miklós: Az állam : tanulmány a politika köréből.

Bálint Nagy István: Kolerajárványok Csanád vármegyében : orvostörténelmi tanulmány.

Cs. Sebestyén Károly: Szegedi utcák : kulturtörténeti tanulmány.

Czibula Antal: A nagy diktátor : az ügysegéd naplója : [regény].

Czimer Károly: A szegedi kaszinó szinjátszó társasága : 1840-1876.

Czimer Károly: A székelyek eredetéről.

Eckerdt Elek: Emlékkönyv a Szegedi Filharmónikus Egyesület fennállásának tizedik és Fichtner Sándor karnagyi müködésének [!működésének] huszonötödik évfordulója alkalmából : 1918-1928.

Geszti Lajos: Földrajz II. - Európa és Ázsia leírása : a leány-középiskolák II. osztályának tananyaga.

Gönczi Klára: Adatok a savamidek és aldehydek kondenzációs termékeinek ismeretéhez : doktori értekezés.

Heiner Lajos: A syphilis gyógyítása bismuttal.

Hézser Aurél: Földrajz : a fiúközépiskolák, valamint a leányközépiskolák és leánykollégiumok II. osztálya számára - II. rész : Európa és Ázsia földrajza.

Imre Vilma: Adatok a benzyl-acylamidek chemiai szerkezete és füszerhatása közötti összefüggéshez : bölcsészetdoktori értekezés.

Jancsó Benedek: A székely nemzet története és alkotmánya : [könyvismertetés].

Joó Tibor: Ady arca a történetphilosophia megvilágításában.

Judik Ferenc: A magyar ipari közigazgatási jog alakulása a történelem folyamán.

Jósa János: Ujabb [újabb] adalékok a székelyek régi történetéhez.

Kalmár Gusztáv and Varga Sebestyén: Földrajz : a gimnázium, reálgimnázium és reáliskola IV. osztálya számára - Általános földrajz.

Kaufmann Erzsébet: Tanulmányok a Schiff-bázisok köréből : doktori értekezés.

Klebelsberg Kuno: Neonacionalizmus.

Kogutowicz Károly: Az elszakitott [!elszakított] országrészek magyarsága.

Lőw Immánuel: Hetven beszéd : 1914-1928.

Marjalaki K. Lajos: Földrajz a polgári leányiskolák számára - III. rész : idegen világrészek, Magyarország áttekintése.

Márton Béla and Pécsi Albert: Földrajz : a felső kereskedelmi iskolák számára : I. rész.

Navratil Ákos: Régi igazságok és új elméletek a közgazdaságtanban : felolvastatott a II. osztálynak 1927. november 21-i ülésén.

Reményi József: Lesz-e reggel? : regény.

Vécsey Zoltán: Az új Európa.

Wagner János: Gruss an meine Heimat : humoristische Gedichte in schwäbischer Mundart.

Wells Herbert George: Házasság : regény.

Wells Herbert George: A püspök lelke : regény nagyon kevés szerelemmel, a lelkiismeretről és vallásról és az életnek igazi bonyodalmairól.

Wenner Sándor: A magyar színészet válsága : háborús és háború utáni színészetünk a kritika és az események tükrében.

Journal

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 18. sz.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 19. sz.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 20. sz.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 21. sz.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 22. sz.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 23. sz.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 24. sz.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 26. sz.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 27. sz.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 28. sz.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 29. sz.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 31. sz.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 32. sz.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 33. sz.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 34. sz.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 35. sz.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 36. sz.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 37. sz.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 38. sz.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 39. sz.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 40. sz.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 41. sz.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 43. sz.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 44. sz.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 45. sz.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 46. sz.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 47. sz.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 48. sz.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 49. sz.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) 50. sz.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) február 04.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) február 11.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) február 18.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) február 25.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) január 07.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) január 14.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) január 21.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) január 28.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) március 03.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) március 10.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) március 17.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) március 24.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) március 31.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) április 07.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) április 14.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) április 21.

Alföldi ipar. - 2. évf. (1928) április 28.

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 1. sz.

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 10. sz.

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 11. sz.

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 12. sz.

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 13. sz.

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 14. sz.

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 15. sz.

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 16. sz.

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 17. sz.

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 18. sz.

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 19. sz.

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 2. sz.

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 20. sz.

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 21. sz.

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 22. sz.

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 23-24. sz.

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 3. sz.

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 4. sz.

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 5. sz.

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 6. sz.

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 7-8. sz.

Automobil motorsport. - 3. évf. (1928) 9. sz.

Credo. - 6.évf. (1928) 1-2.sz.

Credo. - 6.évf. (1928) 10.sz.

Credo. - 6.évf. (1928) 11.sz.

Credo. - 6.évf. (1928) 12.sz.

Credo. - 6.évf. (1928) 3-4.sz.

Credo. - 6.évf. (1928) 5-6.sz.

Credo. - 6.évf. (1928) 7.sz.

Credo. - 6.évf. (1928) 8.sz.

Credo. - 6.évf. (1928) 9.sz.

Egyházi hiradó. - 7. évf. (1928) 27-28. sz.

Egyházi hiradó. - 7. évf. (1928) 29-30. sz.

Egyházi hiradó. - 7. évf. (1928) 31-32. sz.

Egyházi hiradó. - 7. évf. (1928) 33-34. sz.

Egyházi hiradó. - 7. évf. (1928) 35. sz.

Egyházi hiradó. - 7. évf. (1928) 36. sz.

Egyházi hiradó. - 7. évf. (1928) 37. sz.

Egyházi hiradó. - 7. évf. (1928) 38. sz.

Egyházi hiradó. - 7. évf. (1928) 39. sz.

Egyházi hiradó. - 7. évf. (1928) 40. sz.

Egyházi hiradó. - 7. évf. (1928) 41. sz.

Egyházi hiradó. - 7. évf. (1928) 42-43. sz.

Egyházi hiradó. - 7. évf. (1928) 44. sz.

Egyházi hiradó. - 7. évf. (1928) 45. sz.

Egyházi hiradó. - 7. évf. (1928) 46. sz.

Egyházi hiradó. - 7. évf. (1928) 47. sz.

Egyházi hiradó. - 7. évf. (1928) 48. sz.

Egyházi hiradó. - 7. évf. (1928) 49. sz.

Egyházi hiradó. - 7. évf. (1928) 50-52. sz.

A Hét - Képes hetilap, 4. évf. (1928) 36. sz.

A Hét - Képes hetilap, 4. évf. (1928) 37. sz.

A Hét - Képes hetilap, 4. évf. (1928) 38. sz.

A Hét - Képes hetilap, 4. évf. (1928) 39. sz.

A Hét - Képes hetilap, 4. évf. (1928) 40. sz.

A Hét - Képes hetilap, 4. évf. (1928) 41. sz.

A Hét - Képes hetilap, 4. évf. (1928) 42. sz.

A Hét - Képes hetilap, 4. évf. (1928) 43. sz.

A Hét - Képes hetilap, 4. évf. (1928) 44. sz.

A Hét - Képes hetilap, 4. évf. (1928) 45. sz.

A Hét - Képes hetilap, 4. évf. (1928) 46. sz.

A Hét - Képes hetilap, 4. évf. (1928) 47. sz.

A Hét - Képes hetilap, 4. évf. (1928) 48. sz.

A Hét - Képes hetilap, 4. évf. (1928) 49. sz.

A Hét - Képes hetilap, 4. évf. (1928) 50. sz.

A Hét - Képes hetilap, 4. évf. (1928) 51. sz.

A Hét - Képes hetilap, 4. évf. (1928) 52. sz.

A Hét - Képes hetilap, 4. évf. (1928) 53. sz.

A Hét - Képes hetilap, 4. évf. (1928) különszám.

A Hét, 4. évf. (1928) 10. sz.

A Hét, 4. évf. (1928) 11. sz.

A Hét, 4. évf. (1928) 12. sz.

A Hét, 4. évf. (1928) 13. sz.

A Hét, 4. évf. (1928) 14. sz.

A Hét, 4. évf. (1928) 15. sz.

A Hét, 4. évf. (1928) 16. sz.

A Hét, 4. évf. (1928) 17. sz.

A Hét, 4. évf. (1928) 18. sz.

A Hét, 4. évf. (1928) 19. sz.

A Hét, 4. évf. (1928) 2. sz.

A Hét, 4. évf. (1928) 20. sz.

A Hét, 4. évf. (1928) 21. sz.

A Hét, 4. évf. (1928) 22. sz.

A Hét, 4. évf. (1928) 23. sz.

A Hét, 4. évf. (1928) 24. sz.

A Hét, 4. évf. (1928) 25. sz.

A Hét, 4. évf. (1928) 26. sz.

A Hét, 4. évf. (1928) 27. sz.

A Hét, 4. évf. (1928) 28. sz.

A Hét, 4. évf. (1928) 29. sz.

A Hét, 4. évf. (1928) 30. sz.

A Hét, 4. évf. (1928) 31. sz.

A Hét, 4. évf. (1928) 32. sz.

A Hét, 4. évf. (1928) 33. sz.

A Hét, 4. évf. (1928) 34. sz.

A Hét, 4. évf. (1928) 35. sz.

A Hét, 4. évf. (1928) 4. sz.

A Hét, 4. évf. (1928) 5. sz.

A Hét, 4. évf. (1928) 6. sz.

A Hét, 4. évf. (1928) 7. sz.

A Hét, 4. évf. (1928) 8. sz.

A Hét, 4. évf. (1928) 9. sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 7.évf. (1928) 1.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 7.évf. (1928) 10.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 7.évf. (1928) 11.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 7.évf. (1928) 2.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 7.évf. (1928) 3.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 7.évf. (1928) 5.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 7.évf. (1928) 7.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 7.évf. (1928) 8.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 7.évf. (1928) 9.sz.

Iparjogi Szemle. - 22.évf. (1928) 1.sz.

Iparjogi Szemle. - 22.évf. (1928) 11.sz.

Iparjogi Szemle. - 22.évf. (1928) 2.sz.

Iparjogi Szemle. - 22.évf. (1928) 3.sz.

Iparjogi Szemle. - 22.évf. (1928) 4.sz.

Iparjogi Szemle. - 22.évf. (1928) 5.sz.

Iparjogi Szemle. - 22.évf. (1928) 6.sz.

Iparjogi Szemle. - 22.évf. (1928) 7.sz.

Iparjogi Szemle. - 22.évf. (1928) 9-10.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 3.évf. (1928) 1.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 3.évf. (1928) 10.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 3.évf. (1928) 11.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 3.évf. (1928) 12.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 3.évf. (1928) 13.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 3.évf. (1928) 14.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 3.évf. (1928) 15.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 3.évf. (1928) 16.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 3.évf. (1928) 2.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 3.évf. (1928) 3.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 3.évf. (1928) 4.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 3.évf. (1928) 5.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 3.évf. (1928) 7.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 3.évf. (1928) 8.sz.

Jugoszláv Közgazdasági Értesítő. - 3.évf. (1928) 9.sz.

Kalocsai Levelek. - 8.évf. (1928) 1. sz.

Kalocsai Levelek. - 8.évf. (1928) 2. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 5. évf. (1928) 1. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 5. évf. (1928) 2. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 5. évf. (1928) 3. sz.

Kecskeméti Szőlősgazda. - 5. évf. (1928) 4. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 2. évf. (1928) 1. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 2. évf. (1928) 2. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 2. évf. (1928) 3. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 2. évf. (1928) 4. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 2. évf. (1928) 5. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 2. évf. (1928) 6. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 2. évf. (1928) 7. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 2. évf. (1928) 8. sz.

Kecskeméti színházi és sport élet. - 2. évf. (1928) 9-10. sz.

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 1. sz.

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 10. sz.

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 12. sz.

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 13. sz.

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 14. sz.

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 15. sz.

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 16. sz.

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 17. sz.

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 19. sz.

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 2. sz.

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 20. sz.

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 22. sz.

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 23. sz.

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 24. sz.

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 26. sz.

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 27. sz.

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 28. sz.

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 29. sz.

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 3. sz.

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 30. sz.

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 31. sz.

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 32. sz.

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 33. sz.

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 34. sz.

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 35. sz.

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 36. sz.

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 4. sz.

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 5. sz.

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 6. sz.

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 7. sz.

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 8. sz.

Kisiparos. - VI. évf. (1928) 9. sz.

Képzőművészet. - 2. évf. (1928) 10. sz.

Képzőművészet. - 2. évf. (1928) 11. sz.

Képzőművészet. - 2. évf. (1928) 12. sz.

Képzőművészet. - 2. évf. (1928) 13. sz.

Képzőművészet. - 2. évf. (1928) 14. sz.

Képzőművészet. - 2. évf. (1928) 15. sz.

Képzőművészet. - 2. évf. (1928) 6. sz.

Képzőművészet. - 2. évf. (1928) 7. sz.

Képzőművészet. - 2. évf. (1928) 8-9. sz.

Könyvek Világa. - 3.évf. (1928) 1.sz.

Könyvek Világa. - 3.évf. (1928) 2-3.sz.

Könyvkedvelők Lapja. - 1.évf. (1928) 1.sz.

Könyvkedvelők Lapja. - 1.évf. (1928) 2.sz.

Külügyi Közlöny. - 8.évf. (1928) 1.sz.

Külügyi Közlöny. - 8.évf. (1928) 2.sz.

Külügyi Közlöny. - 8.évf. (1928) 6.sz.

Külügyi Közlöny. - 8.évf. (1928) 7.sz.

Külügyi Közlöny. - 8.évf. (1928) 8.sz.

Magyar Népművelés. - 6.évf. (1928) 1-2.sz.

Magyar Paedagogia. - 37. évf. (1928).

Magyar Róna. - 6.évf. (1928) 1. sz.

Magyar Róna. - 6.évf. (1928) 10. sz.

Magyar Róna. - 6.évf. (1928) 11. sz.

Magyar Róna. - 6.évf. (1928) 12. sz.

Magyar Róna. - 6.évf. (1928) 2. sz.

Magyar Róna. - 6.évf. (1928) 3. sz.

Magyar Róna. - 6.évf. (1928) 4. sz.

Magyar Róna. - 6.évf. (1928) 5. sz.

Magyar Róna. - 6.évf. (1928) 6. sz.

Magyar Róna. - 6.évf. (1928) 7. sz.

Magyar Róna. - 6.évf. (1928) 8. sz.

Magyar Róna. - 6.évf. (1928) 9. sz.

Magyar siketnéma-oktatás. - 30.évf. (1928) 1-4.sz.

Magyar siketnéma-oktatás. - 30.évf. (1928) 10.sz.

Magyar siketnéma-oktatás. - 30.évf. (1928) 5-7.sz.

Magyar siketnéma-oktatás. - 30.évf. (1928) 8-9.sz.

Magyar Ünnep. - 2.évf. (1928) 10.sz.

Magyar Ünnep. - 2.évf. (1928) 11-12.sz.

Magyar Ünnep. - 2.évf. (1928) 3.sz.

Magyar Ünnep. - 2.évf. (1928) 5-6.sz.

Magyar Ünnep. - 2.évf. (1928) 7-8.sz.

Magyar Ünnep. - 2.évf. (1928) 9.sz.

Magyar élet. - 10. évf. (1928) 1. sz.

Magyar élet. - 10. évf. (1928) 10. sz.

Magyar élet. - 10. évf. (1928) 11. sz.

Magyar élet. - 10. évf. (1928) 12. sz.

Magyar élet. - 10. évf. (1928) 13. sz.

Magyar élet. - 10. évf. (1928) 2. sz.

Magyar élet. - 10. évf. (1928) 22. sz.

Magyar élet. - 10. évf. (1928) 3. sz.

Magyar élet. - 10. évf. (1928) 35. sz.

Magyar élet. - 10. évf. (1928) 37. sz.

Magyar élet. - 10. évf. (1928) 38. sz.

Magyar élet. - 10. évf. (1928) 39. sz.

Magyar élet. - 10. évf. (1928) 4. sz.

Magyar élet. - 10. évf. (1928) 5. sz.

Magyar élet. - 10. évf. (1928) 6. sz.

Magyar élet. - 10. évf. (1928) 7. sz.

Magyar élet. - 10. évf. (1928) 8. sz.

Magyar élet. - 10. évf. (1928) 9. sz.

Magyar élet. - 10.évf. (1928) 36. sz.

Magyar élet. - 10.évf. (1928) 40. sz.

Magyar élet. - 10.évf. (1928) 41. sz.

Magyar élet. - 10.évf. (1928) 42. sz.

Magyar építőművészet. - 28. évf. (1928) 1. sz.

Magyar építőművészet. - 28. évf. (1928) 10-12. sz.

Magyar építőművészet. - 28. évf. (1928) 2. sz.

Magyar építőművészet. - 28. évf. (1928) 3. sz.

Magyar építőművészet. - 28. évf. (1928) 4. sz.

Magyar építőművészet. - 28. évf. (1928) 5-6. sz.

Magyar építőművészet. - 28. évf. (1928) 7-8. sz.

Magyar építőművészet. - 28. évf. (1928) 9. sz.

Polgári jog : a hazai és külföldi magánjog és hiteljog szemléje IV. évf. (1928).

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1928) 1. sz.

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1928) 2. sz.

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1928) 3. sz.

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1928) 4. sz.

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1928) 5. sz.

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1928) 6. sz.

Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara jegyzőkönyve. - (1928) tárgymutató.

Szegedi katolikus tudósító. - 2. évf. (1928) augusztus 1.

Szegedi katolikus tudósító. - 2. évf. (1928) december 1.

Szegedi katolikus tudósító. - 2. évf. (1928) február 1.

Szegedi katolikus tudósító. - 2. évf. (1928) február 15.

Szegedi katolikus tudósító. - 2. évf. (1928) január 1.

Szegedi katolikus tudósító. - 2. évf. (1928) január 15.

Szegedi katolikus tudósító. - 2. évf. (1928) július 1.

Szegedi katolikus tudósító. - 2. évf. (1928) június 1.

Szegedi katolikus tudósító. - 2. évf. (1928) június 15.

Szegedi katolikus tudósító. - 2. évf. (1928) május 1.

Szegedi katolikus tudósító. - 2. évf. (1928) május 15.

Szegedi katolikus tudósító. - 2. évf. (1928) március 1.

Szegedi katolikus tudósító. - 2. évf. (1928) március 15.

Szegedi katolikus tudósító. - 2. évf. (1928) november 1.

Szegedi katolikus tudósító. - 2. évf. (1928) november 15.

Szegedi katolikus tudósító. - 2. évf. (1928) október 1.

Szegedi katolikus tudósító. - 2. évf. (1928) október 15.

Szegedi katolikus tudósító. - 2. évf. (1928) szeptember 1.

Szegedi katolikus tudósító. - 2. évf. (1928) szeptember 15.

Szegedi katolikus tudósító. - 2. évf. (1928) április 1.

Szegedi katolikus tudósító. - 2. évf. (1928) április 15.

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 1. sz.

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 10. sz.

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 11. sz.

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 12. sz.

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 13. sz.

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 14. sz.

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 15. sz.

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 16. sz.

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 17. sz.

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 18. sz.

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 19. sz.

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 2. sz.

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 20. sz.

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 21. sz.

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 22. sz.

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 23. sz.

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 24. sz.

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 25. sz.

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 28. sz.

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 29. sz.

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 3. sz.

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 30. sz.

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 31. sz.

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 32. sz.

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 33. sz.

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 34. sz.

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 35. sz.

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 4. sz.

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 5. sz.

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 6. sz.

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 7. sz.

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 8. sz.

Szegedi szemle. - 1. évf (1928) 9. sz.

Szülők Lapja. - 5.évf. (1928) 3. sz.

Szülők Lapja. - 5.évf. (1928) 4. sz.

Szülők Lapja. - 5.évf. (1928) 5. sz.

Szülők Lapja. - 6.évf. (1928) 1. sz.

Szülők Lapja. - 6.évf. (1928) 2. sz.

Textilmunkás. - 1.évf. (1928) 1.sz.

Textilmunkás. - 1.évf. (1928) 2.sz.

Textilmunkás. - 1.évf. (1928) 3.sz.

Textilmunkás. - 1.évf. (1928) 4.sz.

Történelmi és Régészeti Közlemények. - 3.évf. (1928) 1-2. sz.

Vakok Ügye. - 14.évf. (1928) 1. sz.

Vasárnap. - 1.évf. (1928) 1. sz.

Vasárnap. - 1.évf. (1928) 2. sz.

Vasárnap. - 1.évf. (1928) 3. sz.

Vegyészeti Munkás. - 5.évf. (1928) 1. sz.

Vegyészeti Munkás. - 5.évf. (1928) 2. sz.

Vegyészeti Munkás. - 5.évf. (1928) 4. sz.

Vegyészeti Munkás. - 5.évf. (1928) 5. sz.

Új Magyar Tehetségek. - 1.évf. (1928) 1. sz.

Új Magyar Tehetségek. - 1.évf. (1928) 2-3. sz.

Új Magyar Tehetségek. - 1.évf. (1928) 4. sz.

Új Magyar Tehetségek. - 1.évf. (1928) 5. sz.

Új Magyar Tehetségek. - 1.évf. (1928) 6. sz.

Ösvény. - 10.évf. (1928) 1-2.sz.

Ösvény. - 10.évf. (1928) 3-4.sz.

Ifjú Polgárok Lapja. - 7.évf. (1928) 6.sz.

Iparjogi Szemle. - 22.évf. (1928) 8.sz.

Magyar élet. - 10. évf. (1928) 14. sz.

Magyar élet. - 10. évf. (1928) 15. sz.

Klebelsberg Kuno and Juhász Gyula and Oláh Gábor and Zolnai Béla and Moór Gyula and Kolosváry Bálint and Issekutz Béla and Menyhárt Gáspár and Somogyi Szilveszter: Tóth Károly emlékezete.

Newspaper

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 1.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 10.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 11.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 12.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 13.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 14.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 15.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 16.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 17.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 18.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 19.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 2.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 20.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 21.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 22.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 23.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 24.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 25.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 26.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 27.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 28.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 29.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 3.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 30.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 31.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 32.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 33.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 34.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 35.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 36.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 37.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 38.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 39.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 4.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 40.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 41.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 42.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 43.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 44.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 45.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 46.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 47.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 48.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 49.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 5.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 50.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 51.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 52.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 53.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 6.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 8.sz.

Magyar Falu. - 11.évf. (1928) 9.sz.

Szegedi Hírlap. - 1. évf. (1928) 1.sz.

Szegedi Hírlap. - 1. évf. (1928) 10.sz.

Szegedi Hírlap. - 1. évf. (1928) 11.sz.

Szegedi Hírlap. - 1. évf. (1928) 14.sz.

Szegedi Hírlap. - 1. évf. (1928) 15.sz.

Szegedi Hírlap. - 1. évf. (1928) 16.sz.

Szegedi Hírlap. - 1. évf. (1928) 17.sz.

Szegedi Hírlap. - 1. évf. (1928) 2.sz.

Szegedi Hírlap. - 1. évf. (1928) 3.sz.

Szegedi Hírlap. - 1. évf. (1928) 5.sz.

Szegedi Hírlap. - 1. évf. (1928) 6.sz.

Szegedi Hírlap. - 1. évf. (1928) 7.sz.

Szegedi Hírlap. - 1. évf. (1928) 8.sz.

Szegedi Hírlap. - 1. évf. (1928) 9.sz.

Új Világ. - 1.évf. (1928) 1-3. sz.

Új Világ. - 1.évf. (1928) 4-6. sz.

Manuscript

Kartal község településföldrajza és emberföldrajzi leirása [!leírása] : földrajzi pályamunka : jelige: "Ha a föld Isten kalapja...".

Buday Kálmán: Báthory István erdélyi fejedelemségének müvelődéstörténeti [!művelődéstörténeti] korképe a törvényekben : "Inter duos litigantes ..." : 1. kötet.

Buday Kálmán: Báthory István erdélyi fejedelemségének müvelődéstörténeti [!művelődéstörténeti] korképe a törvényekben : "Inter duos litigantes ..." : 2. [kötet].

Offprint

Das Ungarische Institut an der Universität Berlin in den Jahren 1925-1927. In: Ungarische Jahrbücher. pp. 175-177. (1928)

Jelentés a Turáni Társaság 1918-1928. évi működéséről : az 1928 április 24-i közgyűlésen elhangzott beszédek és jelentések s a tisztikar és a tagok névsora. (1928)

A Magyar Urologiai [!Urológia] Társaság XXIV. tudományos ülése 1928. április 30-án. In: Kolligátum. pp. 1-4. (1928)

A Magyar Urologiai [!Urológiai] Társaság lll-ik rendes közgyűlése. In: Kolligátum. pp. 1-4. (1928)

A Magyar Urológiai Társaság XXVII. tudományos ülése 1929. január 28-án. In: Kolligátum. pp. 1-4. (1928)

Nachrichten aus der Gesellschaft für Ostasiatische Kunst. In: Mitteilungen der Gesellschaft für Ostasiatische Kunst. pp. 1-14. (1928)

Paprika-propagandát : A „svejci notesz”-ból. In: Délmagyarország, (4) 245. p. 5. (1928)

Pí Magyar Urologiai Társaság XXV. tudományos ülése 1928. október 29-én. In: Kolligátum. pp. 3-8. (1928)

Rus muhaǰeret siyasetiniñ iki devresi muvaǰehesinde Türkistanlïlarïñ vazifesi. In: İki Türkistan. (1928)

Szent-Györgyi Albert dr. – szegedi egyetemi tanár. In: Szegedi Napló, (4) 218. p. 6. (1928)

A szegedi egyetem új vegytantanára. In: Délmagyarország, (4) 217. p. 2. (1928)

Adorján György: Az olasz-magyar barátsági szerződés. In: Kolligátum. pp. 1-33. (1928)

Arat Reşit Rahmeti: Die Hilfsverben und Verbaladverbien im Altaischen. In: Ungarische Jahrbücher. (1928)

Balanyi György: A római kérdés szerepe a Hármasszövetség megkötésében. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1928)

Bartol'd Vasilij Vladimirovič: V. A. Gordlevskij, Leksika karaimskogo perevoda Biblii. In: Doklady Akademii Nauk SSSR. pp. 87-91. (1928)

Bartucz Lajos: Hol volt a "kutyafejű király" birodalma? In: Természettudományi Közlöny, (60). pp. 437-443. (1928)

Bartucz Lajos: A honfoglaló magyarok fajisága. In: Magyar Szemle, (2). pp. 1-8. (1928)

Bartók György: Akadémiai értekezések : a "Rendszer" filozófiai vizsgálata. In: Kolligátum. pp. 1-45. (1928)

Bucsy Miklós: Az állam : tanulmány a politika köréből. In: Kolligátum. pp. 1-31. (1928)

Buza László: A királykérdés nemzetközi jogi vonatkozásai. In: Kolligátum. pp. 1-15. (1928)

Csukás Béla and Dózsa Jenő and Farkas Ignácz: A Magyar Urologiai [!Urológiai] Társaság XXIII. tudományos illése 1928 március 26-án. In: Kolligátum. pp. 1-3. (1928)

Dózsa Jenő and Adler-Rácz Antal and Illyés Géza and Huth Tivadar and Mayer F. Kolos: A Magyar Urologiai [!Urológiai] Társaság XXI. tudományos ülése 1928. január 30-án. In: Kolligátum. pp. 1-2. (1928)

Ereky István: A tárgyi és alanyi jogok dualismusa [!dualizmusa] : az alanyi közjogok rendszere. In: Kolligátum. pp. 1-123. (1928)

Faluhelyi Ferenc: A honosság problémái a Nemzetek Szövetségének jogkodifikáló programmjában. In: Kolligátum. pp. 1-43. (1928)

Faragó Zsigmond and Szkotnicky Pál and Farkas Ignácz and Ehn Rudolf: n Magyar Urologiai [!Urológiai] Társaság XXII. tudományos ülése 1928 február 27-én. In: Kolligátum. pp. 1-3. (1928)

Fehér Géza: Parvata poâva na prabalgarite v Makedoniâ. In: Makedonski pregled. (1928)

Fekete Lajos: A berlini és a drezdai gyűjtemények török levéltári anyaga. In: A berlini és a drezdai gyűjtemények török levéltári anyaga. (1928)

Gesztelyi Nagy László: A jövendő magyar intelligencia és a tanyakérdés. In: Kolligátum. pp. 1-41. (1928)

Gombocz Zoltán: Geschichte der urungarischen a-Laute : ein Kapitel aus der ungarischen Lautgeschichte; Descendente Übersicht. In: Ungarische Jahrbücher. (1928)

Gombocz Zoltán: Observations sur le consonantisme des mots d'emprunt turks en hongrois. In: Revue des Études Hongroises. (1928)

Gordlevskij Vladimir Aleksandrovič: Derviši Ahi Évrana i cehi v Turcii. In: Izvestiâ Akademii Nauk SSSR. (1928)

Hacker Ervin: Kriminologiai [!kriminológiai] adalékok. In: Kolligátum. pp. 1-15. (1928)

Hacker Ervin: A kor kriminalaetiologiai [!krimináletiológia] jelentősége a bevándorlás szempontjából. In: Kolligátum. pp. 1-10. (1928)

Heisenberg Ágost: Ungarn und Byzanz. (1928)

Hilscher Rezső: Bevezetés a szociálpolitikába. In: Kolligátum. pp. 1-240. (1928)

Jancsó Benedek: A székely nemzet története és alkotmánya : könyvismertetés. In: Széphalom. (1928)

Jancsó Miklós and ifj. Jancsó Miklós: Az angioneurotikus tünetcsoport visszeres befecskendezések következtében. In: Kolligátum. pp. 1-14. (1928)

Kertész István: Le droit international et l'affaire des mitrailleuses de Szent Gotthard. In: Kolligátum. pp. 1-35. (1928)

Kliemke Ernst and Liebeck and Schiff Ludwig and Tichauer : Esperanto und Recht eine Vortragsfolge. In: Kolligátum. pp. 3-23. (1928)

Krisztics Sándor: Az állambatartozás vizsgálata tömeglélektani kísérlet alapján. In: Kolligátum. pp. 1-31. (1928)

Madarassy László: A rovással való fenyegetésnek egy XIX. századi emléke : a kiskunhalasi rovásírásos fapálcák. In: Ethnographia : a Magyar Néprajzi Társaság folyóirata;Ethnographia - népélet : a Magyar Néprajzi Társaság közleményei. (1928)

Malov Sergej Efimovič: Fiträt: Eñ eški Türk ädäbiyati nämünäläri = Fitrat: Obrazcy drevnej tûrkskoj literatury. Samarkand : recenziâ. In: Zapiski Kollegii vostokovedov pri Aziatskom musee Akademii nauk Soûza Sovetskih Socialističeskih Respublik. (1928)

Melich János: Fidisch : vgl. ZONF II, 155 und 231. In: Zeitschrift für Ortsnamenforschung. (1928)

Melich János: Gépides et Roumains : Gelou du notaire Anonyme. In: Revue des études hongroises et finno-ougriennes. (1928)

Mikola Sándor: A vendség multja [múltja] és jelene. (1928)

Miller Konrad: Weltkarte des Idrisi. In: Kolligátum. pp. 1-31. (1928)

Millerand Alexandre: La lettre d'envoi et les commissions de délimitation. In: Kolligátum. pp. 1-35. (1928)

Moravcsik Gyula: A II. nemzetközi bizantinológiai kongresszus : Belgrád, 1927 április 11-16. In: Egyetemes philologiai közlöny. (1928)

Moravcsik Gyula: A Kyrillos-legenda magyar vonatkozású epizódjához. In: Ethnographia - népélet : a Magyar Néprajzi Társaság közleményei. (1928)

Moravcsik Gyula: Neonacionalizmus - nemzeti tudomány. In: Napkelet. (1928)

Moór Gyula: A logikum a jogban. In: Kolligátum. pp. 1-48. (1928)

Németh Gyula: Akadémiánk és a keleti filológia. (1928)

Németh Gyula: Az uráli és a török nyelvek ősi kapcsolata. In: Nyelvtudományi közlemények : a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének folyóirata. (1928)

Németh Gyula: Géza. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1928)

Németh Gyula: Turkológiai megjegyzések Melich Jánosnak a Duba folyónévre vonatkozó megállapításaihoz. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1928)

Nur Rıza: La zone turque et son extension les obstacles : opposés à cette extension. In: Journal Asiatique. (1928)

Nur Rıza: Oughouz-namé : épopée turque. (1928)

Nur Rıza: Tamga ou tag : marque au fer chaud sur les chevaux, à Sinope. In: Journal Asiatique. (1928)

Orkun Hüseyin Namık: A török nemzeti irodalom az utolsó században : gépelt kézirat. (1928)

Pais Dezső: Ősbő : az anonymusi honfoglaláshagyomány hiteléhez. In: Magyar nyelv : a Magyar Nyelvtudományi Társaság folyóirata. (1928)

Rossi Ettore: Una intimazione di una squadra turca a Malta nel 1722. In: Rivista degli Studi Orientali. (1928)

Rudnay Béla: Őseink és rokonaink : történelmi tanulmány. (1928)

Réthey Ferenc: A jogi személyek a nemzetközi magánjogban : tartalomjegyzék. In: Kolligátum. pp. 1-3. (1928)

Réthey Ferenc: A jogi személyek a nemzetközi magánjogban. In: Kolligátum. pp. 1-13. (1928)

Réthey Ferenc: A jogi személyek a nemzetközi magánjogban. In: Kolligátum. pp. 14-59. (1928)

Réthey Ferenc: A jogi személyek a nemzetközi magánjogban. In: Kolligátum. pp. 60-80. (1928)

Réthey Ferenc: A jogi személyek a nemzetközi magánjogban. In: Kolligátum. pp. 81-90. (1928)

Réthey Ferenc: A jogi személyek diplomáciai védelme. In: Kolligátum. pp. 1-20. (1928)

Slesser Henry and Sutton Ralph: Hungarian interests in Roumania. In: Kolligátum. pp. 1-10. (1928)

Solymossy Sándor: A csók eredete. In: Ethnographia - népélet : a Magyar Néprajzi Társaság közleményei. (1928)

Somogyi József: Index des sources de la Ḥayât al-ḥayawân de ad-Damîrî. In: Journal Asiatique. (1928)

Surányi-Unger Tivadar: A statisztikai módszer szerepe a közgazdaságtanban : a Magyar Statisztikai Társaság 1928 február hó 4-iki felolvasó ülésén tartott előadás. In: Kolligátum. pp. 1-51. (1928)

Szendrey Ákos: Az ősmagyar temetkezés. In: Ethnographia - népélet : a Magyar Néprajzi Társaság közleményei. (1928)

Szent-Györgyi Albert: Observations on the function of peroxidase systems and the chemistry of the adrenal cortex : description af a new carbohydrate derivative. In: Biochemical Journal : edited for the Biochemical Society, (22) 6. pp. 1387-1409. (1928)

Širokogorov Sergej Mihajlovič: Northern Tungus terms of orientation. In: Rocznik Orjentalistyczny. pp. 167-189. (1928)

Taeschner Franz Gustav: Anatolische Forschungen. In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. (1928)

Tagan Galimžan: A baskírok erjesztett italai. In: Ethnographia - népélet : a Magyar Néprajzi Társaság közleményei;Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Tárának Értesítője. (1928)

Tagliavini Carlo: Il I° Congresso internazionale di Linguistica romanza a Digione : 28-30 Maggio 1928. In: Aevum : Rassegna di Scienze Storiche Linguistiche e Filologiche. (1928)

Togan Ahmed Zeki Velidi: 18-19-nǰi 'asr türk siyāsī tārīhī 'āid iki adï. In: Yañï Türkistān. (1928)

Togan Ahmed Zeki Velidi: Türk dünyāsïnda elif-bā mese'lesi. In: Yañï Türkistān. (1928)

Togan Ahmed Zeki Velidi: Türk tarihi. (1928)

Túry Sándor Kornél: A biztositási [biztosítási] szerződés szabályozásának alapvető szempontjai az ujabb [!újabb] külföldi törvényalkotásokban. In: Kolligátum. pp. 1-71. (1928)

Verdross Alfred: Die Verbindlichkeit der Entscheidungen internationaler Schiedsgerichte und Gerichte über ihre Zuständigkeit : unter besonderer Berücksichtigung des ungarisch-rumänischen Streitfalles über die Durchführung der Agrarreform in Siebenbürgen. In: Kolligátum. pp. 1-14. (1928)

Vidos Benedek Elemér: Szóföldrajzi kutatások. (1928)

Vidákovits Kamilló: Bemerkungen zur Knochenbruchbehandlung. In: Kolligátum. pp. 1-4. (1928)

Vidákovits Kamilló: Der Hufschlag als Unfall. In: Kolligátum. pp. 1-3. (1928)

Wickersham George Woodward: Opinion regarding the rights of Hungary and of certain Hungarian nationals under the treaty of Trianon. In: Kolligátum. pp. 1-29. (1928)

Wolf Julius: Die neue Sexualmoral und das Geburtenproblem unserer Tage. In: Kolligátum. pp. 1-182. (1928)

This list was generated on 2024. július 13. 03:27:34 CEST.