Items where Year is 1898

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W
Number of items: 192.

A

Acsay, Antal: A XIV. és XV. század iskolái II. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 597-608. (1898)

Acsay, Antal: A XIV. és XV. század iskolái [I.]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 425-429. (1898)

Acsády, Ignácz: Irodalom : Földes Béla: A társadalmi gazdaságtan elemei. Budapest, Eggenberger-féle könyvkereskedés, 1898. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 470-472. (1898)

Acsády, Ignácz: Irodalom : Gombos Ferencz Albin: Az 1437-ik évi parasztlázadás története. Kolozsvár, 1898. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 533-538. (1898)

Acsády, Ignácz: Szentkláray Jenő: A Csanád-egyházmegyei plébániák története. 1. köt., Temesvár, Csanád-egyházmegyei könyvnyomda, 1898. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 472-475. (1898)

Acsády, Ignácz: Éble Gábor: Az ecsedi uradalom és Nyíregyháza. Budapest, Hornyánszky Viktor könyvnyomdája 1898. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 233-236. (1898)

Apaffy, Mihály: Adatok : Apaffy Mihály erdélyi fejedelem udvarának rendtartása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 494-505. (1898)

Arató, Frigyes: A szabadkőmívességről : a szegedi páholyház bokréta-ünnepén a munkásokhoz intézett beszéd.

B

Balogh, Péter: Az egységes jogositásu [!jogosítású] középiskolai rendszer. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 339-361. (1898)

Balogh, Péter: A Kármán-emlékkönyv. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 84-94. (1898)

Balogh, Péter: Magyar verstan : középiskolák számára és magánhasználatra írta Négyesy László. Második javított kiadás. Budapest, Franklin-Tásulat, 1898. Ára 90 kr. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 176-181. (1898)

Barabás, Sándor: A kolozsvári képirók czéhszabályai [céhszabályai]. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 107-112. (1898)

Bartos, Fülöp: Amerikai vélemények az idegen nyelvek tanításáról : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 215-220. (1898)

Bartos, Fülöp: Amerikai vélemények az idegen nyelvek tanításáról [I.]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 154-162. (1898)

Bartók, László and Négyesy, László: Bartók László Paedagogiai [!Pedagógiai] Értekezései : I. Nyílt levél / Bartók László : II. A szerkesztő válasza / [Négyesy László]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 51-54. (1898)

Belják, Bernát: Észrevételek a nyelvtanítás módszeréhez. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 483-486. (1898)

Belják, Bernát: Észrevételek a nyelvtanítás módszeréhez [I.] : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 550-559. (1898)

Byron, George Gordon: Manfred : drámai költemény.

Báthori, Zsófia: Munkács város 1670. körüli rendtartása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 594-596. (1898)

Bódiss, Jusztin: Magyar-latin szótár : középiskolák számára szerkesztette Burián János, losonczi állami főgymn. tanár. Budapest. Franklin-társulat. 1897. SOS lap. Ára 2 frt. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 563-566. (1898)

Böngérfi, János and Négyesy, László: Magyar írók a ponyván : válasz N. L. birálatára [!bírálatára]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 310-312. (1898)

C

Cholnoky, Jenő: Vándorlásaim a Mennyei Birodalomban : [népszerű előadás a Társulatnak 1898. deczember 3-ikán tartott estélyén. pp. 169-192. (1898)

Cholnoky, Jenő: Útazási [!utazási] jelentés Mandsuországból : 1897. aug. 31-től - decz. 11-ig : Peking, 1897. decz. 11-én.

Csengeri, János: Két új Robinson. 1. Defoe Dániel: Robinson Crusoe élete és viszontagságai. Hetedik kiadás ; 2. Robinzon. De Foe és Campe után a magyar ifjúság számára átdolgozta Sebők Zsigmond. Négy színes és sok színezetlen képpel. Bpest (Singer és Wolfner). : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 181-182. (1898)

Csengery, Antal: Jellemrajzok. In: Kolligátum. pp. 1-184. (1898)

Cserép, József: Homeros Iliasa Iliász és Homeros Odysseiája : bő szemelvényekben kiadta és bevezetésekkel ellátta dr. Csengeri János. Második javított kiadás. Budapest, 1896—1897. Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása. Az előbbinek 1 frt 60 kr., az utóbbinak 1 frt 40 kr. az ára. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 238-239. (1898)

Császár, Elemér: Positiv [!pozitív] aesthetika [!esztétika] : írta Pékár Károly dr. Budapest 1897. Hornyánszky Viktor. XIV. és 672. Ára 4 frt : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 294-300. (1898)

Császár, Elemér: Zágoni Mikes Kelemen élete : írta: Toncs Gusztáv. Budapest, 1897. Lampel B. bizománya. 250 1. Ara 2 frt. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 437-441. (1898)

Császár, Elemér and Bayer, József: A magyar drámairodalom története : írta Bayer József, I—II. 541 és 494 1. Budapest, a Magyar Tud. Akadémia kiadása. Ara 7 írt. : [könyismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 95-97. (1898)

D

Damé, Frédéric: Incercare de terminologie poporană română : cu 300 de gravuri. In: Kolligátum. pp. 1-192. (1898)

Demek, Győző: Rombauer Emil: A középiskolai tanuló magánolvasmánya : (Brassai áll. főreálisk. 1896/97. évi értesítője, 13 1.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 433-437. (1898)

Demek, Győző: Szinnyei József: Rendszeres magyar nyelvtan : a közép- és polgári iskolák III. osztálya számára. 5. átdolgozott és tetemesen rövidített kiadás. Budapest, 1897. Hornyánszky V. 8°,115 1. Ára kötve 80 kr. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 45-51. (1898)

Demek, Győző: Új paedagogiai [!pedagógiai] kérdések. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 234-237. (1898)

Demek, Győző and Badics, Ferenc: Dr. Badics Ferenc: Magyar olvasókönyv, III. kt. : III. kt. a középiskolák III. osztálya számára. Bpest, 1897. Lampel R. 8-r., 221 1. Ara fűzve 1 frt, kötve 1 frt 20 kr. : [könyismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 101-103. (1898)

Demek, Győző and Halász, Ignác: Halász Ignácz: Rendszeres magyar nyelvtan : a közép- és polgári iskolák III. osztálya számára, Budapest, 1897. Lampel R. 8°, 103 1. ára fűzve 60, kötve 80 kr. : [könyismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 45-51. (1898)

Dreisziger, Ferenc: Helyreigazítás : a Dreisziger-féle "Lakóhelyi ismeretek" ügyében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 249-250. (1898)

E

Ember, János: A társadalom a népoktatás szolgálatában : felolvasta a szerző a Magy. Paed. Társaság ápr. 14-iki ülésén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 270-277. (1898)

Endrényi, Imre: Útmutató : Szeged város nevezetesebb és kiemelkedő részeinek leírásával, a városi tisztikar, a helyőrség tisztikara, egyletek, társulatok, orvosok, ügyvédek, bírák, tanárok, tanítók, mérnökök, építészek, vállalkozók, hivatalnokok, kis- és nagykereskedők, iparosok, iparvállalatok stb. pontos név- és lakjegyzékével, valamint Szeged város utczahálózatának legújabb térképével.

Erődi, Béla: Szathmáry György : 1898 január 14. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 1-3. (1898)

F

Fekete, Antal: Hit-erkölcsi szempont az elemi iskolai tanterv revisiójához [!revíziójához]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 220-225. (1898)

G

Gaal, Mózes: Az irodalomtörténet tanítása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 206-215. (1898)

Geőcze, Sarolta: Az iskola és a parasztsocialismus [!parasztszocializmus]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 361-367. (1898)

Geőcze, Sarolta: Francziaország [!Franciaország] nevelésügye. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 577-596. (1898)

Geőcze, Sarolta: Francziaország [!Franciaország] és Anglia nevelési rendszere. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 539-548. (1898)

Gottschall, Rudolf von: Friedrich von Schiller. In: Kolligátum. pp. 1-174. (1898)

Gyulay, Béla: Beküldött művek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 255-256. (1898)

Gyulay, Béla: Beküldött művek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 638-640. (1898)

Gyulay, Béla: Beküldött művek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 447-448. (1898)

Gyulay, Béla: Beküldött művek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 572-575. (1898)

Gyulay, Béla: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : felolvasó ülés 1898 február hó 19-én. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 191-192. (1898)

Göllner, Károly: Szolgálati pragmatika I. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 135-139. (1898)

Göllner, Károly: Szolgálati pragmatika II. : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 199-206. (1898)

H

H., S.: Irodalom : Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen /von Franz Zimmermann, Carl Werner und Georg Müller. Bd. II. Hermanstadt., 1897. II +759 lap. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 284-292. (1898)

H., S.: Magyar gazdaszövetség terve 1817-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 362-363. (1898)

H., S.: Vegyesek : Pénzek értéke 1693—1702. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 417-418. (1898)

Hajnóczy R., József: A népoktató törvény revisiójáról [!revíziójáról]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 193-199. (1898)

Honter, Johann: Briefe. In: Kolligátum. pp. 208-212. (1898)

Honter, Johann: Briefe. In: Kolligátum. pp. 25-26. (1898)

Honter, Johann: Die Karte von Siebenbürgen. In: Kolligátum. p. 26. (1898)

Honter, Johann: Einleitung : [I. Johannes Honter ; II. Seine Schriften]. In: Kolligátum. pp. 1-6. (1898)

Honter, Johann: Humanistische Schriften : [1. Die Weltbeschreibung ; 2. Die Vorrede zum Auszug aus den Pandekten]. In: Kolligátum. pp. 129-206. (1898)

Honter, Johann: Humanistische Schriften : [1. Die Weltbeschreibung ; 2. Die Vorrede zum Auszug aus den Pandekten]. In: Kolligátum. pp. 22-25. (1898)

Honter, Johann: Reformatorische Schriften : [1. Die Vorreden zu den Auszügen aus Augustin ; 2. Das Reformationsbüchlein für Kronstadt und das Burzenland ; 3. Die Apologie ; 4. Die Schulordnung ; 5. Das Reformationsbüchlein für das sächsische Volk]. In: Kolligátum. pp. 2-125. (1898)

Honter, Johann: Reformatorische Schriften : [1. Die Vorreden zu den Auszügen aus Augustin ; 2. Das Reformationsbüchlein für Kronstadt und das Burzenland ; 3. Die Apologie ; 4. Die Schulordnung ; 5. Das Reformationsbüchlein für das sächsische Volk]. In: Kolligátum. pp. 7-21. (1898)

Honter, Johann: Reformatorische Schriften : [1. Die Vorreden zu den Auszügen aus Augustin ; 2. Das Reformationsbüchlein für Kronstadt und das Burzenland ; 3. Die Apologie ; 4. Die Schulordnung ; 5. Das Reformationsbüchlein für das sächsische Volk]. In: Kolligátum. pp. 7-21. (1898)

Honter, Johann: Vorrede ; Inhaltsübersicht. In: Kolligátum. 1-5, 1 t.. (1898)

Horváth, Sándor: Egy multszázadi [múlt századi!] gazda tanácsai a méhekről és gyümölcsfákról. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 23-30. (1898)

Horváth, Ödön: Ujabb [!Újabb] dolgozatok a jogi oktatásügy köréből. In: Kolligátum. pp. 1-103. (1898)

I

Illéssy, János: Községi kiváltságlevelek jegyzéke. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 275-283. (1898)

Illéssy, János: Községi kiváltságlevelek jegyzéke : első közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 219-230. (1898)

Illéssy, János: Községi kiváltságlevelek jegyzéke : harmadik közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 348-359. (1898)

Illéssy, János: Községi kiváltságlevelek jegyzéke : negyedik (befejező) közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 409-416. (1898)

Illéssy, János: Passardi János, az első selyemtenyésztő hazánkban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 1-10. (1898)

J

Jókai, Mór: [Jókai beszédei]: Emlékbeszéd Rudolf trónörökösről ; Jósika Miklós emlékezete ; Kossuth Lajos emlékezete ; Ünnepi beszéd 1898. márczius 15-én ; Az egyetemi ifjúság márcziusi[!márciusi] ünnepén. In: Kolligátum. pp. 1-72. (1898)

K

K., : Skót kereskedők kibérli az erdélyi higanyt és viaszt 1624-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 46-47. (1898)

Kelemen (Wolf), Béla: Német olvasó- és gyakorlókönyv teljes nyelvtannal : közép- és polgári iskolák alsóbb osztályai számára írta Orosz Alajos, főgymn. tanár. Budapest, 1898. Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása. Ára 1 frt 10 kr. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 301-303. (1898)

Kemény, Ferenc: Az olvasmány-napló : indítvány az olvasók apraja-nagyja számára. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 382-388. (1898)

Kemény, Ferenc: Die Reform des Mittelschulwesens in Ungarn von Dr. C. F. Vrba : Erster Theil (Separatabdruck aus der "Zeitschrift für die österr. Gymnasien" 1897, VI. Heft). Wien, 1897, 34 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 305-306. (1898)

Kemény, Ferenc: Iskolaünnepek az amerikai Egyesült-Államok iskoláiban : írta Krécsy Béla, tanár. (A budapesti VI. ker. állami főreáliskola 1896/97. - évi Értesítőjében megjelent értekezés.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 496-497. (1898)

Kemény, Ferenc: Sammlung französischer Aufsatzthemata : I. Theil. Von A. Bechtel und Dr Ch. Glauser. - Wien, 1898.' Manz, 180 lap. ára: 1 frt 20 kr. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 500-502. (1898)

Kemény, Ferenc: Turnen und Jugendspiele : ein Leitfaden für die körperliche Erziehung in höheren Scbulen, von Hermann Wickenhagen. München, 1898, Beck, 93 lap. Ára: 2 márka. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 307-309. (1898)

Kemény, Ferenc: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 251-255. (1898)

Kemény, Ferenc: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 441-444. (1898)

Kemény, Ferenc and Didon, apát : A mai nevelés : Didon apát könyve. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 472-483. (1898)

Kemény, Lajos: Kassa város utasítása dézsmaszedői részére. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 166-167. (1898)

Kemény, Lajos: Szüreti kiadások 1558-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 113. (1898)

Kemény, Lajos: Vegyesek : Abaujmegye adózása 1427—1522-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 477-479. (1898)

Kemény, Lajos: Vegyesek : Lóvásárlás 1564-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 113. (1898)

Kemény, Lajos: A kassai kereskedők 1446. évi czéhszabályai [céhszabályai!]. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 31-34. (1898)

Klebelsberg, Kuno: Klebelsberg Kuno levele Scherer Kamilhoz.

Klingenberger, Heinrich: Kaiserin Elisabeth von Oesterreich : unserer Kaiserin Leben, Wirken und Tod. In: Kolligátum. pp. 1-64. (1898)

Kont, Ignác: Uj [!Új] egyetemi gradusok [!grádusok] Francziaországban [!Franciaországban]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 467-471. (1898)

Kont, Ignác and Kont, Ignác: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 625-629. (1898)

Kovács, János: Uralkodó irányzatok a millenniumi kongresszuson. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 257-270. (1898)

Kowachóczy, Wolf: Kovacsóczy Farkas 1588. évi gazdasági utasitása [utasítása ]. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 590-593. (1898)

Krizskó, Pál: Egy körmöczbányai nagykereskedő a XV. században. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 193-203. (1898)

Kropf, Lajos: Etienne Martîn-Saint-Léon: Histoire des corporations de métiers. Paris, 1897. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 598-601. (1898)

Kropf, Lajos: "Galine de Indie". In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 241-243. (1898)

Kropf, Lajos: Irodalom : Histoire du Commerce français dans le Levant au XVIi-e Siècle / par Paul Masson. Paris, Hachette et Cie, 1896. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 231-232. (1898)

Kropf, Lajos: Irodalom : Kropf Lajos: Siedelung und Agrarwesen der Westgermanen und Ostgermanéri, der Kelten, Römer, Finnen und Slaven /von August Meitzen Berlin, 1895. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 184-186. (1898)

Kropf, Lajos: Joaquin Costa: Colectivismo agrario en Espana. Part 1.. Madrid, 1898. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 538-540. (1898)

Kropf, Lajos: Magyar bőr Angliában a 14. század végén. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 237. (1898)

Kropf, Lajos: Vegyesek : Hongrieur, hongroyeur. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 293-294. (1898)

Kropf, Lajos: Vegyesek : Magyar viasz, arany és ezüst Flandriában a 13. század végén. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 237. (1898)

Kropf, Lajos: William Maitland: Domesday Book and beyond. Three essays in the early history of England.. Cambridge, 1897. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 475-476. (1898)

Kropf, Lajos: A földmértékek történetéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 479. (1898)

Kropf, Lajos and Tagányi, Károly: Ajancza-szekér. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 238. (1898)

Kárffy, Ödön: Az első erdélyi földmivelő egyesület müködése [ működése!] : 1769-1772. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 297-319. (1898)

Kárffy, Ödön: Az erdélyi marhakivitel monopóliuma 1695-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 486-493. (1898)

Könyöki, Alajos: Élelmiszerek ára Pozsonyban 1563-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 465. (1898)

L

Lechner, Károly and Lukács, Adolf and Farkas, Lajos and Kiss, Mór and Kenyeres, Balázs and Brandt, József and Buday, Kálmán and Marschalkó, Tamás and Udránszky, László and Lőte, József and Davida, Leo and Tompa, János and Hoór, Károly and Schneller, István and Böhm, Károly and Halász, Ignác and Széchy, Károly and Szamosi, János and Vajda, Gyula and Szádeczky, Lajos and Schilling, Lajos and Márki, Sándor and Terner, Adolf and Vályi, Gyula and Schlesinger, Lajos and Abt, Antal and Farkas, Gyula and Szádeczky, Gyula and Fabinyi, Rudof and Istvánffi, Gyula and Apáthy, István: Beszédek, a melyek 1898. évi junius hó 5-én a Kolozsvári M. Kir. Ferencz József Tudomány-egyetem alapításának évfordulója és az alapító-oklevélnek kihirdetése ünnepélyén tartattak, és a négy tudománykar jelentései a pályázatok eredményéről, valamint az új pályatételekről.

Lechner, Károly and Terner, Adolf: Beszédek, a melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz József Tudomány-egyetem MDCCCXCVIII-XCIX. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1898. évi szeptember hó 25-én tartattak.

Lád, Károly: Mire képesítsen a polgári fiúiskola? : az országos polgári iskolai egyesület fölterjesztése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 560-563. (1898)

Lóczy, Lajos: Cholnoky Jenő ázsiai útazásáról [!utazásáról] : Sanghai, 1898. február 20-án. In: Kolligátum. pp. 1-7. (1898)

Lönholm, Ludwig Hermann: Das Bürgerliche Gesetzbuch für Japan : Familien- und Erbrecht : 3. Band. In: Kolligátum. pp. 1-145. (1898)

Lőw, Immánuel: Erzsébet : gyászbeszédek.

Lőw, Immánuel: Március tizenötödike : két prédikáció.

M

Major, J. Gyula: A zene- és énektanítás ügye a középiskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 368-377. (1898)

Mayer, Gyula: Salétromfőzés Erdélyben 1707-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 418-419. (1898)

Molière, : Dandin György vagy a megcsúfolt férj : vígjáték három felvonásban. In: Kolligátum. pp. 1-58. (1898)

Molnár, József and Molnár, József: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 569-571. (1898)

Morvay, Győző: Psychologia [!pszichológia] és logika : középiskolák használatára írta Martin Péter, kegyesrendi tanár. Ára 70 kr. Budapest, 1897. Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai) csász. és kir. udvari könyvkereskedés kiadása. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 493-496. (1898)

Morvay, Győző: A lélektan alapvonalai : írta: Wundt Vilmos. A második kiadás után fordította: Rácz Lajos. Budapest. Franklin-társulat. 1898. 312. 1. Ára: 2 frt. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 243-249. (1898)

Málnai, Mihály: Képzőintézeti tantervjavaslat. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 73-84. (1898)

Mátyás, Flórián: A magyarok első hadjáratai Európában : székfoglaló értekezés. In: Kolligátum. pp. 1-30. (1898)

Mázy, Engelbert: Az erkölcsi nevelés feladata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 321-338. (1898)

Mázy, Engelbert: Az erkölcsi nevelés feladata [II.] : folytatás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 454-467. (1898)

Móricz, Pál: A magyar föld urai : regény.

N

Nagy, László: Bankszabadalom és mezőgazdaság : gyakorlati agrárpolitika a mezőgazdasági válság gyökeres orvoslására. In: Kolligátum. pp. 1-92. (1898)

Neményi, Imre: Emlékbeszéd Szathmáry György felett : a Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság 1898 okt. 16-diki ülésén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 513-539. (1898)

Nádasdy, Ferenc: Gróf Nádasdy Ferencz [Ferenc!] utasitása [utasítása!] hollandi vásárlásai felöl 1665-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 459-461. (1898)

Négyesy, László: Erzsébet királyné. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 449-450. (1898)

Négyesy, László: Magyar könyvesház : szerkeszti Böngérfi János. 1. sz. Ilosvai Péter. Elbeszéli Böngérfi János. Budapest, ifj. Nagel Ottó kiadása. 32: ]. Ára 5 kr. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 239-243. (1898)

Négyesy, László: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 314-317. (1898)

Négyesy, László: A megkörnyékezésről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 609-625. (1898)

Négyesy, László and Böngérfi, János: Felelet Böngérfi úr válaszára. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 313-314. (1898)

Négyesy, László and Kalmár, Elek: Iskolai magyar nyelvtan : elemzés alapján. A középiskolák I. és II. osztálya számára. írta Kalmár Elek. Második, rövidített kiadás. Budapest 1S97. Franklin-Társulat. 128 1. Ára 80 kr. Engedélyeztetett 4936 — 97. szám alatt. : [könyvismrtetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 97-100. (1898)

P

P., : Irodalom : Halász Sándor, Mandello Gyula: Közgazdasági lexikon. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 597-598. (1898)

Paulovits, Károly: A hét osztály ellen. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 129-134. (1898)

Petz, Gedeon and Kleist, Heinrich von and Brahm, Otto: Kleist Henrik "Michael Kohlhaas"-áról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 14-18. (1898)

Plutarchos, : Perikles. In: Kolligátum. pp. 1-52. (1898)

Posch, Jenő: Időelmélet és közhiedelmek : pótlások "Az idő elméleté"-hez. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 394-424. (1898)

Posch, Árpád: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 103-109. (1898)

R

Rauch, Daniel: Adatok : Emlékirat a harminczadok [harmincadok!] állapotáról 1655-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 577-589. (1898)

Reiner, János: A concordatumról. In: Kolligátum. pp. 1-37. (1898)

Reményi, ifj. Ede: Homeros [!Homérosz] természetszemléletének középiskolai tanítása : Boldogult Volf Györgynek, a görög irodalom tanítása lelkes hívének emlékére. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 226-233. (1898)

Reményi, ifj. Ede and Homeros, : Homeros [!Homérosz] természetszemléletének középiskolai tanítása [II.] : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 277-286. (1898)

Rácz, Lajos: Egy modern philosophus [!filozófus], mint paedagogus [!pedagógus] : Frohschammer Jakab. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 18-26. (1898)

S

Schöber, Emil: Egy elhanyagolt tantárgy : a természetrajz és a tantervrevisio [!tanterv-revízió]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 4-14. (1898)

Snašel, Ferenc: Gazdasági szakoktatás a népoktatási intézetekben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 26-36. (1898)

Somló, Bódog: Törvényszerűség a sociologiában [!szociológiában]. In: Kolligátum. pp. 1-23. (1898)

Somogyi, Géza: Két jelentés : a közoktatásügy szervezetének alapvető elve tárgyában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 37-43. (1898)

Szabó, Mihály: Ked és kend tájszók története.

Szabó, Mihály: A szopós kisded anyai nevei.

Szombathy, Ignác: Vegyesek : Beczkó 1634-iki rendtartásához. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 360-362. (1898)

Szádeczky, Lajos: II. Rákóczi Ferencz [Ferenc] postái. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 244-255. (1898)

Szádeczky, Lajos: A Paar-család postaszabadalma. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 541-543. (1898)

Szádeczky, Lajos: Thököly Imre s a bujdosók postái. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 187-190. (1898)

Széchy, Károly: Birálat : dr. Négyesy László Stilisztikájának második kiadásáról. (Budapest, Lampel R., Wodianer F. ós fiai. 1897. 227 1. Ára fűzve 1 frt 20 kr., kötve 1 frt 40 kr.). : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 43-45. (1898)

Széchy, Mária: Széchy Mária utasítása dézsmásai részére. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 258-263. (1898)

T

T., : Vegyesek : A körmöczbányai aranybánya-üzem mérlege 1676-98-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 45-46. (1898)

T., S.: Réz-, vas- és aczélkivitelünk [acélkivitelünk!] 1607-11-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 603. (1898)

Tagányi, Károly: Borkivitelünk Lengyelországba 1637— 41-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 113-116. (1898)

Takáts, Sándor: Komáromi harmiczadosok dolga a XVI. és XVII. században. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 421-453. (1898)

Takáts, Sándor: A Szamos szabályozása a mult [múlt!] században. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 545-576. (1898)

Takáts, Sándor: A dohány elterjedése s az első dohány- monopólium hazánkban : első közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 51-78. (1898)

Takáts, Sándor: A dohány elterjedése s az első dohány-monopólium hazánkban : második befejező közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 121-145. (1898)

Terner, Adolf and Márki, Sándor: Beszédek, melyek 1898. évi november hó 19-én a Kolozsvári Ferencz-József M. Kir. Tudomány-egyetem Tanácsa által Ő felsége Erzsébet királyné emlékezetére tartattak : [1-3. beszéd].

Thagányi, Károly: Vegyesek : A 13 szepesi város adója 1450 körül. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 541. (1898)

Thagányi, Károly: Vegyesek : Erdély adózása 1324-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 602-603. (1898)

Thakáts, Sándor and Thakáts, Sándor: Erdély népessége 1827-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 182-183. (1898)

Thallóczy, Lajos: Károlyváros [Károly város!] s a horvát határőrvidék keletkezése. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 365-387. (1898)

Thaly, Kálmán and Palocsay, György: Adatok : Báró Palocsay György kuruc tábornok versei a gazdaságvitelről. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 204-210. (1898)

Thurzó, Szaniszló: Thurzó Szaniszló gróf utasítása galgóczi vámosa részére. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 87-90. (1898)

Turgenev, Ivan Sergeevič: Az ötödik kerék : elbeszélés.

Tuwora, M. I.: Aus dem Leben unserer Kaiserin und Königin Elisabeth.

Téglás, Gábor: Tanügyünk korszerűsítése : nevelési vezérkönyv szülék, nevelők és neveléstannal foglalkozók számára. írta dr. Wekerle László : bevezetéssel ellátta dr. Wekerle Sándor. Budapest, 1898. Lampel R. (Wodianer F. és fiai.) Ára 1 frt. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 486-493. (1898)

Téri, József: Dictionnaire Phonétique de la langue française : cornplément nécéssaire de tout dietionnaire francaise par M. H. Michaelis directeur d'école de Spandau et Paul Passy docteur és lèttres, directeur adjoint à l'école des Hautes-Etudes. Avec préface de Gaston Paris. Membre de l'Institut, Académie française et Académie des Inscriptions et belleslettres, Administrateur du Collège de Paris. (Berlin 1897. Libraire éditeur Charles Mayer). Gustav Prior. Ára 6 fres : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 303-305. (1898)

Téri, József: Svájcz [!Svájc] és Francziaország [!Franciaország] jelen iskoláztatásának ügye. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 162-173. (1898)

Téri, József: Szüneti tanfolyamok : Páris [!Párizs] — Marburg — Genf — Neufchâtel. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 430-432. (1898)

Téri, József and Linz, Friedrich: Zur Tradition und Reform des französischen Unterrichts : eine historisch-kritische Studie von Friedrich Linz, Mittelschullehrer in Elberfeld (Langensalza). (Verlag : Hermann Bayer u. Söhne, Herzoglich-Sächsische Hofbuchhändler). : [könyismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 497-500. (1898)

Tímár, Pál: Német stílus-gyakorlatok : a középiskolák felső osztályai számára- szerkesztette Endrei Ákos, főgymnasiumi [!főgimnáziumi] tanár. Harmadik javitott kiadás, ára 1 frt 20 kr. Budapest, 1897. Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai.)* : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 566-568. (1898)

Tömörkény, István: Jegenyék alatt : elbeszélések.

V

Vass, Mátyás: Szeged szab. kir. város községi iskolái és kisdedóvó intézetei Magyarország ezeréves fennállása ünneplésének évében : 1896 : kapcsolatban az olvasás- és írástanítás történetével.

Vende, Ernő: Küzdelem a kereskedelmi főiskoláért. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 377-382. (1898)

Volenszky, Gyula: Hét osztály mellett [II.] : befejező költemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 389-394. (1898)

Volenszky, Gyula: A hét osztály mellett [I.]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 286-293. (1898)

Vári, Rezső: Bölcs Leó császárnak "A hadi taktikáról" szóló munkája : kútfőtanulmány. In: Kolligátum. pp. 1-84. (1898)

W

Wagner, Lajos and Göndör, Károly and Mihalicska, János and Zelliger, Alajos and Riszper, Rezső: Útmutató a magyar nyelv tanításához a direkt módszer alapján : a beszéd- és értelemgyakorlatok anyagának feldolgozásával a nem magyar anyanyelvű népiskolák első osztálya részére. Tanítók és tanítójelöltek használatára. írták: Göndör Károly igazgató, és Mihalicska J., Riszpler R., Zelliger A., népiskolai tanítók Pozsonyban.-Budapest, 1898. Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai). 8°. 108 1. Ára 80 kr. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 300-301. (1898)

Waldapfel, János: Honter János : születésének négyszázados évfordulójára. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 451-453. (1898)

Waldapfel, János: Volf György emlékezete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 65-72. (1898)

Weszely, Ödön: Lakóhelyi ismeretek : vezérkönyv az egy teremben tanítandó népiskolai I., II. osztály számára. Az új püspökkari tanterv alapján irta Dreisziger Ferencz, kath. tanítóképzőintézeti tanár. Pozsony—Budapest 1897. Kiadja Stampfel Károly cs. és kir. udvari könyvkereskedő : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 183-186. (1898)

This list was generated on 2021. szeptember 22. 01:50:42 CEST.