Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerzők | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Válasszon: , | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W
Találatok száma: 174.

,

, Magyarorsz Mátyás: Vegyesek : Czigányok szabadalomlevele Mátyás királytól. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 187. (1898)

A

Acsay, Antal: A XIV. és XV. század iskolái II. Magyar pedagógia, (7). pp. 597-608. (1898)

Acsay, Antal: A XIV. és XV. század iskolái [I.]. Magyar pedagógia, (7). pp. 425-429. (1898)

Acsády, Ignácz: Irodalom : Földes Béla: A társadalmi gazdaságtan elemei. Budapest, Eggenberger-féle könyvkereskedés, 1898. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 470-472. (1898)

Acsády, Ignácz: Irodalom : Gombos Ferencz Albin: Az 1437-ik évi parasztlázadás története. Kolozsvár, 1898. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 533-538. (1898)

Acsády, Ignácz: Szentkláray Jenő: A Csanád-egyházmegyei plébániák története. 1. köt., Temesvár, Csanád-egyházmegyei könyvnyomda, 1898. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 472-475. (1898)

Acsády, Ignácz: Éble Gábor: Az ecsedi uradalom és Nyíregyháza. Budapest, Hornyánszky Viktor könyvnyomdája 1898. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 233-236. (1898)

Apaffy, Mihály: Adatok : Apaffy Mihály erdélyi fejedelem udvarának rendtartása. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 494-505. (1898)

B

Balogh, Péter: Az egységes jogositásu [!jogosítású] középiskolai rendszer. Magyar pedagógia, (7). pp. 339-361. (1898)

Balogh, Péter: A Kármán-emlékkönyv. Magyar pedagógia, (7). pp. 84-94. (1898)

Balogh, Péter and Négyesy, László: Magyar verstan : középiskolák számára és magánhasználatra írta Négyesy László. Második javított kiadás. Budapest, Franklin-Tásulat, 1898. Ára 90 kr. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (7). pp. 176-181. (1898)

Barabás, Sándor: A kolozsvári képirók czéhszabályai [céhszabályai]. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 107-112. (1898)

Bartos, Fülöp: Amerikai vélemények az idegen nyelvek tanításáról : befejező közlemény. Magyar pedagógia, (7). pp. 215-220. (1898)

Bartos, Fülöp: Amerikai vélemények az idegen nyelvek tanításáról [I.]. Magyar pedagógia, (7). pp. 154-162. (1898)

Bartók, László and Négyesy, László: Bartók László Paedagogiai [!Pedagógiai] Értekezései : I. Nyílt levél / Bartók László : II. A szerkesztő válasza / [Négyesy László]. Magyar pedagógia, (7). pp. 51-54. (1898)

Belják, Bernát: Észrevételek a nyelvtanítás módszeréhez. Magyar pedagógia, (7). pp. 483-486. (1898)

Belják, Bernát: Észrevételek a nyelvtanítás módszeréhez [I.] : befejező közlemény. Magyar pedagógia, (7). pp. 550-559. (1898)

Byron, George Gordon: Manfred : drámai költemény. Kolligátum. pp. 1-55. (1898)

Báthori, Zsófia: Munkács város 1670. körüli rendtartása. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 594-596. (1898)

Bódiss, Jusztin and Burián, János: Magyar-latin szótár : középiskolák számára szerkesztette Burián János, losonczi állami főgymn. tanár. Budapest. Franklin-társulat. 1897. SOS lap. Ára 2 frt. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (7). pp. 563-566. (1898)

Böngérfi, János and Négyesy, László: Magyar írók a ponyván : válasz N. L. birálatára [!bírálatára]. Magyar pedagógia, (7). pp. 310-312. (1898)

C

Csengeri, János and Defoe, Daniel and Campe, Joachim Heinrich and Sebők, Zsigmond: Két új Robinson : Robinzon De Foe és Campe után a magyar ifjúság számára átdolgozta Sebők Zsigmond. Négy színes és sok színezetlen képpel. Bpest (Singer és Wolfner). : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (7). pp. 181-182. (1898)

Csengeri, János and Defoe, Daniel and Gaál, Mózes and Paget, Walter: Két új Robinson : 1. Defoe Dániel: Robinson Crusoe élete és viszontagságai. Hetedik kiadás. Átdolgozta Gaal Mózes. Paget Walter 120 rajzával. Bpest (Franklin-társulat). ára 1 frt 80 kr., vászonkötésben 2 frt 40 kr. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (7). pp. 181-182. (1898)

Csengery, Antal: Jellemrajzok. Kolligátum. pp. 1-184. (1898)

Cserép, József and Csengeri, János and Homeros, : Homeros [!Homérosz] Iliasa Iliász és Homeros [!Homérosz] Odysseiája [!Odüsszeája] : bő szemelvényekben kiadta és bevezetésekkel ellátta dr. Csengeri János. Második javított kiadás. Budapest, 1896—1897. Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása. Az előbbinek 1 frt 60 kr., az utóbbinak 1 frt 40 kr. az ára. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (7). pp. 238-239. (1898)

Császár, Elemér and Bayer, József: A magyar drámairodalom története : írta Bayer József, I—II. 541 és 494 1. Budapest, a Magyar Tud. Akadémia kiadása. Ara 7 írt. : [könyismertetés]. Magyar pedagógia, (7). pp. 95-97. (1898)

Császár, Elemér and Pékár, Károly: Positiv [!pozitív] aesthetika [!esztétika] : írta Pékár Károly dr. Budapest 1897. Hornyánszky Viktor. XIV. és 672. Ára 4 frt : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (7). pp. 294-300. (1898)

Császár, Elemér and Toncs, Gusztáv: Zágoni Mikes Kelemen élete : írta: Toncs Gusztáv. Budapest, 1897. Lampel B. bizománya. 250 1. Ara 2 frt. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (7). pp. 437-441. (1898)

D

Demek, Győző: Rombauer Emil: A középiskolai tanuló magánolvasmánya : (Brassai áll. főreálisk. 1896/97. évi értesítője, 13 1.) : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (7). pp. 433-437. (1898)

Demek, Győző: Új paedagogiai [!pedagógiai] kérdések. Magyar pedagógia, (7). pp. 234-237. (1898)

Demek, Győző and Badics, Ferenc: Dr. Badics Ferenc: Magyar olvasókönyv, III. kt. : III. kt. a középiskolák III. osztálya számára. Bpest, 1897. Lampel R. 8-r., 221 1. Ara fűzve 1 frt, kötve 1 frt 20 kr. : [könyismertetés]. Magyar pedagógia, (7). pp. 101-103. (1898)

Demek, Győző and Halász, Ignác: Halász Ignácz: Rendszeres magyar nyelvtan : a közép- és polgári iskolák III. osztálya számára, Budapest, 1897. Lampel R. 8°, 103 1. ára fűzve 60, kötve 80 kr. : [könyismertetés]. Magyar pedagógia, (7). pp. 45-51. (1898)

Demek, Győző and Szinnyei, József: Szinnyei József: Rendszeres magyar nyelvtan : a közép- és polgári iskolák III. osztálya számára. 5. átdolgozott és tetemesen rövidített kiadás. Budapest, 1897. Hornyánszky V. 8°,115 1. Ára kötve 80 kr. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (7). pp. 45-51. (1898)

Dreisziger, Ferenc: Helyreigazítás : a Dreisziger-féle "Lakóhelyi ismeretek" ügyében. Magyar pedagógia, (7). pp. 249-250. (1898)

Dreisziger, Ferenc: Lakóhelyi ismeretek : vezérkönyv az egy teremben tanítandó népiskolai I., II. osztály számára. Az új püspökkari tanterv alapján irta Dreisziger Ferencz, kath. tanítóképzőintézeti tanár. Pozsony—Budapest 1897. Kiadja Stampfel Károly cs. és kir. udvari könyvkereskedő : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (7). pp. 183-186. (1898)

E

Ember, János: A társadalom a népoktatás szolgálatában : felolvasta a szerző a Magy. Paed. Társaság ápr. 14-iki ülésén. Magyar pedagógia, (7). pp. 270-277. (1898)

Erődi, Béla: Szathmáry György : 1898 január 14. Magyar pedagógia, (7). pp. 1-3. (1898)

F

Fekete, Antal: Hit-erkölcsi szempont az elemi iskolai tanterv revisiójához [!revíziójához]. Magyar pedagógia, (7). pp. 220-225. (1898)

G

Gaál, Mózes: Az irodalomtörténet tanítása. Magyar pedagógia, (7). pp. 206-215. (1898)

Geőcze, Sarolta: Az iskola és a parasztsocialismus [!parasztszocializmus]. Magyar pedagógia, (7). pp. 361-367. (1898)

Geőcze, Sarolta: Francziaország [!Franciaország] nevelésügye. Magyar pedagógia, (7). pp. 577-596. (1898)

Geőcze, Sarolta: Francziaország [!Franciaország] és Anglia nevelési rendszere. Magyar pedagógia, (7). pp. 539-548. (1898)

Gottschall, Rudolf von: Friedrich von Schiller. Kolligátum. pp. 1-174. (1898)

Gyulay, Béla: Beküldött művek. Magyar pedagógia, (7). pp. 255-256. (1898)

Gyulay, Béla: Beküldött művek. Magyar pedagógia, (7). pp. 638-640. (1898)

Gyulay, Béla: Beküldött művek. Magyar pedagógia, (7). pp. 447-448. (1898)

Gyulay, Béla: Beküldött művek. Magyar pedagógia, (7). pp. 572-575. (1898)

Gyulay, Béla: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : felolvasó ülés 1898 február hó 19-én. Magyar pedagógia, (7). pp. 191-192. (1898)

Göllner, Károly: Szolgálati pragmatika I. Magyar pedagógia, (7). pp. 135-139. (1898)

Göllner, Károly: Szolgálati pragmatika II. : befejező közlemény. Magyar pedagógia, (7). pp. 199-206. (1898)

H

H., S.: Irodalom : Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen /von Franz Zimmermann, Carl Werner und Georg Müller. Bd. II. Hermanstadt., 1897. II +759 lap. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 284-292. (1898)

H., S.: Magyar gazdaszövetség terve 1817-ből. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 362-363. (1898)

H., S.: Vegyesek : Pénzek értéke 1693—1702. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 417-418. (1898)

Hajnóczy R., József: A népoktató törvény revisiójáról [!revíziójáról]. Magyar pedagógia, (7). pp. 193-199. (1898)

Honter, Johann: Briefe. Kolligátum. pp. 208-212. (1898)

Honter, Johann: Briefe. Kolligátum. pp. 25-26. (1898)

Honter, Johann: Die Karte von Siebenbürgen. Kolligátum. p. 26. (1898)

Honter, Johann: Einleitung : [I. Johannes Honter ; II. Seine Schriften]. Kolligátum. pp. 1-6. (1898)

Honter, Johann: Humanistische Schriften : [1. Die Weltbeschreibung ; 2. Die Vorrede zum Auszug aus den Pandekten]. Kolligátum. pp. 129-206. (1898)

Honter, Johann: Humanistische Schriften : [1. Die Weltbeschreibung ; 2. Die Vorrede zum Auszug aus den Pandekten]. Kolligátum. pp. 22-25. (1898)

Honter, Johann: Reformatorische Schriften : [1. Die Vorreden zu den Auszügen aus Augustin ; 2. Das Reformationsbüchlein für Kronstadt und das Burzenland ; 3. Die Apologie ; 4. Die Schulordnung ; 5. Das Reformationsbüchlein für das sächsische Volk]. Kolligátum. pp. 2-125. (1898)

Honter, Johann: Reformatorische Schriften : [1. Die Vorreden zu den Auszügen aus Augustin ; 2. Das Reformationsbüchlein für Kronstadt und das Burzenland ; 3. Die Apologie ; 4. Die Schulordnung ; 5. Das Reformationsbüchlein für das sächsische Volk]. Kolligátum. pp. 7-21. (1898)

Honter, Johann: Vorrede ; Inhaltsübersicht. Kolligátum. 1-5, 1 t.. (1898)

Horváth, Sándor: Egy multszázadi [múlt századi!] gazda tanácsai a méhekről és gyümölcsfákról. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 23-30. (1898)

Horváth, Ödön: Ujabb [!Újabb] dolgozatok a jogi oktatásügy köréből. Kolligátum. pp. 1-103. (1898)

I

Illéssy, János: Községi kiváltságlevelek jegyzéke. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 275-283. (1898)

Illéssy, János: Községi kiváltságlevelek jegyzéke : első közlemény. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 219-230. (1898)

Illéssy, János: Községi kiváltságlevelek jegyzéke : harmadik közlemény. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 348-359. (1898)

Illéssy, János: Községi kiváltságlevelek jegyzéke : negyedik (befejező) közlemény. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 409-416. (1898)

Illéssy, János: Passardi János, az első selyemtenyésztő hazánkban. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 1-10. (1898)

K

K., : Skót kereskedők kibérli az erdélyi higanyt és viaszt 1624-ben. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 46-47. (1898)

Kelemen (Wolf), Béla and Orosz, Alajos: Német olvasó- és gyakorlókönyv teljes nyelvtannal : közép- és polgári iskolák alsóbb osztályai számára írta Orosz Alajos, főgymn. tanár. Budapest, 1898. Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása. Ára 1 frt 10 kr. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (7). pp. 301-303. (1898)

Kemény, Ferenc: Az olvasmány-napló : indítvány az olvasók apraja-nagyja számára. Magyar pedagógia, (7). pp. 382-388. (1898)

Kemény, Ferenc: Vegyesek. Magyar pedagógia, (7). pp. 251-255. (1898)

Kemény, Ferenc: Vegyesek. Magyar pedagógia, (7). pp. 441-444. (1898)

Kemény, Ferenc and Bechtel, Adolf and Galuser, Charles: Sammlung französischer Aufsatzthemata : I. Theil. Von A. Bechtel und Dr Ch. Glauser. — Wien, 1898.' Manz, 180 lap. ára: 1 frt 20 kr. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (7). pp. 500-502. (1898)

Kemény, Ferenc and Didon, apát : A mai nevelés : Didon apát könyve. Magyar pedagógia, (7). pp. 472-483. (1898)

Kemény, Ferenc and Krécsy, Béla: Iskolaünnepek az amerikai Egyesült-Államok iskoláiban : írta Krécsy Béla, tanár. (A budapesti VI. ker. állami főreáliskola 1896/97. - évi Értesítőjében megjelent értekezés.) : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (7). pp. 496-497. (1898)

Kemény, Ferenc and Vrba, Károly: Die Reform des Mittelschulwesens in Ungarn von Dr. C. F. Vrba : Erster Theil (Separatabdruck aus der "Zeitschrift für die österr. Gymnasien" 1897, VI. Heft). Wien, 1897, 34 lap. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (7). pp. 305-306. (1898)

Kemény, Ferenc and Wickenhagen, Hermann: Turnen und Jugendspiele : ein Leitfaden für die körperliche Erziehung in höheren Scbulen, von Hermann Wickenhagen. München, 1898, Beck, 93 lap. Ára: 2 márka. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (7). pp. 307-309. (1898)

Kemény, Lajos: Kassa város utasítása dézsmaszedői részére. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 166-167. (1898)

Kemény, Lajos: Szüreti kiadások 1558-ban. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 113. (1898)

Kemény, Lajos: Vegyesek : Abaujmegye adózása 1427—1522-ig. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 477-479. (1898)

Kemény, Lajos: A kassai kereskedők 1446. évi czéhszabályai [céhszabályai!]. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 31-34. (1898)

Kemény Lajos, : Vegyesek : Lóvásárlás Í564-ben. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 113. (1898)

Klingenberger, Heinrich: Kaiserin Elisabeth von Oesterreich : unserer Kaiserin Leben, Wirken und Tod. Kolligátum. pp. 1-64. (1898)

Kont, Ignác: Uj [!Új] egyetemi gradusok [!grádusok] Francziaországban [!Franciaországban]. Magyar pedagógia, (7). pp. 467-471. (1898)

Kont, Ignác and Kont, Ignác: Vegyesek. Magyar pedagógia, (7). pp. 625-629. (1898)

Kovács, János: Uralkodó irányzatok a millenniumi kongresszuson. Magyar pedagógia, (7). pp. 257-270. (1898)

Kowachóczy, Wolf: Kovacsóczy Farkas 1588. évi gazdasági utasitása [utasítása ]. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 590-593. (1898)

Krizskó, Pál: Egy körmöczbányai nagykereskedő a XV. században. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 193-203. (1898)

Kropf, Lajos: Etienne Martîn-Saint-Léon: Histoire des corporations de métiers. Paris, 1897. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 598-601. (1898)

Kropf, Lajos: "Galine de Indie". Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 241-243. (1898)

Kropf, Lajos: Irodalom : Histoire du Commerce français dans le Levant au XVIi-e Siècle / par Paul Masson. Paris, Hachette et Cie, 1896. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 231-232. (1898)

Kropf, Lajos: Irodalom : Kropf Lajos: Siedelung und Agrarwesen der Westgermanen und Ostgermanéri, der Kelten, Römer, Finnen und Slaven /von August Meitzen Berlin, 1895. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 184-186. (1898)

Kropf, Lajos: Joaquin Costa: Colectivismo agrario en Espana. Part 1.. Madrid, 1898. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 538-540. (1898)

Kropf, Lajos: Magyar bőr Angliában a 14. század végén. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 237. (1898)

Kropf, Lajos: Vegyesek : Hongrieur, hongroyeur. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 293-294. (1898)

Kropf, Lajos: Vegyesek : Magyar viasz, arany és ezüst Flandriában a 13. század végén. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 237. (1898)

Kropf, Lajos: William Maitland: Domesday Book and beyond. Three essays in the early history of England.. Cambridge, 1897. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 475-476. (1898)

Kropf, Lajos: A földmértékek történetéhez. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 479. (1898)

Kropf, Lajos and Tagányi, Károly: Ajancza-szekér. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 238. (1898)

Kárffy, Ödön: Az első erdélyi földmivelő egyesület müködése [ működése!] : 1769-1772. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 297-319. (1898)

Kárffy, Ödön: Az erdélyi marhakivitel monopóliuma 1695-ben. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 486-493. (1898)

Könyöki, Alajos: Élelmiszerek ára Pozsonyban 1563-ban. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 465. (1898)

L

Lád, Károly: Mire képesítsen a polgári fiúiskola? : az országos polgári iskolai egyesület fölterjesztése. Magyar pedagógia, (7). pp. 560-563. (1898)

Lönholm, Ludwig Hermann: Das Bürgerliche Gesetzbuch für Japan : Familien- und Erbrecht : 3. Band. Kolligátum. pp. 1-145. (1898)

M

Major J., Gyula: A zene- és énektanítás ügye a középiskolában. Magyar pedagógia, (7). pp. 368-377. (1898)

Mayer, Gyula: Salétromfőzés Erdélyben 1707-ben. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 418-419. (1898)

Molnár, József and Molnár, József: Vegyesek. Magyar pedagógia, (7). pp. 569-571. (1898)

Morvay, Győző and Martin, Péter: Psychologia [!pszichológia] és logika : középiskolák használatára írta Martin Péter, kegyesrendi tanár. Ára 70 kr. Budapest, 1897. Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai) csász. és kir. udvari könyvkereskedés kiadása. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (7). pp. 493-496. (1898)

Morvay, Győző and Rácz, Lajos and Wundt, Vilmos: A lélektan alapvonalai : írta: Wundt Vilmos. A második kiadás után fordította: Rácz Lajos. Budapest. Franklin-társulat. 1898. 312. 1. Ára: 2 frt. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (7). pp. 243-249. (1898)

Málnai, Mihály: Képzőintézeti tantervjavaslat. Magyar pedagógia, (7). pp. 73-84. (1898)

Mátyás, Flórián: A magyarok első hadjáratai Európában : székfoglaló értekezés. Kolligátum. pp. 1-30. (1898)

Mázy, Engelbert: Az erkölcsi nevelés feladata. Magyar pedagógia, (7). pp. 321-338. (1898)

Mázy, Engelbert: Az erkölcsi nevelés feladata [II.] : folytatás. Magyar pedagógia, (7). pp. 454-467. (1898)

N

Nagy, László: Bankszabadalom és mezőgazdaság : gyakorlati agrárpolitika a mezőgazdasági válság gyökeres orvoslására. Kolligátum. pp. 1-92. (1898)

Neményi, Imre: Emlékbeszéd Szathmáry György felett : a Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság 1898 okt. 16-diki ülésén. Magyar pedagógia, (7). pp. 513-539. (1898)

Nádasdy, Ferenc: Gróf Nádasdy Ferencz [Ferenc!] utasitása [utasítása!] hollandi vásárlásai felöl 1665-ben. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 459-461. (1898)

Négyesy, László: Erzsébet királyné. Magyar pedagógia, (7). pp. 449-450. (1898)

Négyesy, László: Vegyesek. Magyar pedagógia, (7). pp. 314-317. (1898)

Négyesy, László: A megkörnyékezésről. Magyar pedagógia, (7). pp. 609-625. (1898)

Négyesy, László and Böngérfi, János: Felelet Böngérfi úr válaszára. Magyar pedagógia, (7). pp. 313-314. (1898)

Négyesy, László and Böngérfi, János and Ilosvai Selymes, Péter: Magyar könyvesház : szerkeszti Böngérfi János. 1. sz. Ilosvai Péter. Elbeszéli Böngérfi János. Budapest, ifj. Nagel Ottó kiadása. 32: ]. Ára 5 kr. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (7). pp. 239-243. (1898)

Négyesy, László and Kalmár, Elek: Iskolai magyar nyelvtan : elemzés alapján. A középiskolák I. és II. osztálya számára. írta Kalmár Elek. Második, rövidített kiadás. Budapest 1S97. Franklin-Társulat. 128 1. Ára 80 kr. Engedélyeztetett 4936 — 97. szám alatt. : [könyvismrtetés]. Magyar pedagógia, (7). pp. 97-100. (1898)

P

P., : Irodalom : Halász Sándor, Mandello Gyula: Közgazdasági lexikon. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 597-598. (1898)

Paulovits, Károly: A hét osztály ellen. Magyar pedagógia, (7). pp. 129-134. (1898)

Petz, Gedeon and Kleist, Heinrich von and Brahm, Otto: Kleist Henrik "Michael Kohlhaas"-áról. Magyar pedagógia, (7). pp. 14-18. (1898)

Plutarchos, : Perikles. Kolligátum. pp. 1-52. (1898)

Posch, Jenő: Időelmélet és közhiedelmek : pótlások "Az idő elméleté"-hez. Magyar pedagógia, (7). pp. 394-424. (1898)

Posch, Árpád: Vegyesek. Magyar pedagógia, (7). pp. 103-109. (1898)

R

Rauch, Daniel: Adatok : Emlékirat a harminczadok [harmincadok!] állapotáról 1655-ből. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 577-589. (1898)

Reiner, János: A concordatumról. Kolligátum. pp. 1-37. (1898)

Reményi, ifj. Ede: Homeros [!Homérosz] természetszemléletének középiskolai tanítása : Boldogult Volf Györgynek, a görög irodalom tanítása lelkes hívének emlékére. Magyar pedagógia, (7). pp. 226-233. (1898)

Reményi, ifj. Ede and Homeros, : Homeros [!Homérosz] természetszemléletének középiskolai tanítása [II.] : befejező közlemény. Magyar pedagógia, (7). pp. 277-286. (1898)

Rácz, Lajos: Egy modern philosophus [!filozófus], mint paedagogus [!pedagógus] : Frohschammer Jakab. Magyar pedagógia, (7). pp. 18-26. (1898)

S

Schöber, Emil: Egy elhanyagolt tantárgy : a természetrajz és a tantervrevisio [!tanterv-revízió]. Magyar pedagógia, (7). pp. 4-14. (1898)

Snašel, Ferenc: Gazdasági szakoktatás a népoktatási intézetekben. Magyar pedagógia, (7). pp. 26-36. (1898)

Somló, Bódog: Törvényszerűség a sociologiában [!szociológiában]. Kolligátum. pp. 1-23. (1898)

Somogyi, Géza: Két jelentés : a közoktatásügy szervezetének alapvető elve tárgyában. Magyar pedagógia, (7). pp. 37-43. (1898)

Szombathy, Ignác: Vegyesek : Beczkó 1634-iki rendtartásához. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 360-362. (1898)

Szádeczky, Lajos: II. Rákóczi Ferencz [Ferenc] postái. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 244-255. (1898)

Szádeczky, Lajos: Thököly Imre s a bujdosók postái. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 187-190. (1898)

Szádeezky, Lajos: A Paar-család postaszabadalma. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 541-543. (1898)

Széchy, Károly and Négyesy, László: Birálat [!Bírálat] : dr. Négyesy László Stilisztikájának második kiadásáról. (Budapest, Lampel R., Wodianer F. ós fiai. 1897. 227 1. Ára fűzve 1 frt 20 kr., kötve 1 frt 40 kr.). : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (7). pp. 43-45. (1898)

Széchy, Mária: Széchy Mária utasítása dézsmásai részére. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 258-263. (1898)

T

T., : Vegyesek : A körmöczbányai aranybánya-üzem mérlege 1676-98-ig. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 45-46. (1898)

T., S.: Réz-, vas- és aczélkivitelünk [acélkivitelünk!] 1607-11-ig. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 603. (1898)

Tagányi, Károly: Borkivitelünk Lengyelországba 1637— 41-ig. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 113-116. (1898)

Takáts, Sándor: Komáromi harmiczadosok dolga a XVI. és XVII. században. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 421-453. (1898)

Takáts, Sándor: A Szamos szabályozása a mult [múlt!] században. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 545-576. (1898)

Takáts, Sándor: A dohány elterjedése s az első dohány- monopólium hazánkban : első közlemény. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 51-78. (1898)

Takáts, Sándor: A dohány elterjedése s az első dohány-monopólium hazánkban : második befejező közlemény. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 121-145. (1898)

Terner, Adolf and Márki, Sándor: Beszédek, melyek 1898. évi november hó 19-én a Kolozsvári Ferencz-József M. Kir. Tudomány-egyetem Tanácsa által Ő felsége Erzsébet királyné emlékezetére tartattak : [1-3. beszéd]. Kolligátum. pp. 1-42. (1898)

Thagányi, Károly: Vegyesek : A 13 szepesi város adója 1450 körül. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 541. (1898)

Thagányi, Károly: Vegyesek : Erdély adózása 1324-ben. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 602-603. (1898)

Thakáts, Sándor and Thakáts, Sándor: Erdély népessége 1827-ben. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 182-183. (1898)

Thallóczy, Lajos: Károlyváros [Károly város!] s a horvát határőrvidék keletkezése. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 365-387. (1898)

Thaly, Kálmán and Palocsay, György: Adatok : Báró Palocsay György kuruc tábornok versei a gazdaságvitelről. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 204-210. (1898)

Thurzó, Szaniszló: Thurzó Szaniszló gróf utasítása galgóczi vámosa részére. Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 87-90. (1898)

Turgenev, Ivan Sergeevič: Az ötödik kerék : elbeszélés. Kolligátum. pp. 1-64. (1898)

Tuwora, M. I.: Aus dem Leben unserer Kaiserin und Königin Elisabeth. Kolligátum. pp. 1-30. (1898)

Téglás, Gábor and Wekerle, László and Wekerle, Sándor: Tanügyünk korszerűsítése : nevelési vezérkönyv szülék, nevelők és neveléstannal foglalkozók számára. írta dr. Wekerle László : bevezetéssel ellátta dr. Wekerle Sándor. Budapest, 1898. Lampel R. (Wodianer F. és fiai.) Ára 1 frt. : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (7). pp. 486-493. (1898)

Téri, József: Svájcz [!Svájc] és Francziaország [!Franciaország] jelen iskoláztatásának ügye. Magyar pedagógia, (7). pp. 162-173. (1898)

Téri, József and Linz, Friedrich: Zur Tradition und Reform des französischen Unterrichts : eine historisch-kritische Studie von Friedrich Linz, Mittelschullehrer in Elberfeld (Langensalza). (Verlag : Hermann Bayer u. Söhne, Herzoglich-Sächsische Hofbuchhändler). : [könyismertetés]. Magyar pedagógia, (7). pp. 497-500. (1898)

Téri, József and Passy, Michaelis and Paris, Gaston: Dictionnaire Phonétique de la langue française : cornplément nécéssaire de tout dietionnaire francaise par M. H. Michaelis directeur d'école de Spandau et Paul Passy docteur és lèttres, directeur adjoint à l'école des Hautes-Etudes. Avec préface de Gaston Paris. Membre de l'Institut, Académie française et Académie des Inscriptions et belleslettres, Administrateur du Collège de Paris. (Berlin 1897. Libraire éditeur Charles Mayer). Gustav Prior. Ára 6 fres : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (7). pp. 303-305. (1898)

Téri József, : Szüneti tanfolyamok : Páris [!Párizs] — Marburg — Genf — Neufchâtel. Magyar pedagógia, (7). pp. 430-432. (1898)

Tímár, Pál and Endrei, Ákos: Német stílus-gyakorlatok : a középiskolák felső osztályai számára- szerkesztette Endrei Ákos, főgymnasiumi [!főgimnáziumi] tanár. Harmadik javitott kiadás, ára 1 frt 20 kr. Budapest, 1897. Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai.)* : [könyvismertetés]. Magyar pedagógia, (7). pp. 566-568. (1898)

V

Vende, Ernő: Küzdelem a kereskedelmi főiskoláért. Magyar pedagógia, (7). pp. 377-382. (1898)

Volenszky, Gyula: Hét osztály mellett [II.] : befejező költemény. Magyar pedagógia, (7). pp. 389-394. (1898)

Volenszky, Gyula: A hét osztály mellett [I.]. Magyar pedagógia, (7). pp. 286-293. (1898)

W

Wagner, Lajos and Göndör, Károly and Mihalicska, János and Zelliger, Alajos and Riszper, Rezső: Útmutató a magyar nyelv tanításához a direkt módszer alapján : a beszéd- és értelemgyakorlatok anyagának feldolgozásával a nem magyar anyanyelvű népiskolák első osztálya részére. Tanítók és tanítójelöltek használatára. írták: Göndör Károly igazgató, és Mihalicska J., Riszpler R., Zelliger A., népiskolai tanítók Pozsonyban.-Budapest, 1898. Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai). 8°. 108 1. Ára 80 kr. Magyar pedagógia, (7). pp. 300-301. (1898)

Waldapfel, János: Honter János : születésének négyszázados évfordulójára. Magyar pedagógia, (7). pp. 451-453. (1898)

Waldapfel, János: Volf György emlékezete. Magyar pedagógia, (7). pp. 65-72. (1898)

A lista elkészítésének dátuma Wed Sep 20 08:06:10 2017 CEST.