Items where Year is 1898

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W
Number of items: 193.

A

Acsay Antal: A XIV. és XV. század iskolái II. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 597-608. (1898)

Acsay Antal: A XIV. és XV. század iskolái [I.]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 425-429. (1898)

Acsády Ignácz: Irodalom : Földes Béla: A társadalmi gazdaságtan elemei. Budapest, Eggenberger-féle könyvkereskedés, 1898. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 470-472. (1898)

Acsády Ignácz: Irodalom : Gombos Ferencz Albin: Az 1437-ik évi parasztlázadás története. Kolozsvár, 1898. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 533-538. (1898)

Acsády Ignácz: Szentkláray Jenő: A Csanád-egyházmegyei plébániák története. 1. köt., Temesvár, Csanád-egyházmegyei könyvnyomda, 1898. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 472-475. (1898)

Acsády Ignácz: Éble Gábor: Az ecsedi uradalom és Nyíregyháza. Budapest, Hornyánszky Viktor könyvnyomdája 1898. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 233-236. (1898)

Apaffy Mihály: Adatok : Apaffy Mihály erdélyi fejedelem udvarának rendtartása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 494-505. (1898)

Arató Frigyes: A szabadkőmívességről : a szegedi páholyház bokréta-ünnepén a munkásokhoz intézett beszéd.

B

Balogh Péter: Az egységes jogositásu [!jogosítású] középiskolai rendszer. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 339-361. (1898)

Balogh Péter: A Kármán-emlékkönyv. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 84-94. (1898)

Balogh Péter: Magyar verstan : középiskolák számára és magánhasználatra írta Négyesy László. Második javított kiadás. Budapest, Franklin-Tásulat, 1898. Ára 90 kr. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 176-181. (1898)

Barabás Sándor: A kolozsvári képirók czéhszabályai [céhszabályai]. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 107-112. (1898)

Bartos Fülöp: Amerikai vélemények az idegen nyelvek tanításáról : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 215-220. (1898)

Bartos Fülöp: Amerikai vélemények az idegen nyelvek tanításáról [I.]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 154-162. (1898)

Bartók László and Négyesy László: Bartók László Paedagogiai [!Pedagógiai] Értekezései : I. Nyílt levél / Bartók László : II. A szerkesztő válasza / [Négyesy László]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 51-54. (1898)

Belják Bernát: Észrevételek a nyelvtanítás módszeréhez. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 483-486. (1898)

Belják Bernát: Észrevételek a nyelvtanítás módszeréhez [I.] : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 550-559. (1898)

Byron George Gordon: Manfred : drámai költemény.

Báthori Zsófia: Munkács város 1670. körüli rendtartása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 594-596. (1898)

Bódiss Jusztin: Magyar-latin szótár : középiskolák számára szerkesztette Burián János, losonczi állami főgymn. tanár. Budapest. Franklin-társulat. 1897. SOS lap. Ára 2 frt. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 563-566. (1898)

Böngérfi János and Négyesy László: Magyar írók a ponyván : válasz N. L. birálatára [!bírálatára]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 310-312. (1898)

C

Cholnoky Jenő: Vándorlásaim a Mennyei Birodalomban : [népszerű előadás a Társulatnak 1898. deczember 3-ikán tartott estélyén. pp. 169-192. (1898)

Cholnoky Jenő: Útazási [!utazási] jelentés Mandsuországból : 1897. aug. 31-től - decz. 11-ig : Peking, 1897. decz. 11-én.

Csengeri János: Két új Robinson. 1. Defoe Dániel: Robinson Crusoe élete és viszontagságai. Hetedik kiadás ; 2. Robinzon. De Foe és Campe után a magyar ifjúság számára átdolgozta Sebők Zsigmond. Négy színes és sok színezetlen képpel. Bpest (Singer és Wolfner). : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 181-182. (1898)

Csengery Antal: Jellemrajzok. In: Kolligátum. pp. 1-184. (1898)

Cserép József: Homeros Iliasa Iliász és Homeros Odysseiája : bő szemelvényekben kiadta és bevezetésekkel ellátta dr. Csengeri János. Második javított kiadás. Budapest, 1896—1897. Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása. Az előbbinek 1 frt 60 kr., az utóbbinak 1 frt 40 kr. az ára. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 238-239. (1898)

Császár Elemér: Positiv [!pozitív] aesthetika [!esztétika] : írta Pékár Károly dr. Budapest 1897. Hornyánszky Viktor. XIV. és 672. Ára 4 frt : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 294-300. (1898)

Császár Elemér: Zágoni Mikes Kelemen élete : írta: Toncs Gusztáv. Budapest, 1897. Lampel B. bizománya. 250 1. Ara 2 frt. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 437-441. (1898)

Császár Elemér and Bayer József: A magyar drámairodalom története : írta Bayer József, I—II. 541 és 494 1. Budapest, a Magyar Tud. Akadémia kiadása. Ara 7 írt. : [könyismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 95-97. (1898)

D

Damé Frédéric: Incercare de terminologie poporană română : cu 300 de gravuri. In: Kolligátum. pp. 1-192. (1898)

Demek Győző: Rombauer Emil: A középiskolai tanuló magánolvasmánya : (Brassai áll. főreálisk. 1896/97. évi értesítője, 13 1.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 433-437. (1898)

Demek Győző: Szinnyei József: Rendszeres magyar nyelvtan : a közép- és polgári iskolák III. osztálya számára. 5. átdolgozott és tetemesen rövidített kiadás. Budapest, 1897. Hornyánszky V. 8°,115 1. Ára kötve 80 kr. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 45-51. (1898)

Demek Győző: Új paedagogiai [!pedagógiai] kérdések. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 234-237. (1898)

Demek Győző and Badics Ferenc: Dr. Badics Ferenc: Magyar olvasókönyv, III. kt. : III. kt. a középiskolák III. osztálya számára. Bpest, 1897. Lampel R. 8-r., 221 1. Ara fűzve 1 frt, kötve 1 frt 20 kr. : [könyismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 101-103. (1898)

Demek Győző and Halász Ignác: Halász Ignácz: Rendszeres magyar nyelvtan : a közép- és polgári iskolák III. osztálya számára, Budapest, 1897. Lampel R. 8°, 103 1. ára fűzve 60, kötve 80 kr. : [könyismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 45-51. (1898)

Dreisziger Ferenc: Helyreigazítás : a Dreisziger-féle "Lakóhelyi ismeretek" ügyében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 249-250. (1898)

E

Ember János: A társadalom a népoktatás szolgálatában : felolvasta a szerző a Magy. Paed. Társaság ápr. 14-iki ülésén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 270-277. (1898)

Endrényi Imre: Útmutató : Szeged város nevezetesebb és kiemelkedő részeinek leírásával, a városi tisztikar, a helyőrség tisztikara, egyletek, társulatok, orvosok, ügyvédek, bírák, tanárok, tanítók, mérnökök, építészek, vállalkozók, hivatalnokok, kis- és nagykereskedők, iparosok, iparvállalatok stb. pontos név- és lakjegyzékével, valamint Szeged város utczahálózatának legújabb térképével.

Erődi Béla: Szathmáry György : 1898 január 14. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 1-3. (1898)

F

Fekete Antal: Hit-erkölcsi szempont az elemi iskolai tanterv revisiójához [!revíziójához]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 220-225. (1898)

G

Gaal Mózes: Az irodalomtörténet tanítása. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 206-215. (1898)

Geőcze Sarolta: Az iskola és a parasztsocialismus [!parasztszocializmus]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 361-367. (1898)

Geőcze Sarolta: Francziaország [!Franciaország] nevelésügye. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 577-596. (1898)

Geőcze Sarolta: Francziaország [!Franciaország] és Anglia nevelési rendszere. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 539-548. (1898)

Gottschall Rudolf von: Friedrich von Schiller. In: Kolligátum. pp. 1-174. (1898)

Gyulay Béla: Beküldött művek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 255-256. (1898)

Gyulay Béla: Beküldött művek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 638-640. (1898)

Gyulay Béla: Beküldött művek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 447-448. (1898)

Gyulay Béla: Beküldött művek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 572-575. (1898)

Gyulay Béla: Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság : felolvasó ülés 1898 február hó 19-én. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 191-192. (1898)

Göllner Károly: Szolgálati pragmatika I. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 135-139. (1898)

Göllner Károly: Szolgálati pragmatika II. : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 199-206. (1898)

H

H. S.: Irodalom : Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen /von Franz Zimmermann, Carl Werner und Georg Müller. Bd. II. Hermanstadt., 1897. II +759 lap. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 284-292. (1898)

H. S.: Magyar gazdaszövetség terve 1817-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 362-363. (1898)

H. S.: Vegyesek : Pénzek értéke 1693—1702. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 417-418. (1898)

Hajnóczy R. József: A népoktató törvény revisiójáról [!revíziójáról]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 193-199. (1898)

Honter Johann: Briefe. In: Kolligátum. pp. 208-212. (1898)

Honter Johann: Briefe. In: Kolligátum. pp. 25-26. (1898)

Honter Johann: Die Karte von Siebenbürgen. In: Kolligátum. p. 26. (1898)

Honter Johann: Einleitung : [I. Johannes Honter ; II. Seine Schriften]. In: Kolligátum. pp. 1-6. (1898)

Honter Johann: Humanistische Schriften : [1. Die Weltbeschreibung ; 2. Die Vorrede zum Auszug aus den Pandekten]. In: Kolligátum. pp. 129-206. (1898)

Honter Johann: Humanistische Schriften : [1. Die Weltbeschreibung ; 2. Die Vorrede zum Auszug aus den Pandekten]. In: Kolligátum. pp. 22-25. (1898)

Honter Johann: Reformatorische Schriften : [1. Die Vorreden zu den Auszügen aus Augustin ; 2. Das Reformationsbüchlein für Kronstadt und das Burzenland ; 3. Die Apologie ; 4. Die Schulordnung ; 5. Das Reformationsbüchlein für das sächsische Volk]. In: Kolligátum. pp. 2-125. (1898)

Honter Johann: Reformatorische Schriften : [1. Die Vorreden zu den Auszügen aus Augustin ; 2. Das Reformationsbüchlein für Kronstadt und das Burzenland ; 3. Die Apologie ; 4. Die Schulordnung ; 5. Das Reformationsbüchlein für das sächsische Volk]. In: Kolligátum. pp. 7-21. (1898)

Honter Johann: Reformatorische Schriften : [1. Die Vorreden zu den Auszügen aus Augustin ; 2. Das Reformationsbüchlein für Kronstadt und das Burzenland ; 3. Die Apologie ; 4. Die Schulordnung ; 5. Das Reformationsbüchlein für das sächsische Volk]. In: Kolligátum. pp. 7-21. (1898)

Honter Johann: Vorrede ; Inhaltsübersicht. In: Kolligátum. 1-5, 1 t.. (1898)

Horváth Sándor: Egy multszázadi [múlt századi!] gazda tanácsai a méhekről és gyümölcsfákról. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 23-30. (1898)

Horváth Ödön: Ujabb [!Újabb] dolgozatok a jogi oktatásügy köréből. In: Kolligátum. pp. 1-103. (1898)

I

Illéssy János: Községi kiváltságlevelek jegyzéke. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 275-283. (1898)

Illéssy János: Községi kiváltságlevelek jegyzéke : első közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 219-230. (1898)

Illéssy János: Községi kiváltságlevelek jegyzéke : harmadik közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 348-359. (1898)

Illéssy János: Községi kiváltságlevelek jegyzéke : negyedik (befejező) közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 409-416. (1898)

Illéssy János: Passardi János, az első selyemtenyésztő hazánkban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 1-10. (1898)

J

Jókai Mór: [Jókai beszédei]: Emlékbeszéd Rudolf trónörökösről ; Jósika Miklós emlékezete ; Kossuth Lajos emlékezete ; Ünnepi beszéd 1898. márczius 15-én ; Az egyetemi ifjúság márcziusi[!márciusi] ünnepén. In: Kolligátum. pp. 1-72. (1898)

K

K. : Skót kereskedők kibérli az erdélyi higanyt és viaszt 1624-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 46-47. (1898)

Kelemen (Wolf) Béla: Német olvasó- és gyakorlókönyv teljes nyelvtannal : közép- és polgári iskolák alsóbb osztályai számára írta Orosz Alajos, főgymn. tanár. Budapest, 1898. Az Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása. Ára 1 frt 10 kr. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 301-303. (1898)

Kemény Ferenc: Az olvasmány-napló : indítvány az olvasók apraja-nagyja számára. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 382-388. (1898)

Kemény Ferenc: Die Reform des Mittelschulwesens in Ungarn von Dr. C. F. Vrba : Erster Theil (Separatabdruck aus der "Zeitschrift für die österr. Gymnasien" 1897, VI. Heft). Wien, 1897, 34 lap. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 305-306. (1898)

Kemény Ferenc: Iskolaünnepek az amerikai Egyesült-Államok iskoláiban : írta Krécsy Béla, tanár. (A budapesti VI. ker. állami főreáliskola 1896/97. - évi Értesítőjében megjelent értekezés.) : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 496-497. (1898)

Kemény Ferenc: Sammlung französischer Aufsatzthemata : I. Theil. Von A. Bechtel und Dr Ch. Glauser. - Wien, 1898.' Manz, 180 lap. ára: 1 frt 20 kr. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 500-502. (1898)

Kemény Ferenc: Turnen und Jugendspiele : ein Leitfaden für die körperliche Erziehung in höheren Scbulen, von Hermann Wickenhagen. München, 1898, Beck, 93 lap. Ára: 2 márka. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 307-309. (1898)

Kemény Ferenc: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 251-255. (1898)

Kemény Ferenc: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 441-444. (1898)

Kemény Ferenc and apát Didon : A mai nevelés : Didon apát könyve. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 472-483. (1898)

Kemény Lajos: Kassa város utasítása dézsmaszedői részére. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 166-167. (1898)

Kemény Lajos: Szüreti kiadások 1558-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 113. (1898)

Kemény Lajos: Vegyesek : Abaujmegye adózása 1427—1522-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 477-479. (1898)

Kemény Lajos: Vegyesek : Lóvásárlás 1564-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 113. (1898)

Kemény Lajos: A kassai kereskedők 1446. évi czéhszabályai [céhszabályai!]. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 31-34. (1898)

Klebelsberg Kuno: Klebelsberg Kuno levele Scherer Kamilhoz.

Klingenberger Heinrich: Kaiserin Elisabeth von Oesterreich : unserer Kaiserin Leben, Wirken und Tod. In: Kolligátum. pp. 1-64. (1898)

Kont Ignác: Uj [!Új] egyetemi gradusok [!grádusok] Francziaországban [!Franciaországban]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 467-471. (1898)

Kont Ignác and Kont Ignác: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 625-629. (1898)

Kovács János: Uralkodó irányzatok a millenniumi kongresszuson. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 257-270. (1898)

Kowachóczy Wolf: Kovacsóczy Farkas 1588. évi gazdasági utasitása [utasítása ]. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 590-593. (1898)

Krizskó Pál: Egy körmöczbányai nagykereskedő a XV. században. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 193-203. (1898)

Kropf Lajos: Etienne Martîn-Saint-Léon: Histoire des corporations de métiers. Paris, 1897. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 598-601. (1898)

Kropf Lajos: "Galine de Indie". In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 241-243. (1898)

Kropf Lajos: Irodalom : Histoire du Commerce français dans le Levant au XVIi-e Siècle / par Paul Masson. Paris, Hachette et Cie, 1896. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 231-232. (1898)

Kropf Lajos: Irodalom : Kropf Lajos: Siedelung und Agrarwesen der Westgermanen und Ostgermanéri, der Kelten, Römer, Finnen und Slaven /von August Meitzen Berlin, 1895. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 184-186. (1898)

Kropf Lajos: Joaquin Costa: Colectivismo agrario en Espana. Part 1.. Madrid, 1898. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 538-540. (1898)

Kropf Lajos: Magyar bőr Angliában a 14. század végén. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 237. (1898)

Kropf Lajos: Vegyesek : Hongrieur, hongroyeur. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 293-294. (1898)

Kropf Lajos: Vegyesek : Magyar viasz, arany és ezüst Flandriában a 13. század végén. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 237. (1898)

Kropf Lajos: William Maitland: Domesday Book and beyond. Three essays in the early history of England.. Cambridge, 1897. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 475-476. (1898)

Kropf Lajos: A földmértékek történetéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 479. (1898)

Kropf Lajos and Tagányi Károly: Ajancza-szekér. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 238. (1898)

Kárffy Ödön: Az első erdélyi földmivelő egyesület müködése [ működése!] : 1769-1772. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 297-319. (1898)

Kárffy Ödön: Az erdélyi marhakivitel monopóliuma 1695-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 486-493. (1898)

Könyöki Alajos: Élelmiszerek ára Pozsonyban 1563-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 465. (1898)

L

Lechner Károly and Lukács Adolf and Farkas Lajos and Kiss Mór and Kenyeres Balázs and Brandt József and Buday Kálmán and Marschalkó Tamás and Udránszky László and Lőte József and Davida Leo and Tompa János and Hoór Károly and Schneller István and Böhm Károly and Halász Ignác and Széchy Károly and Szamosi János and Vajda Gyula and Szádeczky Lajos and Schilling Lajos and Márki Sándor and Terner Adolf and Vályi Gyula and Schlesinger Lajos and Abt Antal and Farkas Gyula and Szádeczky Gyula and Fabinyi Rudof and Istvánffi Gyula and Apáthy István: Beszédek, a melyek 1898. évi junius hó 5-én a Kolozsvári M. Kir. Ferencz József Tudomány-egyetem alapításának évfordulója és az alapító-oklevélnek kihirdetése ünnepélyén tartattak, és a négy tudománykar jelentései a pályázatok eredményéről, valamint az új pályatételekről.

Lechner Károly and Terner Adolf: Beszédek, a melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz József Tudomány-egyetem MDCCCXCVIII-XCIX. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1898. évi szeptember hó 25-én tartattak.

Lád Károly: Mire képesítsen a polgári fiúiskola? : az országos polgári iskolai egyesület fölterjesztése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 560-563. (1898)

Lóczy Lajos: Cholnoky Jenő ázsiai útazásáról [!utazásáról] : Sanghai, 1898. február 20-án. In: Kolligátum. pp. 1-7. (1898)

Lönholm Ludwig Hermann: Das Bürgerliche Gesetzbuch für Japan : Familien- und Erbrecht : 3. Band. In: Kolligátum. pp. 1-145. (1898)

Lőw Immánuel: Erzsébet : gyászbeszédek.

Lőw Immánuel: Március tizenötödike : két prédikáció.

M

Major J. Gyula: A zene- és énektanítás ügye a középiskolában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 368-377. (1898)

Mayer Gyula: Salétromfőzés Erdélyben 1707-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 418-419. (1898)

Molière : Dandin György vagy a megcsúfolt férj : vígjáték három felvonásban. In: Kolligátum. pp. 1-58. (1898)

Molnár József and Molnár József: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 569-571. (1898)

Morvay Győző: Psychologia [!pszichológia] és logika : középiskolák használatára írta Martin Péter, kegyesrendi tanár. Ára 70 kr. Budapest, 1897. Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai) csász. és kir. udvari könyvkereskedés kiadása. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 493-496. (1898)

Morvay Győző: A lélektan alapvonalai : írta: Wundt Vilmos. A második kiadás után fordította: Rácz Lajos. Budapest. Franklin-társulat. 1898. 312. 1. Ára: 2 frt. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 243-249. (1898)

Málnai Mihály: Képzőintézeti tantervjavaslat. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 73-84. (1898)

Mátyás Flórián: A magyarok első hadjáratai Európában : székfoglaló értekezés. In: Kolligátum. pp. 1-30. (1898)

Mázy Engelbert: Az erkölcsi nevelés feladata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 321-338. (1898)

Mázy Engelbert: Az erkölcsi nevelés feladata [II.] : folytatás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 454-467. (1898)

Móricz Pál: A magyar föld urai : regény.

N

Nagy László: Bankszabadalom és mezőgazdaság : gyakorlati agrárpolitika a mezőgazdasági válság gyökeres orvoslására. In: Kolligátum. pp. 1-92. (1898)

Neményi Imre: Emlékbeszéd Szathmáry György felett : a Magyar Paedagogiai [!Pedagógiai] Társaság 1898 okt. 16-diki ülésén. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 513-539. (1898)

Nádasdy Ferenc: Gróf Nádasdy Ferencz [Ferenc!] utasitása [utasítása!] hollandi vásárlásai felöl 1665-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 459-461. (1898)

Négyesy László: Erzsébet királyné. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 449-450. (1898)

Négyesy László: Magyar könyvesház : szerkeszti Böngérfi János. 1. sz. Ilosvai Péter. Elbeszéli Böngérfi János. Budapest, ifj. Nagel Ottó kiadása. 32: ]. Ára 5 kr. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 239-243. (1898)

Négyesy László: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 314-317. (1898)

Négyesy László: A megkörnyékezésről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 609-625. (1898)

Négyesy László and Böngérfi János: Felelet Böngérfi úr válaszára. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 313-314. (1898)

Négyesy László and Kalmár Elek: Iskolai magyar nyelvtan : elemzés alapján. A középiskolák I. és II. osztálya számára. írta Kalmár Elek. Második, rövidített kiadás. Budapest 1S97. Franklin-Társulat. 128 1. Ára 80 kr. Engedélyeztetett 4936 — 97. szám alatt. : [könyvismrtetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 97-100. (1898)

P

P. : Irodalom : Halász Sándor, Mandello Gyula: Közgazdasági lexikon. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 597-598. (1898)

Paulovits Károly: A hét osztály ellen. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 129-134. (1898)

Petz Gedeon and Kleist Heinrich von and Brahm Otto: Kleist Henrik "Michael Kohlhaas"-áról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 14-18. (1898)

Plutarchos : Perikles. In: Kolligátum. pp. 1-52. (1898)

Posch Jenő: Időelmélet és közhiedelmek : pótlások "Az idő elméleté"-hez. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 394-424. (1898)

Posch Árpád: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 103-109. (1898)

R

Radlov Vasilij Vasil'evič: Eine neu aufgefundene alttürkische Inschrift : vorläufiger Bericht. In: Izvestiâ Imperatorskoj Akademii Nauk. pp. 71-76. (1898)

Rauch Daniel: Adatok : Emlékirat a harminczadok [harmincadok!] állapotáról 1655-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 577-589. (1898)

Reiner János: A concordatumról. In: Kolligátum. pp. 1-37. (1898)

ifj. Reményi Ede: Homeros [!Homérosz] természetszemléletének középiskolai tanítása : Boldogult Volf Györgynek, a görög irodalom tanítása lelkes hívének emlékére. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 226-233. (1898)

ifj. Reményi Ede and Homeros : Homeros [!Homérosz] természetszemléletének középiskolai tanítása [II.] : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 277-286. (1898)

Rácz Lajos: Egy modern philosophus [!filozófus], mint paedagogus [!pedagógus] : Frohschammer Jakab. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 18-26. (1898)

S

Schöber Emil: Egy elhanyagolt tantárgy : a természetrajz és a tantervrevisio [!tanterv-revízió]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 4-14. (1898)

Snašel Ferenc: Gazdasági szakoktatás a népoktatási intézetekben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 26-36. (1898)

Somló Bódog: Törvényszerűség a sociologiában [!szociológiában]. In: Kolligátum. pp. 1-23. (1898)

Somogyi Géza: Két jelentés : a közoktatásügy szervezetének alapvető elve tárgyában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 37-43. (1898)

Szabó Mihály: Ked és kend tájszók története.

Szabó Mihály: A szopós kisded anyai nevei.

Szombathy Ignác: Vegyesek : Beczkó 1634-iki rendtartásához. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 360-362. (1898)

Szádeczky Lajos: II. Rákóczi Ferencz [Ferenc] postái. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 244-255. (1898)

Szádeczky Lajos: A Paar-család postaszabadalma. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 541-543. (1898)

Szádeczky Lajos: Thököly Imre s a bujdosók postái. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 187-190. (1898)

Széchy Károly: Birálat : dr. Négyesy László Stilisztikájának második kiadásáról. (Budapest, Lampel R., Wodianer F. ós fiai. 1897. 227 1. Ára fűzve 1 frt 20 kr., kötve 1 frt 40 kr.). : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 43-45. (1898)

Széchy Mária: Széchy Mária utasítása dézsmásai részére. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 258-263. (1898)

T

T. : Vegyesek : A körmöczbányai aranybánya-üzem mérlege 1676-98-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 45-46. (1898)

T. S.: Réz-, vas- és aczélkivitelünk [acélkivitelünk!] 1607-11-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 603. (1898)

Tagányi Károly: Borkivitelünk Lengyelországba 1637— 41-ig. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 113-116. (1898)

Takáts Sándor: Komáromi harmiczadosok dolga a XVI. és XVII. században. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 421-453. (1898)

Takáts Sándor: A Szamos szabályozása a mult [múlt!] században. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 545-576. (1898)

Takáts Sándor: A dohány elterjedése s az első dohány- monopólium hazánkban : első közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 51-78. (1898)

Takáts Sándor: A dohány elterjedése s az első dohány-monopólium hazánkban : második befejező közlemény. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 121-145. (1898)

Terner Adolf and Márki Sándor: Beszédek, melyek 1898. évi november hó 19-én a Kolozsvári Ferencz-József M. Kir. Tudomány-egyetem Tanácsa által Ő felsége Erzsébet királyné emlékezetére tartattak : [1-3. beszéd].

Thagányi Károly: Vegyesek : A 13 szepesi város adója 1450 körül. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). p. 541. (1898)

Thagányi Károly: Vegyesek : Erdély adózása 1324-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 602-603. (1898)

Thakáts Sándor and Thakáts Sándor: Erdély népessége 1827-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 182-183. (1898)

Thallóczy Lajos: Károlyváros [Károly város!] s a horvát határőrvidék keletkezése. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 365-387. (1898)

Thaly Kálmán and Palocsay György: Adatok : Báró Palocsay György kuruc tábornok versei a gazdaságvitelről. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 204-210. (1898)

Thurzó Szaniszló: Thurzó Szaniszló gróf utasítása galgóczi vámosa részére. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (5). pp. 87-90. (1898)

Turgenev Ivan Sergeevič: Az ötödik kerék : elbeszélés.

Tuwora M. I.: Aus dem Leben unserer Kaiserin und Königin Elisabeth.

Téglás Gábor: Tanügyünk korszerűsítése : nevelési vezérkönyv szülék, nevelők és neveléstannal foglalkozók számára. írta dr. Wekerle László : bevezetéssel ellátta dr. Wekerle Sándor. Budapest, 1898. Lampel R. (Wodianer F. és fiai.) Ára 1 frt. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 486-493. (1898)

Téri József: Dictionnaire Phonétique de la langue française : cornplément nécéssaire de tout dietionnaire francaise par M. H. Michaelis directeur d'école de Spandau et Paul Passy docteur és lèttres, directeur adjoint à l'école des Hautes-Etudes. Avec préface de Gaston Paris. Membre de l'Institut, Académie française et Académie des Inscriptions et belleslettres, Administrateur du Collège de Paris. (Berlin 1897. Libraire éditeur Charles Mayer). Gustav Prior. Ára 6 fres : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 303-305. (1898)

Téri József: Svájcz [!Svájc] és Francziaország [!Franciaország] jelen iskoláztatásának ügye. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 162-173. (1898)

Téri József: Szüneti tanfolyamok : Páris [!Párizs] — Marburg — Genf — Neufchâtel. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 430-432. (1898)

Téri József and Linz Friedrich: Zur Tradition und Reform des französischen Unterrichts : eine historisch-kritische Studie von Friedrich Linz, Mittelschullehrer in Elberfeld (Langensalza). (Verlag : Hermann Bayer u. Söhne, Herzoglich-Sächsische Hofbuchhändler). : [könyismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 497-500. (1898)

Tímár Pál: Német stílus-gyakorlatok : a középiskolák felső osztályai számára- szerkesztette Endrei Ákos, főgymnasiumi [!főgimnáziumi] tanár. Harmadik javitott kiadás, ára 1 frt 20 kr. Budapest, 1897. Lampel Róbert (Wodianer F. és fiai.)* : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 566-568. (1898)

Tömörkény István: Jegenyék alatt : elbeszélések.

V

Vass Mátyás: Szeged szab. kir. város községi iskolái és kisdedóvó intézetei Magyarország ezeréves fennállása ünneplésének évében : 1896 : kapcsolatban az olvasás- és írástanítás történetével.

Vende Ernő: Küzdelem a kereskedelmi főiskoláért. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 377-382. (1898)

Volenszky Gyula: Hét osztály mellett [II.] : befejező költemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 389-394. (1898)

Volenszky Gyula: A hét osztály mellett [I.]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 286-293. (1898)

Vári Rezső: Bölcs Leó császárnak "A hadi taktikáról" szóló munkája : kútfőtanulmány. In: Kolligátum. pp. 1-84. (1898)

W

Wagner Lajos and Göndör Károly and Mihalicska János and Zelliger Alajos and Riszper Rezső: Útmutató a magyar nyelv tanításához a direkt módszer alapján : a beszéd- és értelemgyakorlatok anyagának feldolgozásával a nem magyar anyanyelvű népiskolák első osztálya részére. Tanítók és tanítójelöltek használatára. írták: Göndör Károly igazgató, és Mihalicska J., Riszpler R., Zelliger A., népiskolai tanítók Pozsonyban.-Budapest, 1898. Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai). 8°. 108 1. Ára 80 kr. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 300-301. (1898)

Waldapfel János: Honter János : születésének négyszázados évfordulójára. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 451-453. (1898)

Waldapfel János: Volf György emlékezete. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 65-72. (1898)

Weszely Ödön: Lakóhelyi ismeretek : vezérkönyv az egy teremben tanítandó népiskolai I., II. osztály számára. Az új püspökkari tanterv alapján irta Dreisziger Ferencz, kath. tanítóképzőintézeti tanár. Pozsony—Budapest 1897. Kiadja Stampfel Károly cs. és kir. udvari könyvkereskedő : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (7). pp. 183-186. (1898)

This list was generated on 2024. június 25. 21:00:59 CEST.