Items where Year is 1896

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W
Number of items: 182.

A

A. U.: Vegyesek : Kéve, kereszt, kalangya, kepe. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). p. 363. (1896)

A. y. : Irodalom : Békefi Rémig.: Emlékkönyv, melyet Magyarország ezeréves fennállásának ünnepén közrebocsát a hazai cziszterczi [ciszterci!] rend. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 118-119. (1896)

A. y. : Karácsonyi János.: Békés vármegye története. Békés vármegye közönsége, 1896. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 289-291. (1896)

A. y. : Pólya Jakab: A pesti polgári kereskedelmi testület és a budapesti nagykereskedők és nagyiparosok társulata története. Budapest, 1896. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 287-289. (1896)

Acsády Ignácz: Irodalom : Tagányi Károly: Magyar erdészeti oklevéltár. Országos Erdészeti Egyesület, Budapest, 1896. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 356-360. (1896)

Acsády Ignácz: Melhard Gyula: Somogyvármegyei [Somogy vármegyei!] gazdaságtörténeti adatok. Kaposvárott, 1896. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 361-362. (1896)

Acsády Ignácz and Csánki Dezső: Irodalom : Acsády Ignácz: Magyarország népessége a pragmatica sanctio korában 1720-21. Statisztikai Hivatal, Budapest, 1896. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 283-286. (1896)

Acsády Ignácz and Széchenyi István: Lipthay Sándor: Gróf Széchenyi István műszaki alkotásai. Budapest, Az Athenaeum r. társulat könyvnyomdája, 1896. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 119-120. (1896)

Arató Frigyes: A leánygymnasium.

B

B. V.: Huszt várához tartozó egy-telkes nemesek rendtartása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 331-334. (1896)

Balogh Péter: Az osztrák tanárok fizetése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 377-387. (1896)

Balogh Péter: Két jeles nő-paedagogusunk : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 463-467. (1896)

Balogh Péter and Négyesy László and Kemény Ferenc: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 61-76. (1896)

Barcza Imre: Magyar gazdaságtörténelmi könyvészet : 1893-94. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 122-123. (1896)

Bartos Fülöp: Die neusprachlice Reform-Literatur von 1876—1893 : eine bibliographisch-kritische Übersicht von Hermann Breymann. Leipzig, 1895 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 139-145. (1896)

Bartos Fülöp: A német nyelv az utasításokban : válasz Waldapfel János megjegyzéseire. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 132-134. (1896)

Beke Manó: Adalék a tanárképzés kérdéséhez : a göttingai egyetem mathematika-pliysikai [!matematika-fizikai] tanulmányi terve. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 128-132. (1896)

Beke Manó: A millenniumi kiállítás középiskolai alcsoportja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 286-292. (1896)

Beksits Ignácz: Az egyiptomi iskolák II. : az arab egyetem. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 123-127. (1896)

Beksits Ignácz: Az egyiptomi iskolák III. : a szerzetesek elemi iskolái. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 198-202. (1896)

Beksits Ignácz: Az egyiptomi iskolák IV. : befejező közlemény : a szerzetesek közép iskolái [!középiskolái]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 266-270. (1896)

Beksits Ignácz: Egyiptomi iskolák I. : az arab elemi iskolák. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 56-61. (1896)

Bárány Gyula: Földrajz : tanító-képző-intézeti növendékek és tanítók használatára.

Bódiss Jusztin: Gyomlay Gyula dr.: Szemelvények P. Cornelius Tacitus nagyobb történeti műveiből : Budapest, Eggenberger, 1S94. Ára 1 frt 20 kr : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 208-212. (1896)

C

Cholnoky Jenő: Az árvízek előrejelzéséről. pp. 97-112. (1896)

Csengeri János: Búcsúzásul. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 1-2. (1896)

Csengeri János: Ponori Thewrewk Emil elnöki beszédei : melyekkel a budapesti philologiai társaságnak 1875—1895. évi közgyűléseit megnyitotta, a budapesti philologiai társaság kiadványa. Budapest, 1897 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 608-610. (1896)

Csengeri János: Útbaigazítások, észrevételek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 78-80. (1896)

Csoma József: Zsigmond király czímerlevelei [!címerlevelei] : egy czímerrajzzal. In: Kolligátum. pp. 1-35. (1896)

D

D. O. H.: Vegyesek : Adat a vadászat és pásztorkodás történetéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). p. 292. (1896)

Demek Győző: Guttenberg Pál : Iskolai képek a jövő századból : nyolcz [!nyolc] képpel. Budapest, 1895. Lampel R. 8°, 48 1. ára 30 kr. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 134-139. (1896)

Demek Győző: Magyar Nyelvtan : [mondattani alapon írta Halász Ignácz] : [a közép- és polgári iskolák I. osztálya számára] : [Bpest, 1895. Lampel R. 8-r., 69+7 1. Vászonkötésben. Ara 60 kr] : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 214-217. (1896)

Demek Győző: Magyar Olvasókönyv : szerkesztette dr. Badics Ferencz. I. köt. : a középiskolák I. osztálya számára : Bpest, 1895. Lampel R. 8-r., 212+10 1; vászonkötésben. Ára 1 frt 20 kr. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 212-214. (1896)

Dezső Lajos: Adalék az énektanítás módszerének történetéhez. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 362-366. (1896)

Dortsák Gyula: Gyakorlati szempontok a a középiskolák működésének megfigyelésénél [IV.]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 598-608. (1896)

Dortsák Gyula: Gyakorlati szempontok a középiskolák működésének megfigyelésénél [I.]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 189-193. (1896)

Dortsák Gyula: Gyakorlati szempontok a középiskolák működésének megfigyelésénél [II.]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 439-443. (1896)

Dortsák Gyula: Gyakorlati szempontok a középiskolák működésének megfigyelésénél [III.]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 500-506. (1896)

Dortsák Gyula: Gyakorlati szempontok a középiskolák működésének megfigyelésénél [IV.]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 563-570. (1896)

E

Ember János: Teendőink a népoktatás terén : írta Halász Ferencz kir. tanfelügyelő. Budapest, 1896. Lampel B. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 454-457. (1896)

Ember János: A tanítói nyugdíjtörvény revisiója. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 261-266. (1896)

F

Falk Zsigmond: Zenénk a Millenniumon : reformtervek a közoktatásügyi miniszter úr figyelmébe. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 111-114. (1896)

Fuchs Károly: A helyettesítésekről. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 436-439. (1896)

G

Gaal Jenő: A "university extention" hazánkban. In: Kolligátum. pp. 1-20. (1896)

Geréb József: Ókori hitéleti és művészeti régiségek képgyűjteménye : segédkönyv a történelem és irodalom szemléltető tanításához : középiskolák és hasonló fokú fiú- és leányiskolák számára s magánhasználatra szerkesztette Polgár György, kir. katb. gymnasiumi igazgató ; szerző sajátja, Miskolcz. Lövy József fia bizománya. 1896. ára 1 frt 40 kr : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 512-514. (1896)

Gyulay Béla: Beküldött művek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 229-232. (1896)

Gyulay Béla: Hivatalos nyugtázás. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 639-640. (1896)

Gyulay Béla: A tankötelesek nyilvántartása Budapesten. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 270-273. (1896)

György Aladár: Népiskoláink az ezredvégi kiállításon. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 422-431. (1896)

Gárdonyi Géza: Ygazság [igazság] a földön : legenda.

Göllner Károly: Az érettségi vizsgálatról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 114-122. (1896)

Göőz József: Polgári fiu-iskoláink [!fiú iskoláink] reformja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 88-111. (1896)

H

Harrach József: Zenei nevelésünk reformja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 329-349. (1896)

Harrach József: Zenei nevelésünk reformja : 2. polgári iskolák; felsőbb leányiskolák. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 242-261. (1896)

Harrach József: Zenei nevelésünk reformja : I. a zene a nevelés szolgálatában. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 161-178. (1896)

Havas Adolf: Egy franczia [!francia] diák Németországban : Jean Breton, Notes d'un étudiant frangais en Allemagne. Paris, 1895 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 297-300. (1896)

Havas Adolf: Emlékkönyv, melyet Magyarország ezeréves fennállásának ünnepén közrebocsát a hazai cziszterczi [!ciszterci] Rend : (Budapest, 1896. nagy 4. r., IV + 506. 1 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 205-208. (1896)

Hegedűs István: Mátyás király Antonius Constantius olasz költőnek : írta Janus Pannonius 1464-ben. In: Kolligátum. pp. 377-383. (1896)

Heinrich Gusztáv: Szabályzat a tankönyvek engedélyezéséről : Heinrich Gusztáv javaslata. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 49-52. (1896)

Heinrich Gusztáv: Tételek az érettségi vizsgálatról. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 349-351. (1896)

Heinrich Gusztáv: A középiskolai tantervek revisiója [!revíziója] : az Orsz. [!Országos] Közoktatási Tanács elé terjesztett előadói jelentés. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 552-558. (1896)

Heller Bernát: Külföldiek részére szervezett nyári előadások. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 540-551. (1896)

Herrmann Antal: A "Brassó Lapok tárczája". K. K. = Brassói lapok 1896. nov. 10.

Holló István: A tanügyi statisztika érdekében. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 431-436. (1896)

Hornischek Henrik: A középisk. rajzoktatás szakfelügyelete és a tanárjelöltek művészeti képzése [1896 V 490- 499.]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 490-499. (1896)

Horváth Illés: Csanád vármegye népoktatásügyi monographiája.

Hugo Victor: Correspondance 1815-1882 : Voyage du Rhin, 1840 ; Lettres a divers, 1841-1851. In: Kolligátum. pp. 108-129. (1896)

Hugo Victor: Correspondance 1815-1882 : appendice : Académie des jeux floraux, 1819-1825. In: Kolligátum. pp. 93-101. (1896)

Hugo Victor: Correspondance 1815-1882 : lettres a Sainte-Beuve, 1827-1834. In: Kolligátum. pp. 69-81. (1896)

Hugo Victor: Correspondance 1815-1882 : lettres a divers, 1815-1835. In: Kolligátum. pp. 1-44. (1896)

Hugo Victor: Correspondance 1815-1882 : lettres a divers, 1836-1851. In: Kolligátum. pp. 103-108. (1896)

Hugo Victor: Correspondance 1815-1882 : lettres au père et a la mère, 1815-1826. In: Kolligátum. pp. 45-58. (1896)

Hugo Victor: Correspondance 1815-1882 : lettres aux enfants, 1834-1843. In: Kolligátum. pp. 83-92. (1896)

Hugo Victor: Correspondance 1815-1882 : voyage a Reims - Sacre de Charles X, 1825. In: Kolligátum. pp. 59-68. (1896)

Hugo Victor: [Correspondance 1815-1882] : 1851-1852 : le coup d'état - lettres de Bruxelles. In: Kolligátum. pp. 131-149. (1896)

Hugo Victor: [Correspondance 1815-1882] : 1871-1882. In: Kolligátum. pp. 199-205. (1896)

Hugo Victor: [Correspondance 1815-1882] : lettres de l'exil, 1852-1870. In: Kolligátum. pp. 151-198. (1896)

Höchsmann Johannes: Drittes Capitel : [Die Vorbereitung, das Präludium der Reformation ; Thema: wir lochen nicht wie die Schafe den Wolf durch Blöchen]. In: Kolligátum. pp. 26-40. (1896)

Höchsmann Johannes: Erstes Capitel : [Der Aubruch der neuen Zeit verbürgt Siebenbürgen die Rettung aus dem allgemeinen Untergang ; Siebenbürgische, besonders sächsische Zustände, Kämpfe, Hoffnungen und Frfahrungen vom Tage bei Mohatich bis zum Tode Johann Zapolyas]. In: Kolligátum. pp. 1-14. (1896)

Höchsmann Johannes: Fünftes Capitel : [Ad ornamentum patriae nostrae: communis ; Zum Schmuche und zur Erhaltung unseres gemeinschaftlichen Vaterlandes]. In: Kolligátum. pp. 55-72. (1896)

Höchsmann Johannes: Johannes Honter, der Reformator Siebenbürgens und des sächsischen Volkes : ein Lebensbild aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts.

Höchsmann Johannes: Sechstes Capitel : [Mit der ganzen Nation im Bunde zur Aufhebung der päpstlichen Kirche: ich lege meinen Geist auf deine Zunge und gebe dir Kraft, niederzureiken und aufzubauen]. In: Kolligátum. pp. 73-124. (1896)

Höchsmann Johannes: Viertes Capitel : [Die Reformatio Coronensis ac totius Barcensis provinciae ; Die Reformation Kronstadst und der ganzen Burzenländer Provinz]. In: Kolligátum. pp. 41-54. (1896)

Höchsmann Johannes: Zweites Capitel : [Johannes Honter]. In: Kolligátum. pp. 15-25. (1896)

J

Jancsó Miklós and Rosenberger Mór: Adatok a quartana parasita fajlagosságának kérdéséhez. In: Kolligátum. pp. 1-38. (1896)

Jancsó Miklós and Rosenberger Mór: Adatok a quartana parasita fajlagosságának kérdéséhez : előadatott az Erd. Muzeura-Egylet Orvos-Természettudományi szakosztályának 1896. márczius hó 6-dikán tartott ülésén. In: Kolligátum. pp. 1-39. (1896)

Jellinek Georg: Ueber [!Über] Staatsfragmente. In: Kolligátum. pp. 1-56. (1896)

Juba Adolf: A berlini nemzetközi nőkongresszus. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 585-593. (1896)

Jászai Rezső: A franczia forradalom történetének történetírása hazánkban.

K

K. S.: Marhakiviteli szerződés 1725-ből. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 203-205. (1896)

K. Karlovszky Endre: Erdély ipara a XVIII-ik század végén. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 217-257. (1896)

K. Karlovszky Endre: Magyar gyár- és kézműipar 1771-74-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 1-64. (1896)

K. Karlovszky Endre: A burgonya meghonositása [meghonosítása] Erdélyben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 293-321. (1896)

Kardos Albert: Békési Gyula : 1847—1896 : [nekrológ]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 203-205. (1896)

Kardos Albert: A jenai [!jénai] szüneti tanfolyamok [I.]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 273-281. (1896)

Kemény Lajos: Szőlőgazdasági levelek 1677-78-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 276-280. (1896)

Kemény Lajos: Vegyesek : A kassai harminczad [harmincad!] 1558-ban és 1597-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 214-215. (1896)

Keyssner Hugo: Das Recht am eigenen Bilde. In: Kolligátum. pp. 1-16. (1896)

Koncz József: Gernyeszeghi udvar élelmezése 1718-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 335-338. (1896)

Krisztinkovich Iván: A haszonbérleti jog mai érvényében : bírói gyakorlatunk alapján. In: Kolligátum. pp. 1-216. (1896)

Kálmán Miksa: A franczia [!francia] nyelv tanításának megkezdése. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 414-422. (1896)

Kálmán Miksa: A genfi tanügyi kongresszusól : 1896. július 14-15. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 593-598. (1896)

Kőszeghy Sándor: Az 1735-iki székesfehérvári árszabás. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 342-355. (1896)

L

Lehoczky Tivadar: A zimonyi uradalom a Schönbornok kezén. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 170-174. (1896)

Lindenberg Paul: Aus dem dunklen Paris : Skizzen aus dem Pariser Polizei- und Verbrechertum. In: Kolligátum. pp. 1-191. (1896)

Lindner Gusztáv and Farkas Lajos: Beszédek, a melyek a Kolozsvári M. K. Ferencz József Tudomány-egyetem MDCCCXCVI-XCVII. tanévi rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából 1896. évi október havi 4-én tartattak.

Lázár György: A sövényháza-szegedi ármentesitő [!ármentesítő] társulat monográfiája.

Lönholm Ludwig Hermann: Allgemeiner Theil und Sachenrecht : 1. Band. In: Kolligátum. pp. 1-98. (1896)

Lönholm Ludwig Hermann: Forderungsrecht : 2. Band. In: Kolligátum. pp. 1-85. (1896)

Lőw Immánuel: Az ezredév : nyolc beszéd.

M

Madzsar Gusztáv: Magyar költészettan : írta Greguss Ágost, átdolgozta és olvasókönyvvel ellátta Dr. Csengeri János : első rész, verstan : Budapest, 1896. Eggenberger- féle könyvkereskedés. S-r. 336 lap. Ara 1 frt 60 kr. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 294-296. (1896)

Mangold Lajos: Harmadik szakasz : Sz. István alkotmányának bomlása : a hűbéri eszmék szerint való szervezkedés. In: Kolligátum. pp. 62-107. (1896)

Mangold Lajos: Hatodik szakasz : a nemzeti és vallási ellentétek. In: Kolligátum. pp. 143-172. (1896)

Mangold Lajos: Hetedik szakasz : vallási, nemzeti és alkotmányos küzdelmek. In: Kolligátum. pp. 173-235. (1896)

Mangold Lajos: Második szakasz : a kereszténység befogadasa [!befogadása] és a királyság megalapítása. In: Kolligátum. pp. 28-61. (1896)

Mangold Lajos: Nyolczadik szakasz : a nemzet és a dynastia kibékülése : az újkori államintézmények. In: Kolligátum. pp. 236-299. (1896)

Mangold Lajos: A magyar királyok genealógiája : a magyar királyok és erdélyi fejedelmek sorrendje : tartalom-jegyzék. In: Kolligátum. pp. 300-308. (1896)

Mangold Lajos: A magyarok oknyomozó történelme : a középtanodák VIII. osztálya számára : előszó : bevezetés. In: Kolligátum. pp. 1-27. (1896)

Mangold Lajos: A magyarok oknyomozó történelme : a középtanodák VIII. osztálya számára : negyedik szakasz : Matyas [!Mátyás] kora : 1458-1490. In: Kolligátum. pp. 108-128. (1896)

Mangold Lajos: Ötödik szakasz : a köznemesség és főnemesség küzdelme : az ország hanyatlása. In: Kolligátum. pp. 129-142. (1896)

Marmula János: Regéczy József emlékezete : 1851-1895. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 443-454. (1896)

Matthaeidesz György and Comenius Johannes Amos: Comeniusnak egy ismeretlen műve. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 30-36. (1896)

Mauritz Rezső: Egy adat a középfoku [!középfokú] tanítás reformjának szükségéhez. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 4-9. (1896)

Merényi Lajos: Adatok : A lévai urad. sör- és pálinkafőzés szabályozása 1719-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 175-184. (1896)

Merényi Lajos: Adatok : A lévai uradalom 1719-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 262-272. (1896)

Merényi Lajos: Vizsgálat a Homonnay-árvák gazdatisztjei ellen. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 328-330. (1896)

Merényi Lajos: XVII. századi lóorvosságokat ismertetik. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). p. 364. (1896)

Merényi Lajos: A fertőszentmiklósi uradalom rendezése 1719-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 93-101. (1896)

Málnai Mihály: A nemzeti elem gymnasiumaink [!gimnáziumaink] tantervében és utasításaiban : paedagogiai [!pedagógiai] tanulmány, írta Waldapfel János : különlenyomat a Budapesti Szemléből. 32 1. : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 292-294. (1896)

Márki Sándor: Mátyás és a renaissance. In: Kolligátum. pp. 359-376. (1896)

Mázy Engelbert: Katholikus [!katolikus] hitoktatás : a tananyag kiszemelése és paedagogiai [!pedagógiai] értéke. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 305-329. (1896)

N

Nagy Géza: Kuun Géza, Relationum Hungarorum cum oriente gentibusque orientalis originis historia antiquissima. Vol. 1-2. Claudiopoli, Közművelődés, 1892-1895 : könyvismertetés. In: Századok : a Magyar Történelmi Társulat közlönye. pp. 228-249. (1896)

Nagy Gyula: Utasitás [utasítás!] az 1600. évi adó kiigazitóinak [kiigazítóinak!] részére. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 339-341. (1896)

Négyesy László: Beköszönő. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 2-3. (1896)

Négyesy László: Guarinus és Janus Pannonius : Hegedűs Istvántól. Budapest, kiadja a Magyar Tud. Akadémia. 1896. (Értek. a nyelv- és széptud. köréből XVI. köt. VIII. szám.) 8.-r. 87 lap. Ara 80 kr : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 611-622. (1896)

O

Ottó József: A millenniumi tornaverseny. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 558-562. (1896)

P

Pethő Gyula: A három Kőrös és a Berettyó geografiai [!geográfiai] és geológiai alkotása. In: Kolligátum. pp. 1-124. (1896)

Pécsi Ödön: Molnár János élete és művei.

R

Radó Vilmos: Szarvas Gábor emlékezete : [nekrológ]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 81-88. (1896)

Reizner János: Adalékok a gabona- és kenyérárak egymáshoz való viszonyához. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 258-261. (1896)

Roboz József: Vakok oktatásának fontosabb kérdései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 351-361. (1896)

Roboz József: A vakok oktatásának fontosabb kérdései : befejező közlemény. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 407-414. (1896)

Roboz József: A vakok oktatásának fontosabb kérdései. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 233-242. (1896)

Ruik László: Bajza József kritikai működése : bölcsészetdoktori értekezés.

Rümelin Gustav: Der civilistische Unterricht und das bürgerliche Gesetzbuch. In: Kolligátum. pp. 1-24. (1896)

S

Schack Béla: Deutsche Zeitschrift für ausländisches Unterrichtswesen : herausgegeben von Dr. J. Wychgram Lipcse, R. Voigtländer : évenkint 4 nagy füzet jelenik meg, egynek-egynek az ára 2 márka 50 : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 217-218. (1896)

Somogyi Géza: A chicagoi [!chicagói] nemzetközi nevelésügyi kongresszusól. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 387-406. (1896)

Somogyi Géza and Göőz József: A polgári iskolák reformja : vonatkozással dr. Göőz József ily czimű [!című] felolvasására. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 521-539. (1896)

Sz. L.: Mátyás király. In: Kolligátum. pp. 357-358. (1896)

Szirtes Ignác: A geometriai kiállítás : a magyar kir. honvédség, Horvát-Szlavonországok és Bosznia-Herczegovina csarnokaiban. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 570-576. (1896)

Sztehlo Kornél: Das ungarische Ehegesetz und seine Beziehungen zu Oesterreich. In: Kolligátum. pp. 1-22. (1896)

Székely György and Comenius Johannes Amos and Dezső Lajos: Comenius Ámos János "Nagy Oktatástana" : Latin eredetiből fordította Dezső Lajos, a sárospataki tanítóképző intézet igazgatója, kiadta Steinfeld Jenő, Sárospatakon. 1896. : [könyismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 459-462. (1896)

Széll Farkas: Szoboszlói szőlőföldek nyilas osztása. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 91-92. (1896)

T

Tagányi Károly: Adatok : Erdély közjövedelmei 1586-ban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 322-326. (1896)

Tagányi Károly: Adatok Deés város földközzöségéhez. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 185-202. (1896)

Tagányi Károly: Az 1787. évi első népszámlálás eredményei. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 281-282. (1896)

Tagányi Károly: Az 1828-iki országos összeirás [összeírás!] végleges eredményei : első közlemény : vármegyék és kerületek. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 110-117. (1896)

Tagányi Károly: Az 1828-iki országos összeírás végleges eredményei : második befejező közlemény : városok (országos főösszegzés). In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 206-213. (1896)

Tagányi Károly: Ungvár városának 1593. évi szabályzata. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 102-109. (1896)

Tagányi Károly: A modern erdészeti kultura [kultúra!] keletkezése hazánkban. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 125-141. (1896)

Thallóczy Lajos: Presbyter Diocleas krónikájának magyar vonatkozásai. In: Századok : a Magyar Történelmi Társulat közlönye. pp. 485-504. (1896)

Thallóczy Lajos: Horvát szokásjog 1551-53-ból. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 142-169. (1896)

Thirring Gusztáv: Budapest gyermekegészségügyi viszonyai.

Thúry József: A magyarok eredete, őshazája és vándorlásai : második közlemény. In: Századok : a Magyar Történelmi Társulat közlönye. pp. 778-803. (1896)

Toncs Gusztáv and Kölcsey Ferenc: Kölcsey Ferencz [!Ferenc] paedagogiai [!pedagógiai] nézetei. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 473-490. (1896)

U

Urbán Juvenalis J.: Compendium philosopiae christianae : ad usum theologiae candiditorum.

V

Vass Károly: A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár alapításának és ötvenéves fennállásának története.

Verédy Károly: A Néptanítók Lapja. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 41-48. (1896)

Virágh Elek: Adatok : Utasitás [utasítás!] a munkácsi udvarbiró részére 1570-ben. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 65-90. (1896)

Vásárhelyi Pál: Gonda Béla.: Vásárhelyi Pál élete és müvei [művei!]. In: Magyar gazdaságtörténelmi szemle, (3). pp. 120-121. (1896)

W

Waldapfel János: Az iskolai kirándulások. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 193-197. (1896)

Waldapfel János: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 300-303. (1896)

Waldapfel János: A gyermekkorban lévő bűnösök : írta Vargha Ferencz, budapesti törvényszéki bíró : Magyar jogászegyleti értekezések. XII. k. 1. füzet. Budapest 1895. Ára 20 kr : [könyvismertetés]. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 366-372. (1896)

Waldapfel János: A házi nevelésről III. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 9-30. (1896)

Waldapfel János: A házi nevelésről IV. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 178-189. (1896)

Waldapfel János: A magyarnyelvű [!magyar nyelvű] paedagogiai [!pedagógiai] Herbart-irodalom bibliographiája [!bibliográfiája] : a szerzők nevei szerint alpliabetikus sorrendben. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 506-512. (1896)

Waldapfel János and Fináczy Ernő: A magyarországi középiskolák múltja és jelene : A m. királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter megbizásából az ezredéves ünnep alkalmára írta dr. Fináczy Ernő. Budapest, 1896. 210 lap. Ara 1 frt-50 kr. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 457-459. (1896)

Waldapfel János and Pollak Kaim and Kálmán Miksa: Vegyesek. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 467-471. (1896)

Weber István: Methodikai megjegyzések az alsófokú latin nyelvi tanításhoz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 36-41. (1896)

Weszely Ödön: [A jenai [!jénai] szüneti tanfolyamok] : II. A paedagogiai [!pedagógiai] cursus. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 282-285. (1896)

Wlassics Gyula: Dr. Wlassics Gyula a néptanítókhoz. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 53-56. (1896)

Wlassics Gyula: Vegyes. In: Magyar pedagógia : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata, (5). pp. 515-517. (1896)

This list was generated on 2024. június 25. 21:36:53 CEST.